Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Κάτω Χώρες

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Κάτω Χώρες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας; 3.
4. Ποια τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν;

Ο νόμος περί πτώχευσης προβλέπει τρία διαφορετικά είδη διαδικασιών δικαστικής αφερεγγυότητας : την πτώχευση, το χρεοστάσιο και την αναδιάρθρωση χρέους.

Στις Κάτω Χώρες αυτά τα τρία είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 της 29ης Μαΐου 2000 (ΕΕ L 160) (όπως τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2005, COM(2004) 827).

Είδη

Στην περίπτωση της πτώχευσης ο οφειλέτης (επιχειρηματίας ή ιδιώτης) πρέπει να βρίσκεται σε κατάστασης παύσης πληρωμών (σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί πτώχευσης).

Στην περίπτωση του χρεοστασίου ο οφειλέτης πρέπει να προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να πληρώνει τις οφειλές του (άρθρο 214 του νόμου περί πτώχευσης). Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο επιχειρηματίες.

Στην περίπτωση του νόμου περί αναδιάρθρωσης του χρέους για τα φυσικά πρόσωπα (βλέπε άρθρο 284 του νόμου περί πτώχευσης) :

 • είτε μπορεί να προβλεφθεί εύλογα ότι το πρόσωπο δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να πληρώνει τις οφειλές του
 • είτε το πρόσωπο βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Στόχοι

Ο μόνος στόχος της διαδικασίας πτώχευσης έγκειται στην εκκαθάριση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διανεμηθούν στους πιστωτές.

Η διαδικασία χρεοστασίου έχει ως στόχο την αναδιάρθρωση προκειμένου να αποφευχθεί η εκκαθάριση.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους ενώπιον δικαστηρίου έχει διττό στόχο: την εκκαθάριση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και την αναδιάρθρωση του βάρους του χρέους.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Πότε ;

 • Πτώχευση : ο οφειλέτης πρέπει να βρίσκεται σε κατάστασης παύσης πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον μια ληξιπρόθεσμη οφειλή και μια απαίτηση στήριξης (άρθρο 6 του νόμου περί πτώχευσης).

Ο νόμος περί πτώχευσης δεν απαιτεί καμία προπαρασκευαστική διαδικασία (δικαστική ή εξωδικαστική). Ωστόσο, το δικαστήριο απαιτεί μία βάσιμη αίτηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Στην περίπτωση του χρεοστασίου ο οφειλέτης πρέπει να προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να πληρώνει τις οφειλές του (άρθρο 214 του νόμου περί πτώχευσης).
 • Στο διακανονισμό για την αναδιάρθρωση του χρέους εφαρμόζονται διάφορα κριτήρια :

Πριν από την εφαρμογή του νομικού διακανονισμού για την αναδιάρθρωση του χρέους, ο νόμος επιβάλλει υποχρεωτική διαδικασία σε εξωδικαστικό στάδιο. Με βάση έντυπο δήλωσης που χορηγείται από το δήμο πρέπει να αποδεικνύεται ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για την επίτευξη φιλικής ρύθμισης του θέματος. Επίσης, πρέπει να καταδεικνύεται ο λόγος αποτυχίας αυτών των προσπαθειών. Η παροχή βοήθειας σε περίπτωση χρέους σε τοπικό επίπεδο συνοδεύει αυτό το λεγόμενο φιλικό στάδιο.

Κατά την αναδιάρθρωση χρέους ισχύουν τα ακόλουθα :

 1. Πρέπει να υφίσταται μια οφειλή που δεν είναι δυνατό να καταβληθεί· δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική πληρωμής.
 2. Ο οφειλέτης πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση αναδιάρθρωσης το έντυπο δήλωσης, συμπληρωμένο από το δήμο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον οφειλέτη, και επίσης πρέπει να υποβάλλει πλήρη αίτηση στο δικαστήριο όπως προβλέπεται στο άρθρο 285 του νόμου περί πτώχευσης.
 3. Οι οφειλές πρέπει να ανέκυψαν ή να παραμένουν απλήρωτες καλόπιστα. Το δικαστήριο ερμηνεύει αυτό το "ανοικτό κριτήριο" ανάλογα με την περίπτωση. Οφειλές από αξιόποινες πράξεις δεν θεωρούνται ως ανακύπτουσες καλόπιστα. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τις οδηγίες για τη δικαστική πολιτική είναι σημαντικό ότι δεν έχουν καταβληθεί προσπάθειες προκειμένου να βρεθούν οι πιστωτές σε μειονεκτική θέση. Επίσης, είναι σημαντικό οι οφειλές να μην ανέκυψαν ή να παρέμειναν απλήρωτες εντελώς πρόσφατα και ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη μερική πληρωμή τους με συγκεκριμένη συχνότητα, δηλαδή ότι επιχειρείται η πληρωμή όλων των οφειλών κατά τρόπο που να μπορεί να αποδειχθεί.

Για ποιον;

 • Η πτώχευση αφορά τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα.
 • Το χρεοστάσιο δεν χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί ανεξάρτητο επάγγελμα ή δεν έχει ανεξάρτητη επιχείρηση, ούτε εφαρμόζεται σε ασφαλιστή.
 • Η αναδιάρθρωση χρέους αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα.

Κατ’ αρχήν αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ιδιώτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, καθώς και οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν με μορφή νομικού προσώπου, όπως οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος ο οφειλέτης (ιδία δήλωση) ή ένας πιστωτής, ή ο Εισαγγελέας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Αίτηση χρεοστασίου μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος ο οφειλέτης εφόσον δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Επομένως, οι πιστωτές δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρεοστασίου.
 • Αίτηση αναδιάρθρωσης χρέους μπορεί να υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο που βαρύνεται με οφειλές για τις οποίες δεν υπάρχει προοπτική πληρωμής και το οποίο υποβάλλει πλήρη αίτηση αναδιάρθρωσης χρέους στο δικαστήριο και το οποίο επιπλέον ενεργεί καλόπιστα σύμφωνα με το δικαστήριο. Επομένως, οι πιστωτές δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αναδιάρθρωση χρέους.

Ο γραμματέας του Δικαστηρίου δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα ορισμένα σημαντικά στοιχεία της απόφασης του δικαστηρίου στο οποίο κινήθηκαν οι διαδικασίες πτώχευσης, χρεοστασίου ή αναδιάρθρωσης χρέους. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του οφειλέτη και το όνομα του εισηγητή δικαστή και του διορισμένου διαχειριστή.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας;

Το δικαστήριο λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις στην πτώχευση και στο διακανονισμό για την αναδιάρθρωση χρέους, όπως την αποδοχή ή την απόρριψη της διαδικασίας και τη χορήγηση απαλλαγής στη αναδιάρθρωση χρέους, τον τερματισμό της πτώχευσης ή τον ενδεχόμενο πρόωρο τερματισμό της αναδιάρθρωσης χρέους. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να απολύσει τον σύνδικο ή διαχειριστή εάν παραμελεί τα νόμιμα καθήκοντά του.

Το δικαστήριο διορίζει έναν εισηγητή δικαστή που λαμβάνει διάφορες αποφάσεις διαχείρισης και εποπτείας της πτωχευτικής περιουσίας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Αυτός ο δικαστής εποπτεύει τον σύνδικο ή το διαχειριστή, χορηγεί άδεια για ορισμένες πράξεις και αποφασίζει σχετικά με πιθανές καταγγελίες από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Με την έναρξη των διαδικασιών αφερεγγυότητας στο Δικαστήριο, αυτό διορίζει αφενός εισηγητή δικαστή και αφετέρου σύνδικο (στην πτώχευση) ή διαχειριστή (στο χρεοστάσιο ή στην αναδιάρθρωση χρέους). Τα καθήκοντα του συνδίκου και διαχειριστή περιγράφονται ως εξής στο νόμο : εποπτεία της συμμόρφωσης του οφειλέτη στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο και διαχείριση και εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας. Αυτά τα καθήκοντα ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Στο διακανονισμό του χρεοστασίου ο διαχειριστής πρέπει να ασκεί τη διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας από κοινού με τον οφειλέτη.

 • Μερικές φορές η πτώχευση κηρύσσεται με ιδία πρωτοβουλία του οφειλέτη, αλλά συνήθως κηρύσσεται μετά από πρωτοβουλία του πιστωτή. Εάν αυτή απορριφθεί ο πιστωτής έχει δικαίωμα υποβολής προσφυγής, εάν αυτή η προσφυγή γίνει δεκτή ανάλογο δικαίωμα έχει ο οφειλέτης. Ο σύνδικος μπορεί να ακυρώσει εξ ονόματος των πιστωτών ορισμένες νομικές πράξεις του οφειλέτη μέχρι και ένα έτος πριν από την πτώχευση που συνεπάγονται ζημία των πιστωτών, για παράδειγμα πώληση περιουσιακού στοιχείου σε τιμή πολύ μικρότερη από την αξία του στην αγορά. Η συνεδρίαση επαλήθευσης προσφέρει στους πιστωτές την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στον εισηγητή δικαστή κατά του συνδίκου (άρθρο 69 του νόμου περί πτώχευσης).

Καθήκον προσπάθειας στην αναδιάρθρωση χρέους : ο οφειλέτης που μπορεί να τύχει της αναδιάρθρωσης χρέους πρέπει να καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες έναντι των πιστωτών του για περίοδο τριών ετών, ώστε να συγκεντρώσει όσον το δυνατό περισσότερα χρήματα στην περιουσία του. Για τρία έτη θα πρέπει να διαθέτει αυτή την ικανότητα αποπληρωμής στους πιστωτές του έως το 95% του εφαρμοστέου επιπέδου στήριξης.

Καθήκον ενημέρωσης στην πτώχευση και την αναδιάρθρωση χρέους : ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στο σύνδικο ή τον διαχειριστή για οτιδήποτε γνωρίζει ή θεωρεί σημαντικό για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Ένας πιστωτής δεν μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η αναδιάρθρωση χρέους για τον οφειλέτη. Ωστόσο, μπορεί να θέσει το ζήτημα ενώπιον δικαστηρίου για πρόωρο τερματισμό (άρθρο 350 του νόμου περί πτώχευσης), για παράδειγμα εάν ανακύπτουν νέες οφειλές κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης χρέους ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης προσπαθεί να φέρει σε μειονεκτική θέση τους πιστωτές του. Επίσης, μπορεί να διατυπώσει την άποψη του κατά τη συνεδρίαση επαλήθευσης ή να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης στον εισηγητή δικαστή. Επιπλέον, οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία λήγει η περίοδος αναδιάρθρωσης χρέους και χορηγείται άφεση χρέους στον οφειλέτη (άρθρο 355 του νόμου περί πτώχευσης). Η απόφαση άφεσης χρέους δεσμεύει τον πιστωτή, ακόμα και εάν δεν είχε συμμετάσχει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους (άρθρο 358 του νόμου περί πτώχευσης).

4. Ποια τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας;

Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη κατά το χρόνο της απόφασης με την οποία γίνεται δεκτός ο διακανονισμός, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά κατά τη διάρκεια της πτώχευσης ή της αναδιάρθρωσης χρέους σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 295 του νόμου περί πτώχευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι υπερβολικά παραμένουν εκτός της πτωχευτικής περιουσίας μαζί με άλλα αγαθά που περιγράφονται στο άρθρο 21 και στο άρθρο 295 παράγραφος 4 του νόμου περί πτώχευσης.

Η αρχή της παγίωσης εφαρμόζεται τόσο στην πτώχευση όσο και στην αναδιάρθρωση χρέους. Η κίνηση της πτώχευσης ή της αναδιάρθρωσης χρέους συνεπάγεται την παγίωση του νομικού καθεστώτος κάθε στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας.

Δυνάμει της απόφασης με την οποία γίνεται δεκτή η πτώχευση ή ο διακανονισμός για την αναδιάρθρωση χρέους ο οφειλέτης νόμιμα παύει να έχει την εξουσία διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων : από τότε και εφεξής τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία που διαχειρίζεται ο σύνδικος ή ο διαχειριστής. Επίσης, ο οφειλέτης χάνει την εξουσία να πραγματοποιεί και να επιτρέπει τρέχουσες συναλλαγές που να αφορούν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Υποχρεούται να παραδίδει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία κατόπιν αιτήματος του συνδίκου ή διαχειριστή. Ο οφειλέτης πρέπει να λαμβάνει άδεια από τον σύνδικο ή το διαχειριστή του για ορισμένες νόμιμες πράξεις, όπως πιστωτικές συναλλαγές.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι πιστωτές δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τις απαιτήσεις τους στο σύνδικο ή το διαχειριστή. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μοιραστεί τα έσοδα, που καταβάλλονται μέσω του καλούμενου καταλόγου διανομής σε αναγγελθέντες πιστωτές, πρέπει να υποβάλλει την απαίτησή του.

Η άφεση χρέους (“remission of debts”) που χορηγείται στον οφειλέτη μετά την περάτωση της αναδιάρθρωσης χρέους, ισχύει για όλους τους πιστωτές ακόμα και τους ιδιώτες που δεν υπέβαλαν στο διαχειριστή την απαίτησή τους.  Σε αυτή την περίπτωση ισχύει ένας σημαντικός περιορισμός : ο διακανονισμός για την αναδιάρθρωση χρέους ισχύει μόνο έναντι των απαιτήσεων που υφίσταντο κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η αναδιάρθρωση χρέους (άρθρο 299 του νόμου περί πτώχευσης, αρχή της παγίωσης). Οι απαιτήσεις που ανακύπτουν μετά την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης αποτελούν νέες οφειλές και επομένως δεν εμπίπτουν στην αναδιάρθρωση χρέους και συνεπώς η απαλλαγή δεν μπορεί να τις αφορά.

Στην πτώχευση ο εισηγητής δικαστής μπορεί να διευκρινίσει, κατόπιν αιτήματος κάθε εμπλεκόμενου μέρους, ότι η δυνατότητα ανάκτησης τρίτου δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ ανώτατο όριο για ένα μήνα, περίοδο η οποία μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο για ένα μήνα : τη λεγόμενη περίοδο αναστολής. Ο σύνδικος μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα της πτωχευτικής περιουσίας. Η εντολή αναστολής μπορεί ωστόσο να αφορά ενυπόθηκο ή ενεχυρούχο δανειστή ή ιδιώτη με αίρεση κυριότητας.

Επίσης, μπορεί να γίνει προσωρινή αποδοχή του διακανονισμού για την αναδιάρθρωση του χρέους εν αναμονή οριστικής δικαστικής απόφασης. Αυτή η νομική διευκόλυνση χρησιμοποιείται σπάνια από το δικαστήριο και μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις επείγοντος όπως η επαπειλούμενη έξωση από κατοικία.

Μόλις κηρυχθεί προσωρινά ή οριστικά εφαρμοστέα η αναδιάρθρωση χρέους, ισχύει ένα συνολικό χρεοστάσιο έναντι των πιστωτών όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Οι κατασχέσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν θα διακοπούν και οι εκτελέσεις που ήδη ξεκίνησαν θα ανασταλούν. Επίσης, τα νόμιμα ή συμβατικά επιτόκια παύουν από την χρονική αυτή στιγμή και εφεξής. Στην αναδιάρθρωση χρέους ο εισηγητής δικαστής μπορεί επίσης με απόφασή του να καθορίσει περίοδο αναστολής κατόπιν αιτήματος κάθε εμπλεκόμενου μέρους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η καταχώρηση όλων των τρεχουσών διαδικασιών αφερεγγυότητας πραγματοποιείται στο κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (CIR) στο Συμβούλιο του Δικαστικού Σώματος στη Χάγη· αυτό μπορείτε να το συμβουλευθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands.

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων;

 • Τα περιουσιακά στοιχεία που παραδίδονται υπό την αίρεση κυριότητας δεν εμπίπτουν στην περιουσία πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης (βλέπε άρθρα 20 και 295 του νόμου περί πτώχευσης) αλλά μπορούν να επηρεάζονται από κάθε δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται περίοδος αναστολής, βλέπε κατωτέρω.
 • Στην πτώχευση ο εισηγητής δικαστής μπορεί, κατόπιν αιτήματος κάθε εμπλεκόμενου μέρους, να καθορίσει με απόφαση μια περίοδο αναστολής που εφαρμόζεται στη δυνατότητα κάθε τρίτου μέρους να ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία.
 • Κατ’ αρχήν ο διακανονισμός για αναδιάρθρωση χρέους μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν με μορφή νομικού προσώπου Επίσης, κατ’ αρχήν η εκκαθάριση μιας επιχείρησης αυτού του είδους θα υλοποιείται σύμφωνα με τη δικαστική πολιτική. Επομένως, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους η συνέχιση του επαγγέλματος ή της επιχείρησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 311 του νόμου περί πτώχευσης, δεν θα πραγματοποιείται σύντομα. Λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου υπερβολικής σώρευσης οφειλών, ο σύνδικος ή διαχειριστής συνήθως θα ακυρώνει οποιεσδήποτε τρέχουσες συμβάσεις εργασίας στην επιχείρηση του οφειλέτη.
 • Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 2 για τα δικαιώματα των πιστωτών.
 • Η σειρά κατάταξης των προνομιούχων πιστωτών έναντι των απλών πιστωτών είναι διαφορετική στον διακανονισμό για την αναδιάρθρωση χρέους από ότι στην πτώχευση· σύμφωνα με το άρθρο 349 παράγραφος 2 του νόμου περί πτώχευσης η αναλογία είναι 2 : 1. Στην πτώχευση ο προνομιούχος δανειστής βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Η περισσότερη ειδική σειρά κατάταξης στις κατηγορίες των προνομιούχων ή απλών πιστωτών που ισχύει για την πτώχευση δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διακανονισμού για την αναδιάρθρωση χρέους.

Κατ’ αρχήν, ο διακανονισμός για την αναδιάρθρωση χρέους δεν ισχύει όσον αφορά απαιτήσεις που καλύπτονται από ενέχυρο ή υποθήκη· ακόμα και στην πτώχευση ο ενεχυρούχος ή ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να συνεχίσει να συμπεριφέρεται σαν να μην υπήρξε πτώχευση (για την πτώχευση βλέπε άρθρα 57, 58 και 59 του νόμου περί πτώχευσης που εφαρμόζονται αντίστοιχα στην αναδιάρθρωση χρέους).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 

Εάν πριν από την πτώχευση ή την αναδιάρθρωση του χρέους ο οφειλέτης προέβη σε εκούσιες νομικές συναλλαγές που γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι θα έφεραν σε μειονεκτική θέση τους πιστωτές, ο σύνδικος ή ο διαχειριστής μπορεί να επικαλεστεί την «παυλιανή αγωγή» και μπορεί να ανατρέψει τις συναλλαγές αυτές υπέρ της πτωχευτικής περιουσίας : άρθρα 42 και 43 του νόμου περί πτώχευσης.

Ο οφειλέτης (αλλά και ο πιστωτής ή ο διαχειριστής) μπορεί να θέσει το ζήτημα της αναδιάρθρωσης χρέους ενώπιον του δικαστηρίου για πρόωρο τερματισμό. Οι όροι περιγράφονται στο άρθρο 350 του νόμου περί πτώχευσης. Οι συχνότεροι λόγοι του πρόωρου τερματισμού είναι τα υπερβολικά νέα χρέη που έχουν ανακύψει, η προσπάθεια του οφειλέτη να θέσει σε μειονεκτική θέση τους πιστωτές του ή η εσφαλμένη ή μη πλήρης ενημέρωση του διαχειριστή. Η νομική συνέπεια είναι ότι στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης κηρύσσεται άμεσα σε καθεστώς πτώχευσης.

Ο νόμος δεν διευκρινίζει την χρονική διάρκεια μιας πτώχευσης. Οι περισσότερες πτωχεύσεις ολοκληρώνονται εντός δεκαοκτώ μηνών, συνήθως με έλλειψη εσόδων και βασιζόμενες σε απλουστευμένες διαδικασίες χωρίς επαλήθευση. Οι πολύπλοκες μείζονες πτωχεύσεις συνήθως διαρκούν περισσότερο. Ο εισηγητής δικαστής παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται από το σύνδικο, ώστε η ολοκλήρωση να παραμένει εντός της εύλογης περιόδου που απαιτείται από την ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Κατά κανόνα, η αναδιάρθρωση χρέους διαρκεί τρία έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτή η περίοδος μπορεί να είναι μεγαλύτερη αλλά ποτέ μεγαλύτερη από πέντε έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η περίοδος αναδιάρθρωσης χρέους μπορεί να είναι επίσης μικρότερη, με ελάχιστη διάρκεια ενός έτους, εάν το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος διενέργειας συνεδρίασης επαλήθευσης. Η προαναφερθείσα διαδικασία καλείται επίσης απλουστευμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους και επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες έχει αποδειχθεί ότι δεν θα ανακτηθεί σχεδόν κανένα τμήμα των απαιτήσεων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων;

 • Ο γραμματέας του Δικαστηρίου δημοσιεύει την κήρυξη της έναρξης διαδικασίας πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης χρέους στην Επίσημη Εφημερίδα, κάνοντας μνεία του ονόματος του συνδίκου ή του διαχειριστή, του οφειλέτη και του εισηγητή δικαστή, καθώς και του χρόνου διενέργειας της συνεδρίασης επαλήθευσης.
 • Ορισμένα σημαντικά στοιχεία πληροφοριών τηρούνται σε δημόσιο μητρώο για κάθε τρέχουσα διαδικασία πτώχευσης, χρεοστασίου ή αναδιάρθρωσης χρέους. Μπορείτε να συμβουλευθείτε αυτό το μητρώο [Centraal Insolventieregister- Κεντρικό Μητρώο Αφερεγγυότητας (CIR) και Landelijk Register Schuldsanering – Εθνικό Μητρώο Αναδιάρθρωσης Χρέους (LRS)] όσον αφορά τις πτωχεύσεις στη διεύθυνση www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands ή την αναδιάρθρωση χρέους στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής στο Den Bosch (Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch) στη διεύθυνση www.wsnp.rvr.org Nederlands.
 • Στις διαδικασίες πτώχευσης και αναδιάρθρωσης χρέους δεν πραγματοποιείται πάντα συνεδρίαση επαλήθευσης. Το δικαστήριο κρίνει εάν πρέπει να ακολουθούνται ανάλογες διαδικασίες ενόψει της κατάστασης της πτωχευτικής περιουσίας - συνήθως κατόπιν αιτήματος του συνδίκου ή του διαχειριστή - ή εάν πρέπει να ακολουθείται η απλουστευμένη οδός. Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5 για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Εάν προγραμματισθεί συνεδρίαση επαλήθευσης, ο σύνδικος ή διαχειριστής την ανακοινώνει σε όλους τους αναγγελθέντες πιστωτές. Οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν τις απαιτήσεις τους μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σε αυτόν. Η επαλήθευση όλων των απαιτήσεων προχωρεί όπως στην περίπτωση της πτώχευσης σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως και 116 του νόμου περί πτώχευσης. Οι πιστωτές με απαίτηση, της οποίας αναγνωρίζεται η ύπαρξη και το μέγεθος, κατατάσσονται σε κατάλογο με αναγνωρισθείσες απαιτήσεις.
 • Στο διακανονισμό για την αναδιάρθρωση χρέους υφίσταται μόνο μια διάκριση μεταξύ προνομιούχων και απλών απαιτήσεων. Δεν υπάρχει σειρά κατάταξης εντός των δύο αυτών κατηγοριών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της πτώχευσης (άρθρο 349 παράγραφος 2 του νόμου περί πτώχευσης).

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Είναι δυνατή η εκ νέου εκκίνηση μιας επιχείρησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης. Ο σύνδικος θα ακυρώσει τις συμβάσεις εργασίας (άρθρο 40 του νόμου περί πτώχευσης) εφόσον πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ύπαρξη περιουσιακών οφειλών και επειδή – αντίθετα με το χρεοστάσιο – η συνήθης προστασία κατά της απόλυσης δεν εφαρμόζεται κατά τη μετάβαση της επιχείρησης σε καθεστώς πτώχευσης. Ο σύνδικος μπορεί να συνεχίσει την επιχείρηση του χρεοκοπήσαντος μέρους εάν αυτό είναι προς το συμφέρον της πτωχευτικής περιουσίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο στόχος της διαδικασίας χρεοστασίου είναι η αναδιοργάνωση της επιχείρησης. Η διάρκεια της διαδικασίας καθορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες με δυνατότητα παράτασης. Ο οφειλέτης ζητά άδεια από το διαχειριστή του για πράξεις σχετικά με τη διοίκηση ή διάθεση. Δεν μπορεί να υποχρεωθεί ο οφειλέτης να καταβάλλει τις οφειλές του κατά τη διάρκεια του χρεοστασίου. Οποιεσδήποτε κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν σχετικά με μη προνομιούχες απαιτήσεις διακόπτονται. Το χρεοστάσιο δεν εφαρμόζεται στην πράξη σε σχέση με τις προνομιούχες απαιτήσεις.

Η ουσία του διακανονισμού για την αναδιάρθρωση του χρέους είναι η πλήρης αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους του οφειλέτη όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο. Η δικαστική απόφαση παραδοχής έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζονται οι πιστωτές να εφαρμόσουν το νόμο. Οι κατασχέσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν διακόπτονται και οι εκτελέσεις που ήδη ξεκίνησαν αναστέλλονται (άρθρο 301 του νόμου περί πτώχευσης). Επίσης, τα νόμιμα ή συμβατικά επιτόκια παύουν από την χρονική αυτή στιγμή και εφεξής (άρθρο 303 του νόμου περί πτώχευσης). Εάν ο οφειλέτης συμπεριφερθεί δεόντως κατά τη διάρκεια του τριετούς σταδίου και εξοφλήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του, τα υπόλοιπα χρέη μπορούν να μετατραπούν με νόμιμη απόφαση σε φυσικές υποχρεώσεις (άρθρο 358 του νόμου περί πτώχευσης). Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα υπόλοιπα χρέη δεν μπορούν να εισπραχθούν πλέον από ένα πιστωτή.

Στην πτώχευση ο σύνδικος διαχειρίζεται την αναδιοργάνωση και την εκ νέου εκκίνηση της επιχείρησης. Στο χρεοστάσιο ο οφειλέτης και ο διαχειριστής ενεργούν από κοινού. Η διάρκειας της πτώχευσης δεν καθορίζεται αλλά η διάρκεια του χρεοστασίου ανέρχεται κατ’ αρχήν σε δεκαοκτώ μήνες. Οι αναδιοργανώσεις σε περίπτωση πτώχευσης σε γενικές γραμμές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας διότι δεν εφαρμόζεται η νόμιμη προστασία κατά της απόλυσης, ενώ η προστασία αυτή εφαρμόζεται στο χρεοστάσιο. Το δικαστήριο εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης σε όλες τις περιπτώσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η διάρκεια της αναδιάρθρωσης χρέους ανέρχεται σε τρία έτη και αυτό ορίζεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης (άρθρο 343 του νόμου περί πτώχευσης). Το δικαστήριο καθορίζει το σχέδιο αυτό βασιζόμενο σε υπόδειγμα, που στη θεωρία προέρχεται από τον οφειλέτη. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ο οφειλέτης πρέπει να τηρήσει. Στην πράξη, οι περισσότερες περιπτώσεις αναδιάρθρωσης χρέους πραγματοποιούνται χωρίς ανάλογο σχέδιο διότι οι διαδικασίες θεωρούνται υπερβολικά πολύπλοκες. Επίσης, σύντομα θα αλλάξει ο νόμος ως προς αυτό το σημείο (νομοσχέδιο 29 942), ώστε το σχέδιο αναδιάρθρωσης να μην αποτελεί πλέον μέρος της διαδικασίας.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

Τόσο η διαδικασία πτώχευσης όσο και η διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους εστιάζονται στην εκκαθάριση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων. Το αντίθετο συμβαίνει το χρεοστάσιο, το οποίο εστιάζεται ακριβώς στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων και στην πράξη προορίζεται για τη γεφύρωση των προσωρινών προβλημάτων πληρωμών των επιχειρήσεων.

Στη πτώχευση, ο σύνδικος μπορεί να επιβάλλει εύλογη προθεσμία στον ενυπόθηκο ή ενεχυρούχο δανειστή για να προβούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Στην πτώχευση, ο κύριος κανόνας είναι ο δημόσιος πλειστηριασμός, εκτός εάν ο εισηγητής δικαστής επιτρέψει τον ιδιωτικό πλειστηριασμό (άρθρο 176 του νόμου περί πτώχευσης). Ο σύνδικος έχει το δικαίωμα να προβεί στην εκκαθάριση (άρθρο 68 του νόμου περί πτώχευσης). Αντίθετα στην αναδιάρθρωση χρέους ο διαχειριστής κατ’ αρχήν χρειάζεται πάντα άδεια από τον εισηγητή δικαστή για να προβεί σε εκκαθάριση, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αναγκαίος σε γενικές γραμμές ο δημόσιος πλειστηριασμός. Η εκκαθάριση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διενεργηθεί με τη μορφή πτωχευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού για την αναδιάρθρωση χρέους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κατά κανόνα, ο σύνδικος ή ο διαχειριστής διανέμει μόνο μια φορά στους πιστωτές τα έσοδα και με αυτόν τον τρόπο περατώνεται η διαδικασία. Η αναδιάρθρωση χρέους και η πτώχευση τυπικά λήγουν όταν ο τελικός κατάλογος διανομής γίνεται δεσμευτικός. Ο σύνδικος ή ο διαχειριστής ενημερώνει σχετικά τους πιστωτές. Οι πιστωτές μπορούν να προβάλλουν αντιρρήσεις (ενστάσεις) κατά του καταλόγου αυτού.

Προβλέπονται απλουστευμένες διαδικασίες τόσο στη πτώχευση όσο και στην αναδιάρθρωση χρέους. Αυτές είναι διαδικασίες στις οποίες δεν πραγματοποιείται συνεδρίαση επαλήθευσης. Στη πτώχευση απαιτείται να μην υπάρχουν επαρκή έσοδα που να καλύπτουν όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις.

10. Ποιες οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας;

Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της πτώχευσης και της αναδιάρθρωσης χρέους είναι ότι μετά τον τερματισμό της πτώχευσης οι μη καταβληθείσες απαιτήσεις παραμένουν και μπορούν επομένως να εισπραχθούν εκ νέου από τους πιστωτές (άρθρο 195 του νόμου περί πτώχευσης). Αυτό συμβαίνει όταν ο τελικός κατάλογος διανομής γίνεται δεσμευτικός, δηλαδή όταν δεν μπορούν πλέον οι δανειστές να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά του καταλόγου αυτού. Η πτώχευση τερματίζεται μέσω συμφωνίας, ή μέσω απλουστευμένου τερματισμού (διακοπή στην περίπτωση έλλειψης εσόδων) ή μέσω διανομής των εσόδων στους πιστωτές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεών τους.

Η διαδικασία χρεοστασίου περατώνεται είτε με απόσυρση κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη είτε με συμφωνία που εγκρίνεται από το Δικαστήριο.

Η αναδιάρθρωση χρέους ολοκληρώνεται θετικά ή αρνητικά :

 • Εάν ο οφειλέτης τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις του από την αναδιάρθρωση χρέους (ενημερώνει πλήρως το διαχειριστή, συγκεντρώνει όσο το δυνατό περισσότερο χρήματα στην περιουσία για τρία έτη, εργάζεται ή παραμένει στην εργασία του) το δικαστήριο του χορηγεί άφεση χρεών στην τελική του απόφαση. Αυτό συνεπάγεται (βλέπε άρθρο 358 του νόμου περί πτώχευσης) ότι τα υπόλοιπα χρέη δεν μπορούν πλέον να εισπραχθούν με βάση το νόμο από τους πιστωτές.
 • Εάν ο οφειλέτης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του από την αναδιάρθρωση χρέους, αυτή η αναδιάρθρωση μπορεί να περατωθεί προσωρινά, χωρίς άφεση χρεών. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης βρίσκεται νόμιμα σε καθεστώς πτώχευσης (βλέπε άρθρο 350 του νόμου περί πτώχευσης). Για παράδειγμα αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο οφειλέτης επιτρέψει να ανακύψουν υπερβολικές νέες οφειλές κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης χρέους ή εάν προσπαθήσει να θέσει σε μειονεκτική θέση τους πιστωτές του.

Το γεγονός ότι κάποιος έχει πτωχεύσει ή ότι εμπλεκόταν σε χρεοστάσιο ή αναδιάρθρωση χρέους, παραμένει καταχωρημένο για κάποιο χρονικό διάστημα στο Γραφείο Καταχώρησης Πίστωσης [Bureau Krediet Registratie (BKR)» στο Tiel και στο Κεντρικό Μητρώο Αφερεγγυότητας [Centraal Insolventie Register (CIR)] του Συμβουλίου Δικαστικού Σώματος στη Χάγη (www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands). Αυτό αποτελεί συναφή παράγοντα κινδύνου για τους παρόχους πίστωσης. Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια στην εκ νέου εκκίνηση μιας επιχείρησης. Μετά την επιτυχή διαδικασία αναδιάρθρωσης υπάρχουν εκ νέου οικονομικές προοπτικές για τους ιδιώτες εφόσον έχουν απαλλαγεί από το χρέος τους.

Ένας επιχειρηματίας που συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη πτώχευση μέσω προφανώς κακής διοίκησης της επιχείρησής του μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος από τον σύνδικο βάσει του Αστικού Κώδικα. Ο Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την δόλια χρεοκοπία. Δεν υπάρχουν ειδικές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν είναι νομικά πρόσωπα εάν δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την αναδιάρθρωση χρέους.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Κάτω Χώρες - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο