Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Malta

Naujausia redakcija: 27-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokių rūšių bankroto bylų yra ir kokie jų tikslai? 1.
2. Kokiomis sąlygomis yra pradedamos kiekvienos rūšies bankroto bylos? 2.
3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo bankroto byloje? 3.
4. Kokie yra bankroto bylos iškėlimo padariniai? 4.
5. Kokios yra konkrečios nuostatos, susijusios su tam tikromis reikalavimų rūšimis? 5.
6. Kokios yra nuostatos, susijusios su nuostolingais veiksmais? 6.
7. Kokios sąlygos yra taikomos ieškinių pateikimui ir priėmimui? 7.
8. Kokios nuostatos yra susijusios su restruktūrizavimo byla? 8.
9. Kokios nuostatos yra susijusios su likvidavimo byla? 9.
10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos? 10.

 

1. Kokių rūšių bankroto bylų yra ir kokie jų tikslai?

 • Asmens arba komercinės partnerystės, kuri nėra įmonė, bankrotą reglamentuoja Komercinis kodeksas (Maltos įstatymų 13 skyriaus 477 ir kiti straipsniai). Įmonės nemokumą reglamentuoja Įmonių įstatymo V dalies II skyrius, Maltos įstatymų 386 skyrius.
 • Bankroto byla gali būti pradėta, kai įmonė negali sumokėti savo skolų.
 • Asmuo laikomas bankrutavusiu, kai jis nutraukia savo skolų mokėjimą. Jis gali savanoriškai pranešti civiliniam teismui apie savo bankrotą. Kreditoriai taip pat gali iškelti bankroto bylą.
 • Finansinių sunkumų patirianti įmonė gali sudaryti susitarimą arba kompromisą su savo kreditoriais ar nariais. Šį susitarimą turi patvirtinti dauguma (3/4 šiuo tikslu sušauktame susirinkime dalyvaujančių ir balsuojančių asmenų) kreditorių arba narių, taip pat turi būti gautas teismo leidimas. Susitarime turi būti aptartas įmonės akcinio kapitalo reorganizavimas arba sujungimas.
 • Kai įmonės vadovas sužino apie įmonės finansinius sunkumus, jis privalo per vieną mėnesį nuo tokio fakto paaiškėjimo sušaukti visuotinį susirinkimą. Be to, jis gali pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės skolų išieškojimo. Šioje byloje gali būti paskiriamas specialus administratorius, kuris perima įmonės valdymą. Pareiškimą gali pateikti įmonė, jos vadovas arba kreditoriai. Tačiau bankroto byla negali būti iškeliama mažoms įmonėms (kaip nurodyta Įmonių įstatymo 185 straipsnyje), kurių skoliniai įsipareigojimai kreditoriams neviršija 200 000 Lm (Maltos lirų). Taip pat yra nuostatų dėl neteisėtos ir nesąžiningos prekybos, jeigu įmonės pareigūnai veikia nesąžiningai tuo metu, kai įmonė patiria finansinių sunkumų.
 • Bankroto bylos gali būti šių rūšių:
  • kai specialiu sprendimu nutariama nutraukti įmonės veiklą ir savanoriškai ją likviduoti;
  • kai įmonės veikla nutraukiama ir ji likviduojama specialiu teismo sprendimu;
  • teismas, remdamasis pareiškimu, gali priimti sprendimą dėl įmonės likvidavimo, jeigu ji negali sumokėti skolų.

2. Kokiomis sąlygomis yra pradedamos kiekvienos rūšies bankroto bylos?

Prekiautojo arba fizinio asmens bankrotas:
 • jeigu jis savanoriškai pateikia pareiškimą apie bankrotą, jame nurodomi tokio asmens duomenys, informacija apie jo kreditorius ir skolinių įsipareigojimų pobūdį. Teismui taip pat turi būti pateikiamos finansinės apskaitos knygos ir dokumentai;
 • tokiu atveju teismo sekretorius iškviečia kreditorius atvykti į teismą ir pareikšti savo reikalavimus. Sekretorius taip pat paskelbia prekiautojo pareiškimą Vyriausybės žiniose ir viename laikraštyje;
 • kreditorius taip pat gali pareikšti ieškinį teisme ir prašyti pripažinti prekiautoją bankrutavusiu. Jeigu priėmus teismo sprendimą dėl bankroto kreditorius nesiima veiksmų, kad būtų pradėta byla dėl kreditorių eiliškumo nustatymo, šią bylą gali pradėti kiekvienas kreditorius.
Norint savanoriškai likviduoti įmonę reikia:
 • specialaus įmonės sprendimo, apie kurį turi būti tinkamai pranešta įmonių registrui. Prie narių priimto specialaus sprendimo turi būti pridedama B 1 forma, kurią pasirašo įmonės vadovas arba sekretorius. Šioje formoje nurodoma įmonės veiklos nutraukimo data;
 • jeigu savanoriškai likviduojant įmonę vadovas priima mokumo deklaraciją, rodančią, kad įmonė galės per nurodytą laiką sumokėti skolas, tuomet procesas vadinamas narių savanorišku likvidavimu;
 • jeigu įmonės vadovas nepriima tokios deklaracijos, procesas vadinamas kreditorių savanorišku likvidavimu;
 • mokumo deklaracija sudaroma naudojant B 2 formą. Prie jos pridedama ataskaita apie įmonės turtą ir įsiskolinimus, kuri rodo įmonės būklę likus trims mėnesiams iki veiklos nutraukimo arba veiklos nutraukimo metu.
Teismas likviduoja įmonę, kai:
 • pareiškimą pateikia įmonė, vadovų taryba, asmenys, turintys įmonės obligacijų, kreditoriai, akcininkai, vadovai arba oficialūs administratoriai. Apie tai reikia pranešti įmonių registrui.

3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo bankroto byloje?

Prekiautojo savanoriško pareiškimo apie bankrotą pateikimo teismui diena arba teismo sprendimo dėl bankroto priėmimo diena yra laikomos datomis, nuo kurių bankrutavusiam asmeniui atimamos nuosavybės teisės į jo turtą. Vietoje jo yra paskiriamas kuratorius. Kuratorius perima bankrutavusio asmens turto valdymą ir parduoda greitai gendantį turtą. Teismo leidimu jis taip pat gali tęsti prekiautojo verslą. Kuratoriaus pareiga – apsaugoti skolininkų teises, įregistruoti visus neįregistruotus įkeitimus, ir jis netgi gali bankrutavusio asmens vardu pareikšti ieškinius, siekdamas sugrąžinti visas bankrutavusiam asmeniui priklausančias sumas.

viršųviršų

Savanoriškas įmonės likvidavimas:

 • narių savanoriško likvidavimo atveju įmonė paskiria likvidatorių. Apie šį paskyrimą pranešama įmonių registrui;
 • likvidatoriumi gali būti arba teisininkas, arba buhalteris. Jis yra atsakingas už įmonės ir jos turto valdymą likvidavimo proceso metu. Likvidatorius taip pat yra teisinis įmonės atstovas teismuose. Surinkęs visą informaciją apie įmonės turtą ir skolas, jis pateikia pranešimą nariams ir sudaro įmonės turto paskirstymo planą. Prireikus likvidatorius sušaukia susirinkimus, tačiau pats svarbiausias yra galutinis susirinkimas;
 • kreditorių savanoriško likvidavimo atveju kreditoriai tuo tikslu sušauktame susirinkime paskiria įmonės likvidatorių, kurio pareigos yra tokios pat kaip minėta pirmiau.

Kai įmonė likviduojama teismo sprendimu:

 • jeigu teismas, išklausęs įmonės vadovą, sekretorių, investuotojus ir kreditorius, įsitikina, kad įmonė negali sumokėti skolų, tokiu atveju teismas pritaria pareiškimui ir priima sprendimą dėl įmonės likvidavimo bei kitas laikinąsias nutartis, jeigu jos yra reikalingos;
 • jeigu teismas priima sprendimą dėl įmonės likvidavimo, tuomet pripažįstama, kad įmonė nutraukė savo veiklą nuo pareiškimo dėl likvidavimo pateikimo datos. Nuo šios datos jokie nuosavybės ar akcijų perleidimai, taip pat priimti įsakymai, išskyrus įsakymus, draudžiančius atlikti tam tikrus veiksmus, negalioja;
 • sprendime dėl likvidavimo teismas taip pat gali paskirti likvidatorių arba laikinąjį administratorių. Šie pareigūnai turi panašias pareigas kaip ir savanoriško likvidavimo procese paskirti likvidatoriai. Tačiau priėmus sprendimą dėl likvidavimo, visiems įmonės ar jos turto atžvilgiu atliekamiems veiksmams turi būti gautas teismo leidimas;
 • nesant likvidatoriaus, oficialus administratorius tiek savanoriškai likviduojant įmonę, tiek ją likviduojant teismo sprendimu veikia turėdamas likvidatoriaus įgaliojimus ir gali sušaukti susirinkimus. Jis priima nemokios įmonės balanso ir reikalų apskaitą. Ši apskaita turi būti rašytinė ir patvirtinta priesaika. Joje pateikiama informacija apie įmonės turtą, skolas, įsipareigojimus, kreditorius ir jų vertybinius popierius. Šią apskaitą patvirtina įmonės vadovas. Kreditoriai gali nemokamai susipažinti su apskaita. Gavęs apskaitą, oficialus administratorius apie tai praneša teismui.

Kreditoriai, kurie jaučiasi patyrę žalą dėl kokio nors įmonės sudaryto susitarimo, gali per 14 dienų užginčyti jį teisme.

viršųviršų

4. Kokie yra bankroto bylos iškėlimo padariniai?

Pradėjus bankroto bylą, kreditorių prašymu gali būti naudojamos apsaugos priemonės, siekiant apsaugoti jų reikalavimus prekiautojo turto atžvilgiu. Šios priemonės – tai prevenciniai įsakymai, kuriuos reglamentuoja Organizavimo ir civilinio proceso kodekso 829 ir kiti straipsniai, Maltos įstatymų 12 skyrius.

Įmonės nemokumas:

 • paskyrus likvidatorių, įmonės pareigūnai netenka savo įgaliojimų;
 • kiekvienas ieškinys gali būti pateikiamas oficialiam administratoriui, likvidatoriui arba teismui tol, kol kreditorius gali jį įrodyti;
 • laikinosios priemonės, kuriomis gali pasinaudoti kiekvienas suinteresuotas asmuo, yra prevenciniai įsakymai, kuriais gali pasinaudoti kiekvienas kreditorius. Susijusias teisines nuostatas galima rasti Organizavimo ir civilinio proceso kodekso 829 ir kituose straipsniuose, Maltos įstatymų 12 skyrius.

Visi likvidatoriaus prašymai atlikti registraciją ar viešai paskelbti tam tikrus faktus viešajame registre pateikiami įmonių registrui, kuris priklauso Maltos finansinių paslaugų institucijai English.

5. Kokios yra konkrečios nuostatos, susijusios su tam tikromis reikalavimų rūšimis?

Reikalavimų eiliškumas nustatomas pagal įprastas civilinės teisės normas, kurias galima rasti Civilinio kodekso XXIII dalies 16 skyriuje. Tarp reikalavimų, kuriems kitų reikalavimų atžvilgiu teikiama pirmumo teisė, gali būti socialinės apsaugos įmokos, kurias darbdavys turi sumokėti darbuotojų vardu, laidojimo išlaidos ir darbuotojų atlyginimas.

viršųviršų

6. Kokios yra nuostatos, susijusios su nuostolingais veiksmais?

Jokia nesąžininga prekyba negalioja.

Kai įmonė yra nemoki:

 • įstatymas nustato, kad jokios nuosavybės arba turto perleidimas ir jokie įmonei pareikšti kaltinimai, atlikti likus šešiems mėnesiams iki įmonės veiklos nutraukimo, negalioja;
 • kiekvienas suinteresuotas asmuo per penkerius metus nuo įmonės pavadinimo išbraukimo iš registro dienos gali pateikti teismui pareiškimą, kuriuo prašoma atkurti įmonės pavadinimo įrašus įmonių registre ir pranešti, kad likvidavimo procedūros yra atnaujintos. Kad patenkintų prašymą, teismas turi būti įsitikinęs, jog tai yra vienintelė galima teisės gynimo priemonė;
 • be to, kiekvienas suinteresuotas asmuo įmonės pavadinimą jau išbraukus iš registro gali pateikti teismui pareiškimą, kuriuo būtų prašoma atlikti pataisymus paskirstymo plane dėl to įmonės turto, kuris nebuvo įtrauktas į šį planą.

Kiekvienas išmokos negavęs kreditorius per penkerius metus nuo įmonės pavadinimo išbraukimo iš registro dienos gali pateikti teismui pareiškimą, kuriuo būtų prašoma išmokėti sumą, proporcingą jo turimoms akcijoms. Ši suma apskaičiuojama pagal išmokas, kurias kiti akcininkai gavo pagal įmonės turto paskirstymo planą.

7. Kokios sąlygos yra taikomos ieškinių pateikimui ir priėmimui?

Visais atvejais visi dėl skolininko pateikiami ieškiniai, nesvarbu, ar jis yra fizinis asmuo ar įmonė, turi būti pagrindžiami dokumentais ir kitais įrodymais, patvirtinančiais ieškinio tikrumą, ir atitikti reikalavimų eiliškumą. Reikalavimų eiliškumas aprašytas 4 klausime.

viršųviršų

8. Kokios nuostatos yra susijusios su restruktūrizavimo byla?

Žr. 1 klausimą.

9. Kokios nuostatos yra susijusios su likvidavimo byla?

 • Kuratorius sudaro kreditorių sąrašą ir sušaukia susirinkimą. Kreditoriai taip pat gali pateikti pareiškimus priimti juos į kreditorių eiliškumo nustatymo procedūrą. Teismas nusprendžia, kurie ieškiniai yra priimtini, ir toje pačioje nutartyje numato sušaukti kreditorių susirinkimą. Susirinkime gali dalyvauti tiek bankrutavęs asmuo, tiek ir kreditoriai, ir bankrutavęs asmuo pristato susitarimo planą, kuris yra žinomas kaip kompromisas. Jeigu kreditoriai jį patvirtina, bankrutavusio asmens mokumas yra atkuriamas. Jeigu kompromisas nepatvirtinamas, kuratorius pereina prie bankrutavusio asmens turto pardavimo, ir teismas nutartyje nustato kreditorių eiliškumą. Vėliau bankrutavusio asmens mokumas teismo nutartimi yra atkuriamas. Jeigu bankrutavęs asmuo pripažįstamas kaltu dėl nesąžiningo bankroto, jam negali būti taikomas mokumo atkūrimas.
 • Savanoriškas likvidavimas: tiek narių, tiek kreditorių savanoriško likvidavimo atvejais, jeigu įmonės turto paskirstymo planas yra patvirtinamas galutiniame susirinkime, tuomet, atitinkamai pranešus įmonių registrui, įmonės pavadinimas yra iš jo išbraukiamas.
 • Likvidavimas teismo sprendimu: teismas išnagrinėja oficialaus administratoriaus arba likvidatoriaus pranešimą apie išmokas kreditoriams ir teismas, pritaręs išvadoms, priima nutartį dėl įmonės pavadinimo išbraukimo iš įmonių registro.

10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos?

Visos likvidavimo procedūros užbaigiamos išbraukiant įmonės pavadinimą iš įmonių registro.

Baudžiamoji byla gali būti pradedama prieš bet kurį įmonės pareigūną, kuris dvylika mėnesių iki numatyto įmonės veiklos nutraukimo slėpė turtą arba dokumentus, arba disponavo turtu, arba kitokiu būdu veikė nesąžiningai. Civiliniame procese tokie pareigūnai gali būti pripažinti kaltais ir jie privalės įmonei sumokėti visas jai priklausančias pinigų sumas ar netgi kompensuoti nuostolius. Įstatyme taip pat yra nuostatų dėl neteisėtos įmonės vadovų prekybos ir nesąžiningos bet kurio įmonės pareigūno prekybos.

Papildoma informacija

 • Maltos finansinių paslaugų institucija English
 • Teisingumo ir vidaus reikalų ministerija English

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 27-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė