Europese Commissie > EJN > Faillissement > Letland

Laatste aanpassing: 19-01-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten insolventieprocedures bestaan er en welke doelstellingen hebben die? 1.
2. Wat zijn de voorwaarden van elk van deze procedures? 2.
3. Welke rol hebben de verschillende deelnemers bij elk soort procedure? 3.
4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure? 4.
5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde soorten vorderingen? 5.
6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen? 6.
7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen? 7.
8. Welke voorschriften zijn van toepassing op de reorganisatie? 8.
9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening? 9.
10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure? 10.

 

1. Welke soorten insolventieprocedures bestaan er en welke doelstellingen hebben die?

Volgens de nationale wetgeving is insolventie de toestand waarin een schuldenaar zijn schulden niet kan voldoen. De insolventie wordt door een rechter uitgesproken.

Een insolventieprocedure kan leiden tot:

 1. herstel, namelijk opheffing van de toestand van insolventie door maatregelen ten uitvoer te leggen met als doel het voorkomen van een mogelijk faillissement van de schuldenaar en het herstellen van zijn solventie en capaciteit om de vorderingen van zijn schuldeisers te voldoen;

  Zolang er geen besluit over herstel is genomen, mogen de preferente schuldeisers hun rechten met betrekking tot de activa van de schuldenaar die tot zekerheid van hun vorderingen dienen, niet uitoefenen, totdat een herstelplan is afgewezen of, indien het herstel wordt aangenomen en goedgekeurd, totdat het herstel voltooid is of wordt beëindigd.

 2. schikking, namelijk opheffing van de toestand van insolventie door een overeenkomst tussen de schuldeisers en de schuldenaar over de uitvoering van de verplichtingen van de schuldenaar;

  Bij schikking zijn de schuldeisers gebonden door de bepalingen en voorwaarden van de schikking. Zij moeten de schikking volgen, zelfs indien zij tegen de schikking hebben gestemd of niet aan de stemming hebben deelgenomen. Bovendien kan de crediteurenvergadering niet besluiten tot een herstelplan of de opening van een faillissementsprocedure zolang de schikking van kracht is.

 3. faillissement, namelijk opheffing van de toestand van insolventie door de goederen van de schuldenaar te gelde te maken en de vorderingen van de schuldeisers te voldoen met de aldus verkregen middelen;

  In Letland bestaan er geen preventieve maatregelen ter verbetering van de solventie voor de opening van een insolventieprocedure, noch informele herstructureringen en reorganisaties.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Wat zijn de voorwaarden van elk van deze procedures?

Tegen volgende categorieën personen kan een insolventieprocedure worden gevoerd:

 1. alle ondernemingen die in het bedrijfsregister zijn opgenomen;
 2. staatsondernemingen en gemeentelijke ondernemingen en bedrijven in de overgangsperiode.

Tegen natuurlijke personen kan geen insolventieprocedure worden gevoerd.

De volgende personen kunnen een rechter verzoeken om opening van een insolventieprocedure (insolventieaanvraag):

 1. schuldenaars of vereffenaars van schuldenaars (vereffeningscommissies);
 2. schuldeisers of groepen van schuldeisers;
 3. curatoren;
 4. bevoegde nationale en gemeentelijke instanties.

Nadat een schuldenaar insolvent is verklaard, zal de curator het volgende doen:

 1. binnen een termijn van drie dagen nadat de schuldenaar insolvent is verklaard, zendt hij een bericht en een afschrift van de uitspraak van de rechter toe aan het bedrijfsregister English - latviešu valoda en het kadaster English - latviešu valoda waar onroerende goederen geregistreerd zijn, met vermelding van zijn naam en telefoonnummer en de vestigingsplaats van het bedrijf;

  Het bedrijfsregister zal de overgemaakte informatie registreren volgens de in de wet op het bedrijfsregister beschreven procedures. Volgens de kadasterwet moet het kadaster in de juiste sectie van het kadaster een aantekening maken dat de eigenaar insolvent is verklaard;

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

 2. binnen een termijn van drie dagen nadat de schuldenaar insolvent is verklaard, laat hij een bericht van insolventie in de officiële krant “Latvijas Vēstnesis” latviešu valoda publiceren. Hij mag het bericht van insolventie ook in andere kranten laten publiceren.

3. Welke rol hebben de verschillende deelnemers bij elk soort procedure?

Het verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen de schuldenaar wordt onderzocht door een bevoegde regionale rechter (waar de schuldenaar zijn geregistreerde adres heeft).

De curator is een persoon die door een rechter is aangewezen op basis van een voorstel van staatsbureau “insolventiebeheer”.

Alleen een natuurlijke persoon met een hogere juridische opleiding of een hogere opleiding op het gebied van economie, management of financiën of minimaal drie jaar werkervaring in ondernemingen of controle-instanties en uitvoerende autoriteiten voor bedrijven, kan als curator worden aangewezen. Verder moet hij voldoen aan de eisen voor certificering als curator en een certificaat van het staatsbureau “insolventiebeheer” hebben behaald.

De curator garandeert de rechtmatigheid en doeltreffendheid van insolventieprocedures. Hij beheert en beschermt de activa van de schuldenaar tot aan sluiting van de insolventieprocedure.

Nadat de schuldenaar insolvent is verklaard, mag de curator het volgende:

 1. beslissen of de schuldenaar zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk mag voortzetten;
 2. gebruik maken van alle rechten en bevoegdheden van de bestuursorganen (verleend bij wet of volgens de statuten of overeenkomsten van de schuldenaar).

De schuldenaar is een onderneming die zijn schulden niet kan voldoen. De vertegenwoordigers van de schuldenaar zijn aandeelhouders in het kapitaal van de schuldenaar, leden van de bestuursorganen van de schuldenaar die over de schuldenaar beslissingen mogen nemen of de schuldenaar mogen vertegenwoordigen volgens de statuten of overeenkomsten van de schuldenaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De vertegenwoordigers van de schuldenaar hebben de volgende verplichtingen:

 1. bijwonen van alle crediteurenvergaderingen en rechtszaken waarvan zij in kennis zijn gesteld en leveren van de nodige informatie;
 2. inlichten van de curator, binnen een termijn van drie dagen, over het adres van de nieuwe vestigingsplaats wanneer het bedrijf tijdens de insolventieprocedure wordt verplaatst;
 3. leveren van informatie die wordt gevraagd door de curator en de crediteurenvergadering binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de datum van verzending van het verzoek;
 4. indienen van een insolventieaanvraag bij de rechter.

De schuldeiser is een staat, een gemeente, een rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een groep van natuurlijke personen die door een overeenkomst zijn gebonden, die een vordering op de schuldenaar heeft. Er zijn twee soorten schuldeisers:

 1. concurrente schuldeisers: schuldeisers wier vordering niet door een pand is verzekerd;
 2. preferente schuldeisers: schuldeisers wier vordering is verzekerd door een pand, een pand op handelszaak of een hypotheek die in het landregister of scheepsregister geregistreerd is.

De schuldeiser heeft het recht om:

 1. aan de crediteurenvergaderingen deel te nemen;
 2. een insolventieaanvraag bij de rechter in te dienen;
 3. met redenen omklede bezwaren over de toelaatbaarheid van de vorderingen van andere schuldeisers bij de curator in te dienen, met uitzondering van vorderingen die bij rechterlijke uitspraak van kracht zijn geworden;
 4. bij de rechter in beroep te gaan tegen de beslissing van de crediteurenvergadering in verband met de toelaatbaarheid van vorderingen van andere schuldeisers of de afwijzing van zijn vordering;
 5. te verzoeken dat reguliere crediteurenvergaderingen worden georganiseerd;
 6. als preferent schuldeiser te beginnen met de verkoop van de activa van de schuldenaar die als zekerheid voor zijn vordering zijn gesteld (verpand eigendom) na een beslissing over het opheffen van de toestand van insolventie (schikking, herstel of faillissement);
 7. genoegdoening van vorderingen te ontvangen.

De crediteurenvergadering is de georganiseerde, gezamenlijke samenwerking van de schuldeisers. De vergadering heeft het recht om:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. de commissie van schuldeisers te kiezen;
 2. te kiezen voor een opheffing van de insolventie en de basisbepalingen hiervan vast te leggen;
 3. de ingediende voorstellen voor opheffing van de insolventie (een ontwerpschikking, een herstelplan, een beslissing over faillissement) te beoordelen en aan te nemen of af te wijzen en te beslissen over de procedures voor het kwijtschelden van schulden in de voorrangsvolgorde volgens de wet op de insolventie van ondernemingen;
 4. te beslissen over de hoogte van de uitgaven voor de curator en procedures voor de schikking van schulden en het einde van de duur voor de opheffing van de insolventie te bepalen.

Jurisdictie voor het onderzoek van klachten

 1. Klachten over beslissingen of activiteiten van een curator worden onderzocht door het staatsbureau „insolventiebeheer”, dat de standpunten van de klager en de curator en de conformiteit met wetten zal vaststellen en een ontstaan geschil zal proberen op te lossen of een schikking tussen de partijen in het geschil zal proberen te bewerkstelligen. De rechter waarbij de insolventieprocedure is gestart, zal beslissen over klachten over de beslissingen of activiteiten van een curator onder verwijzing naar de argumenten in het onderzoek van de klacht door het staatsbureau “insolventiebeheer”.
 2. Klachten over beslissingen of activiteiten van andere personen die bij de insolventieprocedure betrokken zijn, worden beoordeeld door de rechter waarbij de insolventieprocedure is gestart.
 3. Iedere schuldeiser heeft het recht om bij een rechter in beroep te gaan tegen de beslissing van de crediteurenvergadering in verband met de toelaatbaarheid van vorderingen van andere schuldeisers of de afwijzing van zijn vordering. Het beroep moet binnen een termijn van twee weken te rekenen van de dag van de crediteurenvergadering worden ingesteld. Heeft de schuldeiser niet deelgenomen aan de vergadering, dan moet het beroep worden ingesteld binnen een termijn van twee weken te rekenen van de dag waarop de schuldeiser van de beslissing van de crediteurenvergadering in kennis is gesteld.
 4. Een schuldeiser of een groep van schuldeisers mag een rechter verzoeken om een beslissing van de crediteurenvergadering in verband met herstel in te trekken indien deze beslissing tot stand is gekomen door fraude of dwang of als gevolg van een fout.

4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure?

Na het starten van de insolventieprocedure mag een schuldeiser geen individuele acties ondernemen waardoor schade kan ontstaan aan de belangen van alle schuldeisers. Eigendomsrechten die zijn verworven door een schuldeiser of derde personen als gevolg van de acties van een schuldeiser worden door de rechter nietig verklaard op verzoek van de curator, de schuldenaar, een andere schuldeiser of een groep van schuldeisers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Na het starten van de insolventieprocedure zal een curator ervoor zorgen dat de term “maksātnespējīgais” (“insolvent”) in alle documenten van de schuldenaar wordt gebruikt.

Na het starten van de insolventieprocedure geldt voor de schuldenaar het volgende:

hij verliest het recht om te beschikken over zijn eigendom;

de werking van de bestuursorganen van de schuldenaar wordt geschorst;

er kunnen niet langer boetes voor laattijdige betalingen en rente voor vorderingen op de schuldenaar worden aangerekend;

de civiele procedures die tegen de schuldenaar zijn gestart, worden geschorst;

de tenuitvoerlegging van vonnissen met het oog op inning van achterstallen wordt beëindigd.

5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde soorten vorderingen?

De rechten van derden worden op de volgende wijze beschermd:

 1. in de lijst van activa van de schuldenaar die het voorwerp zijn van de vorderingen van schuldeisers, worden geen activa opgenomen die in het bezit zijn van de schuldenaar maar aan derden toebehoren;
 2. de curator zorgt voor het behoud van de activa van derden totdat deze aan de eigenaar kunnen worden overgedragen. De curator heeft het recht om de kosten voor het behoud van activa van de betrokken derden terug te vorderen;
 3. indien activa van derden van de hand zijn gedaan voordat de termijn voor het indienen van de vorderingen van schuldeisers is verstreken en de eigenaren van de activa hun vorderingen binnen de aangegeven termijn hebben ingediend, wordt de waarde van de activa volledig vergoed voordat de andere vorderingen worden voldaan. Het uitbetaalde bedrag wordt verhaald op de persoon die verantwoordelijk is voor de onrechtmatige verkoop van activa van derden.

Volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van verplichtingen ten opzichte van een schuldenaar (vorderingen of schulden) door compensatie is niet toegestaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Compensatie van schade

 1. De curator is volledig aansprakelijk voor schade voor de schuldeiser als gevolg van zijn fout.
 2. De curator is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de specialisten en assistenten die door hem zijn ingeschakeld en die in zijn naam handelen.
 3. Indien een bevoegde nationale of gemeentelijke instelling een ongegronde of opzettelijk verkeerde insolventieaanvraag heeft ingediend, wordt de schade die is toegebracht aan de schuldenaar, vergoed uit de begroting van de nationale of gemeentelijke instelling.
 4. In het geval van een herstel zal een herstelplan een vergoeding vastleggen voor preferente schuldeisers met betrekking tot de beperking van hun rechten tijdens het herstel evenals de procedures voor de betaling van een dergelijke vergoeding.
 5. Indien het verpande eigendom vernietigd is of de waarde ervan daalt tijdens het herstel, dan wordt de vordering van de preferente schuldeiser uit de administratieve kosten van de insolventieprocedure gedekt ten belope van de waarde van het verpande eigendom of ten belope van de waarde van de vermindering. De waardevermindering van het verpande eigendom geldt niet voor natuurlijke slijtage van het eigendom.

Beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Nadat de schuldenaar insolvent is verklaard, kan de curator de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de schuldenaar beëindigen.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst krijgen de ontslagen werknemers de status van schuldeiser:

 1. ten belope van onbetaald salaris en bijbehorende betalingen die niet zijn ontvangen;
 2. voor de vergoeding van schade ingevolge een bedrijfsongeval of ziekte voor de hele onbetaalde periode en ten belope van een dergelijke betaling die drie jaar vooruit moet worden gedaan uit de speciale begroting van de nationale sociale verzekering, indien het bedrijfsongeval is gebeurd of de bedrijfsziekte is ontstaan vóór 1 januari 1997.

Verplichtingen van de schuldeiser

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. De preferente schuldeiser zal samen met de curator de voorwaarden van de veiling van de verpande roerende goederen van de schuldenaar en de aanvangsprijs bepalen.
 2. Hij moet voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van de schikking, zelfs indien hij tegen de schikking heeft gestemd of niet heeft deelgenomen aan de stemming.
 3. In het geval van herstel mag de preferente schuldeiser zijn rechten niet uitoefenen met betrekking tot de activa van de schuldenaar die dienen als zekerheid voor hun vorderingen, totdat een herstelplan is verworpen, of indien het herstelplan wordt aangenomen en goedgekeurd, tot het einde van het herstel of de beëindiging ervan.

Rangregeling tussen de schuldeisers

 1. Eerst worden de administratieve kosten van de insolventieprocedure volledig gedekt.
 2. Na de vergoeding van de administratieve kosten worden de resterende middelen eerst besteed aan de vorderingen van de preferente schuldeisers (alleen de hoofdbedragen van hun vorderingen, zonder rente) in de volgende groepen:
  1. vorderingen van werknemers;
  2. vorderingen van boerderijen, individuele producenten, coöperaties en naamloze vennootschappen voor landbouwproducten, die aan verwerkingsbedrijven hebben geleverd;
  3. vorderingen in verband met sociale betalingen verschuldigd voor het jaar voorafgaand aan de opening van de insolventieprocedure;
  4. vorderingen van de staat in verband met de terugbetaling van kredieten met staatsgarantie;
  5. vorderingen in verband met andere belastingen en bedragen, inclusief de resterende sociale belastingschulden, met uitzondering van uitgestelde betalingen;
 3. Na betaling van de vorderingen van de preferente schuldeisers worden de resterende middelen besteed aan de vorderingen van de overige schuldeisers.
 4. De vorderingen van elke volgende groep schuldeisers worden pas ingewilligd na volledige betaling van de vorderingen van de vorige groep schuldeisers. Indien de financiële middelen van de schuldenaar niet toereikend zijn om alle vorderingen van een groep schuldeisers te voldoen, worden de vorderingen voldaan in verhouding tot het bedrag dat wordt geëist door iedere schuldeiser binnen de groep.

6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen?

De rechter kan onroerende transacties tussen de schuldenaar en derden nietig verklaren onder de volgende omstandigheden:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. ze zijn aangegaan na de dag waarop de insolventieaanvraag is ingediend en de schuldenaar heeft hierbij willens en wetens schade toegebracht aan schuldeisers, ongeacht het feit of de persoon met wie of namens wie de transactie is aangegaan al dan niet op de hoogte was van de schade voor de schuldeisers;
 2. ze zijn aangegaan binnen vijf jaar voor de dag waarop de insolventie van kracht werd en de schuldenaar heeft hierbij willens en wetens schade toegebracht aan schuldeisers en de persoon met wie of namens wie de transactie is aangegaan was op de hoogte van de schade;
 3. ze zijn aangegaan binnen vijf jaar voor de dag waarop de insolventie van kracht werd en de transactie is beëindigd door de rechter die in de strafrechtelijke procedure in verband met het strafbaar feit waardoor de schuldenaar insolvent werd en de persoon met wie of namens wie de transactie is aangegaan, was op de hoogte van het strafbaar feit.

Indien de schuldenaar transacties is aangegaan met belanghebbende personen met betrekking tot de schuldenaar of ten bate van dergelijke personen en indien door deze transacties schade is berokkend aan schuldeisers, wordt ervan uitgegaan dat deze personen op de hoogte waren van de veroorzaakte schade, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

Indien de transacties waardoor schade is ontstaan voor de schuldeisers zijn aangegaan na de dag waarop de insolventie van kracht werd of binnen een termijn van een maand voor de dag waarop de insolventie van kracht werd, wordt ervan uitgegaan dat de schuldenaar willens en wetens de belangen van de schuldeisers heeft geschaad, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.

7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen?

De curator laat een bericht publiceren in de officiële krant “Latvijas Vēstnesis.” latviešu valoda Het bericht omvat een uitnodiging voor de schuldeisers om hun vorderingen tegen de schuldenaar in te dienen, vermeldt plaats en tijd voor de indiening van hun vorderingen en de gevolgen van vertragingen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De vorderingen van schuldeisers worden bij de curator ingediend binnen een termijn van drie maanden na de dag van publicatie van de insolventie van de schuldenaar in de officiële krant “Latvijas Vēstnesis”, tenzij de rechter een kortere periode heeft vastgesteld. Personen die na afloop van deze periode als schuldeiser willen worden erkend, dienen hun vorderingen in bij de curator voorafgaand aan de bepaling van de procedure voor schikking van administratieve kosten en schulden.

De curator verzamelt de vorderingen van schuldeisers die zijn ingediend en in de boekhouding van de schuldenaar voorkomen en stelt een lijst van preferente schuldeisers op en een lijst van concurrente schuldeisers met het bedrag van ieders vordering. In de lijst van concurrente schuldeisers vermeldt de curator het aantal stemmen voor iedere concurrente schuldeiser op de volgende crediteurenvergadering volgens de hoogte van ieders vordering.

De curator groepeert de vorderingen van schuldeisers op volgorde voor de vereffening van schulden, onderzoekt of zij aan de wettelijke eisen voldoen en vraagt, indien nodig, de schuldeiser om aanvullende informatie en documenten. De curator beslist over de toelaatbaarheid of de afwijzing van de vordering van de schuldeiser. De curator kan bij rechterlijke uitspraak erkende vorderingen van schuldeisers niet afwijzen.

Nadat de grondslag voor de vorderingen van preferente schuldeisers is gecontroleerd, sluit de curator de activa die als zekerheid zijn gesteld, uit van de lijst van de activa die voor de betaling van de vorderingen van schuldeisers zullen worden aangewend.

8. Welke voorschriften zijn van toepassing op de reorganisatie?

In Letland bestaan er geen reorganisatieprocedures die voorafgaan aan een insolventie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening?

Het hoofddoel van een faillissementsprocedure is om zoveel mogelijk vorderingen van schuldeisers te betalen door uit de verkoop van de activa van de schuldenaar zoveel mogelijk middelen te verkrijgen. De verkoop van de activa van de schuldenaar vindt plaats tijdens open veilingen die door de curator worden georganiseerd. In individuele gevallen mag de curator met de goedkeuring van een crediteurenvergadering gebruik maken van andere manieren om roerende goederen van de schuldenaar te gelde te maken.

10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure?

Een rechter beëindigt de insolventieprocedure op verzoek van de curator in een van volgende omstandigheden:

 1. de schuldenaar heeft voldaan aan al zijn verplichtingen;
 2. de schuldenaar heeft voldaan aan alle verplichtingen waarvoor de termijn verstreken is en na de uitvoering van deze verplichtingen zijn de activa van de schuldenaar hoger dan het resterende bedrag aan schulden;
 3. er heeft geen schuldeiser gereageerd voor het einde van de gepubliceerde termijn;
 4. de faillissementsprocedure is beëindigd.

Gevolgen van de beëindiging van de insolventieprocedure

 1. Indien de insolventieprocedure wordt beëindigd vanwege de vernieuwing van de werkelijke solventie van een schuldenaar, eindigen de rechten van een curator in de betreffende insolventieprocedure, mag de schuldenaar opnieuw activa bezitten en mogen zijn bestuursorganen opnieuw functioneren.
 2. Indien de insolventieprocedure wordt beëindigd als gevolg van het faillissement van de schuldenaar, eindigen de rechten van een curator wanneer een rechter een besluit heeft genomen over de beëindiging van de faillissementsprocedure.

Nadere inlichtingen

 • Latvia Courts Portal latviešu valoda 
 • Latvia Law Guide English 
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija English - latviešu valoda 
 • Maksātnespējas administrācija English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs English - latviešu valoda 
 • Zemesgramata English - latviešu valoda 
 • Latvijas Vēstnesis latviešu valoda

« Faillissement - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-01-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk