Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Airija

Naujausia redakcija: 29-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra bankroto bylų rūšys ir tikslai? 1.
2. Kokiomis sąlygomis yra iškeliamos kiekvienos rūšies bankroto bylos? 2.
3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos rūšies byloje? 3.
4. Koks yra bylos iškėlimo poveikis? 4.
5. Kokios konkrečios taisyklės taikomos tam tikroms reikalavimų kategorijoms? 5.
6. Kokios taisyklės taikomos žalą darantiems veiksmams? 6.
7. Kokios sąlygos taikomos reikalavimams pareikšti ir priimti? 7.
8. Kokios taisyklės taikomos reorganizacijos byloms? 8.
9. Kokios taisyklės taikomos likvidavimo byloms? 9.
10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos? 10.

 

1. Kokios yra bankroto bylų rūšys ir tikslai?

Apibrėžimas: „Bankrotas yra kreditorių bei jų skolininkų naudai ir jų teisių gynimui skirta teisė, kai skolininkai negali ar nenori mokėti savo skolų.“

- Re Reiman,federalinė byla Nr. 20, p. 490 (1874 m.)

Bankroto teisė taikoma tiktai skolininkams, kurie yra fiziniai asmenys. Ši teisė yra išdėstyta 1988 m. Bankroto įstatyme. Skolininkas teismo sprendimu paskelbiamas bankrutavusiu, jeigu jis atliko „veiksmą, duodantį pagrindą pradėti bankroto procedūrą“. Šie veiksmai apibrėžti įstatymo 7 skirsnio 1 poskirsnyje. Nagrinėjant bankroto bylas dažniausiai minimas veiksmas, duodantis pagrindą pradėti bankroto procedūrą, yra nurodytas 7 skirsnio 1 poskirsnio f punkte, kuriame nustatyta, kad skolininkas atliko veiksmą, duodantį pagrindą pradėti bankroto procedūrą, „jeigu į jį buvo nukreiptas išieškojimas, bet kokio teismo sprendimu konfiskuojant jo prekes, arba jei šerifas ar grafystės registratorius negrąžino jokių prekių, padaręs atitinkamą įrašą nutartyje arba kitaip“.

„Išankstinio bankroto“ procesas:

 1. Pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą

  Šiame pranešime reikalaujama per 14 dienų sumokėti mokėtiną sumą ir tariama, kad šio reikalavimo neįvykdęs skolininkas atlieka veiksmą, duodantį pagrindą pradėti bankroto procedūrą (7 skirsnio 1 poskirsnio g punktas).

 2. Prašymas susitarti

  Skolininkas gali pateikti teismui prašymą apsaugoti jį nuo bankroto bylos, kad jis galėtų pateikti savo kreditoriams pasiūlymą grąžinti tik dalį skolų. Jeigu trys penktadaliai jo kreditorių arba kreditoriai, kuriems tenka trys penktadaliai jo skolų, sutinka su pasiūlymu ir teismas jį patvirtina, šis pasiūlymas yra privalomas visiems kreditoriams. Jeigu su pasiūlymu nesutinkama arba teismas jo nepatvirtina, teismas pats gali savo sprendimu paskelbti skolininką bankrutavusiu.

  viršųviršų

Oficiali bankroto byla:

Byla iškeliama pateikus rašytiniu priesaika patvirtintu pareiškimu pagrįstą prašymą (kuris turi būti pateiktas per tris mėnesius po veiksmo, duodančio pagrindą pradėti bankroto procedūrą, atlikimo).

Prašymas, rašytinis priesaika patvirtintas pareiškimas ir visos kitos bankroto byloje reikalingos formos yra pateiktos 1989 m. įstatymo galią turinčio dokumento Nr. 79 dėl Aukštesniųjų teismų nuostatų O priede.

2. Kokiomis sąlygomis yra iškeliamos kiekvienos rūšies bankroto bylos?

Pagrindinės sąlygos:

Veiksmo, duodančio pagrindą pradėti bankroto procedūrą, atlikimas, kaip nustatyta 1988 m. Bankroto įstatymo 7 skirsnio 1 poskirsnyje.

Skola turi būti nustatyta grąžinti suma, ne mažesnė kaip 2000 €.

Taikomos sąlygos dėl nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) buvimo vietos valstybės teritorijoje (įstatymo 11 skirsnis)

Kas gali pateikti prašymą iškelti bankroto bylą?

Kreditorius

Skolininkas

Viešumo reikalavimai:

Prašymas turi būti įteiktas asmeniškai skolininkui.

Jeigu skolininkas teismo sprendimu paskelbiamas bankrutavusiu, pranešimas apie teismo sprendimą paskelbti bankrotą turi būti išspausdintas „Iris Ofigiuil“ (oficialiajame leidinyje), kuriame nors nacionaliniame dienraštyje ir, jei būtina, vietos dienraštyje.

3. Koks yra įvairių dalyvių vaidmuo kiekvienos rūšies byloje?

Teismas

Paskelbti asmenį bankrutavusiu gali tiktai teismas.

viršųviršų

Praktiniais tikslais visiems bankroto etapams reikalingas teismo leidimas.

Oficialus bankrutavusio asmens turto valdytojas

Teismui paskelbus asmenį bankrutavusiu, jo turtas pereina oficialiam bankrutavusio skolininko turto valdytojui. Oficialus turto valdytojas, vadovaudamasis teismo leidimu (61 skirsnio 7 poskirsnis), tvarko visus praktinius kasdienio bankroto valdymo reikalus, pavyzdžiui, disponuoja bankrutavusio asmens turtu ir teismui nurodo, kas pagal Airijos bankroto įstatymą yra bankrutavusio asmens kreditoriai. Oficialaus turto valdytojo įgaliojimai, pareigos ir funkcijos nustatytos 1988 m. Bankroto įstatymo III dalyje.

Skolininko prievolės

Be kitų prievolių, bankrutavęs asmuo privalo atskleisti teismui visą savo turtą, perduoti visą turtą oficialiam turto valdytojui saugoti arba valdyti, perduoti oficialiam turto valdytojui visas su savo turtu susijusias apskaitos knygas ir visus dokumentus.

1988 m. Bankroto įstatymo 123 skirsnyje yra nustatyta 16 atskirų pažeidimų, kuriuos gali padaryti bankrutavęs asmuo ir kurie visi priskiriami nebendradarbiavimo su teismu administruojant bankrutavusio asmens turtą kategorijai.

4. Koks yra bylos iškėlimo poveikis?

Turto apibrėžimas

„„Turtas“ – tai pinigai, prekės, daiktai, dėl kurių pareiškiamas ieškinys, žemė ir kiekvienas turto, nekilnojamojo ar asmeninio, esančio valstybėje ar kitur, aprašymas, taip pat įsipareigojimai, servitutai ir kiekvienas turto, turimų turto dalių ir pelno, esamo ar būsimo, nustatyto ar galimo, kylančio iš pirmiau apibrėžto turto arba susijusio su juo, aprašymas.“

viršųviršų

- 1988 m. Bankroto įstatymo 3 skirsnis.

Skolininko turto atėmimo pobūdis

Skolininko turtas oficialiam turto valdytojui pereina teismui paskelbus skolininką bankrutavusiu – įstatymo 44 skirsnio 1 poskirsnis.

5. Kokios konkrečios taisyklės taikomos tam tikroms reikalavimų kategorijoms?

Teiktinų reikalavimų kategorijos

 1. Pirmumo teisę suteikiantys reikalavimai.
 2. Pirmumo teisės nesuteikiantys reikalavimai.

Keli kiekvienos iš pirmiau minėtų kategorijų reikalavimai yra lygiaverčiai.

Prie pirmumo teisę suteikiančių reikalavimų paprastai priskiriamos palūkanos, mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos. Šie reikalavimai išsamiai nustatyti įstatymo 81 ir paskesniuose skirsniuose. Reikėtų pažymėti, kad pagal įstatymo 80 skirsnio nuostatas bankroto bylos išlaidos yra viršesnės už visus reikalavimus.

Trečiųjų šalių teisės

Šios teisės yra gana ribotos ir yra aptartos įstatymo III dalyje. Pateikiama konkreti nuoroda į turtą, kurį bankrutavęs asmuo valdo patikos valdytojo teisėmis, taip pat yra nustatyti tam tikri oficialaus turto valdytojo įgaliojimų apribojimai autoriaus teisių atžvilgiu.

6. Kokios taisyklės taikomos žalą darantiems veiksmams?

Bankroto atšaukimas

Įstatymo 16 skirsnyje yra nustatyta procedūra, kaip bankrutavęs asmuo gali „nurodyti pagrindą“, kad nutartis paskelbti jį bankrutavusiu yra nepagrįsta. Pagrindui nurodyti iš esmės pakanka teismui įrodyti, kad vienas ar daugiau reikalavimų, nustatytų 2. klausimo dalyje „Pagrindinės sąlygos“, nebuvo įvykdyta. Jeigu bankrutavusiam asmeniui pavyksta nurodyti pagrindą, teismas turi atšaukti bankrotą. Jeigu bankrutavusio asmens pareiškimas nurodyti pagrindą yra nesėkmingas, jis gali pasinaudoti teise pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam teismui.

viršųviršų

7. Kokios sąlygos taikomos reikalavimams pareikšti ir priimti?

Reikalavimų pareiškimas ir priėmimas:

Šis klausimas yra aptartas (išsamiame) Bankroto įstatymo pirmajame priede.

Gauti kokią nors kvotą parduodami bankrutavusio asmens turtą gali tiktai savo reikalavimus konkrečioje bankroto byloje įrodę kreditoriai. Oficialus turto valdytojas gali nustatyti terminą, per kurį turi būti pateikti reikalavimai. Kreditoriaus pareiškimas dėl skolininko nemokumo gali būti pateiktas įteikiant išsamią atsiskaitymų ataskaitą, rašytinį priesaika patvirtintą pareiškimą dėl skolos arba kitą nustatytą dokumentą.

8. Kokios taisyklės taikomos reorganizacijos byloms?

Asmens bankrotui netaikoma, išskyrus prašymą susitarti, kuris minimas 1. klausimo dalyje „Išankstinio bankroto procesas“.

9. Kokios taisyklės taikomos likvidavimo byloms?

Likvidavimo sąvoka Airijos teisėje yra techninė juridinė sąvoka, susijusi su bendrovių likvidavimu, taigi su asmens bankrotu ji nėra susijusi. Asmens bankroto atveju turto pardavimą ir pajamų paskirstymą reglamentuoja jau minėta 1988 m. Bankroto įstatymo III dalis.

10. Kokios yra bylos užbaigimo sąlygos?

Atleidimui nuo skolų gauti:

 1. bankrutavęs asmuo turi sumokėti visas skolas ir išlaidas, įskaitant palūkanas, – 85 skirsnio 3 poskirsnio a punkto i papunktis, arba
 2. bankrutavęs asmuo turi sumokėti visas išlaidas ir sumas pagal pirmenybės teisę suteikiančius reikalavimus ir gauti visų kreditorių sutikimą – 85 skirsnio 3 poskirsnio a punkto ii papunktis, arba
 3. visas bankrutavusio asmens turtas turi būti parduotas, visos išlaidos ir sumos pagal pirmenybės teisę suteikiančius reikalavimus turi būti sumokėtos ir kreditoriams sumokama po 50 centų už kiekvieną eurą – 85 skirsnio 4 poskirsnio a punktas, arba
 4. visas bankrutavusio asmens turtas turi būti parduotas, turi būti sumokėtos visos išlaidos ir sumos pagal pirmenybės teisę suteikiančius reikalavimus, turi būti sumokėta kvota parduodant bankroto turtą ir bankrutavęs asmuo ir (arba) jo draugai turi sumokėti kreditoriams tokią sumą, kokią pridėjus prie kvotos kreditoriai gautų po 50 centų už kiekvieną eurą, – 85 skirsnio 4 poskirsnio b punktas, arba
 5. visas bankrutavusio asmens turtas turi būti parduotas, turi būti sumokėtos visos išlaidos ir sumos pagal pirmenybės teisę suteikiančius reikalavimus, visas turtas, įgytas teismui paskelbus skolininką bankrutavusiu, turi būti atskleistas, bankrotas turi trukti 12 metų ir teismui turi būti įrodyta, kad būtų pagrįsta ir tinkama atleisti skolininką nuo skolų ir grąžinti jam teises, – 85 skirsnio 4 poskirsnio c punktas.

Gėda

Nuo skolų neatleistas bankrutavęs asmuo tam tikrais klausimais pagal įstatymą yra neveiksnus, pavyzdžiui, jis neturi teisės valdyti banko sąskaitos, jam uždrausta eiti bendrovės direktoriaus pareigas arba būti kaip nors susijusiam su bendrovės valdymu – 1963 m. Bendrovių įstatymo 183 skirsnis, uždrausta būti parlamento nariu ar dirbti savivaldos institucijoje.

Atleidus bankrutavusį asmenį nuo skolų, bet koks oficialaus turto valdytojo valdoje likęs turtas automatiškai pereina nuo skolų atleistam bankrutavusiam asmeniui. Nuo skolų atleistas bankrutavęs asmuo gali kurti verslą taip pat, kaip ir bet koks kitas asmuo.

Komerciniu lygmeniu nuo skolų atleistam bankrutavusiam asmeniui veikiausiai bus sudėtinga gauti bet kokios rūšies paskolą.

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 29-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė