Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Irland

Seneste opdatering : 29-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Definition: Konkursreglerne er til fordel og hjælp for kreditorer og disses skyldnere, hvis skyldnerne ikke kan eller vil betale deres gæld.

- Jf. Reiman 20 Fed Cas 490 (1874)

Konkursreglerne finder kun anvendelse på skyldnere, som er fysiske personer. De findes i konkursloven

(Bankruptcy Act) af 1988. For at blive erklæret konkurs skal skyldneren opfylde en af konkursbetingelserne. Disse er fastlagt i lovens paragraf 7, stk. 1. Den konkursbetingelse, der oftest nævnes i forbindelse med en konkursbehandling, er betingelsen i

paragraf 7, stk. 1, litra (f), som er opfyldt,

hvis en sag om tvangsfuldbyrdelse har ført til beslaglæggelse af skyldnerens aktiver på grundlag af en dommerkendelse, eller hvis retten (sheriff) eller en justitssekretær (county registrar) har fastslået, at skyldneren ikke er betalingsdygtig, og har forsynet afgørelsen med en påtegning herom eller på anden måde tilkendegivet dette.

Procedurer forud for insolvens:

 1. Konkursbegæring

  En sådan begæring indebærer, at skyldneren skal betale det skyldige beløb inden for en frist på 14 dage. I modsat fald vil en af konkursbetingelserne være opfyldt (paragraf 7, stk. 1, litra (g)).

 2. Anmodning om betalingsordning

  Skyldneren kan anmode domstolen om beskyttelse mod konkursbehandling, således at han kan fremsætte et tilbud om akkord over for sine kreditorer. Hvis tilbuddet accepteres af 60 % af kreditorerne (udtrykt såvel i antal som ved gældens størrelse) og godkendes af domstolen, er det bindende for alle kreditorerne. Hvis tilbuddet ikke accepteres eller godkendes af domstolen, kan domstolen selv erklære skyldneren konkurs.

  TopTop

Officiel insolvensbehandling:

Behandlingen iværksættes ved en begæring (skal indgives senest tre måneder efter, at en konkursbetingelse er opfyldt), som skal baseres på en skriftlig erklæring.

Begæringen, erklæringen og alle andre formularer, som er nødvendige i forbindelse med konkursbehandlingen, kan findes i bilag O til Rules of the Superior Courts Statutory Instrument no. 79 of 1989.

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

Materielle betingelser:

Opfyldelse af en af konkursbetingelserne som beskrevet i paragraf 7, stk. 1, i konkursloven af 1988.

Gældens størrelse skal være fastsat og den skal være på mindst 2 000 GBP.

Der findes også betingelser vedrørende bopæl/ophold i landet (lovens paragraf 11).

Hvem kan anmode om, at der indledes konkursbehandling?

En kreditor

Skyldneren

Krav om offentliggørelse:

Begæringen skal meddeles skyldneren ved personlig forkyndelse.

Hvis skyldneren erklæres konkurs, skal en meddelelse om konkurserklæringen offentliggøres i Iris Ofigiuil (statstidende), et nationalt dagblad og, hvor det er relevant, i et lokalt dagblad.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer?

Domstolen

Kun domstolen kan erklære en person konkurs.

Af praktiske årsager skal alle trin i forbindelse med en konkursbehandling godkendes af domstolen.

Kuratoren

TopTop

Hvis en person er blevet erklæret konkurs, bestyres hans bo af en kurator. Kuratoren sørger med domstolens godkendelse (paragraf 61, stk. 7) for alle de praktiske aspekter i forbindelse med bestyrelsen af konkursboet – herunder f.eks. salg af den konkursramtes aktiver og bekræftelse over for domstolen af, hvem der er den konkursramtes kreditorer i henhold til de irske konkursregler. De beføjelser, pligter og opgaver, som kuratoren har, er beskrevet i del III i konkursloven af 1988.

Skyldnerens pligter

Den konkursramte er bl.a. forpligtet til at oplyse domstolen om alle formuegenstande, at overdrage alle de formuegenstande, som han råder over, til kuratoren og at udlevere alle fortegnelser og dokumenter vedrørende sit bo til kuratoren.

I paragraf 123 i konkursloven af 1988 beskrives 16 forskellige overtrædelser, som en konkursramt kan begå, og som alle vedrører den konkursramtes manglende samarbejde med domstolen i forbindelse med administrationen af den pågældendes bo.

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer?

Definition af aktiver

Formuegenstande omfatter penge, goder, fordringer, jord og alle andre former for formuegenstande, uanset om der er tale om løsøre eller fast ejendom, og uanset om formuegenstandene findes i eller uden for Irland. De omfatter også forpligtelser, servitutter og alle former for nuværende eller fremtidig og erhvervet eller betinget ejendomsret, renter og overskud, som kommer fra eller har forbindelse med formuegenstande som defineret ovenfor.

- Paragraf 3 i konkursloven af 1988.

TopTop

Skyldnerens fortabelse af råderet

Fra tidspunktet for konkursdekretets afsigelse bestyres skyldnerens formuegoder af kuratoren – paragraf 44, stk. 1, i loven.

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

Kategorier af fordringer

 1. Privilegerede fordringer
 2. Ikke-privilegerede fordringer

De mange forskellige fordringer inden for hver af de ovennævnte kategorier rangerer på lige fod med hinanden.

Privilegerede fordringer omfatter som hovedregel afgifter, skatter og bidrag til socialsikringsordninger. Der findes en detaljeret beskrivelse af disse fordringer i lovens paragraf 81 ff. Det skal bemærkes, at omkostningerne i forbindelse med konkursbehandlingen i henhold til lovens paragraf 80 rangerer højere end alle andre fordringer.

Tredjemands rettigheder

Disse er ret begrænsede og behandles i lovens del III. Der nævnes specielt formuegoder, som den konkursramte forvalter, og der er visse begrænsninger af kuratorens beføjelser, hvad angår ophavsret.

6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne?

Annullering af et konkursdekret

Lovens paragraf 16 indeholder bestemmelser om en procedure, som den konkursramte kan følge for at godtgøre (show cause), at konkursdekretet ikke er gyldigt. At godtgøre dette består hovedsageligt i at bevise over for domstolen, at en eller flere af de betingelser, der er beskrevet under overskriften ”materielle betingelser” i spørgsmål 2 ovenfor, ikke er opfyldt. Hvis den konkursramte kan godtgøre dette, skal domstolen annullere konkursdekretet. Hvis det i første omgang ikke lykkes den konkursramte at godtgøre dette, kan den pågældende appellere til højesteret (Supreme Court).

TopTop

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

Anmeldelse og anerkendelse af fordringer:

Dette emne behandles i det (omfattende) første skema i konkursloven.

Kun kreditorer, der kan godtgøre, at de har en fordring på den konkursramte, kan få del i boet. Kuratoren kan fastsætte fristen for anmeldelse af fordringer. Bevis for fordringen kan bestå af et detaljeret regnskab, en skriftlig erklæring eller dokumentation i anden godkendt form.

8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger?

Dette er ikke relevant i forbindelse med konkurs, når bortses fra den ansøgning om en betalingsordning, der er omhandlet under

Procedurer forud for insolvens” i spørgsmål 1 ovenfor.

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Likvidation (winding-up) er i irsk lovgivning en term, der vedrører likvidation af virksomheder, og er derfor ikke relevant i forbindelse med konkurs. Realisering af aktiver og fordeling af provenuet i forbindelse med konkursbehandling behandles i del III i konkursloven af 1988, som der er henvist til ovenfor.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Konkursen kan bringes til ophør på følgende måder:

 1. Den konkursramte betaler al gæld og alle omkostninger inkl. renter – paragraf 85, stk. 3, litra (a), punkt (i).
 2. Den konkursramte betaler alle omkostninger, indfrier alle privilegerede fordringer og opnår samtykke fra alle kreditorer - paragraf 85, stk. 3, litra (a), punkt (ii).
 3. Hele den konkursramtes bo realiseres, alle omkostninger betales og privilegerede fordringer indfries, og kreditorerne får indfriet 50 % af deres fordringer - paragraf 85, stk. 4, litra (a)
 4. Hele den konkursramtes bo realiseres, alle omkostninger betales og privilegerede fordringer indfries, der udbetales en dividende til kreditorerne, og den konkursramte og/eller dennes venner betaler et sådant beløb til kreditorerne, at dette sammenlagt med den modtagne dividende udgør 50 % af deres fordringer – paragraf 85, stk. 4, litra (b).
 5. Hele den konkursramtes bo realiseres, alle omkostninger betales og privilegerede fordringer indfries, der skal være givet oplysning om alle formuegoder, der er erhvervet efter konkursdekretet, der skal være hengået 12 år siden konkursdekretet, og domstolen skal være overbevist om, at det er rimeligt og hensigtsmæssigt at bringe konkursen til ophør – paragraf 85, stk. 4, litra (c).

Følgerne af konkurs

En person, som er erklæret konkurs, er i henhold til lovgivningen underlagt visse begrænsninger, idet vedkommende f.eks. ikke kan have en bankkonto, ikke kan fungere som direktør for en virksomhed eller på anden måde varetage en lederstilling i en virksomhed – selskabsloven (Companies Act, 1963), paragraf 183 - og ikke kan være medlem af parlamentet eller et lokalstyre.

Bringes konkursen til ophør, returneres formuegoder, som kuratoren råder over, til den person, som var erklæret konkurs. Er konkursen bragt til ophør, kan vedkommende etablere en virksomhed i lighed med alle andre.

Hvad angår det forretningsmæssige aspekt, vil det sikkert være vanskeligt for en person, som tidligere har været erklæret konkurs, at opnå nogen form for kredit.

« Konkurs - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige