Europese Commissie > EJN > Faillissement > Griekenland

Laatste aanpassing: 29-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten van insolventieprocedures bestaan er en welke doelstellingen hebben die? 1.
2. Wat zijn de voorwaarden van elk van deze procedures? 2.
3. Welke rol hebben de deelnemers bij elk type procedure? 3.
4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure? 4.
5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde typen vorderingen? 5.
6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen? 6.
7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen? 7.
8. Welke voorschriften zijn van toepassing op de reorganisatie en sanering? 8.
9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening? 9.
10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure? 10.

 

1. Welke soorten van insolventieprocedures bestaan er en welke doelstellingen hebben die?

Insolventie is een toestand waarin de schulden van een persoon groter zijn dan zijn vermogen en hij niet in staat is zijn schuldeisers te betalen. Pre-insolventieprocedures (preventieve) procedures zijn procedures ter verkrijging van een rechterlijk bevel of een aanmaning tot betaling onder dreiging van een faillissementsaanvraag bij non-betaling. De formele procedures zijn faillissement, bijzondere liquidatie, voorlopig beheer, management en beheer door de schuldeisers en onderbewindstelling van de onderneming met het oog op het bereiken van een akkoord met de schuldeisers.

2. Wat zijn de voorwaarden van elk van deze procedures?

Zowel personen als ondernemingen kunnen failliet worden verklaard, maar alleen ondernemingen komen in aanmerking voor bijzondere liquidatie, voorlopig beheer door de schuldeisers of onderbewindstelling. Om failliet te worden verklaard dient een zakenman te zijn opgehouden met de betaling van zijn zakelijke schulden of te hebben verklaard dat de betalingen zijn opgeschort en er een rechterlijke uitspraak dient te worden gedaan. Iedere schuldeiser die schriftelijk bewijs van zijn vordering overlegt, kan een verzoekschrift indienen. Een onderneming komt alleen in aanmerking voor bijzondere liquidatie op verzoek van 51 % van haar schuldeisers die met hun vorderingen in haar boeken staan vermeld. Voor een bijzondere liquidatieprocedure moet de onderneming de handel hebben opgeschort of beëindigd, zijn opgehouden te betalen, failliet zijn, onder management en beheer staan van haar schuldeisers, of onder voorlopig beheer staan dan wel in liquidatie zijn, tenzij haar primaire en productieve activa zijn geveild en zij klaarblijkelijk niet in staat is de achterstallige schulden te voldoen. Een onderneming kan op dezelfde voorwaarden in aanmerking komen voor bijzondere liquidatie op verzoek van 20 % van de schuldeisers. In dat geval wordt een bijzondere beheerder benoemd. Dezelfde voorwaarden gelden voor schuldeisers die met hun vorderingen staan vermeld in de boeken van de onderneming en in de jaarrekeningen over het laatst verstreken boekjaar. Zij of de onderneming zelf kunnen een verzoek indienen tot aanstelling van een bewindvoerder met als doel te komen tot een akkoord tussen de schuldeisers en de onderneming over het regelen of beperken van de schulden van de onderneming. Bij rechterlijke uitspraak kan een onderneming onder management en beheer van haar schuldeisers worden geplaatst, wanneer wordt vastgesteld dat er opgehouden is met betalen, er een verzoek is ingediend door 55 % van de schuldeisers die in de boeken staan vermeld, en er een bijzondere commissie van de Griekse Bank is ingesteld. De voorlopige beheerder neemt de nodige maatregelen om de onderneming in stand te houden en nodigt de aandeelhouders uit voor een bijeenkomst met als doel te komen tot een besluit de onderneming onder management en beheer van haar schuldeisers te stellen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Welke rol hebben de deelnemers bij elk type procedure?

Zodra de beslissing over het faillissement bekend is gemaakt, wordt er een arbiter aangesteld om toezicht te houden op de werkzaamheden en wordt er een advocaat aangesteld als voorlopig bewindvoerder. Deze aanstelling wordt geformaliseerd door goedkeuring van de vergadering van schuldeisers. De voorlopig bewindvoerder vertegenwoordigt vervolgens de gefailleerde en deze groep. Hij stelt de activa en passiva van de gefailleerde vast en vertegenwoordigt de gefailleerde in hoorzittingen inzake de failliete boedel. Zodra de faillissementsprocedure is afgerond, gaat de bewindvoerder over tot verkoop en verdeelt hij de failliete boedel onder de schuldeisers die de algemene vergadering bijwonen en hun vorderingen indienen voor inschrijving op een lijst. Indien er volgens het verslag van de arbiter geen activa zijn, verklaart de rechter de zaak voor gesloten. Tijdens faillissementsprocedures heeft de gefailleerde niet het recht om de failliete boedel te beheren, maar hij mag wel noodmaatregelen treffen als de bewindvoerder verzuimt te handelen. Ondernemingen gaan in bijzondere liquidatie en er worden vereffenaren aangewezen door het hof van beroep dat op verzoek van de schuldeisers eveneens een curator aanstelt en het akkoord bekrachtigt. Zodra de beslissingen openbaar zijn gemaakt, houdt het beheer door de organen van de onderneming conform haar akte van oprichting en statuten op. Indien artikel 46 van toepassing is, verkoopt de vereffenaar de activa afzonderlijk of als geheel tijdens een gedwongen veiling teneinde de aangemelde schuldeisers te voldoen. Indien artikel 46a van toepassing is, wordt de onderneming als geheel bij openbare veiling verkocht. De vereffenaar stelt de verkoopovereenkomst op, zamelt de opbrengsten in en verdeelt deze conform de schuldeiserslijst. In het geval een onderneming onder voorlopig beheer is geplaatst, onderneemt de beheerder actie om haar goederen veilig te stellen. Hij treedt ten behoeve van de onderneming op voor de rechter en de bevoegde instanties, maakt een voorraadlijst en een balans op, nodigt de schuldeisers uit om hun vorderingen in te dienen, stelt een lijst op en vraagt de aandeelhouders toestemming om de onderneming voort te zetten onder management en beheer van de schuldeisers. De schuldeisers stellen vervolgens een managementcommissie aan die het aandelenkapitaal vergroot door een aandelenemissie die aan hen wordt toegewezen naar rato van hun vorderingen. Drie jaar later kunnen de schuldeisers de managementcommissie machtigen om de onderneming te ontbinden of in bijzondere liquidatie te doen gaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Welke gevolgen heeft het starten van de procedure?

Zodra de beslissing openbaar is gemaakt, verliest de gefailleerde de bevoegdheid om over zijn goederen te beschikken; dit is niet van toepassing op vorderingen die geen voorwerp vormen van beslaglegging, op niet-overdraagbare rechten of op activa die dateren van na het faillissement. Schuldeisers bij een faillissement worden onderverdeeld in concurrente, preferente en algemeen preferente schuldeisers. Individuele rechtszaken die zijn aangespannen door concurrente, en algemeen preferente schuldeisers worden opgeschort, terwijl rechtsgedingen van gezamenlijke, post-faillissements-, preferente en bijzonder preferente schuldeisers voortduren. Binnen 24 uur na de faillietverklaring verzegelt de vrederechter de failliete boedel en stelt een inventarislijst vast. Zaken worden aan de bewindvoerder en gelden aan de schatkist overgedragen. Zodra een curator voor de onderneming is aangesteld en de beslissing openbaar is gemaakt, worden afzonderlijke tenuitvoerleggingsmaatregelen opgeschort. Dit is niet van toepassing op rechtsgedingen of rechtsmiddelen. Activa worden verdeeld en de akte van oprichting en de statuten worden aangepast met instemming van de curator. Het akkoord dat gehomologeerd wordt door het gerecht is bindend voor schuldeisers die er geen partij bij zijn. Indien de onderneming in bijzondere liquidatie gaat, zijn tenuitvoerlegging, dwangbevelen en faillietverklaringen verboden vanaf de dag na indiening van het verzoek. Zodra de beslissing over management en beheer van de boedel openbaar is gemaakt, gaat de boedel over in de handen van de bijzondere vereffenaar. In die gevallen waarin een onderneming onder voorlopig beheer komt of onder management en beheer van de schuldeisers, zijn vanaf de indiening van het verzoek tenuitvoerlegging, dwangbevelen en faillietverklaringen verboden voor de schulden die voorafgaande aan het verzoekschrift zijn ontstaan. Het beheer van de onderneming berust aanvankelijk bij de beheerder en gaat vervolgens over naar de managementcommissie van de schuldeisers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Welke bijzondere regels zijn van toepassing op bepaalde typen vorderingen?

Faillissementsprocedures strekken zich slechts uit tot de boedel van de gefailleerde op het moment van de faillietverklaring. Eventuele goederen waarvan hij de houder of bezitter is, kunnen door de eigenaar worden opgeëist. Partijen bij overeenkomsten met hem zijn niet verplicht om hun lopende bilaterale overeenkomsten met hem als eerste na te komen. Arbeidscontracten worden niet opgezegd en failliete werkgevers met betalingsachterstand worden niet ontheven van het aanvaarden van bewezen diensten of van salarisbetalingen. Het faillissement van huurders of verhuurders betekent niet dat huurovereenkomsten worden beëindigd. Het faillissement van een vennoot leidt tot de ontbinding van een maatschap of vennootschap, tenzij de overblijvende vennoten overeen zijn gekomen de onderneming in stand te houden. Vennootschappen op aandelen worden ontbonden bij faillissement, maar behouden hun handelsstatus en rechtspersoonlijkheid tijdens de liquidatie. Het faillissement van een vennoot leidt echter niet tot ontbinding van de vennootschap. Lastgevingen worden ingetrokken, lopende rekeningen worden geblokkeerd en leenovereenkomsten worden van rechtswege beëindigd. Unilaterale verrekening op grond van een overeenkomst is nietig. Indien een onderneming in bijzondere liquidatie gaat, leidt dit niet tot ontbinding van de onderneming en heeft dit evenmin gevolgen voor lopende overeenkomsten, tenzij de partijen hiermee een vertrouwensrelatie of de persoonlijke reputatie van een van de partijen beoogden. Bijzondere liquidatie doet bestaande arbeidsovereenkomsten beëindigen, hoewel de rechtbank kan gelasten dat sommige werknemers tijdelijk aanblijven op verzoek van de schuldeisers indien dit in het belang van de onderneming is. Leaseovereenkomsten inzake voertuigen, machines en andere apparatuur worden beëindigd, tegelijk met alle overeenkomsten op grond waarvan een derde deze zaken houdt, bezit of gebruikt. Waarborgen of zekerheidstellingen van derden worden niet beïnvloed. De vereffenaar kan achterstallige schulden betalen en de vorderingen van de onderneming verrekenen met vorderingen van derden of ze verkopen. Indien de onderneming onder bewind wordt geplaatst, blijven garantieverplichtingen, hypotheken, pandrechten en andere accessoire goederenrechtelijke rechten die de vordering niet zeker stellen alsmede de eraan verbonden voorrechten, in stand. Indien de onderneming onder voorlopig beheer of onder management en beheer van de schuldeisers wordt geplaatst, zet zij haar bedrijfsactiviteiten normaal voort, maar de activa kunnen niet worden verkocht, goederen kunnen niet worden bezwaard en voor het aangaan van wettelijke transacties die langer dan een jaar duren is toestemming van de rechtbank nodig. Hypotheken, pandrechten en voorrechten blijven bestaan totdat pandhouders, hypotheekhouders of preferente schuldeisers zijn voldaan. Garantieverplichtingen worden niet beïnvloed.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Welke regels worden toegepast op handelingen die de boedel benadelen?

Handelingen door de gefailleerde in de verdachte periode die de failliete boedel verkleinen, worden ongedaan gemaakt. Elke eenzijdige handeling die de failliete boedel verkleint, elke contante betaling, betaling door concessieverlening, verkoop, verrekening of anderszins, behalve betaling à contant of met een handelswissel voor nog niet invorderbare of achterstallige betalingen en elke handeling om zekerheid te vestigen voor eerdere schulden is nietig jegens de schuldeiser indien zij wordt verricht door de schuldenaar tijdens de periode waarin de betalingen ophielden of 10 dagen daaraan voorafgaand.

7. Wat zijn de voorwaarden voor het indienen en verifiëren van schuldvorderingen?

Schuldeisers worden op de hoogte gesteld van het faillissement door openbaarmaking van de beslissing waarbij de arbiter en bewindvoerder worden aangesteld en de tijd en plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld. Schuldeisers maken zich kenbaar door aandeelbewijzen en samenvattingen van contracten in eerste instantie in te dienen bij de arbiter, of indien de bewindvoerder definitief is aangesteld, bij hem of bij de arbiter. Schuldeisers die zich niet melden, worden opgeroepen dit afzonderlijk te doen via publicatie van een kennisgeving in het bulletin van het advocatenpensioenfonds. De vorderingen worden onderzocht en de arbiter stelt een verslag op. Indien de vordering wordt aanvaard, legt de schuldeiser onder ede een verklaring af dat deze in overeenstemming is met de waarheid. Schuldeisers die verzuimen hun vordering in te dienen, kunnen tot aan de slotuitdeling van de opbrengsten een verzoekschrift indienen om het verstekvonnis opzij te laten zetten. Indien hun verzoek wordt aanvaard, worden deze vorderingen meegerekend bij de uitdeling. Vorderingen van collectieve schuldeisers worden voldaan vóór die van faillissementscrediteuren en eventuele uitdeling van de activa, en ná die van algemeen preferente schuldeisers, bijzonder preferente schuldeisers, hypotheek- en pandhouders. Indien de onderneming in bijzondere liquidatie gaat, melden schuldeisers zich bij de vereffenaar, die een lijst opstelt. Deze procedure omvat vorderingen die zijn ontstaan voor aanvang van de herstructurering van de onderneming door het bureau voor ondernemingherstructurering, voordat het verzoek om de onderneming in bijzondere liquidatie te laten gaan werd ingediend en voordat de onderneming onder bewind kwam te staan. Bijzondere liquidatiekosten en doorlopende handelskosten, beheer- en executiekosten in de prefaillissementsperiode tellen niet mee en worden niet gerapporteerd. Vervolgens wordt een uitdelingslijst opgesteld. Dubieuze vorderingen of vorderingen die verkeerd zijn gecategoriseerd, worden als willekeurig of voorwaardelijk ingedeeld. Indien liquidatie van de onderneming krachtens artikel 46a plaatsvindt, publiceert de vereffenaar een oproep aan de schuldeisers om zich te melden en zijn de uitdelingsregels van artikel 46 van toepassing. Indien de onderneming zich onder management en beheer van de schuldeisers in bijzondere liquidatie bevindt, worden vorderingen ingedeeld krachtens de artikelen 975 en verder van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en artikel 61 van het wetboek van belastinginning.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Welke voorschriften zijn van toepassing op de reorganisatie en sanering?

Herstructureringsprocedures hebben betrekking op management en beheer door de schuldeisers van de onderneming, de herstructurering van de onderneming en procedures krachtens de artikelen 44 en 45. In die gevallen waarin de onderneming onder management en beheer is geplaatst, zijn tenuitvoerlegging, dwangbevelen en faillietverklaringen verboden vanaf het moment dat het verzoekschrift is ingediend. De managementcommissie leidt de onderneming, houdt toezicht op de baten, vergroot het aandelenkapitaal en verdeelt de aandeelbewijzen. Drie jaar na het verzoekschrift kunnen de schuldeisers met een 3/5 meerderheid verzoeken dat de onderneming wordt ontbonden of in bijzondere liquidatie gaat. De onderneming of de schuldeisers kunnen de minister verzoeken te besluiten dat de onderneming de herstructureringsprocedure ingaat. Daarbij wordt het bureau voor ondernemingsherstructurering aangesteld als de voorlopig beheerder en wordt een akkoord met de schuldeisers opgesteld. Betaling van achterstallige schulden, tenuitvoerleggingsmaatregelen, interesten en beperking van de vorderingen worden opgeschort. Het akkoord tussen aandeelhouders, schuldeisers en het bureau voor ondernemingsherstructurering is niet van invloed op garantieverplichtingen, hypotheken, pandrechten of andere bijzondere voorrechten die de vorderingen beperken of die termijnen voor een schikking stellen. Het voorlopige beheer houdt op en de opschorting van individuele vorderingen en andere maatregelen wordt opgeheven na goedkeuring van de betrokken minister. Deze goedkeuring wordt gepubliceerd in de staatscourant. Het akkoord tussen de schuldeisers en de onderneming is bindend voor schuldeisers die daarbij geen partij zijn, en stelt een termijn voor de schikking van vorderingen, beperkt de grootte van de vordering (met verlies van het restant), beperkt de zekerheidstellingen en garanties met betrekking tot het overeengekomen te betalen bedrag en maakt het faillissement ongedaan. Wanneer het besluit om de onderneming onder bewind te stellen wordt gepubliceerd, worden tenuitvoerleggingsmaatregelen, het recht om dwangbevelen te verkrijgen en interesten opgeschort. De taak van de curator is een akkoord tussen de schuldeisers en de onderneming te bewerkstelligen dat bindend is voor de schuldeisers die daarbij geen partij zijn, en dat de zekerheidstellingen en garanties op het overeengekomen te betalen bedrag beperkt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Welke voorschriften zijn van toepassing op de vereffening?

Wanneer een compromis wordt bereikt, zijn de schuldeisers verenigd; het doel van het uitgevoerde werk is de activa te liquideren en de opbrengsten te verdelen. De bewindvoerder verkoopt de roerende en onroerende zaken. Indien vereffening onmogelijk of niet lonend is, zal de rechter op verzoek van de arbiter besluiten met de werkzaamheden te stoppen. Indien er voldoende activa zijn, worden de roerende zaken verkocht bij openbare veiling of bij overeenkomst. Onroerende zaken worden verkocht met toestemming van de arbiter. Het geld wordt gedeponeerd in het fonds voor consignatie en leningen. Voordat het geld wordt verdeeld onder de concurrente schuldeisers worden de kosten van de rechtbank en de faillissementsadministratie, financiële bijstand voor de gefailleerde en zijn gezin, vorderingen van algemeen preferente crediteuren, collectieve vorderingen en door zekerheid gedekte schulden daarop in mindering gebracht. Een deel van het geld wordt ingehouden voor schuldeisers met voorlopig aanvaarde vorderingen die verzuimd hebben hun vorderingen tijdig te melden en een verzoek tot opzijzetting van het verstekvonnis hebben ingediend om hun vorderingen te laten verifiëren. Daarnaast wordt een deel van het geld ingehouden voor schuldeisers die in het buitenland wonen (indien hun vorderingen op de balans staan vermeld) en voor schuldeisers die voorwaardelijke vorderingen hebben ten tijde van de uitdeling. De arbiter roept een vergadering van schuldeisers bijeen waarop de bewindvoerder rekenschap aflegt aan de gefailleerde over de vraag of de schuldeisers van de gefailleerde volledig uit de opbrengsten zijn betaald. Een onderneming onder management en beheer van de schuldeisers gaat in liquidatie door een rechterlijke beslissing. Er wordt een datum gesteld voor de beëindiging van de betalingen. De beheerder verkoopt alle roerende en onroerende zaken per veiling. Als er geen winnende bieder is, wordt de veiling opgeschort en de procedure herhaald tot er een winnende bieder is. Tijdens de uitdeling wordt voorrang gegeven aan hypotheekhouders, zekergestelde of preferente schuldeisers volgens de rangorde van de betreffende hypotheken, pandrechten of voorrechten. Indien de akkoorden waarnaar de artikelen 44 en 45 verwijzen niet worden nagekomen, wordt de vereffening gelast door een beslissing van het hof van beroep krachtens artikel 46. De vereffenaar verkoopt de activa afzonderlijk of als geheel op een gedwongen veiling. In het geval van een bijzondere afwikkeling krachtens artikel 46a publiceert de vereffenaar een oproep tot het indienen van schriftelijke blijken van belangstelling voor de koop van de onderneming. Hij stelt een biedingsbericht op, geeft iedereen een afschrift en maakt een aankondiging openbaar van een openbare veiling die tussen 35 dagen en 60 dagen later zal plaatsvinden. De ingediende biedingen worden geopend en de vereffenaar stelt een evaluatieverslag op waarbij hij voorstelt dat de hoogste bieder de gehele boedel krijgt. Dat verslag wordt ter goedkeuring aan de schuldeisers voorgelegd. Verzuim van hun kant om hun schriftelijke beslissing binnen een maand in te dienen, wordt opgevat als een aanvaarding van het voorstel. De overdrachtsovereenkomst met de winnende bieder wordt ondertekend en deze bieder betaalt de prijs, die wordt gestort op een rekening van een bank die wettelijk in Griekenland zaken doet. Bezwaringen worden vervolgens opgeheven. Indien geen geldige bieding wordt ingediend of indien de schuldenaren de ingediende biedingen onvoldoende of niet lonend vinden, herhaalt de vereffenaar op hun verzoek de veiling met dezelfde formaliteiten. Indien de tweede veiling geen resultaat oplevert, gelast het hof van beroep de verkoop per veiling van activa in kleine hoeveelheden, dan wel wordt er een derde veiling gehouden of wordt er een verzoek gedaan aan het hof van beroep tot intrekking van de beslissing om de onderneming in bijzondere liquidatie te doen gaan. Nadat de activa zijn overgedragen, heeft de vereffenaar 15 dagen de tijd voor de bekendmaking van een oproep tot het indienen van vorderingen, die op de lijst worden opgenomen en waarvan de opbrengsten worden uitgedeeld.

10. Wat zijn de voorwaarden voor de beëindiging van de procedure?

Een faillissementsprocedure wordt beëindigd a) wanneer een compromis, de nodige compromisvoorstellen door de gefailleerde en een akkoordverklaring van de algemene vergadering van schuldeisers zijn opgesteld, indien de gefailleerde niet is aangeklaagd wegens bedrieglijke bankbreuk, en deze door het gerecht zijn bekrachtigd, b) wanneer de schuldeisers verenigd zijn, in welk geval de arbiter zodra de activa en passiva zijn geliquideerd, een vergadering van schuldeisers bijeenroept, waarop de bewindvoerder rekenschap aflegt en wordt besloten of de gefailleerde kan worden verschoond, hoewel de definitieve beslissing door het gerecht wordt genomen. In het geval van liquidatie komt een einde aan de procedure a) als alle nieuwe aandeelbewijzen zijn afgegeven; b) wanneer er een compromis tussen de onderneming en de schuldeisers is bereikt; en c) wanneer de opbrengsten zijn uitgedeeld. Procedures krachtens wet 1386/83 worden beëindigd a) na goedkeuring van het akkoord met betrekking tot het voortbestaan van de onderneming door de betrokken minister en publicatie daarvan in de staatscourant, b) met de afwikkeling en uitdeling van de opbrengsten. Procedures krachtens de artikelen 44 en 45 worden beëindigd door een beslissing van het hof van beroep dat het akkoord tussen de schuldeisers en de onderneming homologeert. Bijzondere liquidatie wordt beëindigd na de uitdeling van de opbrengsten.

« Faillissement - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 29-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk