Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες για τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και της αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας και σε τι αποσκοπούν;

Ορισμός: «Το πτωχευτικό δίκαιο αποσκοπεί στην ικανοποίηση των πιστωτών και στην ανακούφιση των οφειλετών τους, στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν προτίθενται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.»

- Re Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Το πτωχευτικό δίκαιο (Bankruptcy Law) εφαρμόζεται μόνο στους οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα. Περιλαμβάνεται στο Νόμο περί Πτώχευσης του 1988 (Bankruptcy Act). Για να κηρυχθεί σε πτώχευση, ο οφειλέτης πρέπει να έχει προβεί σε πράξη πτώχευσης (“act of Bankruptcy”). Αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου. Η πράξη πτώχευσης που αναφέρεται συχνότερα στο πλαίσιο των διαδικασιών πτώχευσης είναι αυτή που προβλέπεται

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο f) , το οποίο ορίζει ότι ο οφειλέτης έχει προβεί σε πράξη πτώχευσης

“εφόσον έχει εκτελεστεί εναντίον του δικαστική εντολή για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του, εκδοθείσα από οποιοδήποτε δικαστήριο, ή εφόσον ο αρμόδιος δημόσιος λειτουργός (sheriff ή county registrar) πιστοποιήσει ότι δεν βρήκε περιουσιακά στοιχεία προς κατάσχεση είτε με σχετική μνεία πάνω στην εντολή είτε αλλιώς.”

Προηγούμενες της αφερεγγυότητας διαδικασίες:

 1. Εντολή πληρωμής

  Σύμφωνα με αυτήν απαιτείται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός 14 ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί, έχει προβεί σε πράξη πτώχευσης (άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο f).

 2. Αίτηση διακανονισμού

  Ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει στο δικαστήριο αίτηση για προστασία από τη διαδικασία πτώχευσης προκειμένου να υποβάλει προσφορά συμβιβασμού (offer of composition) στους πιστωτές του. Εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή από τα τρία πέμπτα σε αριθμό και αξία των πιστωτών του και εγκριθεί από το δικαστήριο, θεωρείται δεσμευτική για όλους τους πιστωτές του. Εάν η προσφορά δεν γίνει δεκτή ή δεν εγκριθεί από το δικαστήριο, τότε το ίδιο το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει τον οφειλέτη σε πτώχευση.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τυπικές διαδικασίες αφερεγγυότητας:

Οι διαδικασίες κινούνται με αίτηση (που κατατίθεται εντός τριών μηνών από την πράξη πτώχευσης) βάσει ένορκης δήλωσης.

Η αίτηση, η ένορκη δήλωση και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα έντυπα στο πλαίσιο των διαδικασιών πτώχευσης περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ο του κανονισμού «Rules of the Superior Courts Statutory Instrument no. 79» του 1989.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη κάθε είδους διαδικασίας αφερεγγυότητας;

Ουσιαστικές προϋποθέσεις:

Πράξη πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου περί Πτώχευσης, 1988

Η οφειλή πρέπει να είναι εκκαθαρισμένο ποσό ύψους τουλάχιστον 2. 000-00 €.

Εφαρμόζονται προϋποθέσεις για τη διαμονή/κατοικία εντός της επικράτειας (άρθρο 11 του Νόμου)

Ποιος μπορεί να ζητήσει την κίνηση διαδικασιών πτώχευσης;

Ένας πιστωτής

Ο οφειλέτης

Κανόνες δημοσιότητας:

Η αίτηση πρέπει να επιδίδεται προσωπικά στον οφειλέτη.

Εφόσον ο οφειλέτης κηρύσσεται σε πτώχευση, η απόφαση κήρυξης σε πτώχευση πρέπει να δημοσιεύεται στην Iris Ofigiuil (Εφημερίδα της Κυβέρνησης) , σε μια ημερήσια εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε μια ημερήσια εφημερίδα τοπικής κυκλοφορίας.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων σε κάθε είδος διαδικασίας;

Το δικαστήριο

Μόνον το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει κάποιον σε πτώχευση.

Για πρακτικούς λόγους, όλα τα στάδια μιας πτώχευσης προϋποθέτουν έγκριση από το δικαστήριο.

Επίσημος σύνδικος πτώχευσης (Official Assignee in Bankruptcy)

Όταν κάποιος κηρύσσεται σε πτώχευση, η περιουσία του περιέρχεται στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης. Ο επίσημος σύνδικος πτώχευσης ασχολείται, κατόπιν έγκρισης του δικαστηρίου (άρθρο 61 παράγραφος 7) , με όλες τις πρακτικές πτυχές της καθημερινής διαχείρισης της πτώχευσης – όπως η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντος και η γνωστοποίηση στο δικαστήριο των πιστωτών του πτωχεύσαντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιρλανδικού πτωχευτικού δικαίου. Οι εξουσίες, τα καθήκοντα και οι λειτουργίες του επίσημου συνδίκου πτώχευσης καθορίζονται στο μέρος III του Νόμου περί Πτώχευσης του 1988.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υποχρεώσεις του οφειλέτη

Συν τοις άλλοις, ο πτωχεύσας έχει την υποχρέωση να δηλώσει όλη την περιουσία του στο δικαστήριο· να παραδώσει στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης όλη την περιουσία που βρίσκεται υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχό του· να παραδώσει στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης όλα τα βιβλία και έγγραφα που αφορούν την περιουσία του.

Το άρθρο 123 του Νόμου περί πτώχευσης του 1988 προβλέπει 16 ξεχωριστές παραβάσεις που μπορεί να διαπράξει ο πτωχεύσας και οι οποίες εμπίπτουν στη γενική κατηγορία της μη συνεργασίας με το δικαστήριο κατά τη διαχείριση της περιουσίας του πτωχεύσαντος.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

Ορισμός των περιουσιακών στοιχείων

“Η “περιουσία” περιλαμβάνει χρήμα, κινητά και ακίνητα πράγματα, δικαιώματα (αξιώσεις) , κάθε είδος περιουσίας, είτε ακίνητης είτε κινητής και κειμένης εντός της επικράτειας ή αλλού· επίσης, υποχρεώσεις, δουλείες και κάθε είδος περιουσίας, δικαιώματος και κέρδους, υφιστάμενο ή μελλοντικό, κεκτημένο ή πιθανό, που προκύπτει από ή παρεμπίπτει σε περιουσία όπως καθορίζεται παραπάνω. ”

- Άρθρο 3 του Νόμου περί πτώχευσης του 1988.

Φύση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

Η περιουσία του οφειλέτη περιέρχεται στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης – άρθρο 44 1 του Νόμου.

5. Ποιοι είναι οι ειδικοί κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

Κατηγορίες απαιτήσεων προς υποβολή

 1. Προνομιακές απαιτήσεις
 2. Μη προνομιακές απαιτήσεις

Οι πολυάριθμες απαιτήσεις που εμπίπτουν σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες κατατάσσονται ισότιμα («pari passu») μεταξύ τους.

Οι προνομιακές απαιτήσεις, γενικά, περιλαμβάνουν τέλη, φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 81 και επόμενα του Νόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα της πτώχευσης έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 80 του Νόμου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δικαιώματα τρίτων μερών

Είναι αρκετά περιορισμένα και παρουσιάζονται στο μέρος III του Νόμου. Γίνεται ειδική μνεία στην περιουσία που κατέχει ο πτωχεύσας ως επίτροπος και εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί στις εξουσίες του επίσημου συνδίκου σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. Ποιοι είναι οι κανόνες για τις επιβλαβείς πράξεις;

Ακύρωση πτώχευσης

Το άρθρο 16 του Νόμου προβλέπει διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο πτωχεύσας μπορεί να “αιτιολογήσει το αβάσιμο” του κύρους της δικαστικής απόφασης κήρυξης σε πτώχευση. Η αιτιολόγηση του αβάσιμου βασικά συνίσταται στην απόδειξη ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν ικανοποιείται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο “Ουσιαστικές προϋποθέσεις” της παραπάνω ερώτησης 2. Εφόσον ο πτωχεύσας κατορθώσει να αιτιολογήσει το αβάσιμο, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει την πτώχευση. Εάν ο πτωχεύσας δεν μπορέσει να αιτιολογήσει το αβάσιμο, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναίρεσης.

7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της δήλωσης και της αποδοχής των απαιτήσεων;

Δήλωση και αποδοχή απαιτήσεων:

Καλύπτεται στο (εκτεταμένο) πρώτο μέρος του Νόμου περί πτώχευσης.

Μόνον οι πιστωτές που αποδεικνύουν τις πτωχευτικές απαιτήσεις τους μπορούν να διεκδικήσουν τμήμα της πτωχευτικής περιουσίας. Ο επίσημος σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ορίσει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υποβάλλονται οι απαιτήσεις. Το αποδεικτικό χρέους μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή αναλυτικού αντίγραφου κίνησης λογαριασμού, ένορκης δήλωσης για την ύπαρξη οφειλής ή άλλου προβλεπόμενου μέσου.

8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

Δεν αφορούν την πτώχευση, με εξαίρεση την αίτηση διακανονισμού που περιλαμβάνεται στην παράγραφο

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

«Προηγούμενες της αφερεγγυότητας διαδικασίες» της παραπάνω ερώτησης 1.

9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης;

Η εκκαθάριση (winding up) στο ιρλανδικό δίκαιο αποτελεί τεχνικό όρο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης εταιρειών και, συνεπώς, δεν αφορά την πτώχευση. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντος και η διανομή των εισπράξεων από την πτώχευση καλύπτονται στο μέρος III του προαναφερθέντος Νόμου περί πτώχευσης του 1988.

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας;

Για να αποκατασταθεί σε σχέση με την πτώχευση:

 1. ο πτωχεύσας πρέπει να εξοφλήσει όλα τα χρέη και τα έξοδα με τόκο – άρθρο 85 (3) (a) (i) ή
 2. ο πτωχεύσας πρέπει να εξοφλήσει όλα τα έξοδα και τις προνομιακές απαιτήσεις και να λάβει τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών – άρθρο 85 (3) (a) (ii) ή
 3. η περιουσία του πτωχεύσαντος πρέπει να είναι πλήρως ρευστοποιημένη, όλα τα έξοδα και οι προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να έχουν εξοφληθεί και να καταβληθούν στους πιστωτές 50 λεπτά ανά ευρώ οφειλής (δηλαδή να έχει καλυφθεί το 50% της απαίτησής τους) – άρθρο 85 (4) (a) ή
 4. η περιουσία του πτωχεύσαντος πρέπει να είναι πλήρως ρευστοποιημένη, όλα τα έξοδα και οι προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να έχουν εξοφληθεί, πρέπει να καταβληθεί μέρισμα και ο πτωχεύσας και/ή οι φίλοι του πρέπει να καταβάλουν το σχετικό ποσό στους πιστωτές ώστε, όταν το ποσό αυτό προστίθεται στο μέρισμα, το σύνολο να ανέλθει σε 50 λεπτά ανά ευρώ οφειλής (δηλαδή να έχει καλυφθεί το 50% της απαίτησής τους) – άρθρο 85 (4) (b) ή
 5. η περιουσία του πτωχεύσαντος πρέπει να είναι πλήρως ρευστοποιημένη, όλα τα έξοδα και οι προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να έχουν εξοφληθεί, πρέπει να δηλωθεί όλη η περιουσία που αποκτήθηκε μετά τη δικαστική απόφαση κήρυξης σε πτώχευση, η πτώχευση πρέπει να υφίσταται για 12 έτη και το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι είναι βάσιμη και ορθή η χορήγηση αποκατάστασης σε σχέση με την πτώχευση – άρθρο 85 (4) (c)

Στίγμα

Ο πτωχεύσας που δεν έχει αποκατασταθεί υπόκειται σε ορισμένους νομοθετημένους περιορισμούς, όπως η αδυναμία διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού· η αδυναμία ανάληψης θέσης διευθυντή εταιρείας ή οποιωνδήποτε καθηκόντων που αφορούν τη διαχείριση εταιρείας – Νόμος περί εταιρειών του 1963, άρθρο 183· η αδυναμία ανάληψης καθηκόντων μέλους του Κοινοβουλίου ή αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά την αποκατάσταση, οποιαδήποτε περιουσία που παραμένει στα χέρια του επίσημου συνδίκου πτώχευσης αυτόματα περιέρχεται εκ νέου στον πτωχεύσαντα που αποκαταστάθηκε. Ο πτωχεύσας που αποκαταστάθηκε μπορεί να συγκροτήσει επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους υπόλοιπους.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, ο πτωχεύσας που αποκαταστάθηκε πιθανώς θα συναντήσει δυσκολίες για την εξασφάλιση οποιασδήποτε μορφής πίστωσης.« Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο