Europeiska Kommissionen > ERN > Konkurs > Irland

Senaste uppdatering: 30-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Konkurs - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad finns det för olika slags insolvensförfaranden och vad har de för syften? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan de olika slags insolvensförfarandena inledas? 2.
3. Vilken roll i förfarandena har de personer som berörs av dem? 3.
4. Vilka verkningar får inledandet av förfarandet? 4.
5. Vad finns det för särskilda regler för vissa slags fordringar? 5.
6. Vad finns det för regler i fråga om handlingar som skadar borgenärerna? 6.
7. Vilka är villkoren för anmälan och erkännande av fordringar? 7.
8. Vad finns det för regler om omstruktureringsåtgärder? 8.
9. Vad finns det för regler om likvidation? 9.
10. Vilka är villkoren för förfarandets avslutande? 10.

 

1. Vad finns det för olika slags insolvensförfaranden och vad har de för syften?

Definition: ”Konkurslagen är till fördel och hjälp för borgenärer och gäldenärer när de sistnämnda är oförmögna eller ovilliga att betala sina skulder”

- Se Reiman 20 Fed Cas 490 (1874).

Konkurslagstiftningen är endast tillämplig på enskilda gäldenärer. Bestämmelserna finns i konkurslagen från 1988. Det måste finnas grund för konkurs för att gäldenären skall kunna försättas i konkurs. Grunderna anges i avsnitt 7.1 i konkurslagen. Den grund som oftast åberopas i konkursförfaranden är avsnitt 7.1 f där det föreskrivs att det föreligger grund för konkurs

”om utmätning har inletts genom att en domstol beslutat om kvarstad av gäldenärens egendom eller om en domare (sheriff) eller en justitiesekreterare (county registrar) genom en anteckning på ett beslut eller på annat sätt har fastställt att tillgångar saknas".

Förfaranden före insolvens:

 1. Konkurskallelse

  Härmed avses ett krav på att fordran skall betalas inom 14 dagar annars skall konkursgrund anses föreligga (avsnitt 7.1 g).

 2. Ansökan om ackord

  Gäldenären kan vid domstol ansöka om skydd mot konkursförfaranden så att borgenärerna kan föreslås ackord. Om förslaget godtas av borgenärer som motsvarar tre femtedelar av antalet röstande och fordringsbeloppens storlek samt godkänns av domstolen är det bindande för samtliga borgenärer. Om förslaget inte godtas eller inte godkänns av domstolen, kan domstolen själv besluta om att försätta gäldenären i konkurs.

  Till börjanTill början

Formella insolvensförfaranden

Dessa börjar med en begäran (som skall framställas senast tre månader efter det att konkursgrunden förelåg) som är grundad på en skriftlig försäkran.

Begäran, den skriftliga försäkran och alla andra formella handlingar som är nödvändiga i konkursförfaranden finns i bilaga O till Rules of the Superior Courts Statutory Instrument no. 79 från 1989.

2. Under vilka förutsättningar kan de olika slags insolvensförfarandena inledas?

Materiella villkor:

Uppfyllelse av en konkursgrund enligt avsnitt 7.1 i Bankruptcy Act från 1988.

Fordran skall vara likvid och uppgå till minst 2000 euro.

Det finns villkor om bosättning/vistelse i landet (avsnitt 11 i lagen).

Vem kan ansöka om konkurs?

En borgenär.

Gäldenären.

Krav på offentliggörande

Ansökan skall delges gäldenären personligen.

Om gäldenären försätts i konkurs skall detta offentliggöras i Iris Ofigiuil (statlig tidning) , en nationell dagstidning och i förekommande fall i en lokal dagstidning.

3. Vilken roll i förfarandena har de personer som berörs av dem?

Domstolen

Det är endast domstolen som kan besluta om konkurs.

Av praktiska skäl krävs domstolens godkännande av alla åtgärder vid en konkurs.

Konkursförvaltaren

Efter konkursbeslutet skall konkursboet förvaltas av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren skall med domstolens godkännande (avsnitt 61.7) hantera alla praktiska aspekter av konkursboets löpande förvaltning, såsom att avyttra konkursgäldenärens tillgångar och inför domstolen intyga vilka konkursborgenärerna är enligt irländsk konkurslag. Konkursförvaltarens befogenheter, skyldigheter och uppgifter beskrivs i avdelning III i Bancruptcy Act från 1988.

Till börjanTill början

Gäldenärens skyldigheter

Konkursgäldenären är bl.a. skyldig att att redovisa all egendom inför domstolen, överlåta all egendom som denne råder över till konkursförvaltaren och ge konkursförvaltaren alla dokument och handlingar som rör gäldenärens egendom.

I avsnitt 123 i Bankruptcy Act från 1988 anges 16 olika förseelser som en konkursgäldenär kan göra sig skyldig till och som samtliga rör gäldenärens underlåtenhet att samarbeta med domstolen i samband med konkursboets förvaltning.

4. Vilka verkningar får inledandet av förfarandet?

Definition av ”tillgångar”

Med ”egendom” avses pengar, lösöre, fordringar, mark och all annan slags egendom, oavsett om det rör sig om fast eller lös egendom och oavsett om den finns i landet eller någon annanstans, även skyldigheter, servitut och all nuvarande eller framtida, upplåten eller villkorad, egendom, avkastning och vinst som härrör från eller hänför sig till egendom som definierats ovan”.

– avsnitt 3 i Bankruptcy Act från 1988.

Karaktären av gäldenärens förlorade rådighet

Gäldenärens egendom skall förvaltas av konkursförvaltaren efter ett beslut om konkurs – avsnitt 44.1 i lagen.

5. Vad finns det för särskilda regler för vissa slags fordringar?

Kategorier av fordringar

 1. Prioriterade fordringar
 2. Oprioriterade fordringar

De olika fordringarna i varje kategori är likställda inbördes.

Prioriterade fordringar inbegriper normalt avgifter, skatter och sociala avgifter. De beskrivs närmare i avsnitt 81 och följande avsnitt i lagen. Det bör framhållas att konkurskostnaderna har företräde framför alla fordringar enligt avsnitt 80 i lagen.

Till börjanTill början

Tredje parts rättigheter

Dessa är relativt begränsade och behandlas i avdelning III i lagen. Det hänvisas särskilt till egendom som konkursgäldenären förvaltar och det finns vissa inskränkningar i konkursförvaltarens befogenheter i fråga om upphovsrätt.

6. Vad finns det för regler i fråga om handlingar som skadar borgenärerna?

Upphävning av ett konkursbeslut

Enligt avsnitt 16 i lagen kan en konkursgäldenär motbevisa (”show cause”) giltigheten av ett konkursbeslut. Det rör sig huvudsakligen om att bevisa inför domstolen att ett eller flera av villkoren under ”Materiella villkor” under fråga 2 ovan inte är uppfyllda. Om gäldenären kan bevisa detta skall domstolen upphäva konkursbeslutet. Om gäldenärens ansökan avslås kan denne överklaga till högsta domstolen (Supreme Court).

7. Vilka är villkoren för anmälan och erkännande av fordringar?

Anmälan och erkännande av fordringar:

Detta behandlas i det första (omfattande) tillägget till Bancruptcy Act.

Endast borgenärer som kan styrka sina fordringar i konkursen kan få del av eventuell utdelning. Konkursförvaltaren kan fastställa en tidsfrist inom vilken fordringar skall framställas. Fordringar kan styrkas genom detaljerade räkenskaper, skuldebrev eller i annan godkänd form.

8. Vad finns det för regler om omstruktureringsåtgärder?

Detta är inte tillämpligt i konkurser med undantag för ansökan om ackord som behandlas ovan under

”Förfaranden före insolvens” i fråga 1.

Till börjanTill början

9. Vad finns det för regler om likvidation?

Likvidation (winding-up) är i irländsk lagstiftning en term som är förbehållen likvidation av rörelser och är därför inte relevant i konkurssammanhang. Realiserande av tillgångar och fördelning av intäkter i samband med konkurser behandlas i ovan nämnda avdelning III i Bancruptcy Act från 1988.

10. Vilka är villkoren för förfarandets avslutande?

Konkursen kan avslutas på något av följande sätt:

 1. Konkursgäldenären betalar alla skulder och kostnader samt ränta – avsnitt 85.3 a i.
 2. Konkursgäldenären betalar alla kostnader och prioriterade fordringar och får samtliga borgenärers samtycke – avsnitt 85.3 a ii.
 3. Konkursboet realiseras, alla kostnader och priorieterade fordringar betalas och borgenärerna får 50 % av sina fordringar betalda – avsnitt 85.4 a.
 4. Konkursboet realiseras, alla kostnader och prioriterade fordringar samt en andel betalas och konkursgäldenären eller tredje man betalar borgenärerna så mycket att de tillsammans med den erhållna andelen får 50 % av sina fordringar betalda – avsnitt 85.4 b.
 5. Konkursboet skall ha realiserats, alla kostnader och prioriterade fordringar skall ha betalats, all egendom som förvärvats efter konkursbeslutet skall ha redovisats, det skall ha gått 12 år sedan konkursbeslutet och det skall styrkas att det finns grund för domstolen att avsluta konkursen – avsnitt 85.4 c.

Följderna av en konkurs

En konkursgäldenär är enligt lag utsatt för vissa begränsningar. Denne får t.ex. inte ha något bankkonto, inte vara direktör i något bolag eller på något sätt vara involverad i ledningen av bolag – avsnitt 183 i Companies Act från 1963. Denne får inte heller vara ledamot av parlamentet eller i någon lokal myndighet.

När konkursen avslutas tillfaller all egendom som konkursförvaltaren förvaltar den tidigare konkursgäldenären. Om konkursen är avslutad kan den tidigare konkursgäldenären starta en rörelse på samma villkor som alla andra.

Vad beträffar den affärsmässiga aspekten är det säkert svårt för en person som har varit försatt i konkurs att få krediter.

« Konkurs - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket