Europese Commissie > EJN > Faillissement > Slovenië

Laatste aanpassing: 27-11-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten van insolventieprocedures bestaan er in het Sloveense recht en welke doelstellingen hebben die? 1.
2. Wat zijn de voorwaarden van elk van deze procedures? 2.
3. Welke rol hebben de deelnemers bij elk type procedure? 3.
4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure? 4.
5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde typen vorderingen? 5.
6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen? 6.
7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen? 7.
8. Welke voorschriften zijn van toepassing op een dwangakkoord? 8.
9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening? 9.
10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure? 10.

 

1. Welke soorten van insolventieprocedures bestaan er in het Sloveense recht en welke doelstellingen hebben die?

Definitie van insolventie in het Sloveense recht

Insolventie wordt gedefinieerd als het onvermogen van een schuldenaar om langere tijd zijn schulden te voldoen.

Pre-insolventieprocedures naar Sloveens recht

Er zijn geen specifieke, formele pre-insolventieprocedures naar Sloveens recht voor de beëindiging of preventie van insolventie.

Informele procedures inzake de herstructurering van ondernemingen naar Sloveens recht

Het Sloveense recht kent geen specifieke procedures inzake de herstructurering en sanering van ondernemingen buiten het kader van de formele insolventieprocedures.

Formele insolventieprocedures naar Sloveens recht

Insolventieprocedures, met name dwangakkoorden en faillissementsprocedures worden beheerst door de wet op de dwangakkoorden, faillissementen en liquidaties (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, gepubliceerd in de Sloveense staatscourant nr. 67/93 e.v.).

2. Wat zijn de voorwaarden van elk van deze procedures?

Materiële voorwaarden

De materiële voorwaarde voor het starten van procedures inzake een dwangakkoord of een faillissement is het bestaan van gronden voor een faillissement (de insolventie of overmatige schuldenlast van de schuldenaar).

Personen en instanties die een rol spelen in insolventieprocedures

Naar Sloveens recht kunnen insolventieprocedures uitsluitend worden ingesteld tegen een schuldenaar met de status van handelsonderneming, coöperatie of zelfstandig ondernemer; in beginsel kunnen procedures ook worden ingeleid tegen instellingen, staatsbedrijven en natuurlijke personen met de status van zelfstandig ondernemer.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wie kan een verzoekschrift indienen om een insolventieprocedure te starten?

Een verzoekschrift om een procedure inzake een dwangakkoord te starten, kan alleen door de schuldenaar worden ingediend.

Het verzoekschrift om faillissementsprocedures te starten, kan worden ingediend door schuldeisers, de schuldenaar zelf, persoonlijk aansprakelijke aandeelhouders of de arbeidsinspecteur.

Op welke wijze worden insolventieprocedures openbaar gemaakt?

De rechtbank dient officieel kennis te geven van de start van de insolventieprocedure op het mededelingenbord van de rechtbank, deze start te publiceren in de Sloveense staatscourant en in te schrijven in het ondernemingsregister en andere officiële bestanden.

3. Welke rol hebben de deelnemers bij elk type procedure?

Bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de rechtbank

Een meervoudige kamer van de rechtbank oordeelt over de opening van de insolventieprocedure, de wijze waarop de zaak voor de rechter wordt gebracht, de verkoop van de schuldenaar (in geval van een rechtspersoon), aanstelling en ontslag van de bewindvoerder of curator, goedkeuring van de ontwerpregeling voor de uitdeling van de failliete boedel en het uitbrengen van de beslissing over de slotuitdeling enzovoort.

De aanstelling en bevoegdheden van bewindvoerders en curatoren

In een procedure inzake een dwangakkoord kan een bewindvoerder worden benoemd. In een faillissementsprocedure dient een curator te worden benoemd. In beide gevallen wordt de bewindvoerder of curator benoemd door de meervoudige kamer wanneer de beslissing over de aanvang van de insolventieprocedure wordt genomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De voornaamste taken van beide functionarissen bestaan in het verifiëren van de staat van de activa van de schuldenaar en diens bedrijfsactiviteiten, uit het verifiëren van de lijst van schuldeisers en schuldenaren van ingediende vorderingen, uit het verifiëren van de geloofwaardigheid van de ingediende vorderingen, uit het bezwaar maken tegen ongerechtvaardigde vorderingen enzovoorts. Daarnaast treedt de curator in de rechten van de managementorganen, oefent hij eigendomsrechten uit conform de vereisten van de faillissementsprocedure, leidt hij de onderneming van de schuldenaar en vertegenwoordigt hij deze.

Verplichtingen van de schuldenaar

De schuldenaar dient het verzoekschrift inzake de start van de insolventieprocedure tijdig in te dienen en alle noodzakelijke gegevens en informatie te verstrekken aan de voorzitter van de meervoudige kamer, samen met alle relevante bescheiden.

Rechten van schuldeisers en hun rechtsmiddelen

PROCEDURE INZAKE EEN DWANGAKKOORD

 1. Schuldeiserscommissie
 2. Bij een procedure inzake een dwangakkoord stelt de meervoudige kamer met het oog op de behartiging van de belangen van de schuldeisers een schuldeiserscommissie in die het recht heeft om de onderneming en de financiële situatie van de schuldenaar te onderzoeken, alsmede voorstellen te doen en adviezen te geven waar dat nodig is ter bescherming van de schuldeisers tijdens de procedure.

 3. Rechtsmiddelen van individuele schuldeisers
 4. Elke schuldeiser heeft het recht binnen acht dagen na de plaatsing van de beslissing op het mededelingenbord van de rechtbank een beroep in te stellen tegen de beslissing om een dwangakkoord goed te keuren of te verwerpen. Iedere schuldeiser heeft onder bepaalde voorwaarden ook het recht om op zijn laatst op de dag van stemming over het dwangakkoord een verzoek in te dienen om de procedure op te schorten.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

  Elke schuldeiser wiens vordering is verminderd als gevolg van de goedkeuring van het dwangakkoord, kan binnen zes maanden na het verstrijken van de termijn voor de uitvoering van het goedgekeurde akkoord de meervoudige kamer verzoeken haar goedkeuring van het dwangakkoord in te trekken, indien zij aanneemt dat de schuldenaar in staat is aan al zijn verplichtingen te voldoen als gevolg van een verbeterde economische en financiële situatie. Schuldeisers kunnen ook binnen twee jaar na het van kracht worden van de beslissing tot goedkeuring van het dwangakkoord voor een civiele rechtbank verzoeken om beëindiging van het dwangakkoord indien het dwangakkoord op basis van misleiding was goedgekeurd.

FAILLISSEMENTSPROCEDURE

 1. Schuldeiserscommissie
 2. In faillissementsprocedures wordt doorgaans een schuldeiserscommissie ingesteld om de belangen van de schuldeisers te behartigen, tenzij de failliete boedel onbeduidend is of indien dit zou leiden tot een aanzienlijke stijging van de proceskosten.

BESCHIKBARE MIDDELEN VOOR SCHULDEISERS IN BEIDE PROCEDURES

In het algemeen hebben schuldeisers in beide insolventieprocedures het recht om beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de rechter, behoudens die beslissingen die betrekking hebben op het werk van de bewindvoerder of curator. Tegen beslissingen van laatstgenoemden is indiening van een bezwaar- of een verzoekschrift mogelijk.

4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure?

Samenstelling van de failliete boedel

De failliete boedel van een schuldenaar die een natuurlijk persoon is, omvat alle activa die hij in eigendom heeft aan het begin of die hij verwerft voor het eind van de procedure, alsmede de activa van eventuele persoonlijk aansprakelijke aandeelhouders, behoudens de goederen die nodig zijn voor de eerste levensbehoeften.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Beperking van de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar

Bij procedures inzake dwangakkoorden wordt de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar beperkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Bij faillissementsprocedures worden alle bevoegdheden van het bestuur, tussenpersonen en managementorganen opgeschort en overgedragen aan de bewindvoerder met ingang van het begin van de procedure.

Soorten in te dienen vorderingen

DWANGAKKOORD

In een procedure inzake een dwangakkoord dienen de schuldeisers doorgaans alle vorderingen in te dienen met uitzondering van bij de wet bepaalde vorderingen.

FAILLISSEMENTSPROCEDURE

Bij faillissementsprocedures dienen schuldeisers alle vorderingen in te dienen ongeacht of zij wel of geen vastgesteld materieel recht hebben met betrekking tot de vordering. Indien de vordering wordt zeker gesteld door een materieel recht, moet dat uitdrukkelijk worden aangegeven bij het indienen van de vordering.

Voorlopige maatregelen met als doel zekerheidstelling, opschorting van het begin van de gerechtelijke procedure en verhindering van tenuitvoerleggingsprocedures

Bij faillissementsprocedures kan de meervoudige kamer, op verzoek van een schuldenaar, of in uitzonderingsgevallen ambtshalve, zodra een verzoek inzake een faillissementsprocedure is ingediend, een bevel tot zekerheidstelling uitbrengen. Dit is een voorlopige maatregel die het recht van de gemachtigde vertegenwoordigers van de schuldenaar om rechtshandelingen te verrichten beperkt, betalingen van de bankrekeningen van de schuldenaar blokkeert of de verplichting oplegt om vooraf de goedkeuring van de meervoudige kamer te verkrijgen voor het bekrachtiging van beslissingen die zijn genomen door entiteiten van de schuldenaar inzake de beschikking over de activa van de schuldenaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Waar kan een buitenlandse bewindvoerder een verzoek indienen tot openbaarmaking of inschrijving van insolventieprocedures in een openbaar register in overeenstemming met de artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad?

Bewindvoerders die zijn aangesteld in insolventieprocedures die zijn gestart in andere EU-lidstaten kunnen zich melden bij het Sloveens nationaal ondernemingsregister van de arrondissementsrechtbank (Slovenië heeft 11 arrondissementsrechtbanken) die bevoegd is in het rechtsgebied waar de schuldenaar is gevestigd.

Elke inschrijving in het ondernemingsregister wordt door de rechtbank ambtshalve gepubliceerd in de Sloveense staatscourant op kosten van de ondernemer. Het adres van de staatscourant is: Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenië; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde typen vorderingen?

PROCEDURE INZAKE EEN DWANGAKKOORD

 1. Verrekening

  Vanaf de datum waarop een procedure inzake een dwangakkoord is gestart, kunnen alle vorderingen van schuldeisers op de schuldenaar die geen eenmalig bedrag in Sloveense tolars inhouden, op grond van wettelijke bepalingen (ex lege) worden omgezet in eenmalige bedragen in tolars. Vorderingen worden beschouwd ex lege te zijn verrekend in die gevallen waarin ze werden verrekend met de tegenvorderingen van de schuldenaar op de begindatum van de procedure.

FAILLISSEMENTSPROCEDURE

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Verrekening van vorderingen

  Vanaf de datum waarop een procedure inzake een faillissement is gestart, kunnen alle vorderingen van schuldeisers op de schuldenaar die geen eenmalig bedrag uitgedrukt in Sloveense tolars inhouden, op grond van wettelijke bepalingen (ex lege) worden omgezet in eenmalige bedragen in tolars.

  Vorderingen worden beschouwd ex lege te zijn verrekend, in die gevallen waarin ze werden verrekend met de tegenvorderingen van de schuldenaar op de begindatum van de procedure. Schuldenaren wier vorderingen ex lege worden beschouwd als verrekend, dienen dit onder de aandacht van de bewindvoerder te brengen; anders zijn ze aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van het verzuim dit te melden.

 2. Vrijwillige akkoorden:

  Op verzoek van een schuldenaar kan de meervoudige kamer toestaan dat dergelijke akkoorden worden opzijgezet indien een partij heeft verzuimd al haar verplichtingen na te komen op de dag waarop de procedure inzake het akkoord was gestart.

 3. Lease (huur)overeenkomsten

  Het begin van een procedure inzake een dwangakkoord is niet van invloed op het recht om een lease (huur)overeenkomst te beëindigen.

  De curator kan een leaseovereenkomst beëindigen op de eerste dag van de maand met een opzegtermijn van 30 dagen ongeacht de wettelijke of contractuele opzegtermijn. De leasenemer of huurder heeft onder deze omstandigheden het recht om als schuldeiser een schadevergoeding te vorderen.

 4. Eigendomsvoorbehoud, retentierechten

  Het begin van de procedure inzake een faillissement of dwangakkoord heeft geen invloed op het eigendomsvoorbehoud en retentierechten.

 5. Recht van reclame

  In faillissementsprocedures kan een verkoper de verkoop van goederen aan een koper beletten zolang de volledige aankoopprijs nog niet is betaald en het goed van elders voorafgaande aan het begin van de faillissementsprocedure aan de koper was geleverd en nog niet op de bestemming is gearriveerd of zolang de koper er nog geen bezit van heeft genomen.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

 6. Preferente vorderingen

  Een dwangakkoord of faillissement heeft geen invloed op de vorderingen van schuldeisers die op grond van de wet als preferente schuldeisers worden gezien (bijvoorbeeld loonvorderingen). Bij faillissementsprocedures worden alle preferente vorderingen op dezelfde manier betaald als de kosten van de faillissementsprocedure. Indien de uitdeling van de boedel onvoldoende is voor volledige terugbetaling van de vorderingen, worden de vorderingen naar rato uitbetaald.

 7. Materiële rechten en derden

  Dwangakkoorden hebben geen invloed op de materiële rechten van derden.

  De start van de faillissementsprocedure is niet van invloed op de materiële rechten van derden, mits deze rechten tijdig zijn aangemeld. De wet bepaalt welke uitzonderingen er gelden op bovenstaande regels.

 8. Arbeidsovereenkomsten

  De bewindvoerder kan de arbeidsovereenkomsten van ten hoogste het aantal werknemers zoals bepaald in het programma voor de beëindiging van de werkgelegenheid op grond van een financiële herstructurering beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen in het geval van een goedgekeurd dwangakkoord en van 15 dagen in het geval van faillissement. Betreft het de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van een groter aantal werknemers, dan dient de bewindvoerder de vakbonden in de onderneming van de werkgever en het arbeidsbureau (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen?

Voorwaarden die van toepassing zijn op rechtsmiddelen

De schuldeisers en de bewindvoerder of curator hebben het recht om de rechtshandelingen van de schuldenaar te betwisten (in het geval van de bewindvoerder of curator uitsluitend met goedvinden van de voorzitter van de meervoudige kamer). Klachten of bezwaren kunnen worden ingediend tegen de persoon in wiens belang de betwiste handeling werd verricht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Tegen alle rechtshandelingen (waaronder een nalaten) staat een rechtsmiddel open indien die handeling leidt tot onevenredige of verminderde betalingen aan schuldeisers of wanneer individuele schuldeisers hierdoor een gunstigere positie verkrijgen (voorkeursbehandeling van schuldeisers).

De klager dient hierbij te bewijzen dat de andere partij in wier belang de betwiste handeling werd verricht zich bewust was of zich bewust had moeten zijn van de slechte economische/financiële situatie van de schuldenaar (het subjectieve element van “vernietigbaarheid”). De wet bepaalt de wettelijke vermoedens voor de gevallen waarin wordt aangenomen dat aan deze voorwaarde is voldaan en de gevallen waarin rechtshandelingen niet kunnen worden betwist.

Termijnen waarin rechtshandelingen kunnen worden betwist

Bij faillissementsprocedures kunnen rechtshandelingen worden betwist indien zij zijn verricht in het jaar voorafgaande aan het begin van de faillissementsprocedure. De voorwaarde hierbij is dat de vordering binnen zes maanden na publicatie van de kennisgeving van de faillissementsprocedure in de Sloveense staatscourant of vóór de slotuitdeling moet zijn ingediend, indien de slotuitdeling al is vastgesteld.

7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen?

PROCEDURE INZAKE EEN DWANGAKKOORD

Bij procedures inzake een dwangakkoord is het indienen van de vordering de procedurele voorwaarde voor het ondernemen van gerechtelijke stappen door de schuldeiser. Vorderingen dienen bij de meervoudige kamer te worden ingediend binnen 30 dagen na de kennisgeving van de procedure in de Sloveense staatscourant. Als een schuldeiser zijn vordering verzuimt in te dienen of te laat indient, betekent dit niet dat de schuldeiser zijn vordering verspeelt, maar wel dat hij zijn stemrecht verliest.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

FAILLISSEMENTSPROCEDURE

Bij een faillissementsprocedure moeten schuldeisers hun vorderingen binnen twee maanden na de kennisgeving in de Sloveense staatscourant inzake de start van de procedure indienen bij de meervoudige kamer. Schuldeisers worden niet persoonlijk op de hoogte gesteld van de aanvang van de procedure en worden daarover uitsluitend geïnformeerd via de staatscourant en het mededelingenbord van de rechtbank.

Ingediende vorderingen (en materiële rechten) worden beschouwd te zijn vastgesteld indien de bewindvoerder deze als zodanig erkent en het feit niet wordt betwist door eventuele schuldeisers die aanwezig zijn bij het eind van de toetsingstermijn voor de vorderingen. De meervoudige faillissementskamer stelt de schuldeisers wier vorderingen worden betwist, ervan in kennis dat de procedure inzake de vaststelling van het bestaan van een betwiste vordering voor de civiele rechter binnen 15 dagen na het uitbrengen van deze kennisgeving zal beginnen.

8. Welke voorschriften zijn van toepassing op een dwangakkoord?

Faillissementsprocedures vinden plaats met het oog op de verkoop van de failliete boedel en de betaling van de schuldeisers. De activa van de schuldenaar in de failliete boedel worden doorgaans te koop aangeboden op een openbare veiling, tenzij de meervoudige faillissementskamer een ander soort verkoop gelast in overeenstemming met een eerder advies van de schuldeiserscommissie.

Voordat de betaling van de schuldeisers begint, worden de kosten van de faillissementsprocedure op de failliete boedel in mindering gebracht. Achtereenvolgens worden betaald: ten eerste, de schuldeisers met een materieel recht op de verkochte activa, ten tweede, de preferente schuldeisers en ten slotte de resterende schuldeisers. Vorderingen worden behandeld in de door de wet bepaalde volgorde.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De beslissing over de slotuitdeling wordt aan de bewindvoerder bekendgemaakt en aangegeven op het mededelingenbord van de rechtbank. Op grond van de definitieve beslissing over de uitdelingslijst betaalt de bewindvoerder de schuldeisers binnen 15 dagen na het van kracht worden van de beslissing uit. Latere uitdelingen vinden plaats wanneer er middelen van de schuldenaar beschikbaar komen.

9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening?

Faillissementsprocedures vinden plaats met het oog op de verkoop van de failliete boedel en de betaling van de schuldeisers. De activa van de schuldenaar in de failliete boedel worden doorgaans te koop aangeboden op een openbare veiling, tenzij de meervoudige faillissementskamer een ander soort verkoop gelast in overeenstemming met een eerder advies van de schuldeiserscommissie.

Voordat de betaling van de schuldeisers begint, worden de kosten van de faillissementsprocedure op de failliete boedel in mindering gebracht. Achtereenvolgens worden betaald: ten eerste, de schuldeisers met een materieel recht op de verkochte activa, ten tweede, de preferente schuldeisers en ten slotte de resterende schuldeisers. Vorderingen worden behandeld in de door de wet bepaalde volgorde.

De beslissing over de slotuitdeling wordt aan de bewindvoerder bekendgemaakt en aangegeven op het mededelingenbord van de rechtbank. Op grond van de definitieve beslissing over de uitdelingslijst betaalt de bewindvoerder de schuldeisers binnen 15 dagen na het van kracht worden van de beslissing uit. Latere uitdelingen vinden plaats wanneer er middelen van de schuldenaar beschikbaar komen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure?

Procedure en gevolgen van de beëindiging van de procedure

DWANGAKKOORD

De meervoudige kamer bekrachtigt het dwangakkoord mits de schuldeisers die meer dan 60% van alle vorderingen van schuldeisers met stemrecht vertegenwoordigen, hebben voorgestemd. In andere gevallen gelast de meervoudige kamer de procedure inzake het dwangakkoord te sluiten. Het rechtsgevolg van de bekrachtiging van het dwangakkoord is een vermindering van de hoogte van de financiële verplichting van de schuldenaar of een opschorting van de termijn voor het regelen van de financiële verplichtingen van de schuldenaar.

FAILLISSEMENTSPROCEDURE

In die gevallen waarin aan de formaliteiten van de faillissementsprocedure is voldaan, stelt de curator een verslag op en doet aan de meervoudige faillissementskamer een voorstel tot sluiting van de procedure. De meervoudige faillissementskamer publiceert de beslissing over de beëindiging van de procedure in de Sloveense staatscourant.

De definitieve beslissing over de voltooiing of beëindiging van de faillissementsprocedure wordt eveneens ingeschreven in het ondernemingsregister. Door deze handeling houdt de schuldenaar op als rechtspersoon te bestaan.

Is de insolventieprocedure een smet op de naam van de schuldenaar? Kan een schuldenaar een nieuwe onderneming beginnen?

Krachtens de wet op de ondernemingen (Zakon o gospodarskih družbah) mag iemand niet tot lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen worden benoemd wanneer er tijdens zijn aanstelling als hoofd van een onderneming of lid van de raad van bestuur of de raad van commissarissen van een onderneming een faillissementsprocedure tegen hem werd ingeleid en hij op grond van de wet aansprakelijk werd gesteld voor de schadevergoeding aan schuldeisers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Straffen met betrekking tot insolventieprocedures

CIVIELE BOETES

In aanvulling op de algemene aansprakelijkheid voor schade, regelt de wet op het financiële handelen van ondernemingen (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) ook de persoonlijke aansprakelijkheid van bepaalde individuen (leden van de raad van commissarissen, partners, aandeelhouders, stichters) die uitsluitend kan voortvloeien uit insolventieprocedures.

STRAFRECHTELIJKE BOETES

Het strafrecht legt boetes op aan degene die: (i) met de bedoeling om niet datgene te betalen wat hij verplicht is te betalen, kennelijk of feitelijk zijn eigen of andermans financiële situatie benadeelt en op deze manier een faillissement veroorzaakt; (ii) terwijl hij economische activiteiten verricht, zich ervan bewust is dat hijzelf of een derde insolvent is en dat hij door het voldoen van een schuld of anderszins met opzet een bepaalde schuldeiser een bevoorrechte positie geeft; (iii) in de wetenschap dat bij hemzelf of bij een derde sprake is van insolventie, en met de bedoeling om schuldeisers te benadelen, een niet-bestaande vordering voldoet, een niet-bestaande overeenkomst opstelt of op een andere frauduleuze manier een groot verlies aan vermogen bij schuldeisers veroorzaakt.

In aanvulling op bovengenoemde strafbare feiten zijn rechtspersonen ook strafrechtelijk aansprakelijk voor strafbare feiten die de pleger van die feiten in hun naam of in hun voordeel verricht. Tegen rechtspersonen gewezen vonnissen vanwege criminele activiteiten kunnen onder meer boetes, inbeslagname van vermogen en beëindiging van hun rechtspersoonlijkheid omvatten.

« Faillissement - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 27-11-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk