Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Ιταλία

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Ιταλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν;

 • Αφερεγγυότητα υπάρχει όταν ο έμπορος ή η εμπορική επιχείρηση δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

  Η ιταλική νομοθεσία θεωρεί την αφερεγγυότητα ως πραγματική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε κήρυξη πτώχευσης ή στην κίνηση άλλων διαδικασιών, που αποσκοπούν στη στέρηση από τον οφειλέτη του δικαιώματος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του, τα οποία ρευστοποιούνται για την ικανοποίηση των πιστωτών από το εκπλειστηρίασμα.

 • Η ιταλική έννομη τάξη προβλέπει δύο περιπτώσεις προληπτικών διαδικασιών. Η πρώτη είναι η εξωδικαστική συμφωνία μεταξύ του εμπόρου-οφειλέτη και των πιστωτών του, δυνάμει της οποίας ο πρώτος εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητες του, μεταβιβάζοντας ενδεχομένως ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στους πιστωτές και/ή εξασφαλίζοντας εκ μέρους τους αναβολή της πληρωμής ή παραίτηση εν όλω ή εν μέρει από τις απαιτήσεις και/ή από τους τόκους.

  Η άλλη διαδικασία προβλέπεται από την πτωχευτική νομοθεσία και ονομάζεται «προληπτικός συμβιβασμός». Κατά τη διαδικασία αυτή ο οφειλέτης προτείνει στους πιστωτές ένα σχέδιο εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης των χρεών. Η πρόταση εξετάζεται εν συνεχεία από το δικαστήριο του τόπου όπου έχει την κύρια έδρα της η επιχείρηση, το οποίο μπορεί είτε να δεχθεί τη διαδικασία με σχετική απόφαση είτε να απορρίψει την αίτηση, κηρύσσοντας αυτεπάγγελτα την πτώχευση του εμπόρου. Στη διάρκεια της διαδικασίας συμβιβασμού, εφόσον επιτευχθεί, ο οφειλέτης διατηρεί τη διοίκηση της περιουσίας του και την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας υπό την εποπτεία δικαστικού επιτρόπου.

  Οι επίσημες διαδικασίες που προκύπτουν από την αφερεγγυότητα είναι: η πτώχευση, ο προληπτικός συμβιβασμός και η αναγκαστική εκκαθάριση. Στην τελευταία αυτή διαδικασία υπάγονται ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αποκλείονται από την πτωχευτική νομοθεσία (για παράδειγμα πιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Μοναδική ουσιαστική προϋπόθεση που απαιτείται για όλες τις διαδικασίες είναι η ύπαρξη αφερεγγυότητας.

 • Οι πιστωτές, ο εισαγγελέας ή ο οφειλέτης μπορούν να ζητήσουν την κήρυξη σε πτώχευση προσώπων ή επιχειρήσεων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αυτά και η αρχή που ασκεί την εποπτεία επί της επιχείρησης μπορούν να ζητήσουν αναγκαστική εκκαθάριση για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην εν λόγω ειδική διαδικασία. Προληπτικό συμβιβασμό με τους πιστωτές μπορεί να ζητήσει μόνο ο οφειλέτης.

Σχετικά με τις διατυπώσεις δημοσιότητας, η απόφαση με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύεται με ανακοίνωση στην υπηρεσία του εμπορικού μητρώου όπου έχει την έδρα του ο έμπορος. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να συμβουλευθεί το εν λόγω μητρώο, ακόμη και ηλεκτρονικά.

Η δικαστική απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή η διαδικασία προληπτικού συμβιβασμού δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου, καταχωρείται από την υπηρεσία του εμπορικού μητρώου και, εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, γίνεται μνεία στα σχετικά δημόσια βιβλία. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δημοσίευση της απόφασής του σε μία ή περισσότερες εφημερίδες που υποδεικνύει το ίδιο.

Ενδεχομένως το δικαστήριο μπορεί να διατάξει, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, άλλες διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε τύπο διαδικασίας;

Τα όργανα που συμμετέχουν στην πτώχευση είναι: Το δικαστήριο, ο εισηγητής δικαστής, ο σύνδικος και η επιτροπή των πιστωτών.

Το δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με τις αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση ή αναγκαστική εκκαθάριση και εκδίδει διαταγή σχετικά με την αίτηση αποδοχής του προληπτικού συμβιβασμού. Το δικαστήριο είναι επίσης όργανο της πτώχευσης, παρεμβαίνει στη διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης και επικυρώνει τον συμβιβασμό, ασκώντας τις εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο εισηγητής δικαστής έχει καθήκοντα εποπτείας και ελέγχου τήρησης της διαδικασίας.

Ο σύνδικος είναι υπεύθυνος για τις ουσιώδεις εργασίες της διαδικασίας και προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού.

Η επιτροπή των πιστωτών παρακολουθεί το έργο του συνδίκου, του οποίου εγκρίνει τις ενέργειες, και εκφράζει τη γνώμη της στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία ή εφόσον το ζητήσει το δικαστήριο ή ο εισηγητής δικαστής.

Ο οφειλέτης, μετά την έκδοση της απόφασης για κήρυξη της πτώχευσης, δεν πρέπει να πραγματοποιεί πληρωμές σε μεμονωμένους πιστωτές και οφείλει να μεταβιβάζει στον σύνδικο τα αγαθά και τα ωφελήματα που αποκτά εν συνεχεία. Επίσης, υποχρεούται να ανακοινώνει στον σύνδικο κάθε μεταβολή της διαμονής ή της κατοικίας του, να παρουσιάζεται, εφόσον καλείται, ενώπιον του εισηγητή δικαστή, του συνδίκου ή της επιτροπής των πιστωτών για να παράσχει όλες τις πληροφορίες ή διευκρινίσεις που απαιτούνται για τους σκοπούς της διαδικασίας. Πρέπει επίσης να παραδίδει στον σύνδικο την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις οικονομικές και περιουσιακές σχέσεις που αφορούν την πτώχευση. Τέλος, εάν του επιτραπεί να κατοικεί την ιδιοκτήτη οικία του για τις προσωπικές του ανάγκες και αυτές της οικογένειάς του, η οικία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό. 

Κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τη δικαστική κήρυξη της πτώχευσης των εμπόρων (οφειλετών του) που βρίσκονται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Επιπλέον, οι «προνομιούχοι» πιστωτές, δηλαδή εκείνοι των οποίων οι απαιτήσεις εξασφαλίζονται με «νόμιμο δικαίωμα προτιμήσεως» (προνόμιο, ενέχυρο ή  υποθήκη) έχουν ειδικά πλεονεκτήματα κατά την ικανοποίησή των απαιτήσεών τους σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει λεπτομερώς η νομοθεσία.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της ενάρξεως της διαδικασίας;

 • Το ενεργητικό προσδιορίζεται μέσω απογραφής στην οποία προβαίνει ο σύνδικος.
 • Ο πτωχεύσας δεν στερείται την κυριότητα των περιουσιακών του στοιχείων, αλλά στερείται την εξουσία διαθέσεως τους. Έχει δικαίωμα να ελέγχει τη διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας και την ορθή απογραφή του ενεργητικού.
 • Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να ικανοποιηθούν από το εκπλειστηρίασμα της περιουσίας του οφειλέτη. Η νομοθεσία περιέχει κανόνες για τον καθορισμό της σειράς ικανοποίησης των πιστωτών.
 • Ο εισηγητής δικαστής μπορεί να εκδώσει άμεσα επείγουσες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας, ή να ζητήσει την έκδοσή τους από τις αρμόδιες αρχές. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η συντηρητική κατάσχεση και άλλες ειδικές διαδικασίες που προβλέπει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, καθώς και η άμεση πώληση των υποκειμένων σε φθορά αγαθών. 

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων;

 • Οι τρίτοι που διεκδικούν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που έχει στην κυριότητα και την κατοχή του ο πτωχεύσας ενημερώνονται σχετικά από τον σύνδικο, και μπορούν να τα διεκδικήσουν καταθέτοντας στο δικαστήριο αίτηση προκειμένου να περιληφθούν στο παθητικό της πτωχευτικής περιουσίας.

Όσον αφορά τον συμψηφισμό στη διάρκεια της πτωχεύσεως, οι πιστωτές έχουν δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεων που έχουν έναντι του πτωχεύσαντος με τις οφειλές τους, εκτός αν έχουν προκύψει από δικαιοπραξία inter vivos μετά την κήρυξη της πτώχευσης ή στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά την αποζημίωση, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες· για τις σχετικές απαιτήσεις, με την κήρυξη της πτώχευσης παύουν οι νόμιμοι τόκοι.

Όσον αφορά την πώληση με επιφύλαξη της κυριότητας, η πτώχευση του πωλητή δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.

Όσον αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, η πτώχευση του μισθωτή δεν αποτελεί λόγο λύσης της μίσθωσης και ο σύνδικος υπεισέρχεται στην εν λόγω σύμβαση. Ωστόσο, ο τελευταίος μπορεί καθ' οιονδήποτε χρόνο να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, καταβάλλοντας στον μισθωτή εύλογη αποζημίωση λόγω της πρόωρης λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών, η εν λόγω αποζημίωση καθορίζεται από τον εισηγητή δικαστή, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους .

Όσον αφορά τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, αυτές λύονται εάν η πτωχεύσασα επιχείρηση παύσει τις δραστηριότητές της. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση ή μέρος αυτής πωλείται σε τρίτους, είναι δυνατόν, μέσω ειδικής διαδικασίας, να μεταβιβασθούν μόνο εν μέρει οι εργαζόμενοι της πτωχεύσασας επιχείρησης στον νέο αγοραστή ή να τροποποιηθούν οι προηγούμενες σχέσεις εργασίας.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των πιστωτών, αυτά καθορίζονται λεπτομερώς από την πτωχευτική νομοθεσία. Ειδικής προστασίας τυγχάνουν οι πιστωτές που εξασφαλίζονται από νόμιμο δικαίωμα προτιμήσεως και, μέσω αγωγής ακυρώσεως, εκείνοι έναντι των οποίων ο οφειλέτης έχει προβεί σε επιβλαβείς πράξεις διαθέσεως.

Κύριο καθήκον των πιστωτών είναι να μην προβαίνουν σε ατομικές ενέργειες, εκτέλεσης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων, από την ημέρα της πτώχευσης.

Οι αξιώσεις των πιστωτών που διαθέτουν προνόμιο επί ορισμένων κινητών μπορούν να ικανοποιηθούν ακόμη και στη διάρκεια της διαδικασίας της πτώχευσης, εφόσον έχουν γίνει δεκτές στο παθητικό με δικαίωμα προτιμήσεως.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

 • Οι κανόνες που ισχύουν είναι οι προβλεπόμενοι από την πτωχευτική νομοθεσία σχετικά με την ανάκληση και κήρυξη της ακυρότητας των χαριστικών δικαιοπραξιών και την ακύρωση άλλων δικαιοπραξιών, όπως οι εξ επαχθούς αιτίας ή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον οφειλέτη ή οι εγγυήσεις που παρέσχε επί των περιουσιακών του στοιχείων στη διάρκεια της πτώχευσης. Η ίδια νομοθεσία προβλέπει για κάθε περίπτωση τις προϋποθέσεις ακύρωσης των εν λόγω πράξεων.
 • Η ύποπτη περίοδος είναι εκείνη, πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, κατά την οποία τεκμαίρεται ότι εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση του πτωχεύσαντος, ο οποίος ως εκ τούτου μπορεί να κατέφυγε στη διενέργεια πράξεων επιβλαβών για τους πιστωτές.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων;

 • Όσον αφορά τη γνωστοποίηση στους πιστωτές των τρόπων υποβολής των αιτήσεων για αποδοχή των απαιτήσεών τους στο παθητικό τις πτωχευτικής περιουσίας, ο σύνδικος έχει καθήκον να κοινοποιεί σε κάθε πιστωτή τη σχετική ειδοποίηση ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία.
 • Η επαλήθευση και αποδοχή των απαιτήσεων πραγματοποιούνται σε ειδική συνεδρίαση με σκοπό τη διαπίστωση του παθητικού της πτωχευτικής περιουσίας, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίζεται η αποδοχή ή μη των αιτήσεων των πιστωτών, καθώς και η κατάταξη των τίτλων προτιμήσεως και των προνομίων.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Τα σχέδια αναδιάρθρωσης λαμβάνονται υπόψη από την πτωχευτική νομοθεσία στη διαδικασία προληπτικού συμβιβασμού. Ο οφειλέτης επισυνάπτει τα σχέδια αυτά στη σχετική πρόταση που υποβάλλει στο δικαστήριο και πρέπει να περιέχουν πρόβλεψη για την αναδιάρθρωση των χρεών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων υπό οποιαδήποτε μορφή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ειδική συμφωνία αναδιάρθρωσης των χρεών μπορεί επίσης να επιτευχθεί μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών εξωδικαστικά πριν από την απόφαση επικύρωσης του προληπτικού συμβιβασμού.

Στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί για τον συμβιβασμό, ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει την εν λόγω συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από τους πιστωτές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% των απαιτήσεων, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση εμπειρογνώμονα.

Είναι δυνατόν το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οφειλέτη ή η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους πιστωτές να προβλέπουν προσωρινή αναστολή των πληρωμών και των εκτελεστικών μέτρων ή μείωση των απαιτήσεων.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

Κατά την πτωχευτική διαδικασία, ο σύνδικος προβαίνει σε είσπραξη των απαιτήσεων, εκποίηση της περιουσίας, και διαπίστωση του συνόλου του παθητικού με βάση τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι πιστωτές.

Εάν από τη ρευστοποίηση προκύψει ενεργητικό, το σχετικό ποσό διανέμεται τους πιστωτές ανάλογα με τα σχετικά δικαιώματα προτίμησής τους. Εάν το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό, οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμα ικανοποίησης των απαιτήσεών τους, ακόμη και μετά την περάτωση της διαδικασίας, εκτός αν ο οφειλέτης, ο οποίος συνεργάστηκε εποικοδομητικά στην πτωχευτική διαδικασία, τυγχάνει, με απόφαση του δικαστηρίου, του ευεργετήματος της απαλλαγής από το υπόλοιπο των οφειλών, δυνάμει ενός νέου θεσμού που θεσπίστηκε κατά την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πτωχευτικής νομοθεσίας, της λεγόμενης “esdebitazione”

10. Ποιες οι προϋποθέσεις περάτωσης της διαδικασίας;

Οι προϋποθέσεις για την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης κατά την πτώχευση είναι: η ολοκληρωτική απόσβεση των οφειλών ή η διανομή του ενεργητικού που ρευστοποιήθηκε μεταξύ των πιστωτών ανάλογα με τη σειρά κατάταξης τους, ή, σε περίπτωση μη ικανοποίησης των πιστωτών, η επιβεβαίωση ότι η συνέχιση της πτωχευτική σε διαδικασίας δεν επιτρέπει την ικανοποίησή των οφειλών που παρέμεναν ανεξόφλητες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι συνέπειες της πτώχευσης για τον πτωχεύσαντα είναι οι ακόλουθες:

α) Στέρηση του δικαιώματος διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του. Κάθε δικαιοπραξία διαθέσεως στην οποία προβαίνει ο ίδιος είναι άκυρη.

β) Απώλεια της ικανότητας να είναι διάδικος σε περιουσιακές διαφορές σχετικά αγαθά που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία. Η κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας διακόπτει τις σχετικές δίκες, στις οποίες ωστόσο μπορεί να παρέμβει ο σύνδικος και να συμμετέχει στη δίκη αντί του πτωχεύσαντος·

γ) ο εισηγητής δικαστής μπορεί να χορηγήσει στον πτωχεύσαντα, αφού ακούσει τη γνώμη του συνδίκου και της επιτροπής των πιστωτών, ένα επίδομα ως διατροφή για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Όσον αφορά τη δυνατότητα του πτωχεύσαντα να επαναλάβει την εμπορική του δραστηριότητα μετά την περάτωση των εργασιών της πτώχευσης, με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πτωχευτικής νομοθεσίας έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που προέβλεπαν οι προηγούμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η δυνατότητα του εμπόρου να ασκήσει εκ νέου, μετά την πτώχευση, εμπορική δραστηριότητα, εφόσον δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα αδικήματα που σχετίζονται με την πτώχευση και δεν βρίσκεται, επομένως, σε κατάσταση ανικανότητας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας ή ανάληψης διευθυντικών θέσεων σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που αποτελούν τις παρεπόμενες ποινές για τα εν λόγω αδικήματα.

Όσον αφορά τις κυρώσεις εις βάρος του πτωχεύσαντος η τρίτων, η πτωχευτική νομοθεσία προβλέπει για τους μεμονωμένους εμπόρους ή τα διοικητικά στελέχη των εμπορικών επιχειρήσεων που κηρύχθηκαν σε πτώχευση, μια σειρά αδικημάτων (απλή ή δόλια χρεοκοπία, καταχρηστική προσφυγή σε πιστώσεις, αναγγελία ανύπαρκτου πιστωτή και μη τήρηση άλλων υποχρεώσεων) που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με παρεπόμενες ποινές που αφορούν την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, όπως προαναφέρθηκε.

Ανάλογα αδικήματα προβλέπονται και για τον σύνδικο ή τρίτους.

« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Ιταλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο