Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Letland

Seneste opdatering : 19-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Letland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne?  6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Ifølge den nationale lovgivning er insolvens en situation, hvor en debitor er ude af stand til at opfylde sine gældsforpligtelser. Insolvens konstateres ved en domstolsafgørelse.

Indledning af insolvensbehandling kan føre til:

 1. Retablering af solvens – insolvensproblemerne løses ved gennemførelse af nærmere planlagte foranstaltninger for at undgå, at skyldneren går konkurs, og for at retablere solvens, så skyldneren igen kan indfri sine kreditorers fordringer.

  Når der træffes beslutning om retablering af solvens, gælder det navnlig, at de kreditorer, der har sikkerhed for deres krav, ikke må udøve deres rettigheder med hensyn til de af skyldnerens aktiver, der tjener som sikkerhed for deres fordringer, før en retableringsplan eventuelt er afvist, eller hvis en retableringsplan vedtages og godkendes, før retableringsplanen er gennemført eller opgives.

 2. Akkord – insolvensproblemerne løses ved en aftale mellem kreditorerne og skyldneren om opfyldelsen af skyldnerens forpligtelser.

  I tilfælde af akkord gælder det navnlig, at kreditorerne er bundet af akkordvilkårene, og at de også er forpligtede til at respektere akkorden, selv om de eventuelt har stemt imod en sådan eller har undladt at afgive stemme. Desuden kan der ikke på et kreditormøde træffes beslutning om retablering af solvens eller indledning af konkursbehandling, så længe en akkord er gældende.

 3. Konkurs – insolvensproblemerne løses ved likvidation af skyldnerens aktiver og dækning af kreditorernes krav i det omfang det er muligt med de midler, der opnås ved likvidationen.

  I Letland findes der ingen forebyggende foranstaltninger til forbedring af solvensen, inden der indledes insolvensbehandling, og ingen uformel omstrukturerings- eller omorganiserings-procedure.

  TopTop

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

Insolvensbehandling kan indledes med hensyn til følgende kategorier af personer:

 1. alle virksomheder og selskaber, der er registreret i virksomhedsregisteret
 2. statslige og kommunale virksomheder og selskaber i overgangsperioden.

Der kan ikke indledes insolvensbehandling over for fysiske personer.

Følgende personer kan anmode retten om at indlede insolvensbehandling ved indgivelse af en begæring herom (insolvensbegæring):

 1. skyldneren eller skyldnerens likvidator (likvidationsråd)
 2. kreditorer eller kreditorgrupper
 3. administratoren i den pågældende insolvenssag
 4. de kompetente statslige eller kommunale myndigheder.

Når skyldneren er erklæret insolvent, har administratoren følgende opgaver:

 1. Senest tre dage efter, at skyldneren er erklæret insolvent, skal administratoren sende en meddelelse og en udskrift af domstolsafgørelsen til virksomhedsregisteret English - latviešu valoda og det matrikelkontor English - latviešu valoda, som eventuel fast ejendom henhører under, og i følgeskrivelsen oplyse sit fulde navn, forretningssted og telefonnummer.

  Virksomhedsregisteret registrerer de modtagne oplysninger i overensstemmelse med de procedurer, der er foreskrevet i loven om virksomhedsregisteret. Matrikelkontoret skal i overensstemmelse med matrikelloven i det relevante afsnit i matriklen indføje en oplysning om, at ejeren er erklæret insolvent.

  TopTop

 2. Senest tre dage efter, at skyldneren er erklæret insolvent, skal administratoren sende en meddelelse herom til offentliggørelse i den officielle tidende “Latvijas Vēstnesis” latviešu valoda. Administratoren har også ret til at sende meddelelsen om insolvens til aviser med henblik på offentliggørelse.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer?

Når der indgives en begæring om at erklære en skyldner insolvent, behandles denne af den kompetente regionale domstol, som skyldnerens registrerede adresse henhører under.

Administrator er en person, der udpeges af retten på grundlag af et forslag fra det statslige organ "Insolvensadministration".

Til administrator kan der kun udpeges en fysisk person, som har en højere juridisk uddannelse eller en højere uddannelse inden for økonomi, management eller finansforhold, eller som har mindst tre års praktisk erfaring med arbejde i institutioner, der fører tilsyn med virksomheder eller selskaber, eller i forvaltningsmyndigheder, og som har opfyldt betingelserne for autorisation som administrator og modtaget et certifikat herpå fra det statslige organ "Insolvens-administration".

Administratoren skal sikre, at insolvensbehandlingen forløber korrekt og effektivt, og skal administrere og bevare skyldnerens aktiver, indtil insolvensbehandlingen afsluttes.

Efter at skyldneren er erklæret insolvent, har administratoren beføjelse til:

TopTop

 1. at beslutte, om skyldneren helt eller delvist kan videreføre sine aktiviteter
 2. at udøve alle de rettigheder og beføjelser, som skyldnerens administrative organer har i henhold til lovgivningen og skyldnerens vedtægter eller aftaler.

Skyldner er en virksomhed eller et selskab, der ikke kan indfri sine gældsforpligtelser. Skyldnerens repræsentanter er indehaverne af skyldnerens kapitalandele, medlemmer og medarbejdere i skyldnerens administrative organer, som er bemyndigede til at træffe beslutninger på skyldnerens vegne eller til at repræsentere skyldneren i henhold til skyldnerens vedtægter eller aftaler.

Skyldnerens repræsentanter er forpligtede til:

 1. at deltage i alle kreditormøder og retsmøder, som de indkaldes til, samt til at give alle nødvendige oplysninger
 2. inden for en frist på tre dage at give administratoren meddelelse om den ny bopælsadresse, hvis de skifter bopæl under insolvensbehandlingen
 3. at give de oplysninger, som administratoren og kreditormødet anmoder om, inden for en frist på femten dage fra afsendelsen af anmodningen
 4. at indgive en insolvensbegæring til retten.

En kreditor kan være en stat, en kommune, en juridisk person, en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, der er knyttet til hinanden ved en aftale, som har en fordring på skyldneren. Der findes to kategorier af kreditorer:

 1. kreditorer uden sikkerhed – kreditorer, for hvis fordringer der ikke er stillet sikkerhed
 2. kreditorer med sikkerhed – kreditorer, hvis fordringer er sikret ved håndpant, registreret pant i løsøre, tinglyst pant i fast ejendom eller en i skibsregisteret indført panteret i et skib.

En kreditor har ret til:

TopTop

 1. at deltage i kreditormøder
 2. at indgive en insolvensbegæring til retten
 3. at sende administratoren begrundede indsigelser mod godkendelse af andre kreditorers fordringer, medmindre der er tale om fordringer i henhold til retskraftige domstolsafgørelser
 4. at kræve domstolsprøvelse af en på et kreditormøde truffen beslutning om godkendelse af en anden kreditors fordring eller om afvisning af den pågældende kreditors egen fordring
 5. at anmode om indkaldelse af regelmæssige kreditormøder
 6. hvis det er en kreditor med sikkerhed, at indlede afhændelse af de af skyldnerens aktiver, der tjener som sikkerhed for den pågældende kreditors egen fordring (pantsatte aktiver), når der er truffet afgørelse om, hvordan insolvensen skal behandles (akkord, retablering af solvens eller konkurs)
 7. at modtage indfrielse af sine fordringer.

Der afholdes et kreditormøde, hvor kreditorerne handler i fællesskab. Kreditormødet har beføjelse til:

 1. at vælge et kreditorudvalg
 2. at vælge den måde, som insolvensen skal behandles på, og at fastlægge hovedvilkårene i forbindelse hermed
 3. at undersøge og vedtage eller afvise de forelagte forslag vedrørende behandlingen af insolvensen (et udkast til en akkord, en retableringsplan, et konkursdekret) og procedurerne for indfrielse af gælden i den prioritetsrækkefølge, der er fastlagt i loven om virksomheders og selskabers insolvens
 4. at træffe afgørelse om udgifterne til administrator og procedurerne for indfrielse af fordringer, samt at fastlægge slutdatoen for perioden for insolvensbehandlingen.

Den retlige kompetence med hensyn til behandling af klager

TopTop

 1. Klager over en administrators beslutninger eller handlinger behandles først af det statslige organ "Insolvensadministration", som gør sig bekendt med klagerens og administratorens synspunkter og undersøger, om den pågældende beslutning eller handling er i overensstemmelse med lovgivningen. Organet prøver at løse den konflikt, der er opstået, eller at få parterne til at indgå et forlig. En afgørelse i klager vedrørende en administrators beslutninger eller handlinger træffes af den domstol, ved hvilken insolvensbehandlingen er blevet indledt, idet den tager hensyn til sagsdossieret vedrørende behandlingen af klagen i det statslige kontor "Insolvensadministration".
 2. Klager vedrørende beslutninger eller handlinger, der er truffet eller foretaget af andre personer, der er involveret i insolvensbehandlingen, afgøres af den domstol, ved hvilken insolvensbehandlingen er blevet indledt.
 3. Hver kreditor har ret til at forlange domstolsprøvelse af en på et kreditormøde truffen beslutning om godkendelse af en anden kreditors fordring eller om afvisning af den pågældende kreditors egen fordring. Sagen kan indbringes for retten inden for en frist på to uger fra datoen for kreditormødet, eller, hvis den pågældende kreditor ikke selv har deltaget i mødet, fra den dato, på hvilken vedkommende fik underretning om den på kreditormødet trufne beslutning.
 4. En kreditor eller en gruppe af kreditorer kan anmode retten om at ophæve en beslutning, som et kreditormøde har truffet om retablering af solvens, hvis en sådan beslutning er blevet tilvejebragt ved svig eller trusler, eller den er blevet truffet som følge af en fejl.

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer?

Ved indledningen af insolvensbehandlingen udelukkes de enkelte kreditorer fra at kunne foretage individuel retsforfølgning, som kan være til skade for kreditorernes interesser som helhed. Rettigheder over aktiver, som en kreditor eller tredjemand har opnået som følge af, at en kreditor har indledt en sag, omstødes af retten, hvis administratoren, skyldneren eller en anden kreditor eller gruppe af kreditorer indgiver klage.

TopTop

Ved indledningen af insolvensbehandlingen skal administratoren sikre, at udtrykket "maksātnespējīgais" ("insolvent") benyttes i forbindelse med alle skyldnerens bestillinger.

Indledningen af insolvensbehandlingen medfører for skyldneren:

at vedkommende mister retten til at disponere over sine aktiver

at aktiviteterne i skyldnerens administrative organer suspenderes

at der ikke kan længere påløber morarenter eller bod for forsinket betaling og at der ikke længere påløber renter af fordringer på skyldneren

at verserende civilretlige søgsmål mod skyldneren suspenderes

at tvangsfuldbyrdelse af domme vedrørende inddrivelse af ubetalte fordringer indstilles.

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

Tredjemands rettigheder beskyttes på følgende måde:

 1. Listen over skyldnerens aktiver til dækning af kreditorernes fordringer må ikke indeholde aktiver, som er i skyldnerens besiddelse eller varetægt, men som tilhører tredjemand.
 2. Administrator sørger for opbevaringen af aktiver, der tilhører tredjemand, indtil de overgives til ejeren. Administrator kan fra tredjemand kræve dækning af eventuelle udgifter, som opstår i forbindelse med opbevaringen af vedkommendes aktiver.
 3. Hvis aktiver, der tilhører tredjemand, er blevet afhændet inden udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af deres fordringer, og ejeren af aktiverne har fremsat sit krav inden for nævnte frist, skal værdien af sådanne aktiver godtgøres fuldt ud inden indfrielsen af andre fordringer. Det udbetalte beløb tilbagekræves fra den person, der er ansvarlig for den uberettigede afhændelse af tredjemandens aktiver.

Det er ikke tilladt helt eller delvis at afvikle skyldnerens forpligtelser over for en kreditor (fordringer eller gæld) ved modregning.

TopTop

Skadeserstatning:

 1. Administrator er fuldt erstatningsansvarlig for skade, der påføres kreditorerne som følge af en af ham begået fejl.
 2. Administrator er erstatningsansvarlig for skade, der forvoldes af specialister eller medhjælpere, der er ansat af administrator, og som handler på hans vegne.
 3. Hvis et statsligt eller kommunalt organ uberettiget eller forsætligt har indgivet en ubegrundet insolvensbegæring, skal staten henholdsvis den pågældende kommune erstatte den skade, der derved er blevet påført skyldneren.
 4. I de tilfælde, hvor der søges retablering af solvens, skal det i retableringsplanen anføres, hvilken erstatning kreditorer, der har sikkerhed for deres fordringer, skal have for begrænsningen af deres rettigheder i retableringsperioden, og efter hvilken procedure en sådan erstatning skal ydes.
 5. Hvis de pantsatte aktiver går til grunde, eller deres værdi falder i retableringsperioden, dækkes den pantesikrede kreditors fordring af administrationsudgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen, alt efter de pantsatte aktivers værdi eller omfanget af værditabet. Ved de pantsatte aktivers værdiforringelse tages der i den forbindelse ikke hensyn til værditab som følge af normal brug eller slid.

Opsigelse af ansættelseskontrakter:

Når skyldneren er erklæret insolvent, kan administratoren opsige ansættelseskontrakterne med skyldnerens ansatte.

Hvis ansættelseskontrakterne opsiges, opnår de fyrede ansatte status som kreditorer:

 1. for eventuelle beløb, som de ikke har modtaget af deres løn og hertil knyttede betalinger
 2. for beløb svarende til skadeserstatningen i forbindelse med en arbejdsulykke eller en arbejdssygdom for hele den ubetalte periode, og for beløb svarende til de betalinger, som i de tre år forinden skulle indbetales på den særlige konto for den statslige socialforsikring, hvis arbejdsulykken eller arbejdssygdommen er indtrådt inden den 1. januar 1997.

 Kreditorernes forpligtelser:

TopTop

 1. En kreditor med sikkerhed skal i samarbejde med administratoren fastlægge reglerne for et frivilligt auktionssalg af skyldnerens pantsatte løsøre samt mindsteprisen herfor.
 2. En kreditor skal overholde vilkårene i forbindelse med en akkord, uanset om den pågældende kreditor selv har stemt imod en sådan akkord eller har undladt at afgive stemme.
 3. Hvis der træffes beslutning om retablering af solvens, må de kreditorer, der har sikkerhed for deres krav, ikke udøve deres rettigheder med hensyn til de af skyldnerens aktiver, der tjener som sikkerhed for deres fordringer, før en retableringsplan eventuelt er afvist, eller hvis en retableringsplan vedtages og godkendes, før der er opnået solvens eller retableringsplanen er afsluttet.

Konkursordenen:

 1. Først dækkes administrationsudgifterne i forbindelse med insolvensbehandlingen fuldt ud.
 2. Efter dækningen af administrationsudgifterne fordeles de resterende disponible midler, idet der først ydes dækning til de prioriterede kreditorer (kun hovedkravet uden tillæg af renter) i følgende grupper:
  1. ansattes fordringer
  2. betalinger til landbrugsbedrifter, individuelle producenter, kooperativer og selskaber for landbrugsprodukter, der er leveret til forarbejdningsvirksomheder
  3. fordringer vedrørende betaling af socialsikringsbidrag for en periode på et år forud for tidspunktet for indledningen af insolvensbehandlingen
  4. statens fordringer vedrørende tilbagebetaling af statsgaranterede kreditter
  5. fordringer vedrørende tilbagebetaling af gæld i forbindelse med skatter og afgifter, herunder yderligere udestående socialsikringsbidrag, undtagen hvis der er givet henstand med betalingen.
 3. Efter at de prioriterede kreditorers fordringer er blevet dækket som ovenfor nævnt, fordeles de resterende disponible midler derefter til dækning af fordringerne fra de øvrige kreditorer.
 4. Fordringer fra kreditorerne i de enkelte grupper dækkes kun, hvis der er opnået fuld dækning af fordringerne fra kreditorerne i den foranstående gruppe. Hvis skyldnerens midler ikke er tilstrækkelige til fuld indfrielse af alle fordringerne i en given kreditorgruppe, gives der dækning i forhold til det beløb, som den enkelte kreditor i den pågældende gruppe har krav på.

6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne? 

Retten kan under nedennævnte omstændigheder omstøde transaktioner vedrørende fast ejendom, som har fundet sted mellem skyldneren og tredjemand:

TopTop

 1. transaktioner, der er indgået efter dagen for indgivelsen af insolvensbegæringen, og ved hvilke skyldneren bevidst har påført kreditorerne en skade – det er i den forbindelse uden betydning, om den tredjemand, der indgik transaktionen, eller på hvis vegne den blev indgået, var bekendt med, at den ville påføre kreditorerne en sådan skade
 2. transaktioner, der er blevet indgået inden for de seneste fem år inden dagen for insolvensvirkningernes indtræden, og ved hvilke skyldneren bevidst har påført kreditorerne en skade, når den tredjemand, der indgik transaktionen, eller på hvis vegne den blev indgået, var bekendt med, at den ville påføre kreditorerne en sådan skade
 3. transaktioner, der er blevet indgået inden for de seneste fem år inden dagen for insolvensvirkningernes indtræden, når en domstol i en straffesag har fastslået, at skyldnerens insolvens opstod som følge af en strafbar handling, og den tredjemand, der indgik transaktionen, eller på hvis vegne den blev indgået, var bekendt med denne handling.

Hvis skyldneren har indgået transaktioner med personer, som har tilknytning til denne, eller til fordel for sådanne personer, og transaktionerne har skadet kreditorerne, formodes det, at de pågældende personer har været bekendt med den forvoldte skade, medmindre de kan bevise det modsatte.

Hvis transaktioner, der har forvoldt skade for kreditorerne, er blevet indgået efter dagen for insolvensvirkningernes indtræden eller inden for den seneste måned forinden, anses skyldneren for bevidst at have skadet kreditorernes interesser, medmindre det modsatte bevises.

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

Administratoren sender med henblik på offentliggørelse en meddelelse til den officielle tidende "Latvijas Vēstnesis." latviešu valoda Meddelelsen indeholder en opfordring til kreditorerne om at anmelde deres fordringer på skyldneren, adressen, hvortil sådanne anmeldelser skal sendes, og den frist, inden for hvilken de skal være nået frem, samt virkningerne af en eventuel forsinkelse.

TopTop

Kreditorernes fordringer på en skyldner skal være anmeldt til administratoren senest tre måneder efter dagen for offentliggørelsen af meddelelsen om skyldnerens insolvens i den officielle tidende "Latvijas Vēstnesis", medmindre retten har fastsat en kortere frist. Personer, der først bliver kreditorer efter udløbet af nævnte frist, skal anmelde deres fordringer til administratoren inden fastlæggelsen af procedurerne for afregningen af administrationsudgifter og gæld.

Administratoren samler de fordringer, som kreditorerne har anmeldt, og som fremgår af skyldnerens regnskaber, og udarbejder en liste over fordringer fra kreditorer med sikkerhed og en liste over fordringer fra kreditorer uden sikkerhed med angivelse af beløbet for hver fordring. I listen over fordringer fra kreditorer uden sikkerhed anfører administratoren det antal stemmer, som hver af disse kreditorer i kraft af deres kravs størrelse har på det første kreditormøde.

Administratoren opstiller kreditorernes fordringer i den rækkefølge, i hvilken de dækkes, kontrollerer deres overensstemmelse med lovgivningens betingelser og anmoder om nødvendigt fordringshaveren om supplerende oplysninger og dokumentation. Administratoren godkender eller afviser de anmeldte fordringer. Administratoren kan ikke afvise et kreditorkrav, som er anerkendt ved en retskraftig domstolsafgørelse.

Efter at have kontrolleret grundlaget for fordringerne fra kreditorer med sikkerhed fjerner administratoren de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for sådanne fordringer, fra listen over de aktiver, der kan anvendes til dækning af de almindelige kreditorers fordringer

8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger?

I Letland findes der ikke nogen omstruktureringsprocedure til undgåelse af insolvens.

TopTop

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Hovedformålet med konkursproceduren er i så vidt omfang som muligt at indfri kreditorernes fordringer ved at opnå de størst mulige indtægter ved afhændelse af skyldnerens aktiver. Salget af skyldnerens aktiver skal finde sted ved offentlige auktioner, som afholdes af administratoren. I særlige tilfælde kan administratoren med kreditormødets samtykke afhænde skyldnerens løsøre på anden måde.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Retten afslutter insolvensbehandlingen på anmodning af administratoren, hvis der foreligger en af følgende situationer:

 1. skyldneren har opfyldt alle sine forpligtelser
 2. skyldneren har indfriet alle forfaldne fordringer, og skyldnerens aktiver overstiger den resterende gæld efter opfyldelsen af disse forpligtelser
 3. ingen kreditor har anmeldt fordringer inden for den offentliggjorte frist
 4. konkursbehandlingen er afsluttet.

Retsvirkningerne af afslutningen af insolvensbehandlingen:

 1. Hvis insolvensbehandlingen afsluttes, fordi skyldneren igen er blevet solvent, ophører administratorens beføjelser i den pågældende insolvenssag, og skyldneren får igen ret til at besidde og forvalte sine aktiver, ligesom skyldnerens administrative organer igen kan fungere som tidligere.
 2. Hvis insolvensbehandlingen afsluttes som følge af skyldnerens konkurs, ophører administratorens beføjelser, når retten har truffet afgørelse om afslutning af konkursbehandlingen.

Yderligere oplysninger

 • De lettiske domstoles websted latviešu valoda 
 • Letlands retsinformation English 
 • Tulkošanas un terminoloğijas centrs English - latviešu valoda 
 • Latvijas Republikas Tieslietu Ministrija English - latviešu valoda
 • Maksātnespējas administrācija English - latviešu valoda
 • Latvijas Republikas uznēmumu Registrs English - latviešu valoda 
 • Zemesgramata English - latviešu valoda 
 • Latvijas Vēstnesis latviešu valoda

« Konkurs - Generelle oplysninger | Letland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige