Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Malta

Senaste uppdatering: 27-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka olika typer av insolvensförfaranden finns det och vad är deras syfte? 1.
2. Vilka är förutsättningarna för att inleda insolvensförfaranden? 2.
3. Vilka är de olika intressenternas roller? 3.
4. Vilka blir rättsverkningarna av att ett förfarande inleds? 4.
5. Vilka regler gäller för olika kategorier av fordringar? 5.
6. Vilka regler gäller för handlingar som är till nackdel för fordringsägarna? 6.
7. Vilka regler gäller för anmälan och godkännande av fordringar? 7.
8. Vilka regler gäller för företagsrekonstruktion? 8.
9. Vilka regler gäller för avvecklingen? 9.
10. Vilka är förutsättningarna för att avsluta förfarandet? 10.

 

1. Vilka olika typer av insolvensförfaranden finns det och vad är deras syfte?

 • När det gäller fysiska personer och näringsverksamhet som inte drivs i bolagsform regleras frågor om konkurs i Commercial Code (§ 477 ff. i Maltas lagsamling, kapitel 13). Företagskonkurs regleras i del V, avsnitt II i Companies Act, kapitel 386.
 • Insolvensförfaranden kan inledas när ett företag inte längre kan betala sina skulder.
 • En gäldenär anses vara i konkurs när han inställer sina betalningar. Gäldenären kan avge en frivillig konkursförklaring till First Hall of the Civil Court (tvistemålsdomstolens första avdelning). Konkursförfarandet kan också inledas av borgenärer.
 • När ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter kan det bli aktuellt med en betalningsplan eller ackordsuppgörelse med borgenärerna eller delägarna. En sådan överenskommelse måste ha stöd av en majoritet (3/4 av borgenärerna eller delägarna) och vara godkänd av domstolen. En betalningsplan kan även omfatta en omstrukturering eller en konsolidering.
 • Om företagsledningen upptäcker att företaget är i ekonomiska svårigheter ska de kalla till bolagsstämma inom en månad från det att svårigheterna konstaterades. Dessutom kan den vända sig till domstol för att ansöka om rekonstruktion. Under dessa förfaranden kan en särskild förvaltare utses. Ansökan kan lämnas in av företaget, företagsledningen eller borgenärerna. Dessa förfaranden kan dock inte användas med avseende på små företag med skulder på mindre än 200 000 maltesiska lira. Det finns också bestämmelser om otillbörliga och bedrägliga transaktioner, om anställda i företaget försöker undanhålla medel under den period företaget befinner sig i svårigheter.
 • Det finns olika typer av insolvensförfaranden:
  • Företaget fattar ett extraordinärt beslut om upplösning och frivillig likvidation av verksamheten.
  • Företaget fattar ett extraordinärt beslut om upplösning och likvidation av verksamheten genom domstol.
  • Domstolen kan efter framställan besluta om tvångslikvidation om den finner att företaget inte har någon möjlighet att betala sina skulder.

2. Vilka är förutsättningarna för att inleda insolvensförfaranden?

Konkurs – näringsidkare eller enskild:
 • Om gäldenären frivilligt förklarar sig i konkurs ska förklaringen innehålla uppgifter om gäldenärerna och borgenärerna samt om vilken typ av skulder det är fråga om. Gäldenären ska också överlämna all bokföring och alla relevanta handlingar till domstolen.
 • I detta fall ska domstolens kansli uppmana alla borgenärer att infinna sig vid domstolen och anmäla sina fordringar. Kansliet ska också offentliggöra näringsidkarens förklaring i Maltas officiella tidning och i en dagstidning.
 • En borgenär kan också inleda ett förfarande i syfte att tvinga en näringsidkare att gå i konkurs. Om borgenären inte inleder förfaranden för att få förmånsordningen fastställd efter det att domstolen fattat beslut om konkurs kan vilken annan borgenär som helst göra det.
Följande krävs för att ett företag ska kunna gå i frivillig likvidation:
 • Beslut vid extraordinarie bolagsstämma, vederbörligen meddelat till företagsregistret. Det av aktieägarna fattade beslutet ska åtföljas av ett särskilt formulär (B 1), undertecknat av en person i företagsledningen eller en företagsjurist. Av formuläret ska det framgå vilken dag förtaget kommer att gå i likvidation.
 • Om företagsledningen avger en förklaring om att företaget kommer att kunna betala sina skulder inom en viss angiven tid, kallas likvidationen members’ voluntary (frivillig likvidation genom beslut av delägarna).
 • Om företagsledningen inte avger en sådan förklaring kallas förfarandet i stället creditors’ voluntary winding up (frivillig likvidation genom beslut av borgenärerna).
 • Solvensförklaringen ska utformas på ett särskilt formulär (B 2) och åtföljas av en sammanställning över tillgångar och skulder för den tremånadersperiod som föregick beslutet om likvidation eller som situationen var på likvidationsdagen.
Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för tvångslikvidation:
 • En ansökan ska ha lämnats in till domstolen av företaget, styrelsen, borgenärer med oprioriterade fordringar, bolagsmän, aktieägare, styrelseledamöter eller den offentlige förvaltaren. Ansökan ska vara anmäld till företagsregistret.

3. Vilka är de olika intressenternas roller?

Konkursgäldenären förlorar rätten att förfoga över sina tillgångar den dag då näringsidkarens frivilliga förklaring lämnas in till domstolen, eller den dag då konkursbeslutet meddelas. En förvaltare utses i gäldenärens ställe. Denna övertar kontrollen över konkursgäldenärens tillgångar och säljer av tillgångar som riskerar att bli förstörda. Han kan också fortsätta näringsverksamheten i näringsidkarens ställe, med tillstånd från domstolen. Det är hans skyldighet att skydda gäldenärens rättigheter och registrera eventuella oregistrerade hypotekariska panträtter. Han kan till och med väcka talan på konkursgäldenärens vägnar för att driva in dennes eventuella fordringar.

Till börjanTill början

Frivillig likvidation av ett företag:

 • Vid så kallad members’ voluntary winding up (frivillig likvidation med solvensförklaring) utser företaget en likvidator. Företagsregistret ska meddelas att så har skett.
 • Likvidatorn kan vara antingen en advokat eller en revisor. Han ansvarar för förvaltningen av företaget och dess tillgångar under likvidationsperioden och är dess rättslige företrädare. Han rapporterar till delägarna efter att ha samlat in alla uppgifter om företagets tillgångar och skulder samt efter att ha upprättat utdelningsplan. Han kallar till sammanträde efter behov. Av dessa sammanträden är det avslutande sammanträdet det viktigaste.
 • Vid creditors’ voluntary winding up utser borgenärerna vid ett särskilt sammanträde en likvidator med samma uppgifter som ovan.

Likvidation på beslut av domstol (tvångslikvidation):

 • Om domstolen, efter att i mån av behov ha hört företagsledningen, företagsjuristen, ägarna och borgenärerna, är övertygad om att företaget inte kommer att kunna betala sina skulder, godkänner den ansökan och utfärdar ett likvidationsbeslut och de eventuella interimistiska beslut som den anser nödvändiga.
 • Om domstolen utfärdar ett likvidationsbeslut anses företaget upplöst den dag ansökan om likvidation lämnades in. Överföringar av tillgångar eller andelar samt förelägganden som utfärdas efter detta datum, med undantag för förbudsförelägganden, är ogiltiga.
 • Domstolen kan också i likvidationsbeslutet utse en likvidator eller en tillfällig förvaltare. Dessa tjänstemän har uppgifter som liknar likvidatorns uppgifter i en frivillig likvidation. Efter det att domstolen utfärdat likvidationsbeslutet måste alla rättsliga åtgärder som rör företaget eller dess egendom godkännas av domstolen.
 • Om ingen likvidator utses gäller såväl vid frivillig likvidation som vid tvångslikvidation att den offentlige förvaltaren (Official Receiver) kan handla med likvidators befogenheter och även sammankalla till möten. Han mottar sammanställningar över tillgångar och skulder för företag som är i likvidation. Dessa sammanställningar ska styrkas med edsvurna intyg (affidavits) och måste ta upp tillgångar och skulder och innehålla närmare upplysningar om borgenärerna och deras säkerheter. Sammanställningarna ska vara verifierade av företagsledningen. Borgenärer har möjlighet att granska sammanställningarna mot en avgift. Efter att ha fått in dessa sammanställningar rapporterar den offentlige förvaltaren till domstolen.

Borgenärer som anser att deras rättigheter har åsidosatts genom en överenskommelse som företaget har ingått kan vända sig till domstolen med invändningar inom 14 dagar.

Till börjanTill början

4. Vilka blir rättsverkningarna av att ett förfarande inleds?

Vid inledningen av ett förfarande kan borgenärerna använda vissa säkerhetsåtgärder för att skydda sina fordringar i gäldenärens tillgångar. Det gäller de säkerhetsåtgärder som föreskrivs i § 829 ff. i Code of Organisation and Civil Procedure, kapitel 12 i Maltas lagsamling.

Företagskonkurs:

 • I samband med att en likvidator utses upphör företagsledningens befogenheter.
 • Eventuella krav kan framföras till den offentliga förvaltaren, likvidatorn eller domstolen, men borgenären måste kunna styrka kravet.
 • Varje berörd person har tillgång till samma säkerhetsåtgärder som borgenärerna. Relevanta bestämmelser finns i § 829 ff. i Code of Organisation and Civil Procedure, kapitel 12 i Maltas lagsamling.

Eventuella framställningar från en likvidator om registrering eller offentliggörande i ett offentligt register ska riktas till Registry of Companies vid myndigheten för finansiella tjänster (Malta Financial Services Authority) English.

5. Vilka regler gäller för olika kategorier av fordringar?

Förmånsrättsordningen följer de normala civilrättsliga bestämmelserna, som finns i avdelning XXIII i civilkoden, kapitel 16. Till de fordringar som har företräde framför andra fordringar hör sociala avgifter som arbetsgivare betalar för sina anställdas räkning, begravningskostnader och vissa löner.

Till börjanTill början

6. Vilka regler gäller för handlingar som är till nackdel för fordringsägarna?

Alla transaktioner som utförs i bedrägligt syfte är ogiltiga.

Vid företagskonkurs gäller följande:

 • I lagen föreskrivs att alla överföringar av egendom eller tillgångar samt alla för företaget belastande överenskommelser som gjorts inom sex månader före upplösningen ska vara ogiltiga.
 • Varje berörd person kan inom fem år från den dag företaget ströks ur registret lämna in en ansökan till domstol om att företagets namn på nytt ska föras upp i företagsregistret och att likvidationsärendet tas upp på nytt. För att godkänna en sådan ansökan måste domstolen vara övertygad om att en sådan åtgärd är den enda möjliga.
 • Varje berörd person kan också efter det att företagets namn strukits ur registret ansöka om att utdelningsplanen ändras, så att den inkluderar en företagstillgång som utelämnats.

Varje borgenär som inte fått betalning för sina fordringar kan inom fem år från det att företagets namn ströks ur registret ansöka om att han ska få betalt av aktieägarna proportionellt i förhållande till vad dessa har erhållit enligt utdelningsplanen.

7. Vilka regler gäller för anmälan och godkännande av fordringar?

En fordran på gäldenären måste alltid, oavsett om gäldenären är en enskild eller ett företag, styrkas med handlingar och annan bevisning som visar att fordran är verklig och kan fungera som underlag vid fastställandet av förmånsrättsordningen. Förmånsrättsordningen beskrivs i punkt 4 ovan.

Till börjanTill början

8. Vilka regler gäller för företagsrekonstruktion?

Se punkt 1 ovan.

9. Vilka regler gäller för avvecklingen?

 • Förvaltaren (curator) upprättar en förteckning över borgenärerna och kallar till ett sammanträde. Borgenärerna kan också ansöka om att bli beaktade vid fastställandet av förmånsrättsordningen. Domstolen beslutar vilka fordringar som kan godkännas och kallar i samma beslut till borgenärssammanträde. Både konkursgäldenären och borgenärerna kan delta i sammanträdet och konkursgäldenären kan lägga fram ett förslag till underhandsackord (composition). Om borgenärerna godkänner detta återfår gäldenären sin handlingsfrihet. Om ackordsförslaget inte godkänns inleder förvaltaren avvecklingen av gäldenärens egendom, varpå domstolen i ett särskilt beslut fastställer förmånsrättsordningen. Senare återfår gäldenären sin handlingsfrihet genom beslut av domstolen. Om domstolen finner att gäldenären har betett sig svikligt i konkursen får han inte sin handlingsfrihet tillbaka.
 • Frivillig likvidation: Vid frivillig likvidation, oavsett om den sker på initiativ av ägarna (members’ voluntary winding up) eller borgenärerna (creditors’ voluntary winding up), gäller att om utdelningsplanen godkänns vid det avslutande sammanträdet, ska företagets namn strykas ur företagsregistret, sedan registret meddelats på vederbörligt sätt.
 • Tvångslikvidation: Domstolen analyserar den offentlige förvaltarens eller likvidatorns rapport om betalningen av borgenärerna, och om den är nöjd med slutsatserna beslutar den att företagets namn ska strykas ur företagsregistret.

10. Vilka är förutsättningarna för att avsluta förfarandet?

Verkningen av att likvidationen avslutas är att företagets namn stryks ur företagsregistret.

Straffrättsliga förfaranden kan inledas mot varje anställd i företaget som inom de senaste tolv månaderna före upplösningen av verksamheten har dolt tillgångar eller handlingar eller på annat sätt handlat i bedrägligt syfte. I civilrättsligt hänseende kan dessa tjänstemän dömas till att återbetala eventuella belopp som tillhör företaget, och till och med till att betala skadestånd. Lagen ger också möjlighet att väcka talan om det förekommit otillbörliga transaktioner från företagsledningens sida eller om någon anställd vid företaget utfört bedrägliga transaktioner.

Ytterligare information

 • Myndigheten för finansiella tjänster English
 • Justitie- och inrikesministeriet English

« Konkurs - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 27-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket