Euroopan komissio > EOV > Konkurssi > Malta

Uusin päivitys: 26-07-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Konkurssi - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä eri maksukyvyttömyysmenettelyjä on käytettävissä ja mitkä ovat niiden tavoitteet? 1.
2. Mitkä ovat eri maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamisen edellytykset? 2.
3. Mikä on eri osapuolten asema ja tehtävät eri maksukyvyttömyysmenettelyissä? 3.
4. Mitkä ovat menettelyn aloittamisen vaikutukset? 4.
5. Mitä erityissäännöksiä sovelletaan tiettyihin saatavatyyppeihin? 5.
6. Mitä säännöksiä sovelletaan velkojia vahingoittaviin oikeustoimiin? 6.
7. Mitkä ovat saatavien valvonnan ja hyväksymisen edellytykset? 7.
8. Mitä säännöksiä sovelletaan saneerausmenettelyssä saneerausohjelman osalta? 8.
9. Mitä säännöksiä sovelletaan yhtiön purkamismenettelyyn? 9.
10. Mitkä ovat menettelyn päättämisen edellytykset? 10.

 

1. Mitä eri maksukyvyttömyysmenettelyjä on käytettävissä ja mitkä ovat niiden tavoitteet?

 • Yksityishenkilön tai muun kaupallisen yhtymän kuin yhtiön konkurssista säädetään Commercial Code -laissa (Maltan lakikokoelman 13 luvun 477 § ja sitä seuraavat pykälät). Yhtiön maksukyvyttömyysmenettelystä säädetään Companies Act -lain V osan II jaksossa (386 luku).
 • Maksukyvyttömyysmenettely voidaan aloittaa, jos yhtiö ei kykene suorittamaan velkojaan.
 • Yksityishenkilön katsotaan olevan konkurssissa silloin, kun hän keskeyttää velkojensa maksun. Velallinen voi ilmoittaa vapaaehtoisesti konkurssista First Hall of the Civil Court -tuomioistuimeen. Lisäksi velkojat voivat saada konkurssimenettelyn vireille.
 • Jos yhtiöllä on taloudellisia vaikeuksia, se voi pyrkiä sopimukseen velkojiensa tai osakkaidensa kanssa. Sopimukselle on saatava velkojien tai osakkaiden enemmistön kannatus (tähän tarkoitukseen kokoon kutsutussa kokouksessa 3/4 läsnä olevista kannattaa sopimusta äänestyksessä) ja tuomioistuimen hyväksyminen. Sovintoratkaisu sisältää myös yhtiön osakepääoman uudelleen järjestelyn tai sulautumisen.
 • Jos yhtiön johtohenkilöt toteavat yhtiön olevan taloudellisissa vaikeuksissa, heidän on kutsuttava yhtiökokous koolle kuukauden kuluessa. He voivat myös toimittaa yhtiön saneeraushakemuksen tuomioistuimelle. Kyseisessä menettelyssä voidaan määrätä erityinen valvoja vastaamaan yhtiön hallinnosta. Saneeraushakemuksen voivat toimittaa yhtiö, sen johtohenkilöt tai velkojat. Saneerausmenettelyä ei voida soveltaa (Companies Act -lain 185 pykälässä määriteltyihin) pieniin yhtiöihin, joiden velkojien saatavat ovat alle 200 000 Maltan liiraa. Säädöksiä on annettu myös lainvastaisesta ja vilpillisestä liiketoiminnasta niiden tilanteiden osalta, joissa yhtiön vastuuhenkilöt toimivat vilpillisesti yhtiön ollessa taloudellisissa vaikeuksissa.
 • Maksukyvyttömyysmenettelyyn voidaan ryhtyä seuraavilla tavoilla:
  • Yhtiö tekee ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päätöksen yhtiön vapaaehtoisesta selvitystilaan asettamisesta ja purkamisesta.
  • Yhtiö tekee ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päätöksen yhtiön selvitystilaan asettamisesta ja purkamisesta tuomioistuinmenettelyssä.
  • Tuomioistuin voi antaa hakemuksesta määräyksen yhtiön purkamisesta, jos se toteaa ettei yhtiö kykene maksamaan velkojaan.

2. Mitkä ovat eri maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamisen edellytykset?

Elinkeinonharjoittajan tai yksityishenkilön konkurssi:
 • Jos kyseinen henkilö ilmoittaa vapaaehtoisesti konkurssista, ilmoituksen on sisällettävä hänen ja velkojien tarkat tiedot sekä velkojen luonne. Tuomioistuimelle on toimitettava tällöin myös velallisen kirjanpito ja muut tarvittavat asiakirjat.
 • Tuomioistuimen kirjaajan on tällöin pyydettävä velkojia esittämään vaateensa tuomioistuimelle. Lisäksi kirjaaja julkaisee konkurssi-ilmoituksen Maltan virallisessa lehdessä ja yhdessä sanomalehdessä.
 • Myös velkoja voi saada elinkeinonharjoittajaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn vireille vaatimalla, että tämä asetetaan konkurssiin. Jollei velkoja jatka menettelyä velkojien asettamiseksi etusijajärjestykseen tuomioistuimen antaman konkurssipäätöksen jälkeen, kuka tahansa muu velkoja voi jatkaa menettelyä.
Yhtiön vapaaehtoinen purkaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:
 • Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyä päätöstä, josta toimitetaan asianmukainen ilmoitus yhtiörekisteriin. Kyseiseen päätökseen on liitettävä mukaan lomake B(1), jonka joku yhtiön johtajista tai sihteereistä allekirjoittaa. Lomakkeesta käy ilmi yhtiön purkamispäivä.
 • Jos yhtiön johtohenkilöt antavat maksukyvystä ilmoituksen, joka osoittaa yhtiön kykenevän maksamaan velkansa määrätyssä ajassa, menettelyä kutsutaan osakkaiden suorittamaksi vapaaehtoiseksi yhtiön purkamiseksi.
 • Jos yhtiön johtohenkilöt eivät anna tällaista ilmoitusta, menettelynä tulee kyseeseen velkoja-aloitteinen vapaaehtoinen yhtiön purkaminen.
 • Ilmoitus maksukyvystä on tehtävä lomakkeella B(2), ja siihen on liitettävä mukaan varoja ja velkoja koskeva ilmoitus, josta käy ilmi kolme kuukautta ennen purkamispäivää tai kyseisenä päivänä vallinnut tilanne.
Yhtiön purkaminen tuomioistuimen määräyksellä edellyttää seuraavia toimenpiteitä:
 • Yhtiön, sen hallituksen, joukkovelkakirjojen haltijoiden, velkojien, osakkeenomistajien, yhtiön johtohenkilöiden tai virallisen pesänselvittäjän on toimitettava tuomioistuimeen hakemus, josta on ilmoitettava yhtiörekisteriin.

3. Mikä on eri osapuolten asema ja tehtävät eri maksukyvyttömyysmenettelyissä?

Elinkeinonharjoittajan vapaaehtoisen konkurssiin hakeutumisen osalta velallinen menettää omaisuutensa hallintaoikeuden sinä päivänä, jona hän toimittaa konkurssi-ilmoituksen tuomioistuimeen tai jona konkurssituomio annetaan. Hänen sijaansa nimitetään pesänhoitaja, joka ottaa hallintaansa konkurssivelallisen varallisuuden ja myy helposti pilaantuvan omaisuuden. Pesänhoitaja voi myös jatkaa elinkeinotoimintaa konkurssivelallisen sijasta tuomioistuimen suostumuksella. Hänen tehtävänään on säilyttää velallisen oikeudet, rekisteröidä mahdolliset rekisteröimättä olevat kiinnitykset ja tarvittaessa periä konkurssivelallisen puolesta tällä oleva saatava nostamalla kanne tuomioistuimessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Yhtiön vapaaehtoinen purkaminen:

 • Jos yhtiön osakkaat tekevät ilmoituksen vapaaehtoisesta purkamisesta, yhtiö nimittää pesänhoitajan. Nimityksestä on ilmoitettava yhtiörekisteriin.
 • Pesänhoitajana voi toimia lakimies tai tilintarkastaja. Pesänhoitajan tehtävänä on hallinnoida yhtiötä ja sen varallisuutta purkamismenettelyn aikana, ja hän edustaa yhtiötä oikeudellisesti. Hän raportoi osakkaille sen jälkeen, kun hän on hankkinut tiedot yhtiön varoista ja veloista sekä laatinut jakoluettelon. Hän kutsuu tarvittaessa koolle kokoukset, joista tärkein on loppukokous.
 • Velkoja-aloitteisessa vapaaehtoisessa yhtiön purkamisessa velkojat nimittävät tähän tarkoitukseen koolle kutsutussa kokouksessa pesänhoitajan, jonka on suoritettava edellä mainitut tehtävät.

Yhtiön purkaminen tuomioistuimen määräyksestä:

 • Tuomioistuin kuulee harkintansa mukaan yhtiön johtohenkilöitä, sihteeriä, osakkaita tai velkojia yhtiön maksukyvystä. Jos tuomioistuin toteaa, ettei yhtiö kykene maksamaan velkojaan, se hyväksyy hakemuksen ja antaa määräyksen yhtiön purkamisesta sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan väliaikaisia määräyksiä.
 • Jos tuomioistuin antaa määräyksen purkamisesta, yhtiö katsotaan purkautuneeksi siitä päivästä alkaen, jona purkamishakemus on jätetty tuomioistuimeen. Kyseisen päivämäärän jälkeen suoritetut osakkeiden tai muun omaisuuden siirrot tai yhtiötä koskevat määräykset (lukuun ottamatta kieltomääräyksiä) ovat pätemättömiä.
 • Tuomioistuin voi nimittää myös pesänhoitajan tai väliaikaisen pesänselvittäjän purkamista koskevassa määräyksessään. Näillä henkilöillä on samanlaiset tehtävät kuin vapaaehtoisessa purkamismenettelyssä nimetyllä pesänhoitajalla. Purkamismääräyksen antamisen jälkeen kaikki toimet yhtiötä tai sen omaisuutta vastaan edellyttävät kuitenkin tuomioistuimen hyväksyntää.
 • Jollei pesänhoitajaa ole nimetty, määrätään sekä vapaaehtoisessa että tuomioistuimen määräämässä purkamismenettelyssä virallinen pesänselvittäjä, joka voi suorittaa pesänhoitajan tehtäviä mukaan luettuna kokousten koolle kutsumisen. Purettavien yhtiöiden liiketoimista laaditaan ilmoitukset viralliselle pesänselvittäjälle. Kyseiset ilmoitukset on vahvistettava valaehtoisella todistuksella, ja niistä on käytävä ilmi varat, velat ja vastuut, velkojien tarkat tiedot ja heillä olevat vakuudet. Yhtiön johtohenkilöt vahvistavat annetut tiedot. Velkojat voivat tutustua ilmoituksiin maksusta. Saatuaan ilmoitukset virallinen pesänselvittäjä laatii raportin tuomioistuimelle.

Ne velkojat, jotka katsovat yhtiön tekemän sopimuksen loukkaavan etujaan, voivat vastustaa sopimusta tuomioistuimessa 14 päivän kuluessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

4. Mitkä ovat menettelyn aloittamisen vaikutukset?

Menettelyn alkaessa velkojat voivat turvautua ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta he voivat turvata elinkeinonharjoittajan varallisuuteen kohdistuvan saatavansa. Tällöin tulevat kyseeseen varotoimenpiteinä annettavat määräykset, joista on säädetty Code of Organisation and Civil Procedure -lain 829 pykälässä ja sitä seuraavissa pykälissä (Maltan lakikokoelman 12 luku).

Yhtiön maksukyvyttömyys:

 • Yhtiön vastuuhenkilöiden toimivaltuudet päättyvät, kun pesänhoitaja nimitetään.
 • Vaatimukset voidaan esittää viralliselle pesänselvittäjälle, pesänhoitajalle tai tuomioistuimelle, jos velkoja voi näyttää ne toteen.
 • Väliaikaistoimista velkojien käytettävissä ovat varotoimenpiteinä annettavat määräykset, joista on säädetty Code of Organisation and Civil Procedure -lain 829 pykälässä ja sitä seuraavissa pykälissä (Maltan lakikokoelman 12 luku).

Pesänhoitajan laatimat hakemukset, jotka koskevat rekisteröintiä tai ilmoittamista julkisessa rekisterissä, on toimitettava yhtiörekisteriin (Malta Financial Services Authority English).

5. Mitä erityissäännöksiä sovelletaan tiettyihin saatavatyyppeihin?

Saatavat asetetaan etusijajärjestykseen normaalien siviilioikeudellisten sääntöjen mukaisesti; kyseiset säädökset on annettu Civil Code -lain XXIII osaston 16 luvussa. Etusijalle asetetaan muun muassa työnantajan suorittamat työntekijöiden sosiaaliturvamaksut, hautajaiskulut ja virkamiesten palkat.

Sivun alkuunSivun alkuun

6. Mitä säännöksiä sovelletaan velkojia vahingoittaviin oikeustoimiin?

Vilpilliset liiketoimet ovat pätemättömiä.

Yhtiön maksukyvyttömyys:

 • Maltan lainsäädännön mukaan omaisuuden tai varojen siirto tai yhtiön suorittama maksu on pätemätön, jos se on suoritettu kuuden kuukauden sisällä ennen yhtiön purkamista.
 • Yhtiön palauttamista yhtiörekisteriin ja purkamismenettelyn uudelleen käsittelyä voidaan pyytää tuomioistuimelta viiden vuoden kuluessa siitä, kun yhtiö on poistettu rekisteristä. Tuomioistuimen on varmistauduttava, että kyseessä on ainoa muutoksenhakukeino pyynnön toteuttamiseksi.
 • Sen jälkeen, kun yhtiö on poistettu rekisteristä, kuka tahansa voi myös toimittaa tuomioistuimelle hakemuksen omaisuuden jaon oikaisemisesta siten, että omaisuuteen sisällytetään ne yhtiön varat, jotka ovat jääneet pois jakoluettelosta.

Velkoja, jonka saatavaa ei ole suoritettu, voi vaatia hakemuksella, joka on toimitettava tuomioistuimelle viiden vuoden kuluessa yhtiön rekisteristä poistamisesta, että saatava maksetaan tälle määräsuhteessa siitä osuudesta, jonka yhtiön osakkeenomistajat ovat saaneet jakoluettelon mukaan.

7. Mitkä ovat saatavien valvonnan ja hyväksymisen edellytykset?

Velallista, oli tämä sitten yksityishenkilö tai yhtiö, vastaan esitetty vaade on näytettävä aina toteen asiakirjoilla ja muilla todisteilla, jotka osoittavat saatavan perusteen ja joiden nojalla sille voidaan vahvistaa etusija. Saatavien etusijajärjestystä on käsitelty edellä kohdassa 4.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Mitä säännöksiä sovelletaan saneerausmenettelyssä saneerausohjelman osalta?

Ks. edellä kohta 1.

9. Mitä säännöksiä sovelletaan yhtiön purkamismenettelyyn?

 • Pesänhoitaja laatii velkojaluettelon ja kutsuu velkojainkokouksen koolle. Velkojat voivat myös esittää saataviaan hyväksyttäväksi etusijajärjestystä koskevassa menettelyssä. Tuomioistuin ratkaisee saatavien hyväksyttävyyden ja määrää samassa päätöksessä velkojainkokouksen pitämisestä. Sekä konkurssivelallinen että velkojat voivat osallistua kokoukseen, jossa velallinen esittää maksujärjestelyehdotuksen eli akordin. Jos velkojat hyväksyvät ehdotuksen, konkurssivelallisen taloudellinen tilanne elvytetään liiketoiminnan jatkamiseksi. Jos ehdotusta ei hyväksytä, pesänhoitaja myy velallisen omaisuuden, minkä jälkeen tuomioistuin määrää erillisellä päätöksellä velkojien etusijajärjestyksen. Konkurssivelallisen liiketoiminnan elvyttämisestä määrätään myöhemmin annettavassa tuomioistuimen päätöksessä. Jos velallisen todetaan ajautuneen konkurssiin vilpillisessä mielessä, hänen liiketoimintaansa ei ryhdytä elvyttämään.
 • Yhtiön vapaaehtoinen purkaminen: Jos jakoluettelo hyväksytään loppukokouksessa, yhtiö poistetaan yhtiörekisteristä sekä osakkeenomistajien että velkojien aloitteesta käynnistetyn purkamismenettelyn osalta rekisteriin tehdyillä asianmukaisilla ilmoituksilla.
 • Yhtiön purkaminen tuomioistuimen määräyksestä: Tuomioistuin tutkii virallisen pesänselvittäjän tai pesänhoitajan laatiman raportin velkojille suoritetuista maksuista. Jos tuomioistuin hyväksyy lopputuloksen, se määrää yhtiön poistettavaksi yhtiörekisteristä.

10. Mitkä ovat menettelyn päättämisen edellytykset?

Purkamismenettelyn päättämisen seurauksena yhtiö poistetaan yhtiörekisteristä.

Rikosoikeudellisia toimenpiteitä voidaan kohdistaa yhtiön vastuuhenkilöön, joka on yhtiön purkamista edeltäneen 12 kuukauden aikana salannut varoja tai asiakirjoja taikka luovuttanut pois omaisuutta tai toiminut muutoin vilpillisesti. Kyseiset henkilöt voidaan velvoittaa siviilioikeudellisessa menettelyssä suorittamaan yhtiölle takaisin sille kuuluvat saatavat tai vahingonkorvaus. Laissa säädetään myös menettelyistä, joita sovelletaan yhtiön johtohenkilöiden lainvastaisten liiketoimien ja vastuuhenkilöiden vilpillisten liiketoimien osalta.

Lisätietoja

 • Maltan rahoitusalan valvontaviranomainen English
 • Oikeus- ja sisäasiainministeriö English

« Konkurssi - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 26-07-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta