Euroopan komissio > EOV > Konkurssi > Irlanti

Uusin päivitys: 30-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Konkurssi - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitkä ovat maksukyvyttömyysmenettelyn eri lajit ja tavoitteet? 1.
2. Mitkä ovat kunkin maksukyvyttömyysmenettelylajin aloittamista koskevat edellytykset? 2.
3. Mikä on eri osallistujien asema kussakin menettelylajissa? 3.
4. Mitkä ovat menettelyn aloittamisen vaikutukset? 4.
5. Mitkä ovat tietyntyyppisiä vaateita koskevat erityissäännöt? 5.
6. Mitkä ovat pätemättömiä perusteita koskevat säännöt? 6.
7. Mitkä ovat vaateiden esittämistä ja hyväksyttävyyttä koskevat edellytykset? 7.
8. Mitkä ovat saneerausmenettelyä koskevat säännöt? 8.
9. Mitkä ovat toiminnan lopettamismenettelyä koskevat säännöt? 9.
10. Mitkä ovat menettelyn päättämisen edellytykset? 10.

 

1. Mitkä ovat maksukyvyttömyysmenettelyn eri lajit ja tavoitteet?

Määritelmä Konkurssilaki on säädetty velkojien ja heidän velallistensa eduksi ja avuksi tapauksissa, joissa jälkimmäiset eivät kykene tai halua maksaa velkojaan.

- Ks. Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Konkurssilakia sovelletaan ainoastaan velallisiin, jotka ovat yksityishenkilöitä. Laki sisältyy seuraavaan säädökseen:

Bankruptcy Act, 1988. Jotta velallinen voidaan asettaa konkurssiin, on oltava olemassa konkurssiperuste (act of Bankruptcy). Perusteet määritellään säädöksen 7 §:n 1 momentissa. Konkurssioikeudenkäynnissä useimmin mainittu konkurssiperuste on 7 §:n 1 momentin f kohta, jossa todetaan, että konkurssiperuste on olemassa,

jos velallista vastaan on suoritettu täytäntöönpano ulosmittaamalla hänelle kuuluvia esineitä minkä tahansa tuomioistuimen määräyksestä tai jos sheriffi (sheriff) tai kreivikunnan rekisteriviranomainen (county registrar) on todennut velallisen varattomaksi joko määräykseen tehdyin merkinnöin tai muussa muodossa.

Maksukyvyttömyyttä edeltävä menettely

 1. Konkurssihaaste

  Haasteessa vaaditaan tietyn summan maksamista 14 päivän kuluessa uhalla, että velallinen voidaan muussa tapauksessa asettaa konkurssiin (7 §:n 1 momentin g kohta).

 2. Velkajärjestelyä koskeva hakemus

  Hakija voi pyytää oikeudelta suojaa konkurssimenettelyltä, jotta hän voi tehdä velkojilleen akorditarjouksen. Jos kolme viidesosaa velkojien lukumäärästä ja saamisten arvosta hyväksyy tarjouksen ja oikeus vahvistaa sen, se sitoo kaikkia velkojia. Jos oikeus ei hyväksy tai vahvista tarjousta, oikeus voi itse asettaa velallisen konkurssiin.

  Sivun alkuunSivun alkuun

Muodollinen maksukyvyttömyysmenettely

Menettely aloitetaan hakemuksella (joka on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa konkurssiperusteen ilmenemisestä) ja siihen liitetyllä valaehtoisella vakuutuksella.

Hakemus, valaehtoinen vakuutus ja kaikki muut konkurssimenettelyssä tarvittavat lomakkeet löytyvät vuoden 1989 sääntökokoelman Rules of the Superior Courts Statutory Instrument säännön nro 79 liitteestä O.

2. Mitkä ovat kunkin maksukyvyttömyysmenettelylajin aloittamista koskevat edellytykset?

Aineelliset edellytykset

Vuoden 1988 konkurssisäädöksen 7 §:n 1 momentissa säädetyn konkurssiperusteen mukaan:

Velan on oltava vähintään 2 000 euron suuruinen rahamäärä.

Kotipaikan/asuinpaikan on oltava Irlannin valtion alueella (säädöksen 11 §).

Kuka voi pyytää konkurssimenettelyn aloittamista?

Velkoja

Velallinen

Julkistamisvaatimukset

Hakemus on annettava velalliselle henkilökohtaisesti tiedoksi.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin, ilmoitus konkurssista on julkaistava virallisessa lehdessä (Iris Ofigiuil) , koko maassa ilmestyvässä päivälehdessä ja joissain tapauksissa paikallisessa päivälehdessä.

3. Mikä on eri osallistujien asema kussakin menettelylajissa?

Tuomioistuin

Ainoastaan tuomioistuin voi asettaa henkilön konkurssiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Käytännön syistä kaikki konkurssivaiheet edellyttävät tuomioistuimen vahvistusta.

Konkurssipesän virallinen toimitsijamies

Kun henkilö asetetaan konkurssiin, hänen omaisuutensa määrätään konkurssipesän virallisen toimitsijamiehen (Official Assignee) haltuun. Virallinen toimitsijamies huolehtii oikeuden suostumuksella (61 §:n 7 momentti) kaikista konkurssipesän päivittäiseen hoitoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä – kuten konkurssipesän varainkäyttö ja velkojaluettelon todistaminen ja antaminen oikeudelle Irlannin konkurssilain tarkoituksessa. Virallisen toimitsijamiehen valtuudet, velvollisuudet ja tehtävät määritellään vuoden 1988 konkurssisäädöksen III osassa.

Velallisen velvollisuudet

Konkurssivelallisen on muiden velvollisuuksien ohella ilmoitettava oikeudelle kaikki omaisuutensa, luovutettava viralliselle toimitsijamiehelle kaikki hallussaan tai määräysvallassaan oleva omaisuutensa ja luovutettava viralliselle toimitsijamiehelle kaikki pesään kuuluvat kirjanpitokirjansa ja asiakirjansa.

Vuoden 1988 konkurssisäädöksen 123 §:ssä luetellaan 16 eri tekoa, joihin konkurssivelallinen voi syyllistyä ja jotka kaikki kuuluvat saman laajan otsikon alle: kieltäytyminen myötävaikuttamasta oikeuden johtamaan konkurssipesän hallintoon.

4. Mitkä ovat menettelyn aloittamisen vaikutukset?

Varallisuuden määrittely

Varallisuuteen sisältyvät raha, esineet, saamiset, maa ja kaikki muu omaisuus, oli se kiinteää tai irtainta omaisuutta ja sijaitsi se Irlannin valtion alueella tai sen ulkopuolella; myös sitoumukset, rasitteet ja kaikenlainen jäämistö, korko ja tuotto, nykyinen tai vastainen, säännöllinen tai satunnainen, joka saadaan edellä määritellystä omaisuudesta tai sen ansiosta.

Sivun alkuunSivun alkuun

- Vuoden 1988 konkurssisäädöksen 3 §.

Velallisen omaisuuden pakkoluovutus ja sen luonne

Velallisen omaisuus siirtyy virallisen toimitsijamiehen hallintaan konkurssiinasettamishetkellä – säädöksen 44 §:n 1 momentti.

5. Mitkä ovat tietyntyyppisiä vaateita koskevat erityissäännöt?

Valvottavien saatavien luokat

 1. Etuoikeutetut saatavat
 2. Etuoikeudettomat saatavat

Jompaan kumpaan edellä mainituista luokista kuuluvat eri saatavat ovat keskenään samanarvoisia.

Etuoikeutettuja saatavia ovat yleensä valtion- ja kunnanverot sekä sosiaaliturvamaksut. Ne luetellaan tarkasti säädöksen 81 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä. On huomattava, että konkurssikulut on säädöksen 80 §:n mukaan maksettava ennen kaikkia muita saatavia.

Kolmansien osapuolten oikeudet

Ne ovat melko rajoitetut, ja niitä käsitellään säädöksen III osassa. Erityisesti viitataan konkurssivelallisen uskottuna miehenä hallitsemaan omaisuuteen, ja virallisen toimitsijamiehen valtuuksia on rajoitettu tekijänoikeuden suhteen.

6. Mitkä ovat pätemättömiä perusteita koskevat säännöt?

Konkurssin peruuttaminen

Säädöksen 16 §:ssä vahvistetaan menettely, jossa konkurssivelallinen voi osoittaa syyn (show cause) konkurssiinasettamismääräyksen pätemättömyydelle. Moittiminen tarkoittaa periaatteessa sitä, että osoitetaan tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, että yhtä tai useampaa kysymyksen 2 otsikon Aineelliset edellytykset alla esitetyistä vaatimuksista ei ole täytetty. Jos konkurssivelallinen pystyy osoittamaan syyn, tuomioistuimen on peruutettava konkurssi. Jos konkurssivelallinen ei pysty osoittamaan syytä, on oikeus hakea muutosta korkeammalta oikeusasteelta (Supreme Court).

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Mitkä ovat vaateiden esittämistä ja hyväksyttävyyttä koskevat edellytykset?

Vaateiden esittäminen ja hyväksyminen

Tätä asiaa käsitellään konkurssisäädöksen ensimmäisessä (pitkähkössä) liitteessä.

Vain velkojat, jotka näyttävät saatavansa toteen, voivat saada osuuden varoista. Virallinen toimitsijamies voi vahvistaa ajan, jonka kuluessa vaatimukset on esitettävä. Velka on näytettävä toteen yksityiskohtaisella tiliotteella, velan valaehtoisella todistamisella tai muulla säädetyllä tavalla.

8. Mitkä ovat saneerausmenettelyä koskevat säännöt?

Ne eivät koske konkurssia, lukuun ottamatta edellä mainittua hakemusta velkajärjestelyksi.

Edellä kysymyksen 1. kohta Maksukyvyttömyyttä edeltävät menettelyt.

9. Mitkä ovat toiminnan lopettamismenettelyä koskevat säännöt?

Irlannin laissa toiminnan lopettaminen on yhtiöiden selvitystilaan liittyvä käsite, joten sillä ei ole merkitystä konkurssissa. Varallisuuden realisointia ja varojen jakoa konkurssissa käsitellään vuoden 1988 konkurssisäädöksen III osassa, johon edellä viitattiin.

10. Mitkä ovat menettelyn päättämisen edellytykset?

Konkurssista vapautuminen

 1. Konkurssivelallinen on maksanut kaikki velat ja kulut korkoineen - 85 §:n 3 momentin a kohdan i alakohta; tai
 2. konkurssivelallinen on maksanut kaikki kulut ja etuoikeutetut saatavat sekä saanut suostumuksen kaikilta velkojilta - 85 §:n 3 momentin a kohdan ii alakohta; tai
 3. konkurssipesä on realisoitu kokonaisuudessaan, kaikki kulut ja etuoikeutetut saatavat on maksettu ja velkojille on maksettu 50 centtiä eurolta - 85 §:n 4 momentin a kohta; tai
 4. konkurssipesä on realisoitu kokonaisuudessaan, kaikki kulut ja etuoikeutetut saatavat on maksettu, jako-osuudet on maksettu ja konkurssivelallinen ja/tai sivulliset ovat maksaneet velkojille niin paljon, että velkojat saavat jako-osuuteen lisättynä kaiken kaikkiaan 50 centtiä eurolta - 85 §:n 4 momentin b kohta; tai
 5. konkurssipesä on realisoitu kokonaisuudessaan, kaikki kulut ja etuoikeutetut saatavat on maksettu, kaikki konkurssiinasettamismääräyksen jälkeen hankittu omaisuus on ilmoitettu, konkurssitila on kestänyt 12 vuotta ja oikeus on vakuuttunut siitä, että on kohtuullista ja oikein myöntää vapautus konkurssista – 85 §:n 4 momentin c kohta.

Epäonnistumisen leima

Konkurssissa olevalta velalliselta puuttuu tietyiltä osin oikeustoimikyky, esimerkiksi hän ei voi käyttää pankkitiliä; hän ei voi toimia yhtiön johtajana tai muullakaan tavalla osallistua yhtiön johtamiseen - Companies Act, 1963, 183 §; hän ei voi olla parlamentin tai paikallishallinnon jäsen.

Vapautumishetkellä virallisen toimitsijamiehen hallussa vielä oleva omaisuus palautuu automaattisesti konkurssista vapautuneelle velalliselle. Konkurssista vapautunut velallinen voi perustaa yrityksen niin kuin kuka muu tahansa.

Konkurssista vapautuneella velallisella saattaa olla liikeasioissa vaikeuksia saada luottoa.

« Konkurssi - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 30-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta