Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Slovėnija

Naujausia redakcija: 27-11-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokių rūšių nemokumo bylų yra Slovėnijos teisėje ir kokie jų tikslai? 1.
2. Kokiomis sąlygomis iškeliamos įvairių rūšių nemokumo bylos? 2.
3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo nemokumo byloje? 3.
4. Kokie yra nemokumo bylos iškėlimo padariniai? 4.
5. Kokios yra konkrečios nuostatos, susijusios su tam tikromis reikalavimų rūšimis? 5.
6. Kaip galima ginčyti skolininko atliktus teisinius veiksmus? 6.
7. Kokios sąlygos keliamos reikalavimų pateikimui ir priėmimui? 7.
8. Kokios yra taisyklės, susijusios su privalomuoju apmokėjimu? 8.
9. Kokios nuostatos yra susijusios su likvidavimo byla? 9.
10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos? 10.

 

1. Kokių rūšių nemokumo bylų yra Slovėnijos teisėje ir kokie jų tikslai?

Nemokumo apibrėžimas pagal Slovėnijos teisę

Nemokumas yra uždelstas skolininko turimų skolų mokėjimas.

Procedūros, pagal Slovėnijos teisę taikomos iki nemokumo bylos

Slovėnijos teisėje nėra nustatyta jokių specialių, oficialių procedūrų iki nemokumo bylos iškėlimo, taikomų siekiant atšaukti nemokumą arba užkirsti jam kelią.

Neoficialios įmonių reorganizavimo procedūros pagal Slovėnijos teisę

Be oficialios nemokumo procedūros, Slovėnijos teisėje nėra jokių specialių įmonių reorganizavimo ir restruktūrizavimo procedūrų.

Oficialios nemokumo procedūros pagal Slovėnijos teisę

Nemokumo procedūras, ypač privalomojo apmokėjimo ir bankroto, reglamentuoja Privalomojo apmokėjimo, bankroto ir likvidavimo įstatymas (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, paskelbtas Slovėnijos oficialiajame leidinyje Nr. 67/93 ir kituose).

2. Kokiomis sąlygomis iškeliamos įvairių rūšių nemokumo bylos?

Materialios sąlygos

Materiali privalomojo apmokėjimo ir bankroto bylos pradėjimo sąlyga yra bankroto pagrindo buvimas (skolininko nemokumas arba akivaizdus įsiskolinimas).

Nemokumo bylose dalyvaujantys asmenys ir įstaigos

Pagal Slovėnijos teisę nemokumo bylos gali būti pradedamos tik prieš skolininką, turintį komercinės įmonės, kooperatinio arba nepriklausomo verslininko statusą; iš esmės šios bylos taip pat gali būti pradedamos prieš institucijas, valstybei priklausančias įmones ir fizinius asmenis, turinčius nepriklausomo verslininko statusą.

viršųviršų

Kas gali pateikti prašymą pradėti nemokumo bylą?

Prašymą pradėti privalomojo apmokėjimo bylą gali pateikti tik skolininkas.

Prašymą pradėti bankroto bylą gali pateikti kreditoriai, patys skolininkai, asmeniškai atsakingi akcininkai arba darbo inspektoriai.

Kokiu būdu yra paskelbiama apie nemokumo bylą?

Teismas turi teismo pranešimų lentoje iškabinti oficialų pranešimą apie pradėtą nemokumo bylą, paskelbti apie tai Slovėnijos oficialiajame leidinyje ir įrašyti šį faktą įmonių bei kituose oficialiuose registruose.

3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo nemokumo byloje?

Teismo jurisdikcija ir pareigos

Teisėjų kolegija priima sprendimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, bylos iškėlimo teisme būdo, skolininko pardavimo (kai skolininkas yra juridinis asmuo), administratoriaus paskyrimo ir atleidimo, susitarimo projekto dėl bankrutavusio asmens pagrindinio turto padalijimo patvirtinimo ir sprendimo dėl pagrindinio turto padalijimo išdavimo ir t. t.

Administratorių paskyrimas ir įgaliojimai

Nagrinėjant privalomojo apmokėjimo bylą gali būti paskirtas privalomojo apmokėjimo administratorius. Bankroto administratorius turi būti paskirtas bankroto byloje. Abiem atvejais administratorių paskiria teisėjų kolegija, priėmusi sprendimą pradėti nemokumo bylą.

Pagrindinės privalomojo apmokėjimo ir bankroto administratoriaus pareigos yra patikrinti skolininko turtą ir verslo veiklą, kreditorių ir skolininkų registruotų reikalavimų sąrašą, registruotų reikalavimų tikrumą, pateikti prieštaravimus dėl nepagrįstų reikalavimų ir t. t. Be to, bankroto administratorius įgyvendina valdymo organams priklausančias teises ir nuosavybės teises, atsižvelgdamas į bankroto bylos reikalavimus, valdo skolininko verslą ir atstovauja skolininkui.

viršųviršų

Skolininkų pareigos

Skolininkas turi tinkamu laiku pateikti prašymą pradėti nemokumo bylą ir visą reikalingą informaciją kartu su visais susijusiais dokumentais pateikti teisėjų kolegijos pirmininkui.

Kreditorių teisės ir teisių gynimo būdai, kuriais jie gali pasinaudoti

PRIVALOMOJO APMOKĖJIMO BYLA

 1. Kreditorių komitetas
 2. Siekdama apsaugoti kreditorių interesus privalomojo apmokėjimo byloje, teisėjų kolegija paskiria kreditorių komitetą, kuris turi teisę tirti skolininko verslą bei finansinę padėtį ir pateikti pasiūlymus bei nuomones, kiek tai yra būtina byloje dalyvaujančių kreditorių interesams apsaugoti.

 3. Teisiniai teisių gynimo būdai, kuriais gali pasinaudoti atskiri kreditoriai
 4. Kiekvienas kreditorius turi teisę per aštuonias dienas nuo sprendimo iškabinimo teismo pranešimų lentoje paduoti skundą dėl sprendimo, kuriuo patvirtinamas arba atmetamas privalomasis apmokėjimas. Esant tam tikroms sąlygoms kiekvienas kreditorius vėliausiai iki tos dienos, kai bus balsuojama dėl privalomojo apmokėjimo, taip pat turi teisę pateikti prašymą laikinai sustabdyti bylą.

  Kiekvienas kreditorius, kurio reikalavimas buvo sumažintas dėl patvirtinto privalomojo apmokėjimo, per šešis mėnesius po to, kai pasibaigia laikotarpis, per kurį reikia įvykdyti patvirtintą apmokėjimą, gali prašyti teisėjų kolegiją panaikinti patvirtintą privalomąjį apmokėjimą, jeigu jis mano, kad skolininkas dėl pagerėjusios ekonominės ir finansinės padėties gali įvykdyti visas savo pareigas. Kreditoriai taip pat gali prašyti panaikinti privalomąjį apmokėjimą, per dvejus metus nuo sprendimo, patvirtinančio privalomąjį apmokėjimą, įsigaliojimo pateikdami ieškinį civiliniame teisme, jeigu privalomasis apmokėjimas buvo patvirtintas apgaulės būdu.

  viršųviršų

BANKROTO BYLA

 1. Kreditorių komitetas
 2. Bankroto byloje kreditorių komitetas paprastai visada yra sudaromas kreditorių interesams apsaugoti, išskyrus atvejus, kai bankrutavusio asmens turtas nėra didelis arba kai dėl to gerokai padidėja bylos nagrinėjimo išlaidos.

PRIEMONĖS, KURIOMIS KREDITORIAI GALI PASINAUDOTI ABIEJŲ RŪŠIŲ BYLOSE

Apskritai nagrinėjant abiejų rūšių nemokumo bylas kreditoriai turi teisę apskųsti teismo sprendimus, išskyrus sprendimus, susijusius su administratoriaus darbu, nes šie sprendimai ginčijami pateikiant prieštaravimus arba prašymus.

4. Kokie yra nemokumo bylos iškėlimo padariniai?

Bankrutavusio asmens turto sandara

Bankrutavusio skolininko, kuris yra fizinis asmuo, turtą sudaro visas turtas, kurį jis turi prasidėjus bylai arba įgyja iki bylos pabaigos, ir bet kokio asmeniškai atsakingo akcininko turtas, išskyrus turtą, reikalingą norint patenkinti pagrindinius jo gyvenimo poreikius.

Skolininko profesinio veiksnumo ribojimas

Nagrinėjant privalomojo apmokėjimo bylą skolininko profesinis veiksnumas ribojamas pagal įstatymo nuostatas.

Bankroto byloje visi skolininko administracijos, atstovų ir valdymo organų įgaliojimai yra sustabdomi ir perduodami administratoriui. Ši nuostata įsigalioja nuo bylos nagrinėjimo pradžios.

Pateikiamų reikalavimų rūšys

PRIVALOMOJO APMOKĖJIMO BYLA

Privalomojo apmokėjimo bylose kreditoriai paprastai turi pateikti visus reikalavimus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

BANKROTO BYLA

Bankroto byloje kreditoriai privalo pateikti visus reikalavimus, nepaisant to, ar jie turi nustatytą materialinę teisę, susijusią su reikalavimu. Jeigu reikalavimas užtikrintas materialine teise, tai turi būti aiškiai nurodoma pateikiant reikalavimą.

viršųviršų

Laikinosios priemonės, kuriomis siekiama apsaugos, sustabdyti bylos iškėlimą arba uždrausti vykdymo bylą

Bankroto bylose kreditoriaus prašymu arba išimtiniais atvejais teisėjų kolegija savo iniciatyva gali netrukus po to, kai pateikiamas prašymas pradėti bankroto bylą, priimti nutartį dėl apsaugos, t. y. imtis laikinosios priemonės, kuri riboja skolininko įgaliotųjų atstovų teisę sudaryti teisinius sandorius, sustabdo išmokų iš skolininko sąskaitų mokėjimą arba nustato pareigą gauti išankstinį teisėjų kolegijos patvirtinimą, kad galiotų skolininko darbuotojų priimti sprendimai, susiję su skolininko turto disponavimu.

Kada užsienio administratorius gali pateikti prašymą paskelbti apie nemokumo bylą arba įregistruoti ją pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 21 ir 22 straipsnius?

Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pradėtoje nemokumo byloje paskirti administratoriai gali apygardos teismui (Slovėnijoje yra 11 apygardos teismų), kuris turi jurisdikciją atsižvelgiant į skolininko registracijos adresą, pateikti prašymą įregistruoti bylą Slovėnijos nacionaliniame įmonių registre.

Kiekvienas įmonių registro įrašas teismo iniciatyva yra skelbiamas Slovėnijos oficialiajame leidinyje, o išlaidas padengia įregistruoti bylą prašantis asmuo. Oficialųjį leidinį galima rasti šiuo adresu: Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Kokios yra konkrečios nuostatos, susijusios su tam tikromis reikalavimų rūšimis?

PRIVALOMOJO APMOKĖJIMO BYLOS

viršųviršų

 1. Atlyginimas
 2. Nuo privalomojo apmokėjimo bylos pradžios visi kreditorių reikalavimai skolininkui, kurie nėra nustatyti vienkartine suma Slovėnijos tolarais, pagal įstatymą gali būti paverčiami vienkartinės sumos reikalavimais, išreikštais Slovėnijos tolarais. Pagal įstatymą reikalavimai yra laikomi kompensuotais, jeigu jie pradėjus bylą buvo atskaityti iš skolininko priešinių reikalavimų.

BANKROTO BYLOS

 1. Reikalavimai atlyginti

  Nuo bankroto bylos pradžios visi kreditorių reikalavimai skolininkui, kurie nėra nustatyti vienkartine suma Slovėnijos tolarais, pagal įstatymą gali būti paverčiami vienkartinės sumos reikalavimais, išreikštais Slovėnijos tolarais.

  Pagal įstatymą reikalavimai yra laikomi kompensuotais, jeigu jie pradėjus bylą buvo atskaityti iš skolininko priešinių reikalavimų. Kreditoriai, kurių reikalavimai pagal įstatymą laikomi atlygintais, turi tai nurodyti administratoriui, priešingu atveju jie bus atsakingi už visus nuostolius ir išlaidas, atsiradusius neįvykdžius šios pareigos.

 2. Bendras susitarimas:
 3. Skolininko prašymu ginčų sprendimo kolegija gali leisti panaikinti tokį susitarimą, jeigu kuri nors iš šalių visų jai priklausančių pareigų neįvykdė iki ginčo sprendimo procedūros pradžios dienos.

 4. Išperkamosios nuomos (nuomos) sutartys
 5. Privalomojo apmokėjimo bylos pradžia neturi įtakos teisei nutraukti išperkamosios nuomos (nuomos) sutarčių.

  Bankroto administratorius, nepaisydamas teisinių arba sutartyje nustatytų pranešimo terminų, gali išperkamosios nuomos sutartį nutraukti pirmąją mėnesio dieną, po pranešimo praėjus 30 dienų. Šiomis aplinkybėmis nuomininkas turi teisę pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo kaip kreditorius.

  viršųviršų

 6. Nuosavybės teisių išsaugojimas, sulaikymo teisės
 7. Bankroto arba privalomojo apmokėjimo byla neturi įtakos nuosavybės teisių išsaugojimui arba sulaikymo teisėms.

 8. Teisė pareikšti pretenzijas
 9. Vykstant bankroto bylai pardavėjas gali užkirsti kelią daiktų pardavimui pirkėjui, jeigu visa pirkimo kaina dar turi būti sumokėta, o daiktas pirkėjui iš kitos vietos buvo pristatytas prieš prasidedant bankroto bylai ir dar neatvyko į vietą arba pirkėjas dar neperėmė jo valdymo.

 10. Pirmenybės teisę turintys reikalavimai
 11. Privalomojo apmokėjimo ir bankroto bylos nagrinėjimas neturi įtakos kreditorių, kurie pagal įstatymą laikomi pirmenybės teisę turinčiais kreditoriais, reikalavimams (pavyzdžiui, uždarbio reikalavimai). Bankroto byloje visi pirmenybės teisę turintys reikalavimai yra apmokami tokia pat tvarka kaip ir bankroto bylos išlaidos. Jeigu paskirstyto turto nepakanka reikalavimams visiškai apmokėti, jie bus apmokami proporcingai.

 12. Trečiųjų šalių materialinės teisės
 13. Privalomojo apmokėjimo bylos nagrinėjimas neturi įtakos trečiųjų šalių materialinėms teisėms.

  Bankroto bylos pradžia neturi įtakos materialinėms trečiųjų šalių teisėms, jeigu apie jas buvo paskelbta tinkamu laiku. Įstatymas numato minėtų taisyklių išimtis.

 14. Darbo sutartys
 15. Patvirtintoje privalomojo apmokėjimo byloje taikant 30 dienų pranešimo terminą ir bankroto byloje - 15 dienų pranešimo terminą, administratorius gali nutraukti darbo sutartis, tačiau ne daugiau nei finansinio reorganizavimo ataskaitoje nustatytam skaičiui darbuotojų. Prieš nutraukdamas darbo sutartis su didesniu skaičiumi darbuotojų, administratorius privalo informuoti darbdavio įmonės prekybos sąjungas ir Įdarbinimo įstaigą (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

  viršųviršų

6. Kaip galima ginčyti skolininko atliktus teisinius veiksmus?

Teisiniam užginčijimui taikytinos sąlygos

Kreditorius ir administratorius turi teisę ginčyti skolininko teisinius veiksmus (tik jeigu tokius įgaliojimus suteikia administratoriaus bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija). Skundai arba prieštaravimai pateikiami dėl asmens, kurio interesais buvo atliktas ginčijamas veiksmas.

Ginčijami gali būti visi teisiniai veiksmai (įskaitant neveikimą), dėl kurių kreditoriams mokamos išmokos tampa neproporcingos arba sumažėja, arba dėl kurių atskiriems kreditoriams yra sudaromos palankesnės sąlygos (kreditoriams taikomas pirmumo teisės režimas).

Pateikdamas skundą pareiškėjas turi įrodyti, kad kita šalis, kurios naudai buvo atliktas ginčijamas veiksmas, žinojo arba turėjo žinoti apie blogą skolininko ekonominę ir (arba) finansinę padėtį (subjektyvus negaliojimo elementas). Įstatyme nustatytos teisinės prielaidos šią sąlygą laikyti įvykdyta, ir atvejai, kada teisiniai veiksmai negali būti ginčijami.

Tinkamas veiksmų ginčijimo terminas

Bankroto byloje teisiniai veiksmai gali būti ginčijami, jeigu jie buvo atlikti metais, einančiais prieš metus, kada pradėta bankroto byla. Ši nuostata taikoma, jeigu veiksmas yra ginčijamas per šešis mėnesius nuo pranešimo apie bankroto bylą paskelbimo Slovėnijos oficialiajame leidinyje arba prieš pasibaigiant laikotarpiui, per kurį reikia padalyti pagrindinį turtą, jeigu toks galutinis terminas buvo nustatytas.

7. Kokios sąlygos keliamos reikalavimų pateikimui ir priėmimui?

PRIVALOMOJO APMOKĖJIMO BYLA

viršųviršų

Privalomojo apmokėjimo byloje reikalavimo pateikimas yra procesinė sąlyga, kuri turi būti tenkinama kreditoriui norint pareikšti ieškinį. Teisėjų kolegijai reikalavimai turi būti pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie bylos pradžią paskelbimo Slovėnijos oficialiajame leidinyje. Jeigu reikalavimas nepateikiamas arba pateikiamas per vėlai, tai nereiškia, kad kreditorius praranda reikalavimą, tačiau tokie kreditoriai praranda balsavimo teisę.

BANKROTO BYLA

Bankroto bylose kreditoriai per du mėnesius nuo pranešimo apie bankroto bylos pradžią paskelbimo Slovėnijos oficialiajame leidinyje turi pateikti savo reikalavimus bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų kolegijai. Kiekvienam kreditoriui nereikia pranešti apie bylos pradžią, o jiems apie tai pranešama Oficialiajame leidinyje ir teismo pranešimų lentoje.

Pateikti reikalavimai (ir materialios teisės) yra laikomi patvirtintais, jeigu administratorius juos tokius pripažįsta ir nė vienas iš kreditorių, dalyvaujančių tikrinant reikalavimus, fakto neginčija. Bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų kolegija kreditoriams, kurių reikalavimai yra ginčijami, nurodo, kad ginčijamo reikalavimo tikrumo nustatymo byla civiliniuose teismuose prasideda per 15 dienų nuo minėto nurodymo pateikimo.

8. Kokios yra taisyklės, susijusios su privalomuoju apmokėjimu?

Bankroto bylos nagrinėjamos siekiant parduoti bankrutavusio asmens turtą ir grąžinti skolas kreditoriams. Bankrutavusio asmens turtui priklausantis skolininko turtas paprastai yra pateikiamas parduoti viešajame aukcione, išskyrus atvejus, kai bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų kolegija, pirma atsižvelgusi į kreditorių komiteto nuomonę, priima nutartį dėl turto pardavimo kitokiu būdu.

viršųviršų

Prieš pradedant kreditoriams grąžinti skolas suma, reikalinga bankroto bylos nagrinėjimo išlaidoms apmokėti, yra išskaičiuojama iš bankrutavusio asmens turto. Kreditoriams skolos grąžinamos tokia tvarka: pirmiausia kreditoriai, kurie turi materialinę teisę į parduotą turtą, toliau pirmenybės teisę turintys kreditoriai ir galiausiai – visi kiti kreditoriai. Reikalavimai apmokami įstatymo nustatyta tvarka.

Sprendimas dėl pagrindinio turto padalijimo pateikiamas administratoriui ir iškabinamas teismo pranešimų lentoje. Remdamasis galutiniu sprendimu dėl pagrindinio turto padalijimo, administratorius kreditoriams sumoka per 15 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo. Vėliau turtas padalijimas, kai tam galima panaudoti skolininko išteklius.

9. Kokios nuostatos yra susijusios su likvidavimo byla?

Bankroto bylos yra nagrinėjamos siekiant parduoti bankrutavusio asmens turtą ir grąžinti skolas kreditoriams. Bankrutavusio asmens turtui priklausantis skolininko turtas paprastai pateikiamas parduoti viešajame aukcione, išskyrus atvejus, kai bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų kolegija, pirma atsižvelgusi į kreditorių komiteto nuomonę, priima nutartį dėl turto pardavimo kitokiu būdu.

Prieš pradedant kreditoriams grąžinti skolas suma, reikalinga bankroto bylos nagrinėjimo išlaidoms apmokėti, išskaičiuojama iš bankrutavusio asmens turto. Kreditoriams skolos grąžinamos tokia tvarka: pirmiausia kreditoriai, kurie turi materialinę teisę į parduotą turtą, toliau pirmenybės teisę turintys kreditoriai ir galiausiai – visi kiti kreditoriai. Reikalavimai apmokami įstatymo nustatyta tvarka.

viršųviršų

Sprendimas dėl pagrindinio turto padalijimo pateikiamas administratoriui ir pakabinamas teismo pranešimų lentoje. Remdamasis galutiniu sprendimu dėl pagrindinio turto padalijimo, administratorius kreditoriams sumoka per 15 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo. Vėliau turtas padalijimas, kai tam galima panaudoti skolininko išteklius.

10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos?

Procedūra ir bylos nutraukimo poveikis

PRIVALOMOJO APMOKĖJIMO BYLA

Teisėjų kolegija patvirtina privalomąjį apmokėjimą, jeigu dėl jo balsuoja daugiau nei 60 % visų atstovaujamų kreditorių, turinčių balsavimo teisę, reikalavimų. Priešingu atveju teisėjų kolegija priima nutartį užbaigti privalomojo apmokėjimo bylą. Patvirtinus privalomąjį apmokėjimą, skolininko finansinių įsipareigojimų dydis sumažėja arba galutinis terminas apmokėti skolininko finansinius įsipareigojimus atidedamas.

BANKROTO BYLA

Įvykdžius visus bankroto bylos formalumus, administratorius parengia pranešimą ir pasiūlo bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų kolegijai baigti bylą. Bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų kolegija sprendimą dėl bylos baigimo paskelbia Slovėnijos oficialiajame leidinyje.

Galutinis sprendimas dėl bankroto bylos baigimo arba nutraukimo įrašomas į įmonių registrą. Atlikus šį veiksmą skolininkas nustoja būti juridiniu asmeniu.

Ar dėl nemokumo bylos skolininkas įtraukiamas į „juoduosius sąrašus“? Ar skolininkas gali pradėti naują verslą?

Pagal Įmonių įstatymo nuostatas (Zakon o gospodarskih družbah), susijusias su įmonės vadovais, niekas negali būti paskirtas įmonės valdybos arba priežiūros tarybos nariu, jeigu jam būnant įmonės vadovu arba įmonės valdybos ar priežiūros tarybos nariu jų įmonei buvo pradėta bankroto byla ir jis buvo atsakingas už nuostolių atlyginimą kreditoriams pagal įstatymą.

Su nemokumo bylomis susijusios baudos

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

Be bendrosios atsakomybės už nuostolius, Įmonių finansinių operacijų įstatymas (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) taip pat reglamentuoja tam tikrų asmenų (priežiūros tarybos narių, partnerių, akcininkų, steigėjų) asmeninę atsakomybę, kuri gali atsirasti tik pradėjus nemokumo bylą.

BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS BAUDOS

Baudžiamojoje teisėje yra nustatytos baudos asmenims, kurie: i) tyčia, siekdami išvengti jiems priklausančios pareigos mokėti, akivaizdžiai arba faktiškai pablogina savo arba trečiojo asmens finansinę padėtį ir taip sukelia bankrotą; ii) užsiimdami ekonomine veikla žino, kad jie arba trečiasis asmuo yra nemokūs, ir sumokėdami skolą arba kitu būdu tyčia užtikrina tam tikro kreditoriaus privilegijuotą padėtį; iii) žinodami, kad jie arba trečiasis asmuo yra nemokūs, ir tyčia siekdami apgauti kreditorius, perleidžia reikalavimą, sudaro apsimestinę sutartį arba kitomis apgaulingomis priemonėmis padaro kreditoriams didelių turtinių nuostolių.

Be pirmiau nurodytų nusikaltimų vykdytojų, juridiniai asmenys taip pat turi baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus, kuriuos nusikaltėlis padaro jų vardu arba jų naudai. Juridiniams asmenims skiriamos bausmės už jų nusikalstamą veiklą yra baudos, turto konfiskavimas ir juridinio asmens statuso panaikinimas.

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 27-11-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė