Европейска комисия > ЕСМ > Фалит > Словения

Последна актуализация: 27-11-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Фалит - Словения

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какви са различните видове и цели на производството по несъстоятелност съгласно словенското право? 1.
2. Какви са условията за откриване на различните видове производства по несъстоятелност? 2.
3. Каква е ролята на различните участници в производството по несъстоятелност? 3.
4. Какви са последиците от откриването на производство по несъстоятелност? 4.
5. Какви конкретни правила са предвидени за определени категории претенции? 5.
6. Как могат да бъдат обжалвани правните актове на длъжника? 6.
7. Какви са условията за внасяне и допускане на вземания? 7.
8. Какви са правилата във връзка с принудителното споразумение? 8.
9. Какви са правилата във връзка с производството по ликвидация? 9.
10. Какви са условията за приключване на производството? 10.

 

1. Какви са различните видове и цели на производството по несъстоятелност съгласно словенското право?

Определение за неплатежоспособност съгласно словенското право

Неплатежоспособността се определя като продължителна неспособност на длъжника да плаща дълговете си.

Предварително производство по несъстоятелност съгласно словенското право

Няма специфично, формално предварително производство по несъстоятелност съгласно словенското право за отмяна или предотвратяване на неплатежоспособността.

Неформални производства за преобразуване на дружества съгласно словенското право

Няма специфично производство по преобразуване и преструктуриране на дружества извън рамката на формалното производство по несъстоятелност в словенското право.

Формално производство по несъстоятелност съгласно словенското право

Производството по несъстоятелност, в частност, производствата по принудително сключване на споразумение и по несъстоятелност, се уреждат от Закона за принудителното сключване на споразумение, несъстоятелността и ликвидацията (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, обнародван в словенския Държавен вестник, бр.67/93 и сл.).

НагореНагоре

2. Какви са условията за откриване на различните видове производства по несъстоятелност?

Материални условия

Материалните условия за започването на производства по принудително  споразумение и несъстоятелност е наличието на основания за несъстоятелност (неплатежоспособност или свръх-задлъжнялост на длъжника).

Лица и органи, които участват в производството по несъстоятелност

Съгласно словенското право производство по несъстоятелност може да бъде открито само срещу длъжник със статут на търговско дружество, кооперация или еднолични търговци; по принцип то може да бъде открито и срещу институции, държавни предприятия и физически лица със статут на еднолични търговци.

Кой може да внесе молба за откриване на производство по несъстоятелност?

Молбата за откриване на производство по принудително споразумение може да бъде внесена само от длъжника.

Молбата за откриване на производство по несъстоятелност може да бъде внесена от кредитори, самите длъжници, лично отговорни съдружници или трудовия инспектор.

НагореНагоре

Как се дава публичност на производствата по несъстоятелност?

Съдът трябва служебно да постави съобщение за откриването на производство по несъстоятелност на таблото за обяви в съда, да го публикува в словенския Държавен вестник и да го впише в търговския регистър и другите официални архиви.

3. Каква е ролята на различните участници в производството по несъстоятелност?

Компетентност и отговорности на съда

Съдебният състав взема решение за откриването на производство по несъстоятелност, как случаят се завежда в съда, продажбата на длъжника (когато е юридическо лице), назначаването и освобождаването на синдик, одобрение на проекта на споразумение за основното разпределение на масата на несъстоятелността и издаването на решене за основното разпределение и т.н..

Назначение и правомощия на синдиците

Синдик по принудително споразумение може да бъде назначен в производство по принудително споразумение. Синдик по несъстоятелност се назначава задължително в производство по несъстоятелност. В двата случая синдикът се назначава от съдебния състав, когато се постанови решението за започване на производството по несъстоятелност.

НагореНагоре

Основните задължения на синдиците по принудително споразумение и несъстоятелност се състоят от проверка на активите на длъжника и неговите бизнес дейности, проверка на списъка на кредиторите и длъжниците по вписани претенции, проверка на достоверността на вписаните претенции, извършване на възражения срещу необосновани претенции и т.н. В допълнение към това, синдикът в производство по несъстоятелност упражнява правата на управляващите органи и правата на собственост в съответствие с изискванията на производството по несъстоятелност, осъществява дейността на длъжника и представлява длъжника.

Задължения на длъжниците

Длъжникът трябва да внесе молбата за започване на производство по несъстоятелност в съответен срок и да предостави всички необходими данни и информация пред председателя на състава заедно с всички съотносими документи.

Права на кредиторите и правни средства, с които разполагат

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИНУДИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

НагореНагоре

 1. Комитет на кредиторите
 2. В производство по принудително споразумение, за да бъдат предпазени интересите на кредиторите, съдебният състав назначава комитет на кредиторите, който има правото да проверява търговското и финансовото състояние на длъжника и да внася предложения и да представя становища, съобразно нуждите от защита на кредиторите в производството.

 3. Правни средства, с които разполагат отделните кредитори
 4. Всеки кредитор има право да внесе жалба срещу решението за одобряване или отхвърляне на принудително споразумение в срок от осем дни от поставяне на решението на таблото за съобщения в съда. При определени условия всеки кредитор има и правото да внесе предложение за спиране на производството най-късно до деня на гласуването на принудителното споразумение.

  Всеки кредитор, чиято претенция е намалена в резултат на одобрението на принудителното споразумение, може в срок от шест месеца от изтичане на срока за изпълнение на одобреното споразумение, да поиска от съдебния състав да оттегли своето одобрение на задължителното споразумение, ако вярва, че длъжникът е способен да изпълни всички свои задължения в резултат на подобрение на икономическото и финансово положение. Кредиторите могат и да поискат обявяването на принудителното споразумение за нищожно като внесат иск в граждански съд в срок от две години от влизане в сила на решението за одобрение на принудителното споразумение, ако принудителното споразумение е одобрено по измамен начин.

  НагореНагоре

ПРОИЗВОДОСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 1. Комитет на кредиторите
 2. В производството по несъстоятелност обикновено винаги се създава комитет на кредиторите с цел защита на интересите на кредиторите, освен ако масата на несъстоятелността е незначителна или ако това би довело до значително увеличение на разходите по производството.

СРЕДСТВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТ КРЕДИТОРИТЕ ПО ДВЕТЕ ПРОИЗВОДСТВА

В общи линии, в двете производства по несъстоятелност кредиторите имат правото да обжалват решенията на съда, освен тези, които са свързани с работата на синдика, които се обжалват чрез възражения или предложения.

4. Какви са последиците от откриването на производство по несъстоятелност?

Образуване на маса на несъстоятелността

Масата на несъстоятелността на длъжник, който е физическо лице, включва всички активи, които той притежава в началото или придобива преди края на производството и активите на който и да е лично отговорен съдружник, различни от активите, необходими му да задоволи своите основни жизнени нужди.

НагореНагоре

Ограничаване на професионалната правоспособност на длъжника

В производството по принудително споразумение, професионалната правоспособност на длъжника се ограничава в съответствие с разпоредбите на закона.

В производството по несъстоятелност, всички правомощия на администрацията, агентите и управителните органи на длъжника се спират и се прехвърлят на синдика, считано от началото на производството.

Видове вземания, които се предявяват

ПРИНУДИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

В производството по принудително споразумение кредиторите най-общо трябва да внесат всички претенции, освен предвидените в закона изключения.

ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

В производство по несъстоятелност кредиторите трябва да внесат всички претенции независимо дали те имат установено материално право или не във връзка с претенцията. Ако искът бъде подсигурен с материално право, това трябва да бъде изрично указано при внасянето на претенцията.

НагореНагоре

Временни мерки за обезпечаване, отлагане на започването на съдебното производство и възпиране на изпълнително производство

В производство по несъстоятелност, по предложение на кредитор или, по изключение, по собствена инициатива, съдебният състав може, след внасяне на молбата за започване на производство по несъстоятелност, да постанови обезпечителна заповед, т.е. временна мярка, която ограничава правото на пълномощния представител на длъжника да извършва правни сделки, нарежда спирането на плащания от сметките на длъжника или налага задължението за получаване на предварително одобрение от съдебния състав за потвърждаване на решенията, взети от лицата на длъжника във връзка с разпореждането с активите на длъжника.

Кога може чуждестранен синдик да внесе заявление за публикуването или вписването на производство по несъстоятелност в публичен регистър в съответствие с членове 21 и 22 от Регламент (ЕО) Nº 1346/2000  на Съвета?

Синдиците, назначени в производство по несъстоятелност, образувано в друга държава-членка на ЕС, могат да внесат заявление за вписване в Словенските национален търговски регистър в окръжния съд (има 11 окръжни съдилища в Словения) по адреса на управление на длъжника.

НагореНагоре

Всяко вписване в търговския регистър се публикува от съда в словенския Държавен вестник по негова собствена инициатива и на разноски на оператора. Адресът на Държавен вестник е Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1001 Ljubljana, Slovenia; http://www.uradni-list.si slovenšcina.

5. Какви конкретни правила са предвидени за определени категории претенции?

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИНУДИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

 1. Прихващане
 2. От датата, на която се открива производство по принудително споразумение, всички вземания на кредитори срещу длъжника, които не са обща сума, изразена в словенски толари, могат да бъдат преобразувани ex lege в общи вземания в толари в съответствие със законоустановените разпоредби. Вземанията се считат ex lege прихванати, ако те са били прихванати срещу насрещните вземания на длъжника на датата на откриване на производството.

ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

НагореНагоре

 1. Прихващане на вземания
 2. От датата, на която е открито производство по несъстоятелност, всички вземания на кредитори срещу длъжника, които не са обща сума, изразена в словенски толари, могат да бъдат преобразувани ex lege в общи вземания в толари.

  Вземанията се считат прихванати ex lege, ако са прихванати срещу насрещни вземания на длъжника на датата на откриване на производството. Кредиторите, чиито претенции се считат за прихванати ex lege, трябва да доведат това до вниманието на синдика или носят отговорност за всички вреди и разходи, възникващи от този пропуск.

 3. Взаимни спогодби:
 4. По предложение на длъжника, съдебният състав по производството по сключване на споразумение може да допусне отмява на тези споразумения, ако която и да е от страните не е изпълнила всички свои задължения към деня, в който е открито производството по сключване на споразумение.

 5. Наемни (лизингови) договори
 6. Началото на производството по принудително споразумение не засяга правото на прекратяване на наемните (лизинговите) договори.

  НагореНагоре

  Синдикът в производство по несъстоятелност може да прекрати договора за наем на първия ден от месеца с 30-дневно предизвестие, независимо от законните или договорните срокове на предизвестието. Наемателят има правото при тези обстоятелства да претендира обезщетение за вреди като кредитор.

 7. Запазване на собствеността, права на задържане
 8. Началото на производство по несъстоятелност или на производство по принудително споразумение не засяга запазването на собствеността и правата на задържане.

 9. Право на възстановяване
 10. В производство по несъстоятелност, продавачът може да възпрепятства продажбата на дадена вещ на купувача, ако все още не е платена пълната покупна цена и вещта е била доставена на купувача от другаде преди началото на производството по несъстоятелност и още не е пристигнала по местоназначение или купувачът все още не е встъпил във владение върху нея.

 11. Преференциални вземания
 12. Принудителното споразумение и несъстоятелност не засягат вземанията на кредитори, третирани от закона като преференциални кредитори (напр. вземания за заплати). В производство по несъстоятелност всички преференциални вземания се погасяват по същия ред като разходите за производство по несъстоятелност. Ако разпределението на масата на несъстоятелността е недостатъчно за пълно погасяване на вземанията, те се погасяват съразмерно.

  НагореНагоре

 13. Материални права на трети лица
 14. Производството по принудително споразумение не засяга материалните права на трети лица.

  Започването на производство по несъстоятелност не засяга материалните права на трети лица, при условие, че те са своевременно заявени. Законът определя изключенията от горните правила.

 15. Трудови договори
 16. С 30-дневно предизвестие, в случай на одобрено производство по принудително споразумение и 15-дневно предизвестие, в случая на производство по несъстоятелност, синдикът може да прекрати трудовите договори на не повече от такъв брой работници, какъвто е предвиден в програмата за прекратяване на трудовите отношения заради финансовата реорганизация. Преди прекратяване на трудовите договори на по-голям брой служители, синдикът трябва да уведоми профсъюзите в дружеството на работодателя и Службата по заетостта (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

6. Как могат да бъдат обжалвани правните актове на длъжника?

Условия за жалби

Кредиторите и синдиците имат правото да обжалват правните действия на длъжника (само ако са овластени от председателя на съдебния състав в случая на синдика). Жалби или възражения се правят срещу лицето, в чийто интерес е извършено обжалваното действие.

НагореНагоре

Жалбите могат да бъдат насочени срещу всички правни действия (включително бездействия), които водят до несъразмерни или намалени плащания на кредиторите или случаи на поставянето на отделни кредитори в по-благоприятно положение (привилегировано отношение към кредитори).

Жалбоподателят трябва да докаже чрез своята жалба, че другата страна, в чийто интерес е извършено обжалваното действие, е била наясно или е трябвало да бъде наясно с лошото икономическо/финансово състояние на длъжника (субективният елемент на „унищожаемост”). Законът определя законовите презумпции, когато това условие се счита за изпълнено и случаите, когато правните действия не могат да бъдат обжалвани.

Срок за обжалване на действия

В производството по несъстоятелност, правните действия могат да бъдат обжалвани, ако са извършени в годината, предхождаща началото на производство по несъстоятелност, при условие че жалбата е внесена в срок от шест месеца от публикуването на известието за началото на производството по несъстоятелност в словенския Държавен вестник или преди крайния срок за основното разпределение, ако срокът за разпределението е вече уреден.

НагореНагоре

7. Какви са условията за внасяне и допускане на вземания?

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИНУДИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

В производството по принудително споразумение предявяването на вземането е процесуалната предпоставка за предприемане на действие от кредитора. Вземанията трябва да бъдат предявени пред съдебния състав в срок от 30 дни от публикуването на известието за началото на производството в словенския Държавен вестник. Непредявяването или закъснялото предявяване не означава загуба на вземането на кредитор, но той губи правото да гласува.

ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

В производството по несъстоятелност кредиторите трябва да предявят техните вземания пред съда по несъстоятелността в срок от два месеца от публикуването на известието за началото на производство по несъстоятелност в словенския Държавен вестник. Кредиторите не се уведомяват лично за началото на производството и се уведомяват за него само чрез Държавен вестник и таблото за обяви в съда.

НагореНагоре

Вземания, които са предявени (и материални права), се считат за установени, ако синдикът ги признае като такива и фактът не бъде оспорен от който и да е от кредиторите, налични към края на тестовия период за вземания. Съдебният състав по несъстоятелност уведомява кредиторите, чиито вземания са оспорени, че производството за установяване на съществуването на оспорено вземане в гражданските съдилища ще започне в срок от 15 дни от изпращането на уведомлението.

8. Какви са правилата във връзка с принудителното споразумение?

Производството по несъстоятелност се провежда с цел да се осребри масата на несъстоятелността и да се погасят задълженията към кредиторите. Активите на длъжника, включени в масата на несъстоятелността обичайно се обявяват за продан на публичен търг, освен ако съдът по несъстоятелността определи различен вид продажба съгласно предварителното мнение на комитета на кредиторите.

НагореНагоре

Преди да започне погасяването към кредиторите, от масата на несъстоятелността се удържа сумата, необходима за плащане на разходите по производството по несъстоятелност,. Погасяването към кредиторите се извършва в следния ред: първо, кредитори с материално право върху продаваните активи, след това – привилегировани кредитори и, накрая, останалите кредитори. Вземанията се уреждат по реда, предвиден в закона.

Решението по основното разпределение се предоставя на синдика и се поставя на таблото за съобщения в съда. Въз основа на окончателното решение за основното разпределение, синдикът плаща на кредиторите в срок от 15 дни от влизане в сила на решението. По-късни разпределения се извършват, когато се явят на разположение ресурсите на длъжника.

9. Какви са правилата във връзка с производството по ликвидация?

Производството по несъстоятелност се провежда с цел да се осребри масата на несъстоятелността и да се погасят задълженията към кредиторите. Активите на длъжника, включени в масата на несъстоятелността обичайно се обявяват за продан на публичен търг, освен ако съдът по несъстоятелността определи различен вид продажба съгласно предварителното мнение на комитета на кредиторите.

НагореНагоре

Преди да започне погасяването към кредиторите, от масата на несъстоятелността се удържа сумата, необходима за плащане на разходите по производството по несъстоятелност. Погасяването към кредиторите се извършва в следния ред: първо, кредитори с материално право върху продаваните активи, след това – привилегировани кредитори и, накрая, останалите кредитори. Вземанията се уреждат по реда, предвиден в закона.

Решението по основното разпределение се предоставя на синдика и се поставя на таблото за съобщения в съда. Въз основа на окончателното решение за основното разпределение, синдикът плаща на кредиторите в срок от 15 дни от влизане в сила на решението. По-късни разпределения се извършват, когато се явят на разположение ресурсите на длъжника.

10. Какви са условията за приключване на производството?

Процедура и действие на прекратяването на производството

ПРИНУДИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

НагореНагоре

Съдът одобрява принудителното споразумение, при условие, че за него са гласували кредитори, представляващи повече от 60% от всички вземания на кредитори с право на глас. Ако това условие не бъде изпълнено, съдът нарежда производството по принудително споразумение да бъде прекратено. Правното действие на потвърждението на принудителното споразумение е намаляване на размера на финансовите задължения на длъжника или удължаване на срока за изплащане на финансовите задължения на длъжника.

ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Когато бъдат изпълнени всички формалности по производството по несъстоятелност, синдикът изготвя доклад и предлага приключване на производството пред съда по несъстоятелността. Съдът по несъстоятелността публикува решението за прекратяване на производството в словенския Държавен вестник.

Окончателното решение за приключване или прекратяване на производството по несъстоятелност също се вписва в търговския регистър. С това действие длъжникът загубва качеството си юридическо лице.

НагореНагоре

Производството по несъстоятелност очерня ли името на длъжника? Може ли длъжникът да започне нова търговска дейност?

Съгласно разпоредбите на Закона за дружествата (Zakon o gospodarskih družbah) във връзка с управителите на дружества, никой не може да бъде назначаван за член на управителния или надзорния съвет на дружество, ако, докато е бил управител на дадено дружество или член на управителния или надзорния съвет на дадено дружество, срещу това дружество е било образувано производство по несъстоятелност и същото дружество е било обявено за отговорно за плащане на обезщетение за вреди на кредиторите в съответствие със закона.

Санкции във връзка с производството по несъстоятелност

ГРАЖДАНСКИ САНКЦИИ

В допълнение към общата отговорност за вреди, Законът за финансовите операции на дружествата (Zakon o finančnem poslovanju podjetij) урежда личната отговорност на определени лица (членове на надзорния съвет, съдружници, акционери, учредители), която може да възникне само във връзка с производството по несъстоятелност.

НагореНагоре

НАКАЗАТЕЛНИ САНКЦИИ

Наказателното право предвижда санкции за лица, които: (i) с намерение да не платят дължимото от тях, привидно или действително влошават собственото си финансово положение или финансовото положение на трето лице, като по този начин причиняват банкрут; (ii) заемайки се с икономически дейности, са наясно, че те или трето лице са неплатежоспособни и, с плащането на дълг или по друг начин, умишлено поставят определен кредитор в привилегирована позиция; (iii) знаейки, че те или трето лице са неплатежоспособни и с намерението да измамят кредитори, опрощават фалшиво вземане, изготвят фалшив договор или с други измамни действия причиняват на кредитори големи имуществени загуби.

В допълнение към извършителя на горните престъпления, юридическите лица също носят наказателна отговорност за престъпни деяния, които се извършват от извършителя за тях, от тяхно име или в тяхна полза. Присъдите, постановени срещу юридически лица за тяхната престъпна дейност, могат да включват глоби, конфискация на имущество и прекратяване на тяхното юридическо лице.

« Фалит - Обща информация | Словения - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 27-11-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство