Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Rakousko

Poslední aktualizace: 16-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Rakousko

Máte spor s podnikem, příslušníkem svobodného povolání, Vaším zaměstnavatelem, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou v tuzemsku nebo v zahraničí. Jak můžete tento spor vyřešit? 

OBSAH

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud? 1.
2. Mám ještě dostatek času, abych se obrátil na soud? 2.
3. Musím se obrátit na soud v Německu? 3.
4. Pokud ano, na jaký soud se musím v Německu podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti obrátit? 4.
5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu ? 5.
6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce? 6.
7. U koho podávám žádost: na podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném správním pracovišti? 7.
8. V jakém jazyce mohu žádost podat? Mohu ji podat ústně nebo musí být podána písemně ? Mohu ji zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy nebo pokud ne, jak jinak musím případ vyložit? Co vše musí žaloba obsahovat? 9.
10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, musím od začátku platit právního zástupce? 10.
11. Mohu požádat o příspěvek na úhradu soudních výloh? (Viz 'příspěvek na úhradu soudních výloh') 11.
12. Od kdy platí moje žaloba jako úředně přijatá? Dostanu úřední potvrzení, že byla moje záležitost řádně předložena? 12.
13. Dostanu přesné údaje o průběhu navazujících kroků (např. lhůta pro zahájení jednání o žalobě)? 13.

 

OTÁZKY, KTERÉ PŘEDCHÁZEJÍ ŽALOBĚ

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud?

V každém případě může být smysluplné pokusit se o Alternativní formy urovnávání sporů Viz toto téma.

2. Mám ještě dostatek času, abych se obrátil na soud?

Promlčecí lhůta se liší případ od případu. Odpověď na tuto otázku získáte v právní poradně.

3. Musím se obrátit na soud v Německu?

Viz Soudní příslušnost.

4. Pokud ano, na jaký soud se musím v Německu podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti obrátit?

Viz Soudní příslušnost Rakousko.

5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu ?

Viz Soudní příslušnost Rakousko

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽALOBY

6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

V občansko právních a obchodně právních záležitostech, které se uplatňují soudní cestou, musí advokát podepsat žalobu, podávanou u okresních soudů (které jsou zpravidla kompetentní pro spory ve výši hodnoty sporu do 10.000 EUR), jestliže hodnota sporné částky překročí 4.000 EUR. Z této povinnost zastoupení advokátem jsou vyjmuty všechny žaloby, které se uplatňují bez ohledu na výši hodnoty sporu (takže i u sporných částek nad 10.000 EUR) před okresními soudy (zejména spory o původ, o výživné příslušné ze zákona, o rozvodu a také spory, které pramení ze vzájemného vztahu manželů, nebo mezi rodiči a dětmi, spory o určení nebo úpravu hranic pozemků, o věcném břemeni k bytu a o výměnku, spory o zrušení držby a spory z nájemních smluv a smluv o užívání bytů a provozoven včetně parkovacích ploch a garáží, z nájemních smluv k nemovitostem a o podnikání s nemovitým majetkem, dále spory ze smluvního vztahu mezi lodníky, povozníky, hostinskými a jejich zákazníky, cestujícími, hosty).Z povinnosti zastupování advokátem jsou vyjmuty také všechny nároky uplatňované v nesporném řízení (řízení dobrovolné jurisdikce).

NahoruNahoru

Pokud na základě výše uvedeného není před okresními soudy povinnost zastupování advokátem, může kdokoli sám písemně podávat u soudu žaloby a žádosti o zahájení řízení.

V občanských a obchodních záležitostech, které se uplatňují soudní cestou, musí být žaloba, podávaná u zemských soudů, zpravidla vždy podepsaná advokátem. U zemských soudů se uplatňují všechny žaloby, které nepřísluší okresním soudům a nezávisle na výši hodnoty sporu zejména spory vedené pro ochranu živnostenského práva, proti nekalé soutěži, a zdržovací žaloby spolků na ochranu spotřebitelů. Z povinnosti zastupování advokátem jsou vyjmuty všechny nároky uplatňované u zemských soudů v pracovně právním nebo sociálně právním řízení (řízení podle ASGG -zákona o pracovních a sociálních soudech), zejména tedy všechny nároky vyplývající z pracovního vztahu zaměstnanců k zaměstnavateli.

7. U koho podávám žádost: na podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném správním pracovišti?

Písemná žaloba se zasílá na poštovní adresu příslušného soudu.

Strana, která není zastupována advokátem, může žalobu také nechat ústně zaprotokolovat (vždy pod dohledem kompetentního soudce) v pracovních dnech na příslušném oddělení okresního soudu, příslušného pro soudní proces resp. konkrétního tuzemského okresního soudu, v jehož obvodu má strana právě pobyt. Příslušné oddělení soudu je u soudu předem určeno soudním rozdělovníkem a je možné se o něm informovat telefonicky nebo osobně přímo u soudu vždy během úředních hodin. Úřední hodiny příslušného okresního soudu (každý týden alespoň jeden den) je možné zjistit na webové stránce Deutsch - English - français spolkového ministerstva spravedlnosti, pokud zadáte vyhledávací kritérium databáze soudů, nebo na telefonním čísle soudu – minimálně během úředních hodin (obvykle vyjma víkendů od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin).

NahoruNahoru

8. V jakém jazyce mohu žádost podat? Mohu ji podat ústně nebo musí být podána písemně ? Mohu ji zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Před všemi soudy se používá jako jednací jazyk němčina. Před určitými soudy je pro jazykové menšiny povolena burgenlandská chorvatština, maďarština resp. slovinština.

Žaloba nebo žádost o zahájení soudního řízení se podává písemně. V případech, kdy není povinné zastupování advokátem, je možné i ústní podání – jak bylo uvedeno již v odpovědi na otázku 7 u příslušného okresního soudu uvedením do protokolu. U žalob, které jsou doručeny faxem nebo elektronickou poštou, je třeba očekávat požadavek soudu na odstranění nedostatků. Elektronickou cestou mohou být podávány žaloby v uzavřeném systému elektronického právního styku (ERV), pro který je nutné přihlášení (a které má smysl pouze v případě velkého počtu žalobních návrhů u rakouských soudů

9. Existují zvláštní tiskopisy nebo pokud ne, jak jinak musím případ vyložit? Co vše musí žaloba obsahovat?

Tiskopisy, které se musí také povinně používat, jsou k dispozici pouze pro upomínací žaloby, které jsou určeny na žádost o vydání platebního rozkazu. Od 1.1.2003 je povinnost uplatňovat platební žaloby do výše 30.000 EUR soudní cestou jako upomínací žaloby (v upomínacím řízení). Konkrétní platné formuláře je možné získat na soudech nebo je lze vytisknout z webové stránky Deutsch - English - français spolkového ministerstva spravedlnosti.

NahoruNahoru

Tiskopisy, používané dobrovolně, existují pro soudní vypovězení nájemní smlouvy k bytu nebo jedné či více provozoven.

Ke každé žalobě mohou být jako přílohy připojeny v zásadě veškeré podklady vhodné jako důkaz požadavku (= tiskoviny ve stejném počtu vyhotovení jako samotná žaloba, viz též u otázky 12). K žalobě musí být připojeny dohody o sídle soudu nebo soudní příslušnosti v dané zemi (dohody o soudní příslušnosti) v písemné formě. Totéž platí pro písemná ujednání o místu plnění smlouvy, pokud se žalobce chce opírat o tuto soudní příslušnost, a také u všech ostatních zvláštních stavů věci týkajících se příslušnosti, resp. zvláštních druhů řízení (jako například směnka v rozkazním řízení směnečném).

10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, musím od začátku platit právního zástupce?

Pro každou žalobu uplatňovanou v občanském soudním řízení se s podáním k soudu vybírají ihned soudní poplatky, které platí paušálně pro soudy prvního stupně a v zásadě nezávisí na dalším osudu žaloby. Jejich výška je zpravidla odstupňována podle výše hodnoty sporu. Platí se při podávání žaloby – přímo u soudu v hotovosti nebo kreditní nebo bankovní kartou, jinak nepřímo obvykle převodem na konto soudu s uvedením účelu platby „soudní poplatky“ a také s údajem o příslušné straně.

Způsob platby honoráře advokáta se řídí individuální dohodou; totéž platí pro jeho výši (pokud není dohodnuta odměna podle zákona o advokátních tarifech autonomních směrnic o honorářích). Náhrada výloh od odpůrce v soudním sporu se požaduje obvykle až po ukončení právoplatného soudního řízení v závislosti na úspěchu soudního řízení.

NahoruNahoru

11. Mohu požádat o příspěvek na úhradu soudních výloh? (Viz 'příspěvek na úhradu soudních výloh')

Na úhradu soudních výloh je k dispozici již předprocesní příspěvek:

 • V rámci bezplatné právní poradny soudů v úředních dnech a telefonické informace spolkového ministerstva spravedlnosti a
 • v rámci bezplatné právní poradny pro první poradu s advokátem v bezplatných právních poradnách rakouských advokátních komor resp. jimi jmenovaných advokátů.
Procesně může být zažádáno o pomoc při úhradě soudních výloh po předložení finančních a obsahových podmínek již před podáním žaloby – na podání žaloby a/nebo na celé další řízení – u příslušného soudu (procesní soud nebo soud v místě bydliště).

DALŠÍ PRŮBĚH ŽALOBY

12. Od kdy platí moje žaloba jako úředně přijatá? Dostanu úřední potvrzení, že byla moje záležitost řádně předložena?

Přijetím u soudu (alespoň všeobecně příslušného) je zahájeno projednávání žaloby. Za řádně podanou se žaloba považuje tehdy, když není ihned zamítnuta nebo soud nedá podnět k opravnému řízení (jeví se tedy vhodnou k projednávání podle jednacího řádu). Písemná žaloba by měla být podána zásadně v tolika vyhotoveních (exemplářích, stejnopisech), kolik je zúčastněných stran řízení (jeden exemplář pro soud, jeden pro každého odpůrce). Pokud vykazuje formální a/nebo obsahové nedostatky, pak je třeba očekávat výzvu k odstranění těchto nedostatků od soudu, která poukazuje i na důsledky opomenutí včasné nápravy nedostatků. Potvrzení o přijetí je zasíláno pouze na žádost, v elektronickém právním styku (systém ERV) probíhá ale automaticky.

NahoruNahoru

13. Dostanu přesné údaje o průběhu navazujících kroků (např. lhůta pro zahájení jednání o žalobě)?

V upomínacím řízení je na základě formuláře už v žalobě zažádáno o zprostředkování pravomocného vyhotovení platebního rozkazu. Žalobce proto obdrží automaticky buď pravomocné vyhotovení platebního rozkazu (exekuční titul) nebo jeho kopii resp. kopii včas podaného odporu žalované strany, většinou spojené s předvoláním k ústnímu projednávání sporu (zahájení řádného soudního řízení). Lhůta pro předvolání nemá v řízení před okresním soudem dosud žádné dolní hranice, v řízení před tribunálem zemského soudu činí od 1.1.2003 minimálně 3 týdny.

V řízení o soudní výpovědi nájemního vztahu k bytu nebo nebytovým prostorám musí být zvlášť požadováno zprostředkování právoplatného vyhotovení výpovědi. Pokud vypovězená strana včas (do čtyř týdnů) uplatní odpor, je o tom vypovídající strana úředně informována a většinou jsou strany zároveň předvolány k ústnímu projednání sporu.

Kromě zvláštních druhů řízení (jako upomínací, rozkazní a výpovědní řízení) v soudním řízení před příslušným okresním soudem po doručení žaloby (a případném řízení pro odstranění nedostatků) soud obvykle zasílá z moci úřední žalobu žalovanému spolu s předvoláním k ústnímu projednání sporu a zároveň je k ústnímu projednávání sporu pozván žalobce. Před zemským soudem dojde s doručením žaloby také úřední výzva k písemné odpovědi na žalobu žalované straně (s upozorněním na povinné zastoupení advokátem). Pokud žalovaný opomene včas odpovědět na žalobu, pak je vydán – na návrh žalobce – rozsudek pro zmeškání nepodáním žalobní odpovědi – jinak nastupuje pozastavení trestního řízení. Při včasné žalobní odpovědi obdrží žalobce kopii této písemnosti často spolu s předvoláním k ústnímu projednání sporu.

O přesném časovém sledu již soudem stanovených procesních postupů resp. aktuálním stavu řízení se můžete telefonicky informovat vždy během úředních hodin (v každé fázi řízení) přímo u příslušného jednacího oddělení soudu (kanceláře), pokud uvedete spisovou značku (resp. jednací číslo tohoto spisu).

V přípravném řízení (prvním termínu pro ústní projednávání sporu) je se stranami, pro které, pokud není jejich zástupce dostatečně informován o stavu věci, zásadně existuje i povinnost osobní účasti, projednán a následně soudem stanoven další (zejména také časový) průběh řízení a ve formě programu procesu také v řízení zaprotokolován. Stranám (jejich zástupcům) je zaslán opis tohoto protokolu. Změny programu se dávají stranám na vědomí resp. pokud je to smysluplné, se mohou příležitostně také projednat.

Bližší informace

Pro všeobecné informace o organizaci soudů a o právním systému:

 • webové stránky Deutsch - English - français spolkového ministerstva spravedlnosti
 • a také Právní informační systém Deutsch úřadu spolkového kancléře (lze vyvolat i prostřednictvím seznamu odkazů z webové stránky spolkového ministerstva spravedlnosti)
Vždy jsou potřebné znalosti německého jazyka. Přes seznamy odkazů obou internetových adres jsou dosažitelné také webové stránky advokátních kanceláří (které jsou částečně k dispozici i v angličtině)

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Rakousko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 16-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království