Evropská komise > ESS > Úpadek > Řecko

Poslední aktualizace: 31-10-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké existují formy konkurzního řízení a jaké jsou jejich cíle? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení jednotlivých konkurzních řízení? 2.
3. Jakou roli hrají jednotliví účastníci těchto řízení? 3.
4. Jaký účinek má zahájení řízení? 4.
5. Jaké jsou zvláštní předpisy vázané na určité kategorie pohledávek? 5.
6. Jaké platí předpisy v případě poškozujícího jednání? 6.
7. Jaké jsou podmínky při nahlašování a uznávání pohledávek? 7.
8. Jaká pravidla se vztahují na reorganizační řízení? 8.
9. Jaká pravidla se vztahují na řízení o likvidaci? 9.
10. Jaké podmínky platí pro ukončení řízení? 10.

 

1. Jaké existují formy konkurzního řízení a jaké jsou jejich cíle?

Platební neschopnost je situace, ve které závazky určité osoby přesáhnou výši jejího majetku a tato osoba tudíž není schopna uspokojit své věřitele. Řízení „před úpadkovým řízením“ (preventivní řízení) jsou řízení, jejichž smyslem je získat předběžné opatření nebo oznámení o konkurzu. Formálními postupy jsou konkurz, zvláštní likvidace, dočasná správa, řízení a správa věřiteli a uvalení nucené správy na společnost s cílem dosáhnout vyrovnání s věřiteli společnosti.

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení jednotlivých konkurzních řízení?

Jak jednotlivci, tak společnosti mohou vyhlásit konkurz, avšak pouze společnosti mohou být dány do zvláštní likvidace, dočasné správy věřiteli nebo do nucené správy. Aby mohl být na podnikatele vyhlášen konkurz, musí přestat platit obchodní dluhy nebo prohlásit, že jsou tyto platby zastaveny, a soud musí vydat soudní rozhodnutí. Žádost může podat kterýkoliv věřitel, který doloží svůj nárok písemně. Společnost lze dát do zvláštní likvidace pouze v případě žádosti podané 51 % věřitelů, jejichž pohledávky jsou účetně zaznamenány. Aby mohlo být zahájeno zvláštní likvidační řízení, společnost musela odložit nebo zastavit svou obchodní činnost, vyhlásila konkurz nebo byla řízena a spravována svými věřiteli, anebo musela být v dočasné správě nebo likvidaci, pokud její základní a výrobní jmění nebylo vydraženo a společnost není zjevně schopna zaplatit splatné dluhy. Společnost lze také dát do zvláštní likvidace za stejných podmínek a na žádost 20 % jejich věřitelů. V tomto případě je jmenován zvláštní správce. Za stejných podmínek mohou věřitelé, jejichž pohledávky jsou vedeny v účetnictví společnosti a v účetní závěrce za poslední finanční rok, nebo samotná společnost také požádat o jmenování konkurzního správce, který vyjedná dohodu mezi věřiteli a společností, která upravuje nebo omezuje dluhy společnosti. V případě, kdy se zjistí, že společnost zastavila platby, kdy 55 % věřitelů vedených v účetnictví společnosti podá žádost a kdy je ustanoven zvláštní výbor Řecké banky, může být rozhodnuto o tom, že společnost bude dána do řízení a správy svým věřitelům. Dočasný správce přijme nezbytné kroky pro udržení obchodní činnosti a svolá akcionáře na jednání o schválení usnesení o předání společnosti do řízení a správy jejím věřitelům.

NahoruNahoru

3. Jakou roli hrají jednotliví účastníci těchto řízení?

Jakmile je zveřejněno rozhodnutí o vyhlášení konkurzního řízení, je jmenován správce konkurzní podstaty, který provádí dohled, a právník jako dočasný svěřenecký správce. Toto jmenování schválí věřitelé na svém zasedání a svěřenecký správce pak zastupuje úpadce a tuto skupinu. Svěřenecký správce určí majetek a závazky úpadce a zastupuje jej na jednáních týkajících se konkurzní podstaty. Jakmile konkurzní řízení skončí, rozprodá a rozdělí konkurzní podstatu věřitelům, kteří se účastní valné hromady, a potvrdí jejich pohledávky, které jsou uvedeny na seznamu. Pokud podle zprávy správce konkurzní podstaty nemá společnost žádný majetek, prohlásí soud případ za uzavřený. Během konkurzního řízení je úpadce zbaven práva spravovat konkurzní podstatu, může však přijmout nouzová opatření v případě, že svěřenecký správce nejedná. Společnosti ve zvláštní likvidaci a likvidátoři jsou jmenováni Odvolacím soudem, který také jmenuje konkurzního správce a na žádost věřitelů schválí dohodu. Jakmile je toto rozhodnutí vyhlášeno, končí správa společnosti orgány určenými ve společenské smlouvě a stanovách společnosti. Použije-li se článek 46, prodá likvidátor majetek jednotlivě nebo jako celek v nucené dražbě, aby mohl uspokojit zapsané věřitele. Použije-li se článek 46a, je společnost prodána jako celek ve veřejné dražbě a likvidátor sestaví návrh smlouvy o prodeji a vybere výnos dražby, který rozdělí podle seznamu. Pokud je společnost dána do dočasné správy, přijme správce jednající před soudy a úřady jménem společnosti kroky na ochranu jejího majetku, a pořídí seznam majetku a připraví účetní rozvahu, vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky, připraví seznam a požádá akcionáře, aby společnosti umožnili pokračovat v obchodní činnosti pod řízením a správou věřitelů. Věřitelé pak jmenují řídící výbor, který navýší akciový kapitál vydáním akcií, které jim jsou rozděleny v poměru k jejich pohledávkám. Za tři roky mohou věřitelé povolit řídícímu výboru, aby společnost zrušil nebo ji dal do zvláštní likvidace.

NahoruNahoru

4. Jaký účinek má zahájení řízení?

Jakmile je rozhodnutí o zahájení řízení zveřejněno, ztrácí úpadce právo disponovat se svým majetkem. To se nevztahuje na pohledávky, které nejsou předmětem exekuce, nepřevoditelná práva nebo na majetek, který byl pořízen po datu zahájení konkurzního řízení. Konkurzní věřitelé se dělí na nezajištěné, zajištěné a přednostní věřitele. Osobní spory nezajištěných a přednostních věřitelů se odročí, zatímco kolektivní spory, spory zahájené po zahájení konkurzního řízení a spory zajištěných a přednostních věřitelů pokračují. Smírčí soudce do 24 hodin od vyhlášení konkurzu zapečetí konkurzní podstatu a pořídí soupis majetku. Majetek je předán svěřeneckému správci a peněžní prostředky státní pokladně. Jakmile je jmenován nucený správce společnosti a jakmile je zveřejněno rozhodnutí o zahájení řízení, odkládají se jednotlivá donucovací opatření. To se však netýká právních úkonů nebo opravných prostředků. Majetek je rozdělen a společenská smlouva a stanovy společnosti jsou se souhlasem nuceného správce pozměněny. Dohoda schválená soudem je závazná pro věřitele, kteří nejsou stranami této dohody. Je-li společnost dána do zvláštní likvidace, je den po podání žádosti zakázán výkon soudních rozhodnutí, předběžných opatření a vyhlášení konkurzu. Okamžitě po zveřejnění rozhodnutí o řízení a správě konkurzní podstaty přechází konkurzní podstata do rukou zvláštního likvidátora. Je-li na společnost uvalena dočasná správa nebo je-li svěřena do řízení a správy věřitelům, okamžitě po podání žádosti je zakázán výkon soudních rozhodnutí, předběžná opatření a vyhlášení konkurzu s ohledem na dluhy, které vznikly před podáním žádosti. Správa společnosti je nejdříve svěřena správci a poté přechází na řídící výbor věřitelů.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou zvláštní předpisy vázané na určité kategorie pohledávek?

Konkurzní řízení se týká majetku úpadce až při vyhlášení konkurzu. Majitel může požadovat vydání veškerého majetku, který má úpadce v držbě nebo v detenci. Strany smluv uzavřených s úpadcem nemají povinnost nejdříve splnit nesplněné dvoustranné smlouvy. Pracovní smlouvy se neruší a zadlužení zaměstnavatelé v konkurzu mohou přijímat poskytované služby a vyplácet mzdy. Konkurzem nájemce nebo pronajímatele nezanikají nájemní smlouvy. Konkurzem partnera dochází ke zrušení společnosti občanského práva, pokud nebylo mezi zbývajícími společníky dohodnuto, že ho zachovají. Akciové společnosti se vyhlášením konkurzu ruší, zachovávají si však během likvidace svůj obchodní status a právní subjektivitu. Konkurzem partnera se však tyto společnosti neruší. Směrnice se ruší a běžné účty jsou automaticky uzavřeny a smlouvy o půjčce automaticky zrušeny. Jednostranné vyrovnání na základě smluvních podmínek se považuje za neplatné od počátku. Zvláštní likvidace společnosti nevede k jejímu zrušení a nemá vliv na nesplněné smlouvy, pokud strany neusilovaly o vzájemnou důvěru nebo osobní pověst jedné ze stran. Zvláštní likvidací se ruší stávající pracovní smlouvy, ačkoli soud může nařídit dočasné další působení některých zaměstnanců na žádost věřitelů, pokud to je v zájmu společnosti. Leasingové smlouvy na automobily, strojní zařízení a jiná zařízení se ruší se všemi dohodami, na jejichž základě je spravuje, drží nebo používá třetí strana. Záruky nebo jistiny třetích stran nejsou dotčeny. Likvidátor může zaplatit splatné dluhy a může uplatňovat pohledávky společnosti za třetími stranami nebo je prodat. Je-li na společnost uvalena nucená správa, záruky, hypotéky, ruční zástavy nebo jiná související věcná práva nebo práva, která nezajišťují pohledávky, a výhradní práva, která se k nim váží, jsou zachovány. Je-li společnost dána do dočasné správy nebo je-li řízena a spravována věřiteli, i nadále běžně obchoduje, avšak její majetek nemůže být prodán nebo zatížen a bez povolení soudu nelze uzavírat právní úkony o době platnosti delší než jeden rok. Hypotéky, zástavy nebo výhradní práva zůstávají platné do té doby, než budou uspokojeni zástavní věřitelé, hypoteční věřitelé nebo přednostní věřitelé, a pokud nebudou dotčeny záruky.

NahoruNahoru

6. Jaké platí předpisy v případě poškozujícího jednání?

Právní úkony úpadce, které zmenšují konkurzní podstatu ve lhůtě odporovatelnosti, jsou zrušeny. Jakýkoli jednostranný právní úkon, který zmenšuje konkurzní podstatu, jakákoli platba v hotovosti, jakákoli platba provedená koncesí, prodejem, vyrovnáním nebo jinak než hotově nebo obchodní směnky na zatím nesplatné platby nebo prošlé platby nebo jakýkoli právní úkon v zájmu zřízení jistiny na dřívější dluhy se považují vůči věřiteli za neplatné od počátku, pokud je dlužník provede v období, kdy byly zastaveny platby, nebo 10 dní před jejich zastavením.

7. Jaké jsou podmínky při nahlašování a uznávání pohledávek?

Věřitelé jsou o vyhlášení konkurzu informováni prostřednictvím zveřejnění rozhodnutí, kterým se jmenuje správce konkurzní podstaty a svěřenecký správce a které stanovuje čas a místo valné hromady akcionářů. Věřitelé se přihlásí předložením certifikátů na akcie a prohlášení nejdříve správci konkurzní podstaty nebo, je-li s konečnou platností jmenován svěřenecký správce, svěřeneckému správci nebo správci konkurzní podstaty. Věřitelé, kteří se nepřihlásí, jsou vyzváni, aby tak učinili, jednotlivě a prostřednictvím zveřejnění oznámení ve věstníku Penzijního fondu právníků. Pohledávky jsou přezkoumány a správce konkurzní podstaty vypracuje zprávu. Je-li pohledávka uznána, věřitel místopřísežně prohlásí před správcem konkurzní podstaty, že je skutečná a pravdivá. Věřitelé, kteří svou pohledávku nepřihlásí, mohou podat žádost o odložení rozhodnutí v nepřítomnosti až do konečného rozdělení výnosů likvidace a, pokud je žádost přijata, jsou zařazeni na seznam. Nároky kolektivních věřitelů se uspokojí před nároky běžných konkurzních věřitelů a před případným rozdělením majetku, avšak po uspokojení pohledávek přednostních věřitelů, zvláštních přednostních věřitelů, hypotečních věřitelů a zástavních věřitelů. Je-li společnost ve zvláštní likvidaci, hlásí se věřitelé likvidátorovi, který sestaví jejich seznam. Tento postup zahrnuje pohledávky, které vzniky před přikázáním reorganizace Agenturou pro reorganizace společností, před podáním žádosti o zvláštní likvidaci společnosti a před uvalením nucené správy na společnost. Zvláštní likvidace a pokračující obchodní náklady, administrativní náklady před konkurzním řízením a exekuční náklady se nezahrnují a nevykazují se. Poté se připraví klasifikační tabulka. Pochybné pohledávky nebo chybně klasifikované pohledávky se přiřadí náhodně nebo podmíněně. Probíhá-li likvidace společnosti podle článku 46a, vydá likvidátor výzvu pro věřitele, aby se přihlásili, přičemž se použijí klasifikační pravidla podle článku 46. Je-li společnost ve zvláštní likvidaci v řízení a správě věřitelů, klasifikují se nároky v souladu s články 975 a násl. občanského soudního řádu a s článkem 61 zákoníku o vybírání veřejných příjmů.

NahoruNahoru

8. Jaká pravidla se vztahují na reorganizační řízení?

Reorganizační řízení se vztahují k řízení a správě společnosti jejími věřiteli, reorganizaci činnosti a postupů podle článků 44 a 45. Byla-li společnost dána do řízení a správy, výkon, předběžná opatření a vyhlášení konkurzu jsou po podání žádosti zakázány. Řídící výbor společnost spravuje, řídí úvěry, navyšuje akciový kapitál a rozděluje certifikáty na akcie. Tři roky po žádosti smí 3/5 žadatelů žádat o zrušení společnosti nebo její zvláštní likvidaci. Společnost nebo věřitelé mohou požádat, aby společnost vstoupila do reorganizačního řízení rozhodnutím ministra. V reorganizačním řízení se jmenuje prozatímním správcem Agentura pro reorganizace společností. S věřiteli je sepsána dohoda. Platba splatných dluhů, vykonávacích opatření, úroků a promlčení pohledávek se odkládají. Dohoda mezi akcionáři, věřiteli a Agenturou pro reorganizaci společností nemá vliv na záruky, hypotéky, zástavy nebo jiná zvláštní výhradní práva, které snižují nároky nebo stanovují lhůty pro urovnání. Prozatímní správa končí a odložení jednotlivých nároků a jiných opatření se ruší po schválení ministrem, které je zveřejněno ve Vládním rejstříku. Dohoda mezi věřiteli a společností je závazná pro věřitele, kteří nejsou její stranou, a stanovuje lhůtu pro urovnání nároků, snižuje výši nároku (se ztrátou zůstatku), omezuje jistiny a záruky na dohodnutou částku k zaplacení a ruší konkurz. Je-li zveřejněno rozhodnutí o uvalení nucené správy na společnost, odkládají se donucovací opatření, právo na předběžné opatření a úroky. Úkolem nuceného správce je dohodnout mezi věřiteli a společností dohodu, která je závazná pro věřitele, kteří nejsou stranou dohody, a omezuje jistiny a záruky na částku dohodnutou k zaplacení.

NahoruNahoru

9. Jaká pravidla se vztahují na řízení o likvidaci?

Při dosažení vyrovnání jsou věřitelé sjednoceni; cílem jejich úsilí je zlikvidovat majetek a rozdělit výnos. Svěřenecký správce prodá movitý a nemovitý majetek. Je-li likvidace nemožná nebo nerentabilní, rozhodne soud na žádost správce konkurzní podstaty o ukončení likvidace, a pokud je majetek dostatečný, je movitý majetek prodán ve veřejné dražbě nebo na základě dohody a nemovitý majetek je prodán se souhlasem správce konkurzní podstaty. Finanční prostředky jsou uloženy v Konsignačním a půjčkovém fondu a před jejich rozdělením mezi nezajištěné věřitele se odečtou administrativní náklady na konkurzní řízení, finanční pomoc pro úpadce a jeho rodinu, nároky přednostních věřitelů, kolektivní nároky a zajištěné dluhy, přičemž ale určitá část se podrží pro věřitele, jejichž nároky byly předběžně přijaty, kteří neoznámili své pohledávky včas a podali žádost o odložení rozhodnutí pro nepřítomnost a o ověření svých pohledávek, kteří žijí mimo zemi (pokud jsou jejich pohledávky uvedeny v rozvaze) a kteří mají v době rozdělení výnosu podmíněné pohledávky. Správce konkurzní podstaty svolá zasedání věřitelů, na němž svěřenecký správce předloží úpadci účty o tom, zda výnosy plně uspokojily úpadcovy věřitele. Společnost řízená a spravovaná věřiteli je postoupena k likvidaci na základě rozhodnutí soudu, přičemž je stanoveno datum pro ukončení plateb. Správce prodá veškerý movitý a nemovitý majetek v dražbě. Není-li v dražbě žádný vítězný dražitel, je dražba odložena a celý postup se opakuje, dokud se vítězný dražitel nenajde. Během rozdělování výnosu je výnos přednostně vyplacen hypotečním věřitelům, zajištěným nebo přednostním věřitelům, a to podle pořadí každé hypotéky, zástavy nebo výhradní práva. Nejsou-li dohody uvedené v článcích 44 a 45 dodrženy, nařídí Odvolací soud likvidaci v souladu s článkem 46. Likvidátor prodá majetek jednotlivě nebo jako celek v nucené dražbě. V případě zvláštní likvidace podle článku 46a, zveřejní likvidátor výzvu k písemnému vyjádření zájmu o koupi společnosti, vypracuje nabídkovou zprávu, každé osobě předá její kopii a zveřejní oznámení o veřejné dražbě minimálně 35 dní a maximálně 60 dní předem. Učiněné nabídky jsou nezapečetěné a likvidátor připraví hodnotící zprávu navrhující odklepnutí nejvyšší nabídky. Tato zpráva je předložena ke schválení věřitelům. Jestliže věřitelé do jednoho měsíce nepředloží své písemné rozhodnutí, má se za to, že věřitelé s návrhem souhlasí. S vítězem je podepsána smlouva o převodu majetku a vítěz zaplatí cenu, která je uložena na účet v bance oprávněně působící v Řecku. Poté jsou finanční břemena vymazána. Není-li předložena žádná platná nabídka nebo považují-li věřitelé předložené nabídky za neodpovídající nebo nerentabilní, opakuje likvidátor na jejich žádost dražbu za stejných formálních podmínek. Jestliže ani druhá dražba nepřinese výsledek, nařídí Odvolací soud prodej majetku po částech v dražbě, nebo se koná třetí dražba, anebo je Odvolacímu soudu podána žádost o zrušení zvláštní likvidace společnosti. Jakmile je majetek převeden, má likvidátor 15 dní na to, aby zveřejnil výzvu k nahlášení nároků, které jsou zapsány na seznam, a výnos je rozdělen.

10. Jaké podmínky platí pro ukončení řízení?

Konkurzní řízení jsou ukončená a) když je vypracován návrh vyrovnání, nezbytných návrhů na vyrovnání úpadce a rozhodnutí o přijetí schůzí věřitelů, pokud úpadce není obviněn z úmyslného úpadku, a pokud jsou tyto dokumenty schváleny soudem b) když je dokončena dohoda věřitelů, kdy okamžitě po likvidaci majetku a závazků správce konkurzní podstaty svolá schůzi věřitelů, na kterém svěřenecký správce předloží účty a která rozhodne o tom, zda může být úpadce zbaven zbývajících dluhů, ačkoli konečné rozhodnutí přísluší soudu. V případě likvidace řízení končí a) když jsou upsány všechny nové certifikáty na akcie b) když společnost a věřitelé uzavřou vyrovnání a c) když jsou rozděleny výnosy. Řízení podle zákona 1386/83 končí a) schválením dohody o životaschopnosti společnosti ministrem a zveřejněním ve Vládním věstníku b) likvidací a rozdělením výnosu. Řízení podle článků 44 a 45 končí rozhodnutím Odvolacího soudu, ve kterém se schvaluje dohoda mezi věřiteli a společností. Zvláštní likvidace končí rozdělením výnosu.

« Úpadek - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 31-10-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království