Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 06-06-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας; 3.
4. Ποια τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν;

Τύποι και σκοποί της πτωχευτικής διαδικασίας:

 • Ορισμός της πτώχευσης: διευθέτηση της αφερεγγυότητας οφειλέτη μέσω της ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων και της συλλογικής ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών του.
 • Σκοπός: αναλογική ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.
 • Διαδικασίες που αποσκοπούν σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό: πτώχευση, αναδιάρθρωση και εκκαθάριση οφειλών.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας:

 • Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη πτώχευσης: πιστωτής μπορεί να ζητήσει κήρυξη πτώχευσης εφόσον οι χρηματικές υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον πιστωτή είναι εκπρόθεσμες για περισσότερες από 30 ημέρες και μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι ο οφειλέτης πρόκειται να καταστεί αφερέγγυος.
 • Μετέχοντες στην πτωχευτική διαδικασία:
  • Οι μετέχοντες στην πτωχευτική είναι ο οφειλέτης (ο πτωχεύσας), ο αιτών και οι πιστωτές που έχουν υποβάλει απαιτήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στον παρόντα Νόμο.
  • Μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την κήρυξη πτώχευσης, τυχόν πιστωτής που μπορεί να αποδείξει ότι θα δικαιούταν να υποβάλει αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.
  • Μετέχοντες στην πτωχευτική διαδικασία μπορούν επίσης να είναι πρόσωπα στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των οποίων αφορά η διαδικασία.
 • Αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να υποβάλλεται από οφειλέτη, πιστωτή, εκκαθαριστή ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από το Νόμο περί πτωχευτικής διαδικασίας και αναδιάρθρωσης.
 • Απαιτήσεις δημοσιότητας:
  • Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση σχετικά με το άνοιγμα της πτωχευτικής διαδικασίας και τη δημοσιεύει άμεσα στο Obchodný vestník (ΦΕΚ των Επιχειρήσεων). Η πτωχευτική διαδικασία ξεκινά την ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης στο Obchodný vestník. Το δικαστήριο δεν δημοσιοποιεί στο Obchodný vestník αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα κήρυξης σε πτώχευση.
  • Το δικαστήριο δημοσιοποιεί άμεσα το διορισμό διαχειριστή στο Obchodný vestník.
  • Ο διαχειριστής δημοσιεύει την προκήρυξη ενδεχόμενης δημοπρασίας στο Obchodný vestník.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας;

Ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Οι υποχρεώσεις του οφειλέτη:
  • Ο οφειλέτης υποχρεούται να προσπαθήσει να αποτρέψει την κατάσταση αφερεγγυότητας. Όταν κινδυνεύει να καταστεί αφερέγγυος, πρέπει να λαμβάνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την επαπειλούμενη αφερεγγυότητα.
 • Οι υποχρεώσεις των πιστωτών:
  • Ο πιστωτής είναι υπεύθυνος για τυχόν λάθη στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή του.
 • Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή:
  • Ο διαχειριστής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία με τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους από τυχόν βλάβη, απώλεια, καταστροφή ή άλλη ζημία, καθώς και το ότι οι δαπάνες διαχείρισης πραγματοποιούνται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητες και μετά από διεξοδική εξέταση της σκοπιμότητας και της οικονομικότητάς τους. Κατά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, ο διαχειριστής δεν δύναται να μεροληπτεί υπέρ συγκεκριμένων πιστωτών ούτε και υπέρ των ιδίων συμφερόντων του ή συμφερόντων άλλων εις βάρος του κοινού συμφέροντος όλων των πιστωτών.
 • Τα δικαιώματα των πιστωτών:
  • Περιλαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις απαιτήσεις τους (π.χ. στις περιπτώσεις όπου μια απαίτηση έναντι του πτωχεύσαντος καλύπτεται από σχετική διασφάλιση οφειλής («διασφαλισμένος πιστωτής»). Ο πιστωτής δικαιούται, κατά την πτωχευτική διαδικασία, την ικανοποίηση της απαίτησής του σύμφωνα με τη σχετική σειρά προτεραιότητάς της).
 • Οι αρμοδιότητες του διαχειριστή:
  • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διαχειριστής αναλαμβάνει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία, τη ρευστοποίησή τους και τη χρησιμοποίηση των εσόδων της ρευστοποίησης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Ο διαχειριστής ασκεί επίσης και άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, το δικαίωμα του πτωχεύσαντος να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία και η άδεια εκπροσώπησης του πτωχεύσαντος σε υποθέσεις που σχετίζονται με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζεται στον διαχειριστή, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του πτωχεύσαντος.
 • Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου:
  • Το δικαστήριο ασκεί την εποπτεία της όλης διαδικασίας πτώχευσης, στο βαθμό που αυτό ορίζεται από το νόμο.
  • Κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, το δικαστήριο εποπτεύει τη δράση του διαχειριστή.

4. Ποια τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας;

Αποτελέσματα της κήρυξης πτώχευσης:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία:
  • Στην πτωχευτική διαδικασία υπόκεινται τα ακόλουθα στοιχεία:

  α) Στοιχεία που ανήκαν στον πτωχεύσαντα κατά τη στιγμή κήρυξης της πτώχευσης.

  β) Στοιχεία που απέκτησε ο πτωχεύσας κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας.

  δ) Στοιχεία που εγγυώνται τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος.

  ε) Άλλα στοιχεία, εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.

  • Τα στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία συνιστούν τη συνολική περιουσία του πτωχεύσαντος, η οποία διαιρείται σε γενική και σε επιμέρους, ξεχωριστή περιουσία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των διασφαλισμένων πιστωτών.

 • Διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντος:
  • Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, το δικαίωμα του πτωχεύσαντος να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία και η άδεια εκπροσώπησης του πτωχεύσαντος σε υποθέσεις που σχετίζονται με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζεται στον διαχειριστή, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του πτωχεύσαντος.
  • Οι νομικές πράξεις που εκτελούνται από τον πτωχεύσαντα κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας δεν έχουν αποτέλεσμα έναντι των πιστωτών του, όταν περιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Η εγκυρότητα των πράξεων αυτών δεν επηρεάζεται.
  • Οι απαιτήσεις που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία πρέπει να εξοφλούνται από τους οφειλέτες στον διαχειριστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εν τούτοις, όταν ένας οφειλέτης εξοφλεί την υποχρέωσή του σε πρόσωπο άλλο από τον διαχειριστή, η υποχρέωση του οφειλέτη δεν εξαλείφεται παρά μόνο εφόσον η πληρωμή του χρέους φτάσει στον διαχειριστή.

 • Δικαστικές και άλλες διαδικασίες:
  • Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο περί πτωχευτικής διαδικασίας και αναδιάρθρωσης, η κήρυξη πτώχευσης επιφέρει αναστολή κάθε δικαστικής και άλλης διαδικασίας.
  • Με την κήρυξη πτώχευσης δεν αναστέλλονται φορολογικές ή τελωνειακές διαδικασίες, διαδικασίες σχετικά με τη συντήρηση ανηλίκων τέκνων ή ποινικές διαδικασίες. Πάντως, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση περί αποζημιώσεων. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 48.
  • Καμία διαδικασία σχετικά με την εφαρμογή ή εκτέλεση απόφασης δεν μπορεί να εκκινηθεί για περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε πτωχευτική διαδικασία. Οι εν εξελίξει διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή ή εκτέλεση απόφασης αναστέλλονται αυτόματα με την κήρυξη πτώχευσης.

 • Διασφάλιση οφειλής:
  • Κατά τη διάρκεια πτωχευτικής διαδικασίας, καμία διασφάλιση οφειλής δεν μπορεί να προβάλλεται επί περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε πτωχευτική διαδικασία, με εξαίρεση τις εμπράγματες ασφάλειες επί μελλοντικών περιουσιακών στοιχείων, εφόσον έχουν συσταθεί και καταχωρηθεί στο Κεντρικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο Εμπράγματων Ασφαλειών, στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο ή σε άλλο ειδικό μητρώο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. Καμία διασφάλιση οφειλής δεν μπορεί να προβάλλεται επί εσόδων από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, ούτε καν υπό τη μορφή μελλοντικών περιουσιακών στοιχείων.

 • Άρση της κοινοκτημοσύνης της συζυγικής περιουσίας:
  • Η κοινοκτημοσύνη της συζυγικής περιουσίας αίρεται με την κήρυξης πτώχευσης. Είτε η άρση αυτή γίνεται μετά από κήρυξη πτώχευσης είτε προηγείται της πτώχευσης χωρίς να έχει υπάρξει διακανονισμός, το ζήτημα του διακανονισμού της κοινής περιουσίας πρέπει να ρυθμίζεται απαραίτητα.

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων;

Ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Ο πιστωτής που προβάλλει απαίτηση έναντι του πτωχεύσαντος πριν από την κήρυξη πτώχευσης δικαιούται, κατά την πτωχευτική διαδικασία, ικανοποίηση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου, μέσω της διανομής των εσόδων από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκείται στην πτωχευτική διαδικασία εφόσον η απαίτηση υποβάλλεται δεόντως και εγκαίρως. Διαφορετικά η απαίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και τα σχετικά δικαιώματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Το ίδιο ισχύει και για μελλοντικές απαιτήσεις που επιβεβαιώνονται μέσω της καταχώρησής τους.
 • Ο πιστωτής που προβάλλει απαίτηση έναντι του πτωχεύσαντος, η οποία καλύπτεται από διασφάλιση οφειλής («διασφαλισμένος πιστωτής») δικαιούται, κατά την πτωχευτική διαδικασία, ικανοποίηση της απαίτησής του, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς της και όπως ορίζεται από τον παρόντα Νόμο, από τα έσοδα της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκείται μέσω της δέουσας και έγκαιρης υποβολής της απαίτησης, διαφορετικά η απαίτηση παύει να ισχύει.
 • Κατά την πτωχευτική διαδικασία, οι πιστωτές μπορούν επίσης να υποβάλλουν απαιτήσεις που εξαρτώνται από συγκεκριμένους όρους («απαιτήσεις υπό όρους»). Πάντως, οι πιστωτές υπό όρους μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια πτωχευτικής διαδικασίας, μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν στον διαχειριστή ότι συντρέχουν απαιτήσεις υπό όρους, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο.
 • Επίσης, οι εγγυητές του πτωχεύσαντος, οι συνοφειλέτες και οι κάτοχοι εμπράγματων ασφαλειών μπορούν να υποβάλλουν τις μελλοντικές απαιτήσεις τους έναντι του πτωχεύσαντος ως απαιτήσεις υπό όρους. Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα προς τα οποία ενδέχεται να υποβληθεί απαίτηση έναντι του πτωχεύσαντος μετά την κήρυξη πτώχευσης, εφόσον αυτά εκπληρώνουν υποχρέωση για λογαριασμό του πτωχεύσαντος. Άλλα πρόσωπα μπορούν επίσης να υποβάλλουν μελλοντικές απαιτήσεις έναντι του πτωχεύσαντος στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

Κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση επιβλαβών πράξεων:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Ακύρωση της πτωχευτικής διαδικασίας:
  • Το δικαστήριο αποφασίζει να ακυρώσει την πτωχευτική διαδικασία λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και χωρίς σχετικό αίτημα, εφόσον διαπιστώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του πτωχεύσαντος είναι ανεπαρκή για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων απαιτήσεων.
  • Σε περίπτωση που ο πτωχεύσας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, οι κληρονόμοι του αναλαμβάνουν το ρόλο του κατ’αναλογία προς τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Όταν δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή όταν αυτοί αρνούνται την κληρονομιά, το ρόλο του πτωχεύσαντος αναλαμβάνει το Κράτος.
 • Διακοπή της πτωχευτικής διαδικασίας:
  • Εάν, κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, το δικαστήριο κινήσει διαδικασία αναδιάρθρωσης που αφορά τον ίδιο οφειλέτη, η εν εξελίξει διαδικασία πτώχευσης πρέπει να ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση ή να δοθεί άδεια αναδιάρθρωσης. Όταν το δικαστήριο, στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης, αποφασίζει την αναδιάρθρωση του οφειλέτη, πρέπει να ακυρώνει άμεσα την ανασταλείσα πτωχευτική διαδικασία μέσω σχετικής απόφασης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που μια διαδικασία αναδιάρθρωσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το δικαστήριο κινεί πτωχευτική διαδικασία για τον ίδιο οφειλέτη.
  • Εάν ένας οφειλέτης αποδείξει, πριν από την έκδοση απόφασης για κήρυξη πτώχευσης, ότι έχει ρυθμίσει όλες τις απαιτήσεις προς πιστωτές που μετέχουν στην πτωχευτική διαδικασία, το δικαστήριο πρέπει να διακόψει άμεσα την πτωχευτική διαδικασία με σχετική απόφαση.
  • Εάν, σε πτωχευτική διαδικασία που έχει κινηθεί μετά από αίτημα πιστωτή, ο οφειλέτης αποδείξει τη φερεγγυότητά του, το δικαστήριο πρέπει να διακόψει τη διαδικασία μέσω σχετικής απόφασης.
  • Εάν το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια πτωχευτικής διαδικασίας, και αφότου έχει διορίσει προσωρινό διαχειριστή για τον οφειλέτη, διαπιστώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν ούτε για να καλύψουν τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας, πρέπει να διακόψει τη διαδικασία λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, το δικαστήριο πρέπει να κηρύξει τον οφειλέτη σε πτώχευση το αργότερο 30 ημέρες μετά τον διορισμό του προσωρινού διαχειριστή.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων;

Προϋποθέσεις για την υποβολή και αποδοχή των απαιτήσεων:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Υποβολή των απαιτήσεων:
  • Ο πιστωτής που είχε προβάλει απαίτηση έναντι του πτωχεύσαντος πριν από την κήρυξη της πτώχευσης δικαιούται, κατά την πτωχευτική διαδικασία, τη διευθέτηση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο, μέσω της διανομής των εσόδων από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκείται μέσω της δέουσας και έγκαιρης υποβολής της απαίτησης. Διαφορετικά η απαίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και τα σχετικά δικαιώματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Το ίδιο ισχύει και για μελλοντικές απαιτήσεις που επιβεβαιώνονται μέσω της καταχώρησής τους.
  • Κατά την πτωχευτική διαδικασία, οι πιστωτές μπορούν επίσης να υποβάλλουν απαιτήσεις που εξαρτώνται από συγκεκριμένους όρους («απαιτήσεις υπό όρους»). Πάντως, οι πιστωτές υπό όρους μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με απαιτήσεις υπό όρους κατά τη διάρκεια πτωχευτικής διαδικασίας, μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν στον διαχειριστή ότι συντρέχουν απαιτήσεις υπό όρους, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο.
  • Επίσης, οι εγγυητές του πτωχεύσαντος, οι συνοφειλέτες και οι κάτοχοι εμπράγματων ασφαλειών μπορούν να υποβάλλουν τις μελλοντικές απαιτήσεις τους έναντι του πτωχεύσαντος ως απαιτήσεις υπό όρους. Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα προς τα οποία ενδέχεται να υποβληθεί απαίτηση έναντι του πτωχεύσαντος μετά την κήρυξη πτώχευσης, εφόσον αυτά εκπληρώνουν υποχρέωση για λογαριασμό του πτωχεύσαντος. Άλλα πρόσωπα μπορούν επίσης να υποβάλλουν μελλοντικές απαιτήσεις έναντι του πτωχεύσαντος στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.
  • Ο πιστωτής πρέπει να υποβάλλει την απαίτηση, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, σε δύο αντίγραφα στον διαχειριστή (με παράδοση στην επαγγελματική του διεύθυνση) και σε ένα αντίγραφο στο δικαστήριο. Η απαίτηση πρέπει να διαβιβάζεται στον διαχειριστή το αργότερο 45 ημέρες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης. Οι απαιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας ή όσες παραλαμβάνονται έγκαιρα αλλά μόνο από τον διαχειριστή ή μόνο από το δικαστήριο δεν λαμβάνονται υπόψη.
  • Η παραλαβή της απαίτησης από το δικαστήριο έχει το ίδιο νομικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τόσο την παρέλευση της προθεσμίας και την εξάλειψη του δικαιώματος όσο και την άσκηση του δικαιώματος στο δικαστήριο.
  • Ο πιστωτής είναι υπεύθυνος για τυχόν λάθη στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή του. Εάν ο διαχειριστής απορρίψει την απαίτηση του πιστωτή και το δικαστήριο, σε διαδικασία σχετικά με την απορριφθείσα αίτηση, αποφασίσει ότι ο πιστωτής δεν δικαιούταν να λάβει το ποσό της απαίτησης ή ότι δικαιούταν να πληρωθεί μόνο λιγότερο από το 75% του ποσού της απαίτησης, ο πιστωτής οφείλει να πληρώσει πρόστιμο που καθορίζεται από το δικαστήριο και πιστώνεται στα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν ο πιστωτής αποδείξει ότι κατά την υποβολή της απαίτησης ενήργησε με τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. Υπεύθυνος για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης του ποσού του προστίμου είναι ο διαχειριστής. Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης όταν το δικαστήριο, κατά τη διαδικασία που αφορά την απορριφθείσα απαίτηση, αποφασίσει ότι ο πιστωτής δεν δικαιούταν τη διασφάλιση οφειλής για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, ότι δικαιούταν διασφάλιση οφειλής αλλά με σειρά λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που δηλώθηκε στην αίτηση ή ότι δικαιούταν την ικανοποίηση απαίτησης από τη συνολική περιουσία του πτωχεύσαντος με σειρά λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που δηλώθηκε στην αίτηση.
 • Αποδοχή των απαιτήσεων:
  • Ο διαχειριστής καταχωρεί συνεχώς τις υποβαλλόμενες απαιτήσεις και τα στοιχεία των αιτήσεων στον σχετικό κατάλογο προκειμένου να καταρτίσει τον τελικό κατάλογο απαιτήσεων το αργότερο εντός 10 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή των απαιτήσεων.
  • Όταν ο διαχειριστής διαπιστώνει, κατά την εξέταση υποβληθείσας απαίτησης, ότι η απαίτηση είναι αμφισβητήσιμη από άποψη νομικής βάσης, εφαρμοσιμότητας, σειράς προτεραιότητας, ποσού, δικαιώματος διασφάλισης οφειλών ή σειράς των σχετικών δικαιωμάτων, υποχρεούται να απορρίψει το αμφισβητούμενο μέρος της υποβληθείσας απαίτησης.
  • Εάν ο διαχειριστής απορρίψει την απαίτηση με πρωτοβουλία πιστωτή και ο πιστωτής με την απορριφθείσα απαίτηση υποβάλει αίτημα προς το δικαστήριο ώστε αυτό να αποφανθεί ως προς την απαίτηση, τότε ο πιστωτής που ανέλαβε την πρωτοβουλία έχει, κατά τη διαδικασία επί της απορριφθείσας απαίτησης, την ιδιότητα του επικουρικού μεσολαβητή πέραν του διαχειριστή. Η ιδιότητα του επικουρικού μεσολαβητή παύει να ισχύει όταν παύει και η ιδιότητα του συμβαλλόμενου στην πτωχευτική διαδικασία. Εάν ο διαχειριστής, με πρωτοβουλία διασφαλισμένου πιστωτή, απορρίψει εσφαλμένα διασφαλισμένη οφειλή άλλου διασφαλισμένου πιστωτή σε ό,τι αφορά την ασφάλισή του μέσω δικαιώματος διασφάλισης ή τη σειρά προτεραιότητας των σχετικών δικαιωμάτων, ο διασφαλισμένος πιστωτής που ανέλαβε την πρωτοβουλία είναι υπεύθυνος έναντι του διασφαλισμένου πιστωτή με την απορριφθείσα απαίτηση για τις ζημιές που υφίσταται ως αποτέλεσμα της λανθασμένης απόρριψης της διασφαλισμένης απαίτησής του.
  • Εάν ο πιστωτής με απορριφθείσα απαίτηση δεν εφεσιβάλει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο, την απόφαση απόρριψης της απαίτησής του ή αποσύρει το αίτημα που υπέβαλε στο δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφανθεί σχετικά με την απαίτησή του, το απορριφθέν μέρος της απαίτησης δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πτωχευτική διαδικασία.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου επί απορριφθείσας απαίτησης ισχύει έναντι όλων των συμβαλλομένων στην πτωχευτική διαδικασία.
  • Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας για την κατάθεση έφεσης σε περίπτωση απορριφθείσας απαίτησης ή την έκδοση από το δικαστήριο τελικής απόφασης επί της απαίτησης, ο διαχειριστής δύναται να αναγνωρίσει την απορριφθείσα απαίτηση γραπτώς. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αναγνώρισης είναι ότι η απορριφθείσα απαίτηση θεωρείται εδραιωμένη στο βαθμό που έχει αναγνωριστεί. Εάν ο διαχειριστής απορρίψει την απαίτηση με πρωτοβουλία πιστωτή, τότε μπορεί να την αναγνωρίσει μόνο με τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου πιστωτή.
  • Ο διαχειριστής καταγράφει ως αποδεκτή μια υποβληθείσα απαίτηση στον κατάλογο των απαιτήσεων αμέσως μόλις αυτή κριθεί ως αποδεκτή ή εφόσον έχει αναγνωριστεί από τον διαχειριστή.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Νόμος 7/2005 περί πτωχευτικής διαδικασίας και αναδιάρθρωσης, και σχετικές τροπολογίες.
 • Προϋποθέσεις:
  • Όταν ο οφειλέτης απειλείται με πτώχευση ή έχει κηρυχθεί πτωχεύσας, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον διαχειριστή να εκδώσει γνωμοδότηση περί αναδιάρθρωσης («γνωμοδότηση») προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση του οφειλέτη. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του οφειλέτη να υποβάλλει αίτημα για την έγκαιρη κήρυξη σε πτώχευση.
  • Όταν ένας ή περισσότεροι πιστωτές έχουν συμφωνήσει με τον οφειλέτη περί ανάγκης συνεργασίας, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν οι ίδιοι τον διαχειριστή ώστε να εκδώσει γνωμοδότηση.
  • Μόνο πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των διαχειριστών μπορούν να εξουσιοδοτηθούν για έκδοση γνωμοδότησης.
 • Αίτημα:
  • Το αίτημα για την έγκριση της αναδιάρθρωσης υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Μπορεί να υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή τυχόν πιστωτή.
  • Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτημα για την έγκριση της αναδιάρθρωσης εφόσον έχει προηγουμένως εξουσιοδοτήσει τον διαχειριστή να εκδώσει γνωμοδότηση περί αναδιάρθρωσης και εφόσον ο διαχειριστής έχει εισηγηθεί αναδιάρθρωση μέσω της γνωμοδότησης, η οποία έχει εκδοθεί το αργότερο 30 ημέρες νωρίτερα.
  • Τυχόν πιστωτής δύναται να υποβάλει αίτημα για έγκριση της αναδιάρθρωσης εφόσον έχει προηγουμένως εξουσιοδοτήσει τον διαχειριστή να εκδώσει γνωμοδότηση περί αναδιάρθρωσης, εφόσον ο διαχειριστής έχει εισηγηθεί αναδιάρθρωση μέσω της γνωμοδότησης, η οποία έχει εκδοθεί το αργότερο 30 ημέρες νωρίτερα, και εφόσον ο οφειλέτης έχει συμφωνήσει με την υποβολή του αιτήματος.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

Κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ρευστοποίησης:

 • Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων:
  • Ρευστοποίηση σημαίνει μετατροπή όλων των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία σε χρηματική αξία στο νόμισμα της Σλοβακίας προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών. Στη ρευστοποίηση περιλαμβάνεται επίσης η απόκτηση του ρευστού του πτωχεύσαντος, η οικειοποίηση των εισπράξεων από ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων του πτωχεύσαντος και η διάθεση της επιχείρησης του πτωχεύσαντος ή μέρους αυτής έναντι τιμήματος.
  • Η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε πτωχευτική διαδικασία στοχεύει στη μεγιστοποίηση των εσόδων στο συντομότερο δυνατό διάστημα και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Κατά τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε πτωχευτική διαδικασία, ο διαχειριστής πρέπει να ενεργεί με τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια προκειμένου να εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το στόχο της ρευστοποίησης, τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες που ορίζονται για περιπτώσεις ρευστοποίησης από τον παρόντα Νόμο.
  • Ο διαχειριστής που διορίζεται κατά την κήρυξη της πτώχευσης οφείλει να ρευστοποιήσει άμεσα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που κινδυνεύουν να αλλοιωθούν σύντομα ή όσα κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να υποστούν σημαντική φθορά. Δεν απαιτείται προς τούτο εντολή της αρμόδιας αρχής ή σχετική δικαστική απόφαση.
  • Ο διαχειριστής διατηρεί πλήρες αρχείο σχετικά με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Ξεχωριστά αρχεία πρέπει να τηρούνται για τη γενική και την επιμέρους περιουσία. Μετά τη ρευστοποίηση στοιχείων από τον κατάλογο απογραφής, ο διαχειριστής καταμερίζει τα έσοδα από τα στοιχεία που έχει ρευστοποιηθεί. Όταν ο διαχειριστής ρευστοποιεί διάφορα στοιχεία από τον κατάλογο απογραφής ταυτόχρονα και δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν τα επιμέρους έσοδα, οφείλει να διαιρέσει αναλογικά τα συνολικά έσοδα μεταξύ των ρευστοποιηθέντων στοιχείων σύμφωνα με την αντίστοιχη αξία τους. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση την αξία που δηλώνεται στον κατάλογο απογραφής.
  • Ο διαχειριστής οφείλει να καταθέσει τα έσοδα από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο τόκος που καταβάλλεται από την τράπεζα βάσει του υπολοίπου του λογαριασμού πρέπει να λογίζεται ως μέρος των εσόδων από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία.
 • Μέθοδοι ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων:
  • Προκειμένου να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία, ο διαχειριστής μπορεί:

α) να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό,

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

β) να αναθέσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων σε δημοπράτη,

γ) να αναθέσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων σε χρηματιστή,

δ) να διοργανώσει δημοπρασία, ανταγωνιστική προσφορά ή οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική διαδικασία που αποσκοπεί στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων,

ε) να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο.

 • Διανομή των εσόδων:
  • Οι διασφαλισμένες απαιτήσεις των διασφαλισμένων πιστωτών πρέπει να ικανοποιούνται, στο βαθμό που ορίζεται, από τα έσοδα της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν την ξεχωριστή, επιμέρους περιουσία προς ικανοποίηση των διασφαλισμένων πιστωτών, η οποία παραμένει μετά την αφαίρεση των απαιτήσεων έναντι των στοιχείων που συνδέονται με τα στοιχεία του καταλόγου της απογραφής που συνιστούν την ξεχωριστή περιουσία. Όταν η διασφαλισμένη απαίτηση ενός διασφαλισμένου πιστωτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί πλήρως, το υπολειπόμενο μέρος της πρέπει να ικανοποιείται ως μη διασφαλισμένη απαίτηση.
  • Οι μη διασφαλισμένες απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται, στο βαθμό που ορίζεται, από τα έσοδα της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν τη γενική περιουσία, η οποία παραμένει μετά την αφαίρεση των απαιτήσεων έναντι των στοιχείων που συνδέονται με στοιχεία του καταλόγου της απογραφής που συνιστούν τη γενική περιουσία. Όταν οι μη διασφαλισμένες απαιτήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως, τότε ικανοποιούνται αναλογικά.
  • Οι απαιτήσεις που συνδέονται με υποχρέωση υπαγωγής σύμφωνα με ειδική προς τούτο νομική διάταξη («υπαγόμενες απαιτήσεις») πρέπει να ικανοποιούνται, στο βαθμό που ορίζεται, από τα έσοδα της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν τη γενική περιουσία, η οποία παραμένει αφότου άλλες μη διασφαλισμένες απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί πλήρως. Όταν οι υπαγόμενες απαιτήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως, τότε ικανοποιούνται αναλογικά.

10. Ποιες οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας;

Προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας:

 • Τερματισμός της πτωχευτικής διαδικασίας:
  • Το δικαστήριο αποφασίζει να ακυρώσει την πτωχευτική διαδικασία λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και χωρίς σχετικό αίτημα, εφόσον διαπιστώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του πτωχεύσαντος είναι ανεπαρκή για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων απαιτήσεων. Με τη σχετική απόφαση το δικαστήριο αποφασίζει επί της αμοιβής και των εξόδων του διαχειριστή, τα οποία πληρώνονται από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, επί της προκαταβολής της αμοιβής και των εξόδων του προσωρινού διαχειριστή ή επί της προκαταβολής των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Το δικαστήριο αποφασίζει, βάσει αιτήματος του διαχειριστή, επί της ακύρωσης της πτωχευτικής διαδικασίας αφότου έχει ολοκληρωθεί η τελική διανομή των εσόδων.
  • Κατά την ημερομηνία ακύρωσης της πτωχευτικής διαδικασίας, ο διαχειριστής οφείλει να κλείσει τα βιβλία λογαριασμών και να συντάξει ξεχωριστή κατάσταση οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με ειδικές προς τούτο νομικές διατάξεις. Ο διαχειριστής οφείλει επίσης να παραδώσει στον πτωχεύσαντα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στον εκκαθαριστή, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τα υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και να διασφαλίσει τη λήψη οποιουδήποτε περαιτέρω μέτρου σχετικά με την ακύρωση της πτωχευτικής διαδικασίας. Μετά τη λήψη όλων των σχετικών μέτρων, το δικαστήριο απαλλάσσει τον διαχειριστή από τα καθήκοντά του.
  • Σε περίπτωση που ο πτωχεύσας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, οι κληρονόμοι του αναλαμβάνουν το ρόλο του κατ’αναλογία προς τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στην πτωχευτική διαδικασία. Όταν δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή όταν αυτοί αρνούνται την κληρονομιά, το ρόλο του πτωχεύσαντος αναλαμβάνει το Κράτος.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-06-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο