Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > Gibraltar

Seneste opdatering : 24-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Gibraltar

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Insolvens kan helt generelt defineres som det forhold, at man ikke er i stand til at betale sin gæld. Gibraltars lovgivning indeholder ingen fast definition af begrebet ”insolvens”, selv om der i forbindelse med forvaltning af aktiver (administration of property) i Section 42, stk. 3, litra b), i konkursbekendtgørelsen (Bankruptcy Ordinance) er fastsat følgende:

Ved ”insolvens” forstås i forbindelse med båndlæggelse det forhold, at den pågældendes forpligtelser, det være sig aktuelle, betingede eller forventede, overstiger værdien af vedkommendes aktiver.

Procedurer forud for insolvens

Procedurer ved personlig insolvens

Skyldneren kan eventuelt ved en akkord (composition) eller en frivillig gældsordning (scheme of arrangement) opnå en aftale med sine kreditorer, som giver dem de bedste muligheder for indfrielse af deres fordringer, uden at skyldneren derved påføres de vanskeligheder og omkostninger, som et egentligt konkursdekret ville medføre.

Akkord (composition) – skyldneren forpligter sig til at indfri kreditorernes fordringer efter en fastlagt fremgangsmåde og beholder råderetten over sine aktiver under hele akkorden.

Frivillig gældsordning (scheme) – skyldneren forpligter sig til at indfri sin gæld ved hjælp af en bobestyrer (trustee), som styrer sagens forløb og har råderet over skyldnerens aktiver.

Skyldneren har også mulighed for at indgå en anden form for frivillig gældsordning (Deeds of Arrangement Ordinance). Her indgår skyldneren en aftale (Deed of Arrangement) med kreditorerne eller nogle af disse og undgår derved den offentlighed og de vanskeligheder, som en konkurs medfører.

Igen

TopTop

Procedurer ved virksomheders insolvens

Gibraltars lovgivning giver mulighed for, at en virksomhed kan indgå ordninger med sine kreditorer. Hvis der fremsættes forslag om en sådan ordning (compromise eller arrangement), kan retten (Supreme Court) indkalde til et kreditormøde. Hvis et flertal af kreditorerne (der repræsenterer mindst tre fjerdedele af fordringernes værdi) giver møde og enten personligt eller ved fuldmagt stemmer for en given ordning (compromise eller arrangement), vil denne, hvis den godkendes af retten, være bindende for alle kreditorerne og for virksomheden.

Der findes også bestemmelser, der tager sigte på omstrukturering eller sammenlægning af virksomheder.

Officielle insolvensprocedurer

Enkeltpersoner

Dette er en retslig procedure, hvor en insolvent skyldner over for retten skal redegøre for sine økonomiske forhold, og får pålæg om, hvordan han skal indfri sine forpligtelser over for kreditorerne på den mest rimelige måde. Det indebærer uvægerligt en realisering og udlodning af aktiverne. En enkeltperson kan erklæres konkurs efter begæring herom fra en kreditor eller fra skyldneren selv.

Virksomheder

Her er der tale om en likvidation (winding-up) af virksomheden, hvor aktiverne realiseres og udloddes. Ved likvidationsprocedurens afslutning opløses virksomheden. Ifølge Gibraltars lovgivning findes der tre forskellige former for likvidation:

Tvangslikvidation (compulsory winding-up) – hvor retten træffer beslutning om likvidation på begæring af en eller flere kreditorer (herunder kreditorer med betingede eller fremtidige fordringer) og/eller en eller flere anpartshavere.

Igen

TopTop

Frivillig likvidation (voluntary winding-up) – hvor virksomhedens anpartshavere ved en ekstraordinær beslutning vedtager, at virksomheden som følge af sine forpligtelser ikke kan fortsætte sin erhvervsvirksomhed, og at det er hensigtsmæssigt at træde i likvidation.

Frivillig likvidation under tilsyn af retten (voluntary winding-up subject to the supervision of the Court) – hvor en virksomhed har truffet beslutning om frivillig likvidation, kan retten (Supreme Court) træffe afgørelse om, at likvidationen under rettens tilsyn skal videreføres på betingelser fastlagt af retten, og kreditorer, anpartshavere og andre berørte parter kan i den forbindelse indgive begæringer.

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

Procedurer ved virksomheders insolvens

(a) Tvangslikvidation (compulsory liquidation)

De situationer, i hvilke retten kan træffe afgørelse om likvidation af en virksomhed, er opregnet i Section 156 i virksomhedsbekendtgørelsen (Companies Ordinance). Det drejer sig om følgende situationer:

 • Virksomheden har truffet en særlig beslutning om, at den ved rettens hjælp skal likvideres.
 • Den i lovgivningen foreskrevne beretning er ikke blevet indgivet til virksomhedsregisteret, eller den foreskrevne generalforsamling er ikke blevet afholdt.
 • Virksomheden har et år efter oprettelsen endnu ikke påbegyndt sin erhvervsvirksomhed eller har suspenderet sin erhvervsvirksomhed i et helt år.
 • Antallet af anpartshavere er blevet nedbragt, for et personligt selskab til under en, og for andre virksomheder til under syv.
 • Virksomheden er ikke i stand til at betale sin gæld.
 • Det er rettens opfattelse, at det vil være ret og rimeligt at likvidere virksomheden.

Begæring indgives til retten (Supreme Court of Gibraltar) enten af virksomheden, af en kreditor (eller flere kreditorer), eller af en anpartshaver (eller flere anpartshavere), eller af flere af de nævnte i fællesskab eller hver for sig.

Igen

TopTop

Når den efterfølgende beslutning om likvidation træffes, skal virksomheden sende en kopi heraf til virksomhedsregisteret (Registrar of Companies).

Hvis der udpeges en likvidator til at varetage opgaverne for bobestyreren (official receiver), skal meddelelsen om udpegningen heraf med angivelse af likvidatorens navn og adresse (1) indgives til retten (Supreme Court), (2) tilstilles virksomheden på dennes officielle adresse, og (3) offentliggøres i Gibraltar Gazette.

(b) Frivillig likvidation (voluntary liquidation)

De situationer, i hvilke en virksomhed kan træde i frivillig likvidation, er fastlagt i Section 204 i virksomhedsbekendtgørelsen (Companies Ordinance). Det drejer sig om følgende situationer:

 • Hvis den periode, der (eventuelt) i vedtægterne er fastsat for virksomhedens beståen, udløber, eller hvis der indtræder en begivenhed, som ifølge vedtægterne skal føre til opløsning af virksomheden, og virksomheden på en generalforsamling har truffet beslutning om, at virksomheden skal træde i frivillig likvidation.
 • Hvis virksomheden ved en særlig beslutning vedtager, at virksomheden skal træde i frivillig likvidation.
 • Hvis virksomheden ved en ekstraordinær beslutning fastslår, at den som følge af sine forpligtelser ikke kan fortsætte sin erhvervsvirksomhed, og at det vil være hensigtsmæssigt at likvidere virksomheden.

Når en virksomhed har truffet beslutning om frivillig likvidation, skal den senest syv dage efter vedtagelsen af beslutningen bekendtgøre denne ved offentliggørelse i Gibraltar Gazette.

Hvis der foreslås frivillig likvidation af en virksomhed, kan virksomhedens ledere (forud for den dato, hvor generalforsamlingen skal tage stilling til forslaget om frivillig likvidation) afgive en solvenserklæring til virksomhedsregisteret, ved hvilken de attesterer, at de har foretaget en tilbundsgående undersøgelse af virksomhedens økonomiske forhold, og at de er nået til den overbevisning, at virksomheden inden for en periode på højst 12 måneder vil være i stand til at betale hele sin gæld. Hvis der afgives en sådan erklæring, betegnes likvidationen som en frivillig likvidation på foranledning af anpartshaverne (members’ voluntary winding-up). Hvis der ikke afgives en sådan erklæring, betegnes likvidationen som en frivillig likvidation på foranledning af kreditorerne (creditors’ voluntary winding-up).

Igen

TopTop

Ved en frivillig likvidation på foranledning af anpartshaverne udpeger virksomheden (på en generalforsamling) en eller flere likvidatorer. Når virksomhedens likvidation er afsluttet, udarbejder likvidatorerne en likvidationsopgørelse og indkalder til en generalforsamling i virksomheden, hvor denne opgørelse forelægges. Dette møde indkaldes ved en meddelelse i Gibraltar Gazette. Senest en uge efter dette møde skal likvidatoren sende en kopi af opgørelsen og et mødereferat af generalforsamlingen til virksomhedsregisteret. Når virksomhedsregisteret modtager opgørelsen og mødereferatet, foretager det registrering heraf, og tre måneder derefter anses virksomheden for at være opløst.

Ved en frivillig likvidation på foranledning af kreditorerne indkalder virksomheden til et kreditormøde på dagen for (eller dagen efter) det møde, hvor forslaget om den frivillige likvidation skal forelægges. Dette sker ved, at der samme dag, som der udsendes indkaldelser til virksomhedens generalforsamling, pr. post udsendes indkaldelser til kreditorerne vedrørende kreditormødet. Meddelelse om kreditormødet skal både offentliggøres i Gibraltar Gazette og i et andet lokalt dagblad. Virksomhedens ledelse udarbejder en fuldstændig opgørelse over virksomhedens økonomiske forhold, som vedlægges en liste over kreditorerne og en opgørelse over de forventede fordringer, som forelægges på kreditormødet. På dette møde kan kreditorerne og virksomheden udpege en likvidator. Kreditorerne kan også udpege en tilsynskomité. Når virksomhedens likvidation er afsluttet, udarbejder likvidatorerne en likvidationsopgørelse og indkalder til en generalforsamling i virksomheden og et kreditormøde, hvor denne opgørelse forelægges. Møderne indkaldes ved en meddelelse i Gibraltar Gazette, der offentliggøres senest en måned inden mødet. Senest en uge efter møderne skal likvidatoren sende en kopi af opgørelsen og et mødereferat af generalforsamlingen til virksomhedsregisteret. Når virksomhedsregisteret modtager opgørelsen og mødereferatet, foretager det registrering heraf, og tre måneder derefter anses virksomheden for at være opløst.

Igen

TopTop

Procedurer ved personlig insolvens

En skyldner, der er en enkeltperson, kan, uanset om vedkommende er britisk statsborger, erklæres konkurs, hvis vedkommende på tidspunktet for opfyldelsen af konkursbetingelserne:

 1. personligt opholder sig på Gibraltar, eller
 2. har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted på Gibraltar, eller
 3. enten personligt eller ved en repræsentant eller ansat driver erhvervsvirksomhed på Gibraltar, eller
 4. er anpartshaver i en virksomhed eller medlem af et partnerskab, der driver erhvervsvirksomhed på Gibraltar.

Konkursbetingelserne er fastlagt i Section 3, stk. 1, i konkursbekendtgørelsen (Bankruptcy Ordinance), og kan sammenfattes således:

 • Overdragelse af aktiver til en bobestyrer til fordel for kreditorerne.
 • Svigagtig overdragelse i form af gave, levering eller overdragelse af ejendomsret.
 • Svigagtig begunstigelse.
 • Udrejse fra Gibraltar med henblik på at skade kreditorer eller at unddrage sig fordringer.
 • Fogedens overtagelse eller afhændelse af vedkommendes aktiver 21 dage efter den retsafgørelse, der danner grundlag herfor.
 • Erklæring fra den pågældende om, at han ikke er i stand til at betale sin gæld.
 • Indgiven begæring fra en kreditor.

Konkursproceduren indledes ved, at skyldneren eller en kreditor indgiver en konkursbegæring. En kreditor kan kun indgive en konkursbegæring, hvis hans fordring beløber sig til mindst 500 GBP, og den konkursbetingelse, som begæringen støttes på, er blevet opfyldt inden for de seneste tre måneder inden begæringens indgivelse. En kreditors konkursbegæring skal vedlægges en erklæring på tro og love, og retten vil ved det efterfølgende retsmøde kræve forelæggelse af bevis for den pågældende fordring. Hvis dette gøres på en for retten tilfredsstillende måde, kan den vedtage en beslutning om konkursbehandling (receiving order). En skyldners konkursbegæring skal indeholde en erklæring om, at skyldneren er ude af stand til at betale sin gæld, hvorefter retten afsiger beslutning om konkursbehandling.

Igen

TopTop

Meddelelse om beslutningen om konkursbehandling med angivelse af navn og adresse på skyldneren og en beskrivelse af denne, datoen for beslutningen og datoen for konkursbegæringen offentliggøres i Gibraltar Gazette. Det påhviler bobestyreren (official trustee) at offentliggøre beslutningen om konkursbehandling.

I forbindelse med beslutningen om konkursbehandling udpeger retten en bobestyrer, der skal forvalte skyldnerens aktiver i forbindelse med konkursen. Bobestyreren er en af rettens embedsmænd og udpeges af Gibraltars guvernør.

Efter beslutningen om konkursbehandling skal skyldneren udarbejde en opgørelse over aktiver og passiver til brug for bobestyreren og vedlægge en erklæring på tro og love. Erklæringen skal afgives senest tre dage efter vedtagelsen af beslutningen om konkursbehandling, hvis begæringen herom er indgivet af skyldneren. Hvis beslutningen om konkursbehandling er truffet på begæring af en kreditor, skal opgørelsen forelægges inden på en frist på syv dage fra datoen for beslutningen.

Beslutningen om konkursbehandling kan tilbagekaldes, hvis retten godkender en akkord (composition), eller hvis hele gælden betales, eller hvis det viser sig, at der af en anden grund ikke burde være truffet en sådan beslutning.

Bobestyreren indkalder til et kreditormøde, der skal afholdes senest 14 dage efter vedtagelsen af beslutningen om konkursbehandling. Meddelelse om mødet offentliggøres mindst seks hele dage inden mødet i Gibraltar Gazette. Bobestyreren sender hver af de kreditorer, der er anført i skyldnerens opgørelse over aktiver og passiver, en kopi af denne opgørelse sammen med en meddelelse om tid og sted for afholdelsen af det første kreditormøde. På det første kreditormøde drøftes det, om der er mulighed for en akkord eller en frivillig gældsordning, og om det vil være hensigtsmæssigt at erklære skyldneren konkurs.

Igen

TopTop

I et offentligt retsmøde udspørges skyldneren om sine forhold, hvor han skal oplyse om sin adfærd, sine retshandler og sin formue. Enhver kreditor, der har forelagt bevis for sin fordring, kan udspørge skyldneren. Der tages skriftligt referat af forklaringerne.

Retten kan derefter afsige et konkursdekret, som skal offentliggøres i Gibraltar Gazette. Meddelelsen skal indeholde navn og adresse på den konkursramte og en beskrivelse af denne samt datoen for afsigelsen af konkursdekretet. Konkursdekretet kan annulleres, hvis retten finder, at det ikke skulle have været afsagt, eller hvis det på en for retten tilfredsstillende måde godtgøres, at den konkursramtes gæld fuldt ud er betalt. Konkursdekretet kan også annulleres, hvis kreditorerne accepterer en akkord eller en frivillig gældsordning, efter at konkursdekretet er blevet afsagt. En beslutning om at annullere et konkursdekret skal offentliggøres i Gibraltar Gazette.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer?

Retten

Rettens rolle og funktion afhænger af den konkrete procedure.

Likvidation

Tvangslikvidation. - Dette er en domstolsbaseret procedure, hvor tvangslikvidation af en virksomhed besluttes ved en domstolsafgørelse.

Frivillig likvidation. - Dette er ikke en domstolsbaseret procedure, men retten kan skride ind, hvis der anmodes om rettens tilsyn, eller hvis retlige spørgsmål i forbindelse med likvidationen forelægges for retten.

Konkurs (bankruptcy)

Dette er en domstolsbaseret procedure, hvor en enkeltperson erklæres konkurs ved et domstolsdekret.

Igen

TopTop

Andre mulige medvirkende ved en insolvensprocedure

Likvidation

 • Likvidator – en person, der udpeges til at forestå likvidationen af en virksomhed, og som på virksomhedens vegne kan anlægge retssager, bestride fordringer og i øvrigt træffe alle nødvendige dispositioner.
 • Kreditorer – kreditorerne spiller en vigtig rolle i forbindelse med likvidationen, idet der skal tages hensyn til deres interesser.
 • Virksomhedslederne – virksomhedslederne har pligt til at samarbejde og til at give oplysninger i forbindelse med likvidationen.
Konkurs
 • Bobestyrer (official trustee) – bobestyreren har til opgave at overtage og forvalte skyldnerens aktiver, indtil der indgås en akkord eller en gældsordning, eller indtil skyldneren erklæres konkurs, og at fungere som bobestyrer (trustee), hvis skyldneren erklæres konkurs.
 • Kreditorer – kreditorerne spiller også en vigtig rolle i konkursproceduren.
 • Skyldneren – en skyldner kan selv begære konkursbehandling og har pligt til at samarbejde fuldt ud i forbindelse med konkursbehandlingen.

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer?

Aktiverne kan generelt defineres som alle de formuegenstande, der kan anvendes til at indfri en enkeltpersons eller en virksomheds gæld.

Insolvente virksomheder

Hvis der træffes beslutning om likvidation, overtager likvidator kontrollen over alle de aktiver og fordringer, som virksomheden har eller ser ud til at have. Retten kan også anordne, at likvidator officielt får overdraget og i eget navn kan råde over alle eller en del af de aktiver, som virksomheden ejer, eller som forvaltes på dens vegne.

Igen

TopTop

Ved enhver likvidation kan der forelægges bevis for alle bestående eller betingede fordringer på virksomheden, uanset om de er forfaldne eller uforfaldne, og uanset om de er beløbsmæssigt opgjorte eller består i et endnu uopgjort erstatningskrav.

I perioden fra indgivelsen af en likvidationsbegæring til vedtagelsen af en beslutning om likvidation kan virksomheden (eller en kreditor eller en anpartshaver) anmode om udsættelse af behandlingen af eventuelle retssager mod virksomheden, der er til behandling ved domstolene. Virksomheden (eller en kreditor/anpartshaver) kan også anmode retten om at udsætte andre retlige skridt i verserende retssager mod virksomheden.

Insolvente enkeltpersoner

Når der er udpeget en bobestyrer (official trustee), er det dennes opgave at overtage og forvalte skyldnerens aktiver, indtil der indgås en akkord eller en gældsordning, eller indtil skyldneren erklæres konkurs, og at fungere som bobestyrer (trustee), hvis skyldneren erklæres konkurs. Hvis skyldneren erklæres konkurs, overdrages konkursboet til bobestyreren.

Generelt kan der ved konkurs forelægges bevis for alle bestående eller betingede fordringer på skyldneren på datoen for beslutningen om konkursbehandling, og for fordringer, som inden konkursbehandlingens afslutning kan opstå på grundlag af forpligtelser, der er indgået inden datoen for beslutningen om konkursbehandling.

Retten kan når som helst efter indgivelsen af en konkursbegæring udsætte retssager, tvangsfuldbyrdelse og alle andre retlige skridt vedrørende skyldneren eller dennes aktiver. Enhver domstol, for hvilken der verserer en sag mod en skyldner, kan, når der forelægges bevis for, at der mod skyldneren eller af skyldneren er indgivet en konkursbegæring, enten udsætte behandlingen af en sådan sag eller fortsætte den på de betingelser, den finder mest hensigtsmæssige.

Igen

TopTop

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

Insolvente enkeltpersoner

Gensidig kredit og modregning

Hvis der har været gensidig kredit, gensidig gæld eller andre gensidige forpligtelser mellem en skyldner, der er genstand for konkursbehandling, og en anden person, der i forbindelse med konkursbehandlingen forelægger eller forsøger at forelægge bevis for en fordring, vil der blive taget hensyn til, hvad den ene af parterne samlet skylder den anden i forbindelse med et sådant gensidigt retsforhold. Det beløb, den ene part skylder den anden, vil blive modregnet med beløb, som den anden part skylder, og alene forskellen vil blive anerkendt som fordring eller betalt. En person har dog ikke ret til modregning i skyldnerens aktiver, hvis den pågældende på det tidspunkt, hvor skyldneren blev indrømmet kredit, havde kendskab til, at en af konkursbetingelserne var opfyldt for skyldnerens vedkommende.

Konkursordenen

Der gives fortrinsret til følgende fordringer uden indbyrdes rangfølge:

 • alle lokale skatter og afgifter
 • alle lønkrav fra ansatte for arbejde præsteret for den konkursramte inden for de seneste fire måneder inden datoen for beslutningen om konkursbehandling
 • alle lønkrav på indtil 200 GBP fra arbejdere/håndværkere for præsteret arbejde inden for de seneste to måneder inden datoen for beslutningen om konkursbehandling
 • alle erstatningsbeløb, som den konkursramte er pligtig at betale i henhold til bekendtgørelsen om aftaler og skadeserstatning (Contract and Tort Ordinance) (dog højst 500 GBP i hvert enkelt tilfælde), for så vidt erstatningspligten er opstået inden datoen for beslutningen om konkursbehandling
 • alle arbejdsgiverbidrag, som den konkursramte for sine ansatte skal betale i henhold til bekendtgørelserne om arbejdsskadeforsikring (Social Security (Employment Injuries Insurance) Ordinance) og arbejdsløshedsforsikring Social Security (Insurance) Ordinance.

Med forbehold af ovenstående behandles alle fordringer, der forelægges bevis for, som ligestillede.

Igen

TopTop

Insolvente virksomheder

Modregning

Retten kan når som helst efter beslutningen om likvidation af virksomheden pålægge enhver anpartshaver at indbetale det beløb, vedkommende måtte skylde virksomheden. Hvis der er tale om en virksomhed med ubegrænset hæftelse, tillades det ved et sådant pålæg anpartshaveren at modregne eventuelle beløb, som han måtte have krav på over for virksomheden, dog ikke beløb, som han som anpartshaver i virksomheden har ret til i form af dividende eller overskud. Uanset om virksomheden har begrænset eller ubegrænset hæftelse, gælder det, at når alle kreditorer har fået fuld dækning, kan det tillades at foretage modregning af alle beløb, som en anpartshaver måtte have krav på over for virksomheden.

Konkursordenen

Der gives fortrinsret til følgende fordringer uden indbyrdes rangfølge:

 • alle lokale skatter og afgifter
 • alle lønkrav på indtil 1 000 GBP fra ansatte for arbejde præsteret for virksomheden inden for de seneste tolv måneder inden datoen for beslutningen om likvidation/likvidationens påbegyndelse (fristdagen)
 • alle lønkrav på indtil 1 000 GBP fra arbejdere/håndværkere for arbejde præsteret inden for de seneste tolv måneder inden fristdagen
 • alle erstatningsbeløb, som virksomheden er pligtig at betale i henhold til bekendtgørelsen om aftaler og skadeserstatning (Contract and Tort Ordinance) (dog højst 500 GBP i hvert enkelt tilfælde), for så vidt erstatningspligten er opstået inden fristdagen.
 • hvis der er udbetalt løn til ansatte, arbejdstagere eller håndværkere, der har præsteret arbejde for en virksomhed, og disse beløb er stillet til rådighed af tredjemand, har den pågældende tredjemand fortrinsret til sådanne beløb.

Med forbehold af ovenstående behandles alle fordringer, der forelægges bevis for, som ligestillede.

Igen

TopTop

6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne?

Visse bestemmelser giver begrænsede muligheder for, at en likvidator eller en bobestyrer kan hjælpe kreditorerne med at generhverve aktiver, som er blevet benyttet til svigagtig begunstigelse.

Insolvente enkeltpersoner

Ifølge Section 44 i konkursbekendtgørelsen (Bankruptcy Ordinance) skal enhver overdragelse eller behæftelse af aktiver, enhver indgået forpligtelse og ethvert sagsanlæg, som er foretaget af eller over for en enkeltperson, der er ude af stand til at betale sin gæld, når vedkommende af egne midler skal indfri fordringen til fordel for en kreditor eller en repræsentant for en kreditor med henblik på at give den pågældende kreditor eller en kautionist eller anden sikkerhedsstillelse for den pågældende kreditor en fortrinsstilling i forhold til de øvrige kreditorer, anses for at være svigagtig, såfremt den person, der har foretaget retshandelen, erklæres konkurs på grundlag af en konkursbegæring, der er indgivet senest tre måneder efter retshandelen, og den pågældende retshandel kan i så fald ikke gøres gældende over for bobestyreren.

Insolvente virksomheder

Enhver overdragelse, pantsætning, varelevering, betaling, præstation eller anden disposition vedrørende aktiver, som, hvis den var foretaget af eller over for en enkeltperson, ved dennes konkurs ville blive anset for at være en svigagtig indrømmelse af en fortrinsstilling, skal, hvis den foretages af eller over for en virksomhed, der træder i likvidation, anses for at være en svigagtig begunstigelse af kreditorer og vil derfor være ugyldig.

Igen

TopTop

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

De nærmere regler om anmeldelse og anerkendelse af fordringer og om den indbyrdes prioritering heraf er beskrevet ovenfor.

8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger?

Se svaret på spørgsmål 1.

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Insolvente enkeltpersoner

Bestemmelserne findes i konkursbekendtgørelsen (Bankruptcy Ordinance) og bilagene hertil. Flere af de mest relevante regler er beskrevet ovenfor.

Insolvente virksomheder

Bestemmelserne findes i virksomhedsbekendtgørelsen (Companies Ordinance) og i givet fald i konkursreglerne (Bankruptcy Rules). Flere af disse regler er beskrevet ovenfor.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Insolvente enkeltpersoner

En konkursramt kan fritages for konkursrestriktionerne, hvis han opfylder betingelserne i Section 25 i konkursbekendtgørelsen. En konkursramt kan begå en række overtrædelser, bl.a.:

 • optagelse af lån, hvis vedkommende ikke er fritaget for konkursrestriktionerne
 • bortfjernelse af aktiver
 • bedrageri.

Insolvente virksomheder

Når en likvidator har tilendebragt sit arbejde, og hele virksomheden er likvideret, afsluttes proceduren med opløsning af virksomheden. Der findes en række strafbare handlinger, som kan forekomme i forbindelse med en likvidation, f.eks. virksomhedsledelsens undladelse af at udlevere aktiver og dokumenter, eller fortielse af fordringer. Virksomhedsbekendtgørelsen (Companies Ordinance) indeholder bestemmelser om virksomhedsledere, der begår strafbare forhold, og sådanne sager kan overgives til anklagemyndigheden (Attorney General) med henblik på strafforfølgning.

« Konkurs - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 24-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige