Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Malta

Seneste opdatering : 28-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

 • For fysiske personer og forretningsmæssige partnerskaber, bortset fra virksomheder, findes reglerne om konkurs i Commercial Code (§ 477 ff. i kapitel 13 i Maltas lovsamling (Laws of Malta)). Reglerne om virksomheders insolvens findes i afsnit II i del V af Companies Act, kapitel 386.
 • Insolvensbehandling kan indledes, når virksomheden ikke er i stand til at betale sin gæld.
 • En fysisk person anses for at være insolvent, når vedkommende ophører med at betale sin gæld. Vedkommende kan frivilligt indgive en konkurserklæring til First Hall of the Civil Court. Konkursproceduren kan også indledes af kreditorerne.
 • Hvis en virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, kan den indgå en betalingsordning eller en akkord med sine kreditorer eller anpartshavere. En sådan ordning skal have tilslutning fra et flertal af kreditorerne eller anpartshaverne (der værdimæssigt skal repræsentere 3/4 af dem, der er til stede og afgiver stemme på et særligt indkaldt møde), ligesom den skal godkendes af retten. En betalingsordning kan også omfatte en omstrukturering af et selskabs anpartskapital eller en sammenlægning.
 • Når lederne bliver klar over, at virksomheden er i økonomiske vanskeligheder, skal de indkalde til en generalforsamling senest en måned herefter. Desuden kan de til retten indgive en begæring med henblik på genopretning af virksomheden. Under behandlingen af en sådan sag kan der udpeges en særlig administrator til at lede administrationen af virksomheden. Begæringen kan indgives af virksomheden, af lederne eller af kreditorerne. En sådan behandling kan dog ikke indledes for små virksomheder (som defineret i § 185 i Companies Act), der skylder kreditorerne under 220 000 maltesiske lira. Der findes også særlige bestemmelser om uhæderlig eller svigagtig adfærd, hvis virksomhedens ledere handler svigagtigt i denne periode, hvor virksomheden er i vanskeligheder.
 • Der findes forskellige procedurer for insolvensbehandling:
  • Når virksomheden træffer en ekstraordinær beslutning om opløsning og frivillig likvidation af virksomheden.
  • Når virksomheden træffer en ekstraordinær beslutning om opløsning og likvidation af virksomheden ved en retsafgørelse.
  • Retten kan efter begæring dekretere tvungen likvidation af virksomheden, hvis retten er overbevist om, at virksomheden ikke kan betale sin gæld.

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

En handelsdrivendes eller enkeltpersons konkurs:
 • Hvis den pågældende frivilligt erklærer sig konkurs, skal erklæringen indeholde nærmere oplysninger om skyldneren, kreditorerne og arten af den gæld, den pågældende skylder. Vedkommende skal også forelægge retten alle sine forretningsbøger og –papirer.
 • I sådanne tilfælde indkalder justitssekretæren kreditorerne til at give møde i retten for at fremsætte deres fordringer. Han offentliggør også den handelsdrivendes konkurserklæring i Government Gazette (statstidende) og i et dagblad.
 • En kreditor kan også indlede insolvensproceduren for en handelsdrivende ved at begære, at skyldneren erklæres konkurs. Hvis den pågældende kreditor ikke, når retten har erklæret skyldneren konkurs, indleder en sag med henblik på at få fastslået kreditorrækkefølgen, kan enhver anden kreditor indlede en sådan sag.
Frivillig likvidation af en virksomhed forudsætter:
 • At virksomheden træffer en ekstraordinær beslutning herom, og at denne behørigt meddeles til virksomhedsregisteret (Registrar of Companies). Den ekstraordinære beslutning, som anpartshaverne har truffet, skal vedlægges formular B(1), som skal være underskrevet af en af lederne eller af virksomhedssekretæren. Denne formular er afgørende for opløsningsdatoen.
 • Hvis ledelsen afgiver en solvenserklæring, der viser, at virksomheden inden for en nærmere angiven frist vil være i stand til at betale sin gæld, betegnes likvidationen som en frivillig likvidation på foranledning af anpartshaverne (members' voluntary winding-up).
 • Hvis ledelsen ikke afgiver en sådan erklæring, betegnes likvidationen som en frivillig likvidation på foranledning af kreditorerne (creditors’ voluntary winding-up).
 • Solvenserklæringen skal afgives på formular B(2), og den skal vedlægges en opgørelse over aktiver og passiver, som viser situationen i tremånedersperioden forud for opløsningsdatoen eller på opløsningsdatoen.
Likvidation ved en retsafgørelse forudsætter:
 • At der til retten indgives en begæring herom af virksomheden, bestyrelsen, obligationshavere, kreditorer, anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer eller den offentlige bobestyrer (The Official Receiver), og at denne begæring behørigt meddeles til virksomhedsregisteret.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer?

Datoen for den handelsdrivendes frivillige indgivelse af en konkurserklæring til retten eller datoen for rettens afsigelse af konkursdekret er den dato, fra hvilken den konkursramte fratages rådigheden over sine aktiver. Der udpeges en kurator i vedkommendes sted. Kuratoren overtager rådigheden over den konkursramtes aktiver og afhænder eventuelle letfordærvelige aktiver. Han kan også med rettens samtykke fortsætte forretningsvirksomheden på den konkursramtes vegne. Han har til opgave at beskytte skyldnerens rettigheder, at registrere eventuel uregistreret gæld, og han kan endog på den konkursramtes vegne anlægge retssag med henblik på inddrivelse af eventuelle tilgodehavender.

TopTop

En virksomheds frivillige likvidation:

 • Ved frivillig likvidation på foranledning af anpartshaverne er det virksomheden, der udpeger en likvidator. Udpegningen heraf meddeles til virksomhedsregisteret.
 • Likvidatoren kan være en advokat eller en revisor. Han er ansvarlig for forvaltningen af virksomheden og dens aktiver i likvidationsperioden, og er virksomhedens retlige repræsentant, også i retssager. Han aflægger rapport til anpartshaverne, når han har indsamlet alle oplysninger om virksomhedens aktiver og gæld, og når han har udarbejdet en udlodningsplan. Han indkalder til møder, når det anses for nødvendigt, idet det afsluttende møde er det vigtigste.
 • Ved en frivillig likvidation på foranledning af kreditorerne er det kreditorerne, der på et særligt indkaldt kreditormøde udpeger en likvidator med de samme opgaver som ovenfor nævnt.

Likvidation ved en retsafgørelse:

 • Hvis retten, efter eventuelt at have hørt ledelsen, virksomhedssekretæren, anpartshaverne og kreditorerne, er overbevist om, at virksomheden ikke kan betale sin gæld, imødekommer den begæringen og udsteder et likvidationsdekret, eventuelt med tilknyttede midlertidige påbud, som den måtte finde nødvendige.
 • Hvis retten udsteder et likvidationsdekret, anses virksomheden for at være opløst på datoen for indgivelsen af likvidationsbegæringen. Efter denne dato vil enhver overdragelse af ejendom eller andele og enhver udstedelse af garantier, bortset fra garantier for overholdelse af påbud, være ugyldig.
 • Retten kan også i likvidationsdekretet udpege en likvidator eller en midlertidig administrator. Sådanne udpegede personer har tilsvarende opgaver som dem, der udføres af likvidator ved en frivillig likvidation. Efter likvidationsdekretets udstedelse er enhver retsforfølgning vedrørende virksomheden eller dens ejendom betinget af rettens samtykke.
 • Hvis der ikke udpeges nogen likvidator, det være sig ved en frivillig likvidation eller ved en likvidation ved en retsafgørelse, har den offentlige bobestyrer beføjelse til at handle som likvidator og til at indkalde til møder. Han modtager opgørelser over aktiver og passiver fra virksomheder, der likvideres. Disse opgørelser skal være bekræftet ved en beediget erklæring, og de skal vise aktiver og gæld og indeholde nærmere oplysninger om kreditorerne og disses sikkerheder. Opgørelserne verificeres af ledelsen. Kreditorerne kan få indsigt i opgørelserne mod erlæggelse af et gebyr. Når den offentlige bobestyrer har modtaget disse opgørelser, aflægger han rapport til retten.

Kreditorer, der mener, at deres rettigheder krænkes ved en ordning, som virksomheden indgår, kan over for retten fremsætte indsigelser herimod inden for en frist på 14 dage.

TopTop

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer?

Ved indledningen af proceduren kan kreditorerne træffe sikringsforanstaltninger for at beskytte deres fordringer i den handlendes aktiver. Der er tale om de sikringsforanstaltninger, der er omhandlet i § 829 ff. i Code of Organisation and Civil Procedure, kapitel 12 i Maltas lovsamling.

Virksomheders insolvens:

 • Ved udpegningen af en likvidator mister virksomhedens ledere deres beføjelser.
 • Enhver fordring kan fremsættes over for den offentlige bobestyrer, likvidatoren eller retten, når blot kreditor kan forelægge dokumentation for fordringen.
 • De foreløbige forholdsregler, som enhver berørt person kan gøre brug af, er de sikringsforanstaltninger, som er til rådighed for enhver kreditor. De relevante bestemmelser herom findes i § 829 ff. i Code of Organisation and Civil Procedure, kapitel 12 i Maltas lovsamling.

En likvidators eventuelle anmodning om registrering eller offentliggørelse i et offentligt register skal rettes til virksomhedsregisteret (Registry of Companies) ved Malta Financial Services Authority English.

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

Prioriteringen af fordringerne følger de normale civilretlige bestemmelser, der findes i afsnit XXIII i retsplejeloven (Civil Code), kapitel 16. Blandt de privilegerede fordringer, der går forud for andre fordringer, kan nævnes socialsikringsbidrag, som arbejdsgiveren skal betale for de ansatte, begravelsesomkostninger og lønninger.

TopTop

6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne?

Enhver svigagtig handel er ugyldig.

Virksomheders insolvens:

 • Ifølge loven er enhver overdragelse af ejendom eller aktiver og enhver aftale, der bebyrder virksomheden, ugyldig, når dispositionen er truffet inden for de seneste seks måneder inden opløsningen.
 • Enhver berørt person kan inden for en frist på fem år fra datoen for virksomhedens slettelse i virksomhedsregisteret anmode retten om, at virksomhedens navn genoptages i registeret, og at likvidationssagen genåbnes. For at godkende en sådan anmodning skal retten finde det godtgjort, at dette er den eneste mulige fremgangsmåde.
 • Enhver berørt person kan også efter slettelsen af virksomhedens navn anmode retten om, at udlodningsplanen berigtiges, så der medtages et af virksomhedens aktiver, som ikke var blevet medtaget.

Enhver kreditor, som ikke har modtaget betaling, kan inden for en frist på fem år fra slettelsen af virksomhedens navn ansøge retten om at modtage forholdsvis betaling af de udloddede beløb, som anpartshaverne har modtaget i henhold til udlodningsplanen.

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

I alle tilfælde skal enhver fordring mod skyldneren, det være sig en enkeltperson eller en virksomhed, dokumenteres ved hjælp af dokumenter eller andre beviser, der godtgør, at fordringen virkelig består, og giver grundlag for fordringens prioritering. Prioritetsrækkefølgen er som beskrevet i punkt 4.

TopTop

8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger?

Se punkt 1.

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

 • Kurator opstiller en liste over kreditorerne og indkalder til et møde. Kreditorer kan også indgive anmodning om at blive optaget i prioritetsrækkefølgen. Retten træffer afgørelse om, hvilke fordringer der kan anerkendes, og indkalder ved samme dekret til et kreditormøde. Både skyldneren og kreditorerne kan deltage i mødet, og skyldneren kan forelægge et forslag til en frivillig akkord. Hvis dette forslag godkendes af kreditorerne, genvinder skyldneren sin handleevne. Hvis det ikke godkendes, indleder kurator afhændelsen af skyldnerens ejendom, og retten fastlægger ved et særligt dekret kreditorrækkefølgen. Senere genvinder skyldneren sin handleevne ved et dekret afsagt af dommeren. Hvis skyldneren er fundet skyldig i svigagtig konkurs, genvinder han ikke sin handleevne.
 • Frivillig likvidation: Ved frivillig likvidation, det være sig på foranledning af anpartshaverne eller af kreditorerne, gælder det, at hvis udlodningsplanen godkendes på det afsluttende møde, så vil virksomhedens navn blive slettet i virksomhedsregisteret, når dette har modtaget de relevante meddelelser.
 • Likvidation ved en retsafgørelse: Retten gennemgår den offentlige bobestyrers eller likvidatorens rapport vedrørende betalingen af kreditorerne, og hvis retten er tilfreds med konklusionerne, afsiger den et dekret om, at virksomhedens navn skal slettes i virksomhedsregisteret.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Virkningerne af afslutningen af enhver likvidationsprocedure er, at virksomhedens navn slettes i virksomhedsregisteret.

Der kan indledes straffesag mod ledere i virksomheden, der inden for de seneste tolv måneder inden datoen for virksomhedens opløsning har skjult aktiver eller dokumenter eller afhændet aktiver eller som på anden måde har handlet svigagtigt. I civile retssager kan sådanne ledere blive dømt til at tilbagebetale virksomheden eventuelle beløb, som tilhører virksomheden, eller endog til at betale skadeserstatning. Loven giver også mulighed for at rejse sag i tilfælde af lederes uhæderlige forretningsførelse eller virksomhedsrepræsentanters svigagtige adfærd.

Yderligere oplysninger

 • Malta Financial Services Authority English
 • Ministry for Justice and Home Affairs English

« Konkurs - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 28-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige