Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Μάλτα

Τελευταία ενημέρωση: 26-07-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Μάλτα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τί αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τί αποσκοπούν;

 • Η πτώχευση προσώπου ή προσωπικής εταιρείας (εκτός των κεφαλαιουχικών), διέπεται από τον Εμπορικό Κώδικα (άρθρα 477 επόμ., κεφάλαιο 13 της νομοθεσίας της Μάλτας). Η αφερεγγυότητα των κεφαλαιουχικών εταιρειών ρυθμίζεται στον τίτλο II μέρος V του νόμου περί εταιρειών, κεφάλαιο 386.
 • Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορούν να κινηθούν εφόσον η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
 • Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι πτωχεύει όταν αναστείλει την πληρωμή των οφειλών του. Μπορεί να προβεί σε εκούσια δήλωση πτώχευσης στο Πρώτο Τμήμα του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου. Η διαδικασία πτώχευσης μπορεί επίσης να κινηθεί από τους πιστωτές.
 • Όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, μπορεί να προβεί σε συμφωνία ή συμβιβασμό με τους πιστωτές ή τους εταίρους της. Η συμφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των πιστωτών ή των εταίρων (3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα των πιστώσεων, σε συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό), και να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την αναδιάρθρωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την ανασυγκρότηση (συγχώνευση).
 • Εφόσον οι διευθύνοντες σύμβουλοι διαπιστώσουν ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, πρέπει να συγκαλέσουν γενική συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από τη διαπίστωση αυτή. Επίσης, μπορεί να καταθέσουν αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης στο δικαστήριο. Στις διαδικασίες αυτές, μπορεί να διοριστεί ειδικός ελεγκτής που αναλαμβάνει τη διαχείριση της επιχείρησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από την εταιρεία, από τους διευθύνοντες συμβούλους ή από τους πιστωτές. Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές δεν μπορούν να κινηθούν για μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 185 του νόμου περί εταιρειών) των οποίων οι οφειλές δεν υπερβαίνουν τις 200.000 Lm (λίρες Μάλτας). Υπάρχουν επίσης διατάξεις για τις παράνομες και δόλιες συναλλαγές εκ μέρους υπαλλήλων της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσχέρειες.
 • Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να λάβουν διάφορες μορφές:
  • Η εταιρεία, με έκτακτη απόφαση, αποφασίζει να προβεί σε λύση και εκούσια εκκαθάριση·
  • Η εταιρεία, με έκτακτη απόφαση, αποφασίζει να προβεί σε λύση και δικαστική εκκαθάριση·
  • Το δικαστήριο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, μπορεί να διατάξει την εκκαθάριση της εταιρείας, αν διαπιστώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Πτώχευση εμπόρου ή ιδιώτη:
 • Εάν προβεί σε εκούσια δήλωση πτώχευσης, πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τα στοιχεία του, τα στοιχεία των πιστωτών του και το είδος των οφειλών του. Πρέπει επίσης να καταθέσει στο δικαστήριο όλα τα εμπορικά του βιβλία και έγγραφα.
 • Στην περίπτωση αυτή, ο γραμματέας του δικαστηρίου καλεί τους πιστωτές να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Επίσης δημοσιεύει τη δήλωση του εμπόρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία καθημερινή εφημερίδα.
 • Ένας πιστωτής μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία κατά του εμπόρου και να ζητήσει την κήρυξη του τελευταίου σε πτώχευση. Αν ο πιστωτής δεν προβεί σε κίνηση διαδικασίας για την κατάταξη των πιστωτών μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου που κηρύσσει την πτώχευση, τότε η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί από οποιονδήποτε άλλο πιστωτή.
Η εκούσια εκκαθάριση μιας επιχείρησης προϋποθέτει:
 • Έκτακτη απόφαση της εταιρείας η οποία κοινοποιείται δεόντως στον υπεύθυνο του μητρώου εταιρειών. Η έκτακτη απόφαση που λαμβάνεται από τους εταίρους πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο B(1), το οποίο υπογράφεται από ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή τον γραμματέα της εταιρείας. Στο έντυπο αυτό αναφέρεται η ημερομηνία λύσης της εταιρείας.
 • Αν οι διευθύνοντες σύμβουλοι προβούν σε δήλωση φερεγγυότητας, στην οποία αποδεικνύουν ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε η διαδικασία θα ονομαστεί εκούσια εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
 • Εάν οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν προβούν στη δήλωση αυτή, η διαδικασία αποτελεί εκούσια εκκαθάριση με απόφαση των πιστωτών.
 • Η δήλωση φερεγγυότητας πρέπει να γίνεται στο έντυπο B(2) και να συνοδεύεται από δήλωση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της εταιρείας, απ’ όπου προκύπτει η κατάσταση κατά το τελευταίο τρίμηνο προ της λύσης ή κατά την ημερομηνία λύσης της.
Για τη δικαστική εκκαθάριση απαιτείται:
 • Αίτηση που κατατίθεται σε δικαστήριο από την εταιρεία, το διοικητικό συμβούλιο, τους πιστωτές, τους μετόχους, τους διευθύνοντες συμβούλους ή τον σύνδικο (επίτροπο), και κοινοποιείται στον υπεύθυνο του μητρώου εταιρειών.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας;

Από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του εμπόρου στο δικαστήριο ή έκδοσης της απόφασης περί πτωχεύσεως, ο πτωχεύσας στερείται της περιουσίας του. Στη θέση του διορίζεται σύνδικος, στον οποίο μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του πτωχεύσαντος και πωλεί τα υποκείμενα σε φθορά αντικείμενα· μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες της επιχείρησης αντί του εμπόρου, με την άδεια του δικαστηρίου. Καθήκον του είναι να διασφαλίζει τα δικαιώματα του οφειλέτη, να εγγράψει τυχόν υποθήκες ή ακόμη και να ασκήσει αγωγές εξ ονόματος του πτωχεύσαντος για την είσπραξη των τυχόν οφειλομένων σ’ αυτόν ποσών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εκούσια εκκαθάριση επιχείρησης:

 • Σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης από τους εταίρους, η εταιρεία διορίζει εκκαθαριστή και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο του μητρώου εταιρειών.
 • Ο εκκαθαριστής μπορεί να είναι είτε δικηγόρος είτε λογιστής. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επιχείρησης και για τα στοιχεία του ενεργητικού της στη διάρκεια της εκκαθάρισης και είναι υπεύθυνος για τη νομική και δικαστική της εκπροσώπηση. Υποβάλλει έκθεση στους εταίρους, όταν ολοκληρώσει τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σχετικά με το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας και καταρτίσει πρόγραμμα διανομής. Συγκαλεί συνελεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η συμβιβαστική συνέλευση.
 • Σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης εκ μέρους των πιστωτών, οι τελευταίοι διορίζουν εκκαθαριστή με τα ίδια καθήκοντα όπως τα προαναφερθέντα, σε συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης:

 • Αν το δικαστήριο σχηματίσει πεποίθηση ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να εκπληρώσει τις οφειλές της, μετά από ακρόαση των διευθυνόντων συμβούλων, του γραμματέα της εταιρείας, των ομόρρυθμων εταίρων και των πιστωτών, κατά την κρίση του, δέχεται την αίτηση και διατάσσει εκκαθάριση, καθώς και προσωρινά μέτρα τα οποία ενδεχομένως κρίνει σκόπιμα.
 • Αν το δικαστήριο εκδώσει διαταγή εκκαθάρισης, η επιχείρηση θα θεωρηθεί ότι λύθηκε από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για εκκαθάριση. Τυχόν μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών, και η έκδοση τυχόν διαταγών πληρωμής, εκτός από διαταγές απαγορευτικών μέτρων, μετά την ημερομηνία αυτή είναι άκυρες.
 • Με τη διαταγή εκκαθάρισης το δικαστήριο μπορεί επίσης να διορίσει εκκαθαριστή ή προσωρινό διαχειριστή. Τα πρόσωπα αυτά έχουν καθήκοντα ανάλογα με εκείνα που έχει ο εκκαθαριστής σε εκούσια εκκαθάριση. Ωστόσο, μετά την έκδοση της διάταξης εκκαθάρισης, για όλες τις πράξεις κατά της εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας απαιτείται άδεια του δικαστηρίου.
 • Τόσο στην εκούσια όσο και στη δικαστική εκκαθάριση, ελλείψει εκκαθαριστή, στη θέση του μπορεί να ενεργήσει ο σύνδικος, ο οποίος μπορεί επίσης να συγκαλεί συνελεύσεις. Σ’αυτόν κατατίθενται οι καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων. Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, και πρέπει να παρουσιάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού, τις οφειλές και υποχρεώσεις, λεπτομερή στοιχεία των πιστωτών και των ασφαλειών τους· ελέγχονται επίσης από τους διευθύνοντες συμβούλους, και μπορούν να τις εξετάσουν οι πιστωτές έναντι καταβολής τέλους. Μετά την παραλαβή των εν λόγω καταστάσεων, ο σύνδικος υποβάλλει έκθεση στο δικαστήριο.

Οι πιστωτές που θεωρούν ότι θίγονται από οποιοδήποτε συμβιβασμό στον οποίο προβαίνει η επιχείρηση, μπορούν να τον αμφισβητήσουν ενώπιον του δικαστηρίου μέσα σε 14 ημέρες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

Κατά την έναρξη της διαδικασίας οι πιστωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν συντηρητικά μέτρα για την προστασία των απαιτήσεών τους επί της περιουσίας του εμπόρου. Πρόκειται για τα συντηρητικά μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 829 και επόμ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

Πτώχευση εταιρείας:

 • Με τον διορισμό εκκαθαριστή παύουν οι εξουσίες των υπαλλήλων της εταιρείας.
 • Κάθε απαίτηση μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του συνδίκου, εκκαθαριστή ή του δικαστηρίου, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί από τον εκάστοτε πιστωτή.
 • Τα προσωρινά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι είναι οι διαταγές συντηρητικών μέτρων που προβλέπονται για τους πιστωτές. Οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις είναι τα άρθρα 829 και επόμ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

Αιτήσεις του εκκαθαριστή για καταχώριση ή διατυπώσεις δημοσιότητας σε δημόσιο μητρώο απευθύνονται στον υπεύθυνο του μητρώου εταιρειών στην Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας English.

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

Η κατάταξη των απαιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες αστικού δικαίου που περιέχονται στον τίτλο XXIII του Αστικού Κώδικα, κεφάλαιο 16. Μεταξύ των απαιτήσεων που έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων, είναι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που πρέπει να καταβάλλει το εργοδότης για λογαριασμό των υπαλλήλων, τα έξοδα κηδείας και οι μισθοί των υπαλλήλων.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

Κάθε δόλια συναλλαγή είναι άκυρη.

Κατά την πτώχευση εταιρειών:

 • Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου και κάθε πράξη με την οποία επιβαρύνεται η εταιρεία κατά τους τελευταίους έξι μήνες προ της λύσης της είναι άκυρες.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που διαγράφηκε η εταιρεία από το εμπορικό μητρώο, και να ζητήσει την εκ νέου εγγραφή της στο μητρώο και την επανέναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. Για να δεχθεί την εν λόγω αίτηση το δικαστήριο πρέπει να πειστεί ότι είναι το μόνο διαθέσιμο μέσο.
 • Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει στο δικαστήριο αίτηση μετά τη διαγραφή της εταιρείας, και να ζητήσει τη διόρθωση του σχεδίου διανομής της περιουσίας ώστε να περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία της που είχαν αφεθεί εκτός του σχεδίου.

Κάθε πιστωτής του οποίου οι απαιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν μπορεί να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο εντός πέντε ετών από τη διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο και να ζητήσει την ικανοποίησή του κατ’αναλογία (pro rata) από το μέρισμα που έλαβαν οι μέτοχοι σύμφωνα με το σχέδιο διανομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και αποδοχής των απαιτήσεων;

Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε απαίτηση κατά του δανειστή, είτε είναι πρόσωπο είτε εταιρεία, πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα και άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι είναι αληθής και να κατατάσσεται στην ανάλογη σειρά. Η κατάταξη των απαιτήσεων γίνεται όπως περιγράφεται παραπάνω στο  σημείο 4.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Βλ. παραπάνω σημείο 1.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

 • Ο σύνδικος καταρτίζει κατάλογο των πιστωτών και συγκαλεί συνέλευση. Οι πιστωτές μπορούν επίσης να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία κατάταξης. Το δικαστήριο αποφασίζει ποιες απαιτήσεις είναι αποδεκτές και στην ίδια απόφαση προβλέπει την πραγματοποίηση συνέλευσης των πιστωτών. Τόσο ο πτωχεύσας όσο και οι πιστωτές μπορούν να συμμετέχουν στη συνέλευση· ο πτωχεύσας υποβάλλει σχέδιο συμβιβασμού. Αν το τελευταίο εγκριθεί από τους πιστωτές, τότε ο πτωχεύσας αποκαθίσταται και μπορεί να αναλάβει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Εάν δεν εγκριθεί, ο σύνδικος προβαίνει σε πώληση της πτωχευτικής περιουσίας και εν συνεχεία το δικαστήριο με ειδική απόφαση προβαίνει σε κατάταξη των πιστωτών. Αργότερα ο πτωχεύσας αποκαθίσταται με απόφαση του δικαστηρίου. Αν κριθεί ένοχος δόλιας χρεοκοπίας, τότε δεν γίνεται αποκατάσταση.
 • Εκούσια εκκαθάριση: τόσο σε εκούσια χρεοκοπία με απόφαση των εταίρων όσο και των πιστωτών, εάν το σχέδιο διανομής εγκριθεί στην τελική συνέλευση, τότε μετά τις δέουσες κοινοποιήσεις στο μητρώο των εταιρειών, η εταιρεία διαγράφεται από αυτό.
 • Δικαστική εκκαθάριση: το δικαστήριο αναλύει την έκθεση του συνδίκου ή του εκκαθαριστή όσον αφορά την ικανοποίηση των πιστωτών και, αν συμφωνήσει με τα σχετικά συμπεράσματα, διατάσσει τη διαγραφή της εταιρείας από τα μητρώα των εταιρειών.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας;

Τα αποτελέσματα της περάτωσης όλων των διαδικασιών εκκαθάρισης είναι ότι η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των εταιρειών.

Μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία κατά υπαλλήλων της εταιρείας οι οποίοι, εντός των δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λύσης, είχαν αποκρύψει στοιχεία του ενεργητικού ή έγγραφα ή διέθεσαν στοιχεία ενεργητικού ή με άλλο τρόπο ενήργησαν δόλια. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να καταδικαστούν σε επιστροφή κάθε χρηματικού ποσού που οφείλουν στην εταιρεία ή ακόμη και σε καταβολή αποζημίωσης. Η νομοθεσία επίσης προβλέπει ένδική προστασία σε περίπτωση παράνομων συναλλαγών από διευθύνοντες συμβούλους και δόλιων συναλλαγών από υπαλλήλους της εταιρείας.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Αρχή Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών της Μάλτας English
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων English

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Μάλτα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 26-07-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο