Euroopan komissio > EOV > Konkurssi > Pohjois-Irlanti

Uusin päivitys: 02-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Konkurssi - Pohjois-Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitkä ovat maksukyvyttömyysmenettelyn eri lajit ja tavoitteet? 1.
2. Mitkä ovat kunkin maksukyvyttömyysmenettelylajin aloittamista koskevat edellytykset? 2.
3. Mikä on eri osallistujien asema kussakin menettelylajissa? 3.
4. Mitkä ovat menettelyn aloittamisen vaikutukset? 4.
5. Mitkä ovat tietyntyyppisiä vaatimuksia koskevat erityissäännöt? 5.
6. Mitkä ovat velkojien etua vahingoittavia tekoja koskevat säännöt? 6.
7. Mitkä ovat vaatimusten esittämistä ja hyväksyttävyyttä koskevat edellytykset? 7.
8. Mitkä ovat saneerausmenettelyä koskevat säännöt? 8.
9. Mitkä ovat toiminnan lopettamismenettelyä koskevat säännöt? 9.
10. Mitkä ovat menettelyn päättämisen edellytykset? 10.

 

1. Mitkä ovat maksukyvyttömyysmenettelyn eri lajit ja tavoitteet?

Maksukyvyttömyys määritellään joko varojen riittämättömyytenä kaikkien velkojen suorittamiseksi tai kyvyttömyytenä suoriutua veloista niiden erääntyessä .

”Maksukyvyttömyyttä edeltävä” menettely

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat sopia muodollisista järjestelyistä velkojiensa kanssa, jotka tyytyvät vähempään kuin täyteen suoritukseen saatavistaan. Tällaiset järjestelyt sitovat kaikkia velkojia, jotka ovat saaneet niistä tiedon.

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat sopia vapaamuotoisista järjestelyistävelkojiensakanssa,jotka tyytyvätvähempään kuintäyteen suoritukseen saatavistaan. Tällaiset järjestelyt eivät ole sitovia.

Yrityksen maksukyvyttömyysmenettely
Selvittäjän määrääminen (Administration)

Menettelyn periaatteellisena tarkoituksena on pelastaa yritys tai saada velkojille parempi suoritus, kuin mitä toiminnan lopettamisen kautta voitaisiin saavuttaa. Selvittäjän on toimittava kaikkien velkojien etujen mukaisesti.

Pesänhoitajan nimittäminen (Administrative Receivership)

Hallinnasta vastaa maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä, jonka floating charge -kiinnityksen (vastaa lähinnä yrityskiinnitystä) haltija nimittää. Edellytyksenä on, että kiinnitys kattaa yrityksen kaiken tai olennaisen omaisuuden. Pesänhoitajan (administrative receiver) tehtävänä on realisoida mainittu omaisuus kiinnityksenhaltijan lukuun, ja hän on pääasiallisesti vastuussa ainoastaan hänet nimittäneelle floating charge -kiinnityksen haltijalle.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Selvitystila (yhtiön purkaminen)

Menettelyssä on kyse yhtiön omaisuuden realisoimisesta ja jakamisesta sekä tavallisesti liiketoiminnan lopettamisesta. Selvitysmenettelyjä on kolme lajia:

  • pakollinen menettely: High Court (ylioikeus) antaa tavallisesti velkojan hakemuksesta määräyksen toiminnan lopettamisesta,
  • velkoja-aloitteinen vapaaehtoinen menettely: yhtiö on maksukyvytön ja päättää itse lopettaa toimintansa ja
  • osakasaloitteinen vapaaehtoinen menettely: yhtiö on maksukykyinen ja päättää itse lopettaa toimintansa.
Yksityishenkilön maksukyvyttömyysmenettely
Konkurssi

Menettelyssä on kyse yksityishenkilön omaisuuden realisoimisesta ja jakamisesta sekä tavallisesti liiketoiminnan lopettamisesta. High Court asettaa henkilön konkurssiin velkojan tai henkilön itsensä hakemuksesta.

2. Mitkä ovat kunkin maksukyvyttömyysmenettelylajin aloittamista koskevat edellytykset?

Yrityksen maksukyvyttömyysmenettely
Selvittäjän määrääminen

Edellytyksenä on, että yhtiö ei suoriudu tai ei todennäköisesti tule suoriutumaan veloistaan siten kuin Pohjois-Irlannin vuoden 1989 insolvenssisäädöksen Insolvency (Northern Ireland) Order1989 103 artiklassa määritellään.

Seuraavat tahot voivat hakea High Courtilta selvittäjän määräämistä:

  • yhtiö,
  • yhtiön johto,
  • yksi tai useampi yhtiön velkojista,
  • rikostuomioistuimen (Crown Court) vanhempi lainoppinut sihteeri,
  • poliisituomioistuimen (petty sessions) lainoppinut sihteeri,
  • jotkut edellä mainituista yhdessä ja
  • yhtiöaloitteisen vapaaehtoisen velkajärjestelyn valvoja.

Kun selvittäjä on nimitetty, hänen on annettava tieto nimittämisestä usealla tavalla, kuten ilmoittamalla asiasta sopivimmassa sanomalehdessä ja Belfast Gazettessa (Pohjois-Irlannin virallinen lehti) ja toimittamalla tieto nimittämisestä yhtiörekisterille.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Pesänhoitajan nimittäminen

Vakuusasiakirjoissa määrätään pesänhoitajan nimittämisedellytyksistä.

Kun pesänhoitaja on nimitetty, hänen on annettava tieto nimittämisestä usealla tavalla, kuten ilmoittamalla asiasta sopivimmassa sanomalehdessä ja Belfast Gazettessa ja toimittamalla tieto nimittämisestä kaikille tunnetuille velkojille.

Selvitystila (yhtiön purkaminen)
  • Pakollinen

Olosuhteet, joissa High Court voi lopettaa yhtiön toiminnan, selvitetään Insolvency (Northern Ireland) Order1989 -säädöksen 102 artiklassa. Useimmat toiminnan lopettavista yhtiöistä ovat kykenemättömiä suoriutumaan veloistaan siten kuin säädöksen 103 artiklassa määritellään.

Kopio oikeuden määräyksestä on toimitettava yhtiörekisterille, ja päätöksen tekemisestä on ilmoitettava sopivassa sanomalehdessä ja Belfast Gazettessa.

Kun maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä määrätään selvitysmieheksi virallisen pesänhoitajan sijaan, nimittämiskirjan kopio on talletettava oikeuteen. Nimittämisensä jälkeen selvitysmiehen on annettava tieto nimittämisestä usealla tavalla riippuen nimittämismenettelystä, kuten laatimalla ilmoitus sopivimpaan sanomalehteen ja Belfast Gazetteen ja toimittamalla tieto nimittämisestä yhtiörekisterille ja kaikille tunnetuille velkojille.

  • Vapaaehtoinen

Olosuhteista, joissa yhtiön toiminta voidaan lopettaa vapaaehtoisesti, säädetään Insolvency (Northern Ireland) Order1989 -säädöksen 70 artiklassa.

  • Velkoja-aloitteinen

Velkoja-aloitteisessa vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä yhtiö päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ettei se voi jatkaa liiketoimintaansa vastuidensa vuoksi ja että yhtiö puretaan.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Yhtiön on neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä julkaistava tarkat tiedot ilmoituksella Belfast Gazettessa.

Yhtiön on kutsuttava koolle velkojien kokous, joka on pidettävä neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tekopäivästä ja jossa harkitaan selvitysmiehen nimittämistä.

Kun selvitysmies on nimitetty, hänen on annettava tieto nimittämisestä ilmoituksella sopivimmassa sanomalehdessä ja Belfast Gazettessa ja toimittamalla tieto yhtiörekisterille.

  • Osakasaloitteinen

Velkoja- ja toisaalta osakasaloitteisen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn ero on siinä, että osakasaloitteisessa menettelyssä yhtiön on oltava maksukykyinen.

Yhtiön on neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä julkaistava tarkat tiedot ilmoituksella Belfast Gazettessa.

Kun selvitysmies on nimitetty, hänen on annettava tieto nimittämisestä ilmoituksella sopivimmassa sanomalehdessä ja Belfast Gazettessa ja toimittamalla tieto yhtiörekisterille ja kaikille tunnetuille velkojille.

Yksityishenkilön maksukyvyttömyysmenettely
Konkurssi

High Court voi asettaa yksityishenkilön konkurssiin, jos henkilö ei kykene suoriutumaan veloistaan.

Tieto konkurssista toimitetaan lainhuutorekisterille (Registry of Deeds) ja ilmoitetaan sopivassa sanomalehdessä ja Belfast Gazettessa.

Kun maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä nimitetään toimitsijamieheksi virallisen pesänhoitajan sijaan, kopio nimittämiskirjasta on talletettava oikeuteen. Nimittämisensä jälkeen toimitsijamiehen on annettava tieto nimittämisestä usealla tavalla riippuen nimittämistavasta, kuten laatimalla ilmoitus sopivimpaan sanomalehteen ja toimittamalla tieto nimittämisestä kaikille tunnetuille velkojille.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Mikä on eri osallistujien asema kussakin menettelylajissa?

High Court

Oikeuden asema ja tehtävät riippuvat menettelylajista.

Selvittäjän määrääminen

Tämä on tuomioistuinprosessi, jossa selvittäjä on oikeuden viranhaltija, joka voi pyytää toimintaohjeita High Courtilta. Oikeus voi tutkia selvittäjän toimia ja velkojat voivat vedota High Courtiin, jos he katsovat selvittäjän vallitsevan yhtiön asioita, liiketoimia ja omaisuutta tavalla, joka oikeudettomasti vahingoittaa heidän etuaan tai jos selvittäjän teko tai ehdotettu toimi tai toimimatta jättäminen olisi omiaan vahingoittamaan heidän etuaan.

Pesänhoitajan nimittäminen

Tämä ei ole tuomioistuinprosessi.

Selvitystila (yhtiön purkaminen)
  • Pakollinen

Tämä on tuomioistuinprosessi, jossa yhtiö asetetaan pakolliseen selvitystilaan oikeuden määräyksellä. Selvitysmies voi pyytää High Courtilta toimintaohjeita.

    • Vapaaehtoinen

Tämä ei ole tuomioistuinprosessi, mutta High Courtille voidaan tehdä hakemus selvitysmiehen korvaamiseksi tai kiistanalaisten asioiden ratkaisemiseksi.

Yksityishenkilön maksukyvyttömyysmenettely
Konkurssi

Tämä on tuomioistuinprosessi, jossa yksityishenkilö asetetaan konkurssiin High Courtin määräyksellä. Toimitsijamies voi pyytää High Courtilta toimintaohjeita.

Maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjät

Voidakseen olla toimitsijamiehenä maksukyvyttömyysmenettelyissä henkilön on oltava yritys-, kauppa- ja sijoitusasioista vastaavan ministeriön tai yhden seitsemästä tunnustetusta ammattiyhteisöstä hyväksymä maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Toimitsijamiehen valtuudet administration- sekä selvitys- ja konkurssimenettelyssä määritellään Insolvency (Northern Ireland) Order 1989 -säädöksessä, minkä lisäksi selvittäjien on toimissaan noudatettava hyviä käytänteitä ja eettisiä ohjeita.

Administrative receivership -menettelyn pesänhoitajan valtuudet määritellään ensisijassa asiaankuuluvissa vakuusasiakirjoissa.

Velkojat

Administration - sekä selvitys- ja konkurssimenettelyssä on otettava huomioon kaikkien velkojien edut. Administrative receivership -menettelyssä toimitsijamiehen velvollisuutena on toimia pääasiassa nimittävän kiinnityksenhaltijan edun mukaisesti.

Yritysjohto

Kaikissa maksukyvyttömyysmenettelyn muodoissa yritysjohdolla on lakisääteinen velvollisuus myötävaikuttaa ja antaa tietoja toimitsijamiehelle ja pakollisessa selvitysmenettelyssä viralliselle pesänhoitajalle.

Konkurssivelalliset

Konkurssivelallisella on lakisääteinen velvollisuus myötävaikuttaa ja antaa tietoja viralliselle pesänhoitajalle ja uskotulle miehelle.

4. Mitkä ovat menettelyn aloittamisen vaikutukset?

Varoilla tarkoitetaan kaikkia yritykselle tai velalliselle kuuluvia omaisuuseriä, jotka voidaan käyttää velkojen suorittamiseen.

Yrityksen maksukyvyttömyys

Omistusoikeus varoihin pysyy yrityksellä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen jälkeenkin.

Yksityishenkilön maksukyvyttömyys

Omistusoikeus konkurssivelallisen varoihin siirtyy automaattisesti uskotulle miehelle.

Vaatimukset

Erilaiset velkavaatimukset voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

    • vakuusvelat, joissa vakuuden kohteena olevat esineet eivät vaihdu tai voivat vaihtua (floating charge yrityksissä),
    • etuoikeutetut velat, joissa on kyse pääasiassa julkisvallan (Inland Revenue ja Customs and Excise) vero- ja tullisaatavista sekä työntekijöiden saatavista, ja
    • vakuudettomat velat.
Väliaikainen velanmaksukielto jne.

Kun selvittäjä määrätään tai sitä esitetään, väliaikainen velanmaksukielto tulee voimaan, millä estetään muun muassa velkojia ryhtymästä toimenpiteisiin yhtiötä vastaan.

Kun yhtiö määrätään purettavaksi, yhtiöön tai sen varallisuuteen ei saa kohdistaa kannetta tai prosessia tai aloitettua menettelyä ei saa jatkaa, ellei High Court anna siihen lupaa.

Kun konkurssiinasettamismääräys on annettu tai hakemus on esitetty, High Court voi pysäyttää minkä tahansa yksityishenkilöön kohdistetun oikeudellisen toimenpiteen.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 21 ja 22 artikla

Pohjois-Irlannissa ei ole annettu erityistä lainsäädäntöä näiden artiklojen täytäntöönpanemiseksi. Kun selvitysmies tekee asetuksen mukaisen pyynnön, olisi kuitenkin noudatettava Insolvency (Northern Ireland) Order1989 -säädöksen ja Northern Ireland Insolvency Rules -säädöksen tavanomaisia menettelytapoja.

5. Mitkä ovat tietyntyyppisiä vaatimuksia koskevat erityissäännöt?

Esineoikeudet

Velkojilla, joilla on esinevakuus yrityksen tai yksityishenkilön omaisuuteen, on oikeus näiden omaisuusesineiden realisointituottoon ennen muita velkojia.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Kuittaaminen

Insolvenssilainsäädännössä on säännöksiä ennen selvittäjän määräämistä, selvitystilaa tai konkurssia suoritettavasta kuittaamisesta silloin, kun kolmansien osapuolten ja yrityksen tai yksityishenkilön välillä on keskinäisiä liiketoimia.

Omistusoikeuden pidättäminen

Velkojilla, jotka ovat toimittaneet tavaroita omistuksenpidätysehdon sisältävällä sopimuksella, on oikeus tietyin edellytyksin saada tavaransa takaisin maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjältä.

Työsopimukset

Maksukyvyttömyysmenettelyn vaikutus työntekijöihin riippuu menettelylajista. Esimerkiksi administration ja administrative receivership -menettelyssä toimitsijamiehellä on neljätoista päivää aikaa päättää pidetäänkö kaikki tai jotkut työntekijät palveluksessa, kun taas pakollisessa selvitysmenettelyssä työntekijöiden työsopimukset irtisanotaan automaattisesti oikeuden antaessa määräyksen.

Työntekijöiden saatavilla on etuoikeus, ja ne maksetaan ennen floating charge ‑kiinnitysten haltijoiden saatavia ja tavallisia vakuudettomia velkoja.

Velkojen maksujärjestys

Yleisesti velkojen maksujärjestys on seuraava:

  • esinevakuuden haltijat,
  • etuoikeutetut velkojat, tässä on kyse pääasiassa julkisvallan (InlandRevenue and Customs and Excise) vero- ja tullisaatavista ja työntekijöiden saatavista,
  • floating charge -kiinnitysten haltijat ja
  • vakuudettomat velkojat.

6. Mitkä ovat velkojien etua vahingoittavia tekoja koskevat säännöt?

Laissa on useita säännöksiä, joita sovelletaan administration -menettelyyn, selvitystilaan ja konkurssiin ja joiden nojalla toimitsijamies voi vedota High Courtiin omaisuuden takaisinsaamiseksi velkojien hyväksi. Tärkeimmät säännökset ovat:

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Luovutus alihintaan
Selvittäjän määrääminen ja selvitystilaan asettaminen

Jos toimitsijamiehellä on näyttöä siitä, että yhtiön omaisuutta on siirretty vastikkeetta tai hintaan, joka alittaa huomattavasti sen arvon, High Courtille voidaan tehdä hakemus asiantilan palauttamiseksi sellaiseksi kuin se olisi ollut, jos kyseessä olevaa luovutusta ei olisi tapahtunut.

Jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa, luovutuksen on täytynyt tapahtua enintään kaksi vuotta ennen määräpäivää, joka on selvitystilan alkamispäivä tai päivä, jona hakemus selvittäjän määräämiseksi esitettiin High Courtille.

Aikana, joka kuluu asiakirjojen jättämisestä High Courtille selvittäjän määräämiseen tai toiminnan lopettamiseen, suoritetut luovutukset kuuluvat myös soveltamisen piiriin.

Konkurssi

Jos toimitsijamiehellä on näyttöä siitä, että yhtiön omaisuusesineitä on siirretty seuraavissa olosuhteissa: vastikkeetta, hinnasta, joka alittaa huomattavasti niiden arvon, tai avioliiton solmimisen yhteydessä, High Courtille voidaan tehdä hakemus asiantilan palauttamiseksi sellaiseksi kuin se olisi ollut, jos kyseessä olevaa luovutusta ei olisi tapahtunut.

Jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa, luovutuksen on täytynyt tapahtua enintään viisi vuotta ennen päivää, jona konkurssimääräystä haettiin.

Suosiminen
Selvittäjän määrääminen ja selvitystilaan asettaminen

Jos toimitsijamiehellä on näyttöä siitä, että kolmas osapuoli, velkoja tai velan takaaja on saatettu parempaan asemaan kuin jos oikeustointa ei olisi toteutettu, High Courtilta voidaan hakea määräystä aseman palauttamiseksi sellaiseksi kuin se olisi ollut, jos yhtiö ei olisi suosinut kyseistä tahoa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa, suosimisen on täytynyt tapahtua läheisen henkilön tapauksessa määräpäivää edeltävien kahden vuoden aikana, jolloin määräpäivällä tarkoitetaan selvitystilan alkamispäivää tai päivää, jona selvittäjän määräämistä koskeva hakemus esitettiin High Courtille. Muissa tapauksissa määräaika on kuusi kuukautta.

Asiakirjojen jättämisen High Courtille ja toisaalta selvittäjän määräämisen tai yhtiön purkamisen välisenä aikana toteutetut luovutukset kuuluvat myös soveltamisen piiriin.

Konkurssi

Jos toimitsijamiehellä on näyttöä siitä, että kolmas osapuoli, velkoja tai velan takaaja on saatettu parempaan asemaan kuin jos luovutusta ei olisi tapahtunut, High Courtille voidaan tehdä hakemus aseman palauttamiseksi sellaiseksi kuin se olisi ollut, jos henkilö ei olisi suosinut kyseistä tahoa.

Jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa, suosimisen on täytynyt tapahtua, jos kyseessä on yhtiökumppani, enintään kaksi vuotta ennen konkurssimääräyksen antamiseen johtavan hakemuksen tekemistä. Muissa tapauksissa määräaika on kuusi kuukautta.

7. Mitkä ovat vaatimusten esittämistä ja hyväksyttävyyttä koskevat edellytykset?

Kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien on annettava tietoja vakuudettomille velkojille, ja tietojenantovelvollisuuksien yksityiskohdat sisältyvät säädöksiin Insolvency (Northern Ireland) Order 1989 ja Insolvency Rules (Northern Ireland)1991.

Administrative receivership -menettelyssä pesänhoitaja ei suorita jako-osuuksia vakuudettomille velkojille, joten näiden vaatimusten toteen näyttämisestä ei ole säännöksiä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Kaikkien muiden sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä koskevien maksukyvyttömyysmenettelyjen osalta on annettu paljolti samat säännöt vaatimusten esittämisestä toimitsijamiehelle, ja nämä säännökset sisältyvät Insolvency Rules (NorthernIreland) 1991 -säädökseen. Säännöissä on myös määräykset siitä, millä perusteilla toimitsijamies voi hyväksyä vaatimukset.

Etuoikeutettujen ja vakuudettomien velkojien ryhmissä kaikki velkojat ovat samalla sijalla omassa luokassaan ja saavat osuuden jaettavissa olevista varoista saamistensa suhteessa.

Jos yrityksellä on enemmän kuin yksi velkoja, jolla on vakuutena floating charge ‑kiinnitys, näiden saamiset suoritetaan maksunsaantijärjestyksessä, jonka määrää joko panttioikeuden syntymispäivä tai etuoikeussopimuksessa määrätty järjestys.

8. Mitkä ovat saneerausmenettelyä koskevat säännöt?

Yritykset

Elinkelpoiset yritykset, jotka joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin, voivat yrittää pelastautua selvittäjän määräämisen tai yrityksen vapaaehtoisen velkajärjestelyn kautta (company voluntary arrangement, CVA). Monet yritysten pelastamisoperaatiot, joissa käytetään selvittäjän määräämistä, suoritetaan CVA-menettelynä. CVA:n käynnistämiseksi vähintään 75 prosenttia velkojista on hyväksyttävä johdon tai, jos yritys on selvittäjän vallinnassa, tämän tekemät ehdotukset. Kun järjestely on hyväksytty, se sitoo kaikkia velkojia, jotka saivat tiedon ehdotuksista.

CVA-menettelyä ja selvittäjän määräämistä koskevat säännökset sisältyvät (Northern Ireland) Order 1989 -säädöksen II ja III osaan ja InsolvencyRules (Northern Ireland) 1991 -säädöksen 1 ja 2 osaan.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Yksityishenkilöt

Taloudellisissa vaikeuksissa olevat yksityishenkilöt voivat välttää konkurssin yksityishenkilön vapaaehtoisen velkajärjestelyn avulla (individual voluntaryarrangement, IVA). IVA:n käynnistämiseksi vähintään 75 prosenttia velkojista on hyväksyttävä velallisen tekemät ehdotukset. Kun järjestely on hyväksytty, se sitoo kaikkia velkojia, jotka ovat saaneet tiedon ehdotuksista.

IVA-menettelyä koskevat säännökset sisältyvät Insolvency (NorthernIreland) Order 1989 -säädöksen VIII osaan ja Insolvency Rules (Northern Ireland)1991 -säädöksen 5 osaan.

9. Mitkä ovat toiminnan lopettamismenettelyä koskevat säännöt?

Toiminnan lopettamismenettelyä koskevat säännökset sisältyvät Insolvency (Northern Ireland) Order 1989 -säädöksen V osaan ja Insolvency Rules (NorthernIreland) 1991 -säädöksen 4 osaan. Säännös, joka antaa selvitysmiehelle oikeuden myydä yhtiön omaisuutta, sisältyy Insolvency (Northern Ireland) Order 1989 säädöksen liitteessä 2 olevaan 6 kohtaan. Velkojien jako-osuuksia koskevat säännökset sisältyvät Insolvency Rules (Northern Ireland) 1986 -säädöksen 4 osan 14 lukuun ja 11 osaan.

10. Mitkä ovat menettelyn päättämisen edellytykset?

Administration -menettelyn, selvitystilan ja konkurssin päättämistä koskevat säännökset sisältyvät säädöksiin Insolvency (Northern Ireland) Order 1989 ja Insolvency Rules (Northern Ireland) 1991.

Administrative receivership -menettelyn päättämistä koskevia edellytyksiä säännellään vakuusasiakirjalla.

Seuraamukset

Johtoon kuuluviin henkilöihin, jotka käyttävät väärin rajoitetun vastuun etuoikeutta, voidaan kohdistaa siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

  • Siviilioikeudelliset seuramukset

Kun yhtiö on määrätty selvittäjän tai pesänhoitajan vallintaan taikka selvitystilaan ja yhtiön johtoon kuuluva on toiminut asemalleen soveltumattomalla tavalla, hänet voidaan erottaa yhtiön johto- hallintotehtävistä kahdesta viiteentoista vuoden ajaksi.

High Court voi myös määrätä selvitysmenettelyssä yhtiön johtoon kuuluvan korvaamaan yhtiön omaisuutta, jos oikeus on vakuuttunut siitä, että kyseinen johtaja on antanut liiketoiminnan jatkua velkojien vahingoksi, vaikka hän on tiennyt yhtiön maksukyvyttömäksi.

  • Rikosoikeudelliset seuramukset

Insolvency (Northern Ireland) Order 1989 -säädöksessä mainitaan joukko erityisiä rangaistavia tekoja, jotka koskevat selvitystilassa olevia yhtiöitä ja joissa johtoon kuuluva voidaan asettaa syytteeseen. Tämän lisäksi on mahdollista ryhtyä syytetoimenpiteisiin johtoa vastaan yhtiölain rikkomisesta ja muista toteen näytettävistä rikoksista, kuten Theft Act -säädöksessä tarkoitetuista teoista (varkausrikokset).

« Konkurssi - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 02-08-2007

 
  • Yhteisön oikeus
  • Kansainvälinen oikeus

  • Belgia
  • Bulgaria
  • Tšekki
  • Tanska
  • Saksa
  • Viro
  • Irlanti
  • Kreikka
  • Espanja
  • Ranska
  • Italia
  • Kypros
  • Latvia
  • Liettua
  • Luxemburg
  • Unkari
  • Malta
  • Alankomaat
  • Itävalta
  • Puola
  • Portugali
  • Romania
  • Slovenia
  • Slovakia
  • Suomi
  • Ruotsi
  • Yhdistynyt kuningaskunta