Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Ισπανία

Τελευταία ενημέρωση: 06-06-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Ισπανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ; 1.
2. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ; 2.
3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ; 3.
4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ; 4.
5. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ; 5.
6. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ; 6.
7. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ; 7.
8. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ; 8.
9. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ; 9.
10. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ; 10.

 

1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ;

Ο νέος νόμος περί πτώχευσης (Ν. 22/2003 της 9ης Ιουλίου 2003) θέσπισε μία μόνο δικαστική διαδικασία για την επίλυση της κρίσης που προκαλείται από την αφερεγγυότητα κοινού οφειλέτη· η διαδικασία αυτή καλείται «Concurso de acreedores»(ένωση των πιστωτών). Ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν δεν μπορεί να πληρώνει τακτικά τις υποχρεώσεις του.

Η ένωση των πιστωτών είναι η μόνη διαδικασία που εφαρμόζεται τόσο σε ιδιώτη οφειλέτη όσο και σε έμπορο, ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο κύριος στόχος της είναι η μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, παρόλο που για την επίτευξη αυτού του στόχου ο νόμος περί πτώχευσης ενθαρρύνει τις λύσεις που επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Μόλις διαταχθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας, υπάρχει ένα αρχικό στάδιο κατά το οποίο διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και συντάσσεται κατάλογος των πιστωτών, με τη δέουσα κατάταξή τους. Όταν εγκριθεί η απογραφή και ο κατάλογος πιστωτών, προβλέπονται δύο νομικές λύσεις :

 • ο πτωχευτικός συμβιβασμός (convenio) μεταξύ του οφειλέτη και των ανέγγυων δανειστών, που βασικά περιλαμβάνει μείωση της οφειλής που να μην υπερβαίνει το 50% και παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των απαιτήσεων μικρότερη των 5 ετών·
 • η εκκαθάριση (liquidacion), και κατά προτίμηση η πώληση της επιχείρησης ή των παραγωγικών μονάδων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την πώληση αυτή για την κάλυψη των απαιτήσεων με την εγκεκριμένη σειρά κατάταξής τους.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ;

Ο νόμος θέτει μια υποκειμενική προϋπόθεση: ο οφειλέτης, είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα. Από τη διαδικασία αφερεγγυότητας εξαιρούνται μόνο οι φορείς ή οι οργανισμοί που αποτελούν μέρος της Δημόσιας Διοίκησης του κράτους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αντικειμενική προϋπόθεση είναι ότι ο οφειλέτης πρέπει να τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας, που καθορίζεται ως αδυναμία τακτικής πληρωμής των υποχρεώσεών του και όχι ως κατάσταση ανισορροπίας μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού του.

Το αίτημα για τη διαδικασία πτώχευσης μπορεί να υποβληθεί από τον οφειλέτη, τους πιστωτές του ή τους εταίρους που είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τις οφειλές της εταιρείας. Όταν το αίτημα υποβάλλεται από τον οφειλέτη η διαδικασία καλείται εκούσια ενώ όταν υποβάλλεται από τα άλλα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον καλείται υποχρεωτική.

Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα πτώχευσης όχι μόνο όταν καταστεί αφερέγγυος, αλλά και νωρίτερα όταν επίκειται η αφερεγγυότητα. Μόλις ο οφειλέτης καταστεί στην πράξη αφερέγγυος το εν λόγω δικαίωμα μετατρέπεται σε υποχρέωση και το επίσημο αίτημα για τη διαδικασία πτώχευσης πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από νομική και οικονομική έκθεση, απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, κατάλογο των πιστωτών και εάν ο οφειλέτης είναι έμπορος, από τους ετήσιους λογαριασμούς των τελευταίων τριών ετών. Ο δικαστής εξετάζει τα υποβληθέντα έγγραφα και εάν διαπιστώσει μέσω των αποδεικτικών στοιχείων ότι ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος ή ότι η αφερεγγυότητά του επίκειται, κηρύσσει την πτώχευση.

Όταν το αίτημα υποβάλλεται από τους πιστωτές, ο δικαστής δέχεται σε προηγούμενη ακρόαση τον οφειλέτη ώστε να μπορέσει αυτός να εναντιωθεί στο εν λόγω αίτημα. Για τη διαπίστωση της αφερεγγυότητας, ο νόμος προβλέπει ορισμένα εξωτερικά γεγονότα (μη πληρωμή ορισμένων απαιτήσεων ή των περισσότερων από αυτές τις απαιτήσεις, απόκρυψη των περιουσιακών στοιχείων ή άκαρπες κατασχέσεις) που από μόνα τους αποδεικνύουν την εν λόγω κατάσταση. Ο οφειλέτης μπορεί να εναντιωθεί στη διαδικασία είτε επειδή αρνείται τα εξωτερικά γεγονότα είτε επειδή στην πράξη δεν τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Εάν ο οφειλέτης δεν προβάλει αντιρρήσεις, ο δικαστής κηρύσσει την πτώχευση ενώ εάν ο οφειλέτης προβάλει αντιρρήσεις, πριν από τη λήψη απόφασης από το δικαστή ορίζεται δικάσιμος για την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο περί πτώχευσης, που ακολουθεί τον κανονισμό αριθ. 1346/00 του Συμβουλίου, αρμόδιος για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι ο δικαστής του εμπορικού δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου έχει ο οφειλέτης το κέντρο των κύριων συμφερόντων του· στην περίπτωση νομικών προσώπων τεκμαίρεται ότι το κέντρο αυτό είναι η καταστατική τους έδρα. Ωστόσο, αλλαγές της έδρας που πραγματοποιήθηκαν εντός των τελευταίων έξι μηνών δεν θεωρούνται έγκυρες.

Εάν υποβληθεί αίτημα για διαδικασία πτώχευσης οφειλέτη του οποίου το κέντρο των κυρίων συμφερόντων βρίσκεται στο εξωτερικό, αρμόδιος είναι ο δικαστής του εμπορικού δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση.

Η απόφαση περί έναρξης της διαδικασίας πρέπει να δημοσιευθεί και να καταχωρηθεί. Δημοσιεύεται, εκτός από την Επίσημη Εφημερίδα σε μια ημερήσια εφημερίδα με μεγάλη κυκλοφορία στην περιφέρεια του οφειλέτη. Επίσης, πρέπει να καταχωρηθεί στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου καθώς στα Βιβλία περιουσιακών στοιχείων στα οποία ο οφειλέτης έχει εγγράψει οποιοδήποτε δικαίωμά του.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ;

Ο δικαστής είναι το όργανο που κατευθύνει τη διαδικασία πτώχευσης. Αυτός κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της, διασφαλίζει τη διεξαγωγή των απαραίτητων διαβημάτων, εποπτεύει τις ενέργειες του σύνδικου και επιλύει όλες τις διαφορές που μπορούν να ανακύψουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ο σύνδικος της πτώχευσης διαδραματίζει πολύπλοκο ρόλο. Παρόλο που δεν παύει να είναι ένα τεχνικό όργανο που ενημερώνει το δικαστή και συνεργάζεται μαζί του, εκπροσωπεί ταυτόχρονα και τα γενικά συμφέροντα όλων των πιστωτών και ελέγχει τη διαχείριση και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Μόλις κηρυχθεί η πτώχευση, οι πιστωτές έχουν προθεσμία ενός μηνός για να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους γραπτώς, υποβάλλοντας παράλληλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι πιστωτές μπορούν να παρίστανται και να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτοπροσώπως, παρόλο που πρέπει να παρίστανται και επισήμως δια του δικηγόρου τους. Ωστόσο, μπορούν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και να συμμετάσχουν στη συνέλευση των πιστωτών προκειμένου να ψηφίσουν τον πτωχευτικό συμβιβασμό χωρίς να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η συνέλευση των πιστωτών συγκαλείται όταν, μετά την έγκριση της απογραφής και του καταλόγου των πιστωτών, προτείνεται πτωχευτικός συμβιβασμός. Η συνέλευση απαρτίζεται από όλους τους ανέγγυους πιστωτές και για τη σύγκλησή της απαιτείται απαρτία του ημίσεως των ανέγγυων πιστωτών.

Ο οφειλέτης εκπροσωπεί τον εαυτό του στη διαδικασία και έχει την υποχρέωση να επικουρεί τον σύνδικο όταν αυτό απαιτείται.

4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ;

Μόλις κηρυχθεί η πτώχευση κατάσχονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα του οφειλέτη, παρόντα και μελλοντικά, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που δεν επιδέχονται κατάσχεση. Η κήρυξη της πτώχευσης σημειώνεται στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου όπου έχουν καταχωρηθεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα.

Για την εγγύηση της ακεραιότητας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ο δικαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο δυνατοτήτων, δηλαδή μπορεί είτε να αναστείλει την άσκηση από τον οφειλέτη της διαχείρισης και της μεταβίβασης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, αντικαθιστώντας τον ως προς αυτά τα καθήκοντα από τον σύνδικο της πτώχευσης, είτε να διατηρήσει την άσκηση από τον οφειλέτη των εν λόγω καθηκόντων υπό την εποπτεία όμως του σύνδικου πτώχευσης.

Οι οικονομικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες του οφειλέτη συνεχίζονται, εκτός εάν ο δικαστής αποφασίσει την περάτωσή τους λόγω της πιθανότητας οδήγησης σε οικονομική καταστροφή.

Η λήψη μέτρων που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του οφειλέτη (παρακράτηση της αλληλογραφίας, κατ’ οίκον έρευνα και σύλληψη …) πρέπει να είναι απαραίτητη για την επίτευξη αναγκαίου στόχου και δεν συνεχίζεται για περισσότερο χρόνο απ’ όσο χρειάζεται.

Η διαδικασία της πτώχευσης αφορά όλες τις πιστώσεις πριν από την κήρυξή της. Οι πιστωτές οφείλουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους προκειμένου αυτές να αναγνωρισθούν και να καταταγούν. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης οι πτωχευτικές πιστώσεις δεν αποφέρουν τόκους, εκτός από αυτές για τις οποίες έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οποιαδήποτε νομική απαίτηση σχετική με την πίστωση πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του δικαστή της πτώχευσης, και σε αυτή την περίπτωση αναστέλλονται τα αποτελέσματα της διαιτησίας. Ωστόσο, οι νομικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες διαιτησίας που ξεκίνησαν προηγουμένως συνεχίζονται με την έκδοση απόφασης ή πορίσματος. Όμως, για την εκτέλεσή τους θα απαιτηθεί η διαδικασία της πτώχευσης.

Η κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλει την εκτέλεση των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων του οφειλέτη που έχουν κατασχεθεί, και εμποδίζει την κίνηση άλλων εκτελέσεων, αναγκάζοντας τους οφειλέτες να προσφύγουν στην πτώχευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συνεχίσουν οι εργατικές και διοικητικές εκτελέσεις που είχαν κινηθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης, εκτός εάν αφορούν περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας του οφειλέτη.

Η κήρυξη της πτώχευσης δεν αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων, ενώ η συμβατική ρήτρα που επιτρέπει στα μέρη να λύσουν τη σύμβαση για αυτό το λόγο είναι άκυρη. Τα προαναφερθέντα δεν εμποδίζουν τη λύση της σύμβασης για άλλους λόγους, όπως λόγω της μη τήρησης της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση μετά την κήρυξη της πτώχευσης, το αίτημα λύσης των συμβάσεων πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του δικαστή της πτώχευσης.

Οι συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την κήρυξη της πτώχευσης, όμως μεταφέρεται στο δικαστή η αρμοδιότητα έγκρισης σχεδίων μείωσης του εργατικού δυναμικού και τροποποίησης των συνθηκών εργασίας.  Επίσης, ο δικαστής μπορεί να μειώσει τη συμφωνηθείσα αποζημίωση σε περίπτωση λύσης συμβάσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών.

5. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ;

Κατ’ αρχήν, η πτώχευση δεν θίγει τους πιστωτές των οποίων οι πιστώσεις εξασφαλίζονται από εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα του οφειλέτη. Αυτοί οι πιστωτές μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πτώχευσης, διατηρώντας τις προνομιούχες απαιτήσεις τους ή να εκτελέσουν την εμπράγματη ασφάλεια χωρίς να συμμετέχουν στη διαδικασία. Η εμπράγματη ασφάλεια μπορεί να εκτελεσθεί ανά πάσα στιγμή, οπότε το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο αποχωρίζεται από την πτωχευτική περιουσία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ωστόσο, εάν το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται για τις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες του οφειλέτη, η εκτέλεση της εμπράγματης ασφάλειας αναστέλλεται μέχρι την έγκριση συμφωνίας που δεν το θίγει ή την κίνηση της εκκαθάρισης, με προθεσμία μικρότερη του ενός έτους. Μετά την πάροδο του έτους, η εκτέλεση μπορεί να κινηθεί ή να κινηθεί εκ νέου, αλλά την υπόθεση αυτή θα εκδικάσει ο δικαστής της πτώχευσης.

Η αναστολή αυτή ισχύει και όσον αφορά τις αγωγές για ανάκτηση κινητών αγαθών που πωλήθηκαν με δόσεις ή βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και όσον αφορά τις αγωγές για λύση αγοραπωλησίας ακινήτων λόγω έλλειψης πληρωμής των οφειλόμενων δόσεων.

Απαγορεύεται ο συμψηφισμός των πιστώσεων και των οφειλών που έχει ένας πιστωτής έναντι του πτωχεύσαντα.

Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, οι πιστώσεις δεν αποφέρουν πλέον τόκους εκτός από τις πιστώσεις για τις οποίες έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια και τις πιστώσεις για μισθούς. Ωστόσο, αυτές οι τελευταίες κατατάσσονται ως δευτερεύουσες πιστώσεις.

6. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ;

Ο νόμος καθορίζει μια ύποπτη περίοδο δύο ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.

Οι πράξεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων από τον οφειλέτη κατά την περίοδο αυτή μπορούν να ακυρωθούν, εάν είναι επιβλαβείς. Σε γενικές γραμμές, το βάρος της απόδειξης ότι μια πράξη είναι επιβλαβής φέρει ο σύνδικος πτώχευσης.

Ωστόσο, για τη διευκόλυνση του δικαιώματος ακύρωσης ο νόμος τεκμαίρει ότι μια πράξη είναι επιβλαβής άλλοτε με μαχητό και άλλοτε με αμάχητο τεκμήριο. Όλες οι δωρεές και οι χαριστικές εν ζωή μεταβιβάσεις, καθώς και οι πληρωμές πιστώσεων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την κήρυξη της πτώχευσης τεκμαίρονται ως επιβλαβείς πράξεις, χωρίς να επιτρέπεται η διεξαγωγή αποδείξεων για το αντίθετο. Η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση προγενέστερων οφειλών και η διεξαγωγή ετεροβαρών επιχειρηματικών συναλλαγών με συγγενείς και στην περίπτωση νομικού προσώπου με τον εκ του νόμου ή στην πράξη διευθυντή του, τους κύριους εταίρους ή τις εταιρείες του ομίλου τεκμαίρονται ως επιβλαβείς πράξεις αλλά επιτρέπεται η διεξαγωγή αποδείξεων για το αντίθετο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η ακύρωση της πράξης έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση επαναφοράς του πράγματος και εάν αυτό δεν είναι δυνατό την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατά το χρόνο μεταβίβασης, επαυξημένης με τους τόκους που απέφερε μέχρι τότε. Ωστόσο, εάν ο αγοραστής ήταν κακόπιστος πρέπει επίσης να καταβάλλει αποζημίωση.

Η αγωγή ακύρωσης είναι συμβατή με άλλες αγωγές επαναφοράς (ακυρότητα, ακυρωσία, ακύρωση για απάτη των πιστωτών …). Όλες αυτές οι αγωγές εκδικάζονται από το δικαστή της πτώχευσης, μέσω παρεμπίπτουσας διαδικασίας που διενεργείται παράλληλα με την πτώχευση. Στην παρεμπίπτουσα διαδικασία μετά το στάδιο υποβολής γραπτών αιτημάτων (αίτηση και απάντηση) και την ακροαματική διαδικασία για τη εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προταθεί και κηρυχθεί συναφή, έπεται η έκδοση της απόφασης από το δικαστή. Αυτή η παρεμπίπτουσα διαδικασία χρησιμοποιείται για κάθε διαφορά εντός της διαδικασίας πτώχευσης και διενεργείται παράλληλα με τη διαδικασία πτώχευσης.

Μόνο ο σύνδικος της πτώχευσης μπορεί να ασκήσει αυτή την αγωγή. Εάν δεν το πράξει, τότε κάθε πιστωτής που είχε υποβάλει προηγουμένως ανάλογο αίτημα στο σύνδικο μπορεί να την ασκήσει. Η αγωγή ασκείται κατά του οφειλέτη και του αγοραστή του περιουσιακού στοιχείου ή του δικαιώματος που διατέθηκε. Εάν το περιουσιακό στοιχείο πωλήθηκε περαιτέρω σε άλλον αγοραστή και απαιτείται η επαναφορά του στην πτωχευτική περιουσία, πρέπει να υποβληθεί αγωγή κατά αυτού του αγοραστή και να αποδειχθεί η έλλειψη καλής πίστης του.

7. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ;

Ο σύνδικος της πτώχευσης πρέπει να καταρτίσει ένα κατάλογο των πιστωτών, στον οποίο να αναγνωρίζονται και να κατατάσσονται οι απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, εντός δύο μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης. Προηγουμένως, οι οφειλέτες πρέπει να αναγγείλουν τις πιστώσεις τους εντός του μηνός που έπεται της γενικής δημοσίευσης της κήρυξης της πτώχευσης. Για την αναγγελία αυτή γίνεται με την αποστολή υπογεγραμμένης επιστολής στο σύνδικο μαζί με το τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της πίστωσης. Η καθυστέρηση της αναγγελίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της αρχικής του κατάταξης και τελικά την κατάταξή του σε δευτερεύουσα σειρά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο σύνδικος της πτώχευσης πρέπει να λάβει υπόψη του όχι μόνο τις αναγγελθείσες πιστώσεις αλλά και τις πιστώσεις που διαπίστωσε κατά την εξέταση των λογιστικών βιβλίων του οφειλέτη. Εάν η πίστωση έχει αναγνωρισθεί από δικαστική απόφαση ή από διοικητική βεβαίωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ύπαρξή της, αλλά μόνο η σειρά κατάταξής της.

Ο νόμος προβλέπει τρεις κατηγορίες πιστώσεων : τις προνομιούχες, τις ανέγγυες και τις δευτερεύουσες. Οι ανέγγυες πιστώσεις είναι αυτές που δεν είναι προνομιούχες ή δευτερεύουσες.

Στην κατηγορία των προνομίων, ο νόμος περί πτώχευσης διακρίνει μεταξύ ειδικών και γενικών προνομίων. Οι πιστωτές με ειδικό προνόμιο τυγχάνουν προνομιακής ικανοποίησης όσον αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα, για τα οποία έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια. Οι πιστωτές με γενικό προνόμιο τυγχάνουν προνομιακής ικανοποίησης όσον αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία, με την ακόλουθη σειρά κατάταξης :

 1. εργατικές απαιτήσεις, με ορισμένους περιορισμούς·
 2. φορολογικές κρατήσεις και κρατήσεις κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει ο πτωχεύσας δυνάμει νομικής υποχρέωσης·
 3. απαιτήσεις από παροχή μη εξαρτημένης εργασίας και από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
 4. απαιτήσεις της Εφορίας και της κοινωνικής ασφάλισης, μέχρι το 50% των οφειλών του·
 5. πιστώσεις από αστική εξωσυμβατική ευθύνη·
 6. και το 1/4 της πίστωσης του πιστωτή που ζήτησε την πτώχευση.

Οι δευτερεύουσες πιστώσεις καλύπτονται μετά την καταβολή των προνομιούχων και των ανέγγυων πιστώσεων. Οι δευτερεύουσες πιστώσεις είναι οι πιστώσεις που αναγγέλθηκαν με καθυστέρηση, οι τόκοι, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις και αυτές που έχουν ειδική σχέση με τον οφειλέτη (στην περίπτωση φυσικού προσώπου οι συγγενείς του και στην περίπτωση νομικού προσώπου οι εκ του νόμου ή στην πράξη διευθυντές του, οι εταιρείες του ομίλου, οι κύριοι εταίροι …).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ;

Συνήθως, η ανασυγκρότηση της επιχείρησης για τη διατήρηση και τη συνέχεια της εμπορικής λειτουργίας της διενεργείται με την επιλογή του πτωχευτικού συμβιβασμού. Μόλις περατωθεί το αρχικό στάδιο με την απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της περιουσίας, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει πτωχευτικό συμβιβασμό στους πιστωτές του, ο οποίος βασικά περιλαμβάνει μείωση της οφειλής που δεν υπερβαίνει το 50% και παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των απαιτήσεων μικρότερη των 5 ετών. Επιπρόσθετα, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν εναλλακτικές προτάσεις για τη μετατροπή των απαιτήσεών τους σε μετοχές, για την εν όλω ή την εν μέρει μεταβίβαση της εταιρείας υπό τον όρο ότι ο αγοραστής θα αναλάβει να εκτελέσει τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή ακόμα και τη συγχώνευση ή τη διάσπαση της εταιρείας.

Ο πτωχευτικός συμβιβασμός θα συνοδεύεται από πρόταση εξόφλησης της οφειλής και σχέδιο βιωσιμότητας της εταιρείας, σχετικά με το οποίο θα ενημερώσει σχετικά ο σύνδικος.

Αυτός ο πτωχευτικός συμβιβασμός θα υποβληθεί στους πιστωτές, οι οποίοι συνερχόμενοι σε Συνέλευση μπορούν να τον αποδεχθούν ή να τον απορρίψουν. Συνήθως, για την έγκριση του πτωχευτικού συμβιβασμού απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον του ημίσεως των ανέγγυων πιστωτών.

Μετά την αποδοχή του πτωχευτικού συμβιβασμού από τους πιστωτές, πρέπει αυτός να εγκριθεί από το δικαστή, ο οποίος ελέγχει ότι το περιεχόμενο και οι διαδικασίες έγκρισής του συνάδουν με το νόμο και εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Η μείωση της οφειλής και η παράταση της προθεσμίας που εγκρίθηκαν στον πτωχευτικό συμβιβασμό θίγουν τους ανέγγυους και δευτερεύοντες πιστωτές αλλά όχι τους προνομιούχους.

Η πτώχευση ολοκληρώνεται μόνο μετά την εκτέλεση του πτωχευτικού συμβιβασμού. Η μη εκτέλεση του συμβιβασμού αυτού, μπορεί να οδηγήσει στην εκκαθάριση της εταιρείας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Παράλληλα με τη διενέργεια των διαδικασιών πτώχευσης, μπορεί να υποβληθεί στο δικαστή της πτώχευσης αίτημα για τον διακανονισμό της απασχόλησης - συλλογική λύση ή αναστολή των συμβάσεων εργασίας - με μείωση του ποσού των αποζημιώσεων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την επίλυση της κρίσης. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας, εφόσον βέβαια αυτό δικαιολογείται για τους προαναφερθέντες λόγους.

9. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ;

Η εκκαθάριση είναι η εναλλακτική λύση του συμβιβασμού και αποτελεί επικουρική διαδικασία. Η κίνηση της εκκαθάρισης διενεργείται μόνο κατόπιν υποβολής ρητού αιτήματος και εφόσον δεν υπάρχει αποδοχή, έγκριση ή εκτέλεση του συμβιβασμού.

Η εκκαθάριση προϋποθέτει τη λύση της οφειλέτριας εταιρείας ή του νομικού προσώπου.

Το σύστημα εκκαθάρισης είναι πολύ ευέλικτο, διότι μπορεί να αφορά την πώληση της εταιρείας ή των παραγωγικών της μονάδων, ή τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του οφειλέτη είτε χωριστά, είτε κατά ομάδες. Ο σύνδικος της πτώχευσης πρέπει να υποβάλει ένα ειδικό σχέδιο για την εκκαθάριση, αλλιώς εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους δίδεται προτεραιότητα στην πώληση της επιχείρησης ή των παραγωγικών της μονάδων για να επιτραπεί η συνέχισή της και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το σχέδιο εκκαθάρισης, όσο και η μεταβίβαση πρέπει να εγκριθούν από τον δικαστή της πτώχευσης.

Ο αγοραστής της επιχείρησης την παραλαμβάνει χωρίς οφειλές, εκτός από τις εργασιακές οφειλές. Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να απαλλάξει από την πληρωμή οφειλών που καταβλήθηκαν από το Ταμείο Εγγύησης των Μισθών.

Με τα έσοδα της πώλησης περιουσιακού στοιχείου με το οποίο εξασφαλίζεται προνομιούχος απαίτηση, θα πληρωθεί κατά προτίμηση η εν λόγω απαίτηση έναντι των υπολοίπων. Κατόπιν, με τα έσοδα των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων θα πληρωθούν οι πιστώσεις που έχουν γενικό προνόμιο με την προαναφερθείσα σειρά. Εάν υπάρχουν εναπομένοντα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την κατ’ αναλογία κάλυψη των ανέγγυων πιστωτών και εάν εναπομένουν και άλλα έσοδα θα δοθούν για την κάλυψη των δευτερευόντων πιστωτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ωστόσο, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας, που δημιουργούνται μετά την κήρυξη της πτώχευσης και οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται καθώς καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κεφάλαια για την κάλυψή τους κατά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτές έναντι των πτωχευτικών απαιτήσεων εκτός, από αυτές που διαθέτουν ειδικό προνόμιο όσον αφορά τα έσοδα από την πώληση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

10. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ;

Η διαδικασία της πτώχευσης τερματίζεται με την πλήρη εκτέλεση του πτωχευτικού συμβιβασμού ή την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων του οφειλέτη και την καταβολή των εσόδων στους πιστωτές.  Ωστόσο, η πτώχευση δεν μπορεί να τερματιστεί εφόσον απομένουν περιουσιακά στοιχεία ή υφίστανται προοπτικές ένταξης περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων στην πτωχευτική περιουσία. Επίσης, η πτώχευση δεν μπορεί να τερματιστεί πριν από την ολοκλήρωση του νομικού χαρακτηρισμού της πτώχευσης.

Ο νομικός χαρακτηρισμός βασίζεται στους λόγους της αφερεγγυότητας. Η πτώχευση μπορεί να χαρακτηρισθεί τυχαία (fortuito) ή δόλια (culpable). Θα είναι τυχαία όταν δεν είναι δόλια. Η πτώχευση χαρακτηρίζεται δόλια όταν  προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω δόλου ή βαρείας αμέλειας του οφειλέτη, και στην περίπτωση των νομικών προσώπων, των εκ του νόμου ή στην πράξη διαχειριστών ή εκκαθαριστών τους. Ωστόσο,  ο νόμος περί πτώχευσης καθορίζει τις συμπεριφορές για τις οποίες υπάρχει αμάχητο τεκμήριο ενοχής και τις συμπεριφορές για τις οποίες υπάρχει μαχητό τεκμήριο ενοχής. Εάν η πτώχευση χαρακτηρισθεί δόλια, τότε ο οφειλέτης, ή στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι εκ του νόμου ή στην πράξη διαχειριστές ή εκκαθαριστές του, είναι προσωρινά ανίκανοι να διενεργήσουν εμπορικές πράξεις ή να διαχειρισθούν ξένα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, τα προαναφερθέντα πρόσωπα και οι συνεργοί τους στερούνται των οικονομικών τους δικαιωμάτων στην πτώχευση. Επιπλέον, οι εκ του νόμου ή στην πράξη διευθυντές των τελευταίων δύο ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης μπορούν να καταδικαστούν να καταβάλλουν εν λόγω ή εν μέρει τις πτωχευτικές απαιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν με την εκκαθάριση.

Η πρόταση νομικού χαρακτηρισμού της πτώχευσης εναπόκειται αποκλειστικά στο σύνδικο της πτώχευσης και στον Εισαγγελέα. Οι πιστωτές μπορούν να εμφανιστούν μόνο στο δικαστήριο για να διατυπώσουν τους ισχυρισμούς τους. Εάν ο προτεινόμενος χαρακτηρισμός αφορά τη δόλια πτώχευση τότε ο οφειλέτης και τα άλλα πρόσωπα που θίγονται από τον χαρακτηρισμό αυτό μπορούν να προβάλλον αντιρρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, διεξάγεται ακροαματική διαδικασία για την εξέταση των αποδείξεων και κατόπιν ο δικαστής εκδίδει την απόφασή του.

Μετά την περάτωση της διαδικασίας πτώχευσης, υποβάλλονται οι λογαριασμοί του συνδίκου ώστε να μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις εναντίον τους και, εάν απαιτείται, να εγκριθούν από το δικαστήριο.

Εάν η πτώχευση περατωθεί λόγω έλλειψης ενεργητικού, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί εκ νέου στο μέλλον εάν προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί εκ νέου οποτεδήποτε ενώ στην περίπτωση φυσικών προσώπων εντός των πέντε ετών που έπονται της διαδικασίας πτώχευσης.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Ισπανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-06-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο