Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Malta

Ostatnia aktualizacja: 27-07-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Malta

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie rozróżnia się rodzaje i cele postępowania upadłościowego? 1.
2. Co warunkuje wszczęcie każdego rodzaju postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaką rolę pełnią poszczególni uczestnicy w każdym z rodzajów postępowania? 3.
4. Jakie są skutki wszczęcia takiego postępowania? 4.
5. Jakie szczególne zasady wiążą się z określonymi kategoriami wierzytelności? 5.
6. Jakie zasady stosuje się do działań ze szkodą dla wierzycieli? 6.
7. Jakie są warunki zgłoszenia i uznania wierzytelności? 7.
8. Jakie zasady dotyczą naprawy i restrukturyzacji? 8.
9. Jakie zasady dotyczą postępowania upadłościowego? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie rozróżnia się rodzaje i cele postępowania upadłościowego?

 • Upadłość osoby fizycznej lub podmiotu innego niż spółka reguluje Kodeks Handlowy (sekcje 477 i następne rozdziału 13 Zbioru Praw Malty). Upadłość spółki reguluje tytuł II części V Ustawy o Spółkach, rozdział 386.
 • Postępowanie upadłościowe można wszcząć w momencie, kiedy spółka traci zdolność zapłaty swoich należności.
 • Upadłość osoby fizycznej następuje w momencie, kiedy zawiesza ona spłatę swoich należności. Osoba taka może wnieść dobrowolne ogłoszenie upadłości do Pierwszej Izby Sądu Cywilnego. Postępowanie upadłościowe mogą również wszcząć wierzyciele.
 • Jeśli spółka ma trudności finansowe, może zawrzeć porozumienie lub kompromis ze swoimi wierzycielami lub udziałowcami. Porozumienie takie musi posiadać poparcie większości (3/4 liczby osób obecnych i głosujących na zwołanym w tym celu zgromadzeniu) wierzycieli lub udziałowców, jak również musi zostać zatwierdzone przez sąd. Porozumienie obejmuje również przekształcenie kapitału akcyjnego spółki lub fuzję.
 • W momencie kiedy zarząd stwierdzi, że spółka ma trudności finansowe, jest on zobowiązany zwołać walne zgromadzenie w terminie miesiąca od dokonania takiego stwierdzenia. Ponadto, zarząd może złożyć w sądzie wniosek o naprawę spółki. W ramach tego postępowania można powołać specjalnego rewidenta, którego zadaniem będzie przejęcie zarządzania spółką. Wniosek może złożyć spółka, zarząd lub wierzyciele. Postępowania tego nie można jednakże wszcząć w stosunku do małych spółek (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 185 Ustawy o Spółkach), w przypadku których wartość wierzytelności w stosunku do wierzycieli jest niższa niż 200,000 lir maltańskich. Istnieją również przepisy dotyczące bezprawnego lub nieuczciwego handlu, w przypadku jeśli urzędnicy spółki prowadzą nieuczciwą działalność w trakcie okresu, w którym spółka ma trudności.
 • Postępowanie upadłościowe może przyjąć różne formy:
  • W sytuacji kiedy na mocy specjalnej uchwały spółka decyduje się na rozwiązanie lub dobrowolną likwidację
  • W sytuacji kiedy na mocy specjalnej uchwały spółka decyduje się na rozwiązanie lub likwidację przez sąd
  • Na wniosek, sąd może wydać nakaz likwidacji w przypadku stwierdzenia, że spółka nie jest w stanie zapłacić swoich należności.

2. Co warunkuje wszczęcie każdego rodzaju postępowania upadłościowego?

Upadłość przedsiębiorcy lub osoby fizycznej:
 • W przypadku jeśli przedsiębiorca/osoba fizyczna dobrowolnie ogłasza upadłość, ogłoszenie takie musi zawierać jego/jej  szczegółowe dane, szczegółowe dane wierzycieli oraz charakter wierzytelności tego przedsiębiorcy/osoby. Musi on/ona również złożyć wszystkie swoje księgi i dokumenty w sądzie.
 • W takiej sytuacji sekretarz sądu wzywa wierzycieli do stawienia się w sądzie i zgłoszenia swoich wierzytelności. Publikuje on również ogłoszenie przedsiębiorcy w Dzienniku Urzędowym i w jednej gazecie.
 • Wierzyciel może również wszcząć postępowanie przeciwko przedsiębiorcy, żądając ogłoszenia jego upadłości. Jeżeli wierzyciel, po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie zdecyduje się na wszczęcie postępowania o zaszeregowanie wierzycieli, postępowanie takie może wszcząć każdy inny wierzyciel.
Dobrowolna likwidacja spółki wymaga:
 • Nadzwyczajnej uchwały spółki, odpowiednio zgłoszonej do Rejestru Spółek. Nadzwyczajnej uchwale podjętej przez udziałowców musi towarzyszyć formularz B(1), podpisany przez jednego członka zarządu lub sekretarza spółki. Formularz ten określa datę likwidacji.
 • Jeżeli zarząd wyda ogłoszenie o upadłości wskazujące, że spółka będzie w stanie zapłacić swoje należności w określonym terminie, proces taki nazywa się dobrowolną likwidacją przez udziałowców.
 • Jeżeli zarząd nie wyda takiego ogłoszenia, postępowanie określa się dobrowolną likwidacją przez wierzycieli.
 • Ogłoszenia o wypłacalności dokonuje się na formularzu B(2), któremu musi towarzyszyć zestawienie aktywów i pasywów przedstawiające sytuację istniejącą w ciągu trzech miesięcy przed terminem rozwiązania spółki, lub sytuację istniejącą w dniu jej rozwiązania.
Likwidacja przez sąd wymaga:
 • Wniosku złożonego do sądu przez spółkę, zarząd, posiadaczy obligacji, podmioty wnoszące kapitał, wierzycieli, akcjonariuszy, członków zarządu lub syndyka, oraz zgłoszonego do Rejestru Spółek.

3. Jaką rolę pełnią poszczególni uczestnicy w każdym z rodzajów postępowania?

Termin złożenia przez przedsiębiorcę dobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości w sądzie lub termin wydania postanowienia o upadłości to terminy, w których upadły dłużnik jest pozbawiany majątku. Na jego miejsce powoływany jest kurator. Kurator przejmuje aktywa upadłego dłużnika i sprzedaje aktywa nietrwałe. Może on również kontynuować działalność zamiast przedsiębiorcy, z upoważnieniem sądu. Jego obowiązkiem jest ochrona praw dłużnika, oraz zarejestrowanie wszelkich niezarejestrowanych hipotek; może on nawet wnieść w imieniu upadłego dłużnika pozew w celu odebrania wszelkich należnych mu kwot.

Do góryDo góry

Dobrowolna likwidacja spółki:

 • W przypadku dobrowolnej likwidacji spółki przez udziałowców, spółka powołuje likwidatora. Powołanie to zgłasza się do Rejestru Spółek.
 • Likwidatorem może być prawnik lub księgowy. Jego zadaniem jest zarządzanie spółką i jej majątkiem w okresie likwidacji, jak również jej prawna i sądowa reprezentacja. Po zakończeniu procesu gromadzenia wszystkich informacji dotyczących majątku spółki oraz należności i po sporządzeniu planu podziału, likwidator przedstawia udziałowcom sprawozdanie. W razie potrzeby zwołuje on zgromadzenia, z których najważniejsze jest zgromadzenie końcowe.
 • W przypadku dobrowolnej likwidacji przez wierzycieli, na specjalnie w tym celu zwołanym zgromadzeniu wierzyciele powołują likwidatora, którego obowiązki pokrywają się z opisanymi powyżej.

W przypadku likwidacji przez sąd:

 • Jeżeli sąd jest przekonany, że spółka nie jest w stanie zapłacić swoich należności, po wysłuchaniu zarządu, sekretarza spółki, podmiotów wnoszących kapitał i wierzycieli, według własnego uznania, przychyla się on do wniosku i wydaje nakaz likwidacji, łącznie ze wszelkimi nakazami tymczasowymi, jakie uzna za stosowne.
 • W przypadku wydania przez sąd nakazu likwidacji, spółkę uważa się za rozwiązaną z dniem złożenia wniosku o likwidację. Wszelkie przeniesienia majątku lub udziałów czy wydane gwarancje, za wyjątkiem gwarancji nakazu ochronnego, które nastąpiły po tym terminie, zostaną uznane za nieważne.
 • Sąd może również w nakazie likwidacji powołać likwidatora lub tymczasowego zarządcę. Obowiązki tych urzędników są podobne do obowiązków likwidatora w przypadku likwidacji dobrowolnej. Jednakże, po wydaniu nakazu likwidacji, wszelkie czynności przeciwko spółce lub jej majątkowi wymagają zezwolenia sądu.
 • Syndyk, wobec braku likwidatora zarówno w przypadku likwidacji dobrowolnej jak i likwidacji przez sąd, może pełnić funkcję likwidatora, oraz może również zwoływać zgromadzenia. Otrzymuje on bilanse spółek w likwidacji. Bilanse te podlegają weryfikacji w formie pisemnych oświadczeń pod przysięgą i muszą wykazywać aktywa, należności i zobowiązania, dane szczegółowe wierzycieli oraz ich zabezpieczenia. Bilanse te podlegają weryfikacji ze strony zarządu. Wierzyciele mogą sprawdzić te bilanse, za opłatą. Po otrzymaniu tych bilansów, syndyk sporządza sprawozdanie dla sądu.

Wierzyciele, którzy czują się pokrzywdzeni przez jakąkolwiek formę porozumienia, które zawiera spółka, mogą zakwestionować je w sądzie w terminie 14 dni.

Do góryDo góry

4. Jakie są skutki wszczęcia takiego postępowania?

W momencie wszczęcia postępowania przez wierzycieli, mogą oni wykorzystać środki zapobiegawcze w celu zabezpieczenia swoich wierzytelności na majątku przedsiębiorcy. Środki te to nakazy zabezpieczające, o których stanowi sekcja 829 i następne kodeksu organizacji i postępowania cywilnego, rozdział 12 Zbioru Praw Malty.

Upadłość spółki:

 • Uprawnienia urzędników spółki wygasają w momencie powołania likwidatora.
 • Syndykowi, likwidatorowi lub sądowi można zgłosić każdą wierzytelność, jeżeli wierzyciel jest w stanie ją uzasadnić.
 • Środki tymczasowe dostępne dla każdej strony zainteresowanej to nakazy zabezpieczające dostępne dla wierzycieli. Odpowiednie przepisy prawne zawiera sekcja 829 i następne kodeksu organizacji i postępowania cywilnego, rozdział 12 Zbioru Praw Malty.

Wszelkie wnioski likwidatora o rejestrację lub publikację w Rejestrze Publicznym należy kierować do Rejestru Spółek, prowadzonego przez Organ Służb Finansowych Malty English.

5. Jakie szczególne zasady wiążą się z określonymi kategoriami wierzytelności?

Uszeregowanie wierzytelności odbywa się zgodnie z normalnymi zasadami prawa cywilnego, zawartymi w tytule XXIII kodeksu cywilnego, rozdział 16. Wierzytelności, które traktowane są priorytetowo w stosunku do pozostałych wierzytelności, obejmują składki ubezpieczenia społecznego płacone przez pracodawcę w imieniu pracowników, wydatki związane z pogrzebem i zarobki pracowników najemnych.

Do góryDo góry

6. Jakie zasady stosuje się do działań ze szkodą dla wierzycieli?

Wszelkie nieuczciwe transakcje są nieważne.

W przypadku upadłości spółki:

 • Prawo stanowi, że przeniesienie majątku lub aktywów i jakiekolwiek obciążenia w stosunku do spółki dokonane w ciągu sześciu miesięcy przed jej rozwiązaniem są nieważne.
 • Każda zainteresowana strona może wnieść do sądu wniosek w ciągu pięciu lat od daty wykreślenia spółki z rejestru, o przywrócenie nazwy spółki w Rejestrze Spółek i wznowienie procesu likwidacji. Aby przychylić się do wniosku, sąd musi stwierdzić, że jest to jedyny dostępny środek naprawczy.
 • Każda zainteresowana strona może również po wykreśleniu nazwy spółki wnieść do sądu wniosek o zmianę planu podziału w taki sposób, aby zawierał on aktywa spółki, które zostały wyłączone z planu.

Każdy wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty, może złożyć do sądu wniosek w terminie pięciu lat od wykreślenia nazwy spółki z rejestru, żądając zapłaty proporcjonalnej do udziału, jaki otrzymali akcjonariusze zgodnie z planem podziału.

7. Jakie są warunki zgłoszenia i uznania wierzytelności?

We wszystkich przypadkach każdą wierzytelność zgłaszaną w stosunku do dłużnika będącego osobą fizyczną lub spółką należy uzasadnić dokumentami oraz innymi dowodami pozwalającymi na wykazanie jej autentyczności i ustalenie jej zaszeregowania. Zaszeregowanie wierzytelności odbywa się zgodnie z opisem w punkcie 4 powyżej.

Do góryDo góry

8. Jakie zasady dotyczą naprawy i restrukturyzacji?

Patrz punkt 1 powyżej

9. Jakie zasady dotyczą postępowania upadłościowego?

 • Kurator sporządza listę wierzycieli i zwołuje zgromadzenie. Wierzyciele mogą również złożyć wnioski, które zostaną przyjęte w ramach postępowania dotyczącego zaszeregowania. Sąd podejmuje decyzję o dopuszczalności wierzytelności i w ramach tego samego orzeczenia postanawia o przeprowadzeniu zgromadzenia wierzycieli. W zgromadzeniu może uczestniczyć zarówno upadły dłużnik jak i wierzyciele, upadły dłużnik przedstawia plan porozumienia zwanego porozumieniem układowym. Jeżeli zostanie ono zatwierdzone przez wierzycieli, przywrócona zostaje zdolność dłużnika do konkurowania na rynku. Jeżeli wierzyciele nie zatwierdzą porozumienia, kurator zaczyna wyprzedaż majątku upadłego dłużnika, a następnie sąd, w odrębnych orzeczeniach, decyduje o zaszeregowaniu wierzycieli. Następnie, zdolność upadłego dłużnika do konkurowania na rynku zostaje przywrócona na mocy orzeczenia sędziego. W przypadku uznania upadłego dłużnika za winnego nieuczciwej upadłości, nie korzysta on z przywrócenia zdolności do konkurowania na rynku.
 • Dobrowolna likwidacja: Zarówno w przypadku dobrowolnej likwidacji przez udziałowców jak i wierzycieli, w sytuacji zatwierdzenia planu podziału na ostatecznym zgromadzeniu, po odpowiednim zgłoszeniu tego w Rejestrze Spółek, nazwę spółki wykreśla się z Rejestru Spółek.
 • Likwidacja przez sąd: Sąd analizuje sprawozdanie syndyka lub likwidatora dotyczące płatności na rzecz wierzycieli i jeśli wnioski są zadowalające, nakazuje wykreślenie nazwy spółki z Rejestru Spółek.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Skutkiem zamknięcia wszystkich procedur likwidacyjnych jest wykreślenie nazwy spółki z rejestru spółek.

W stosunku do każdego urzędnika spółki, który w ciągu dwunastu miesięcy przed przyjętym terminem jej rozwiązania ukrył aktywa lub dokumenty, dokonał zbycia aktywów czy też popełnił inne nadużycie, można wszcząć postępowanie karne. W postępowaniu cywilnym urzędników takich można zobowiązać do zapłaty na rzecz spółki wszelkich kwot należnych spółce, lub nawet odszkodowania. Prawo stanowi również o postępowaniu w przypadku prowadzenia nieuczciwego handlu przez członków zarządu lub przez jakichkolwiek urzędników spółki.

Dalsze informacje

 • Organ Służb Finansowych Malty English
 • Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych English

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Malta - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 27-07-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania