Evropská komise > ESS > Úpadek > Gibraltar

Poslední aktualizace: 24-05-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Gibraltar

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou různé typy a cíle úpadkových řízení? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého typu úpadkového řízení? 2.
3. Jaká je role různých účastníků každého typu řízení? 3.
4. Jaké jsou účinky zahájení řízení? 4.
5. Jaká jsou zvláštní pravidla související s určitými kategoriemi pohledávek? 5.
6. Jaká jsou pravidla související s úkony poškozujícími věřitele? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení pohledávek a jejich přijetí? 7.
8. Jaká jsou pravidla související s reorganizačními řízeními? 8.
9. Jaká jsou pravidla související s likvidačním řízením? 9.
10. Jaké jsou podmínky pro skončení řízení? 10.

 

1. Jaké jsou různé typy a cíle úpadkových řízení?

Platební neschopnost lze velmi obecně vymezit jako neschopnost zaplatit vlastní dluhy. Právo Gibraltaru neuvádí žádnou právní definici výrazu „platební neschopnost“, ale paragraf 42, odst. 3, písm. b Úpadkového nařízení říká v souvislosti se správou majetku toto:

Postupitel v „platební neschopnosti“ je každý postupitel, jehož skutečné i nepředvídané nebo budoucí závazky překročí hodnotu jeho majetku.”

Řízení „před úpadkovým řízením“
Postupy platební neschopnosti fyzických osob

Prostřednictvím „vyrovnání” nebo „plánu ujednání” může mít dlužník způsob, jak uspokojit své věřitele poskytnutím nejlepší možné metody vyrovnání svých dluhů, aniž by dlužník musel podstoupit obtíže a nést výdaje spojené s vydáním soudního rozhodnutí proti němu.

Vyrovnání – dlužník se zavazuje vypořádat své dluhy vůči věřitelům oznámeným způsobem při zachování vlastnického práva na svůj majetek po celou dobu vyrovnání.

Plán ujednání - dlužník se zavazuje vypořádat své dluhy, ale prostřednictvím správce, který spravuje řízení a má kontrolu nad majetkem dlužníka.

Další možnost pro dlužníka je uvedena v Nařízení o listině ujednání. Na základě tohoto nařízení může dlužník uzavřít listinu ujednání s některými nebo všemi svými dlužníky a vyhnout se tak zveřejnění a obtížím úpadku.

Postupy platební neschopnosti právnických osob

Podle práva Gibraltaru existuje ustanovení o ujednáních mezi společností a jejími věřiteli. V případě, že je navrženo takové vyrovnání nebo ujednání, nejvyšší soud může vydat příkaz o svolání schůzky věřitelů. Pokud je přítomna většina věřitelů (tři čtvrtiny věřitelů) a hlasuje buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce pro souhlas s vyrovnáním nebo ujednáním, bude toto vyrovnání nebo ujednání, pokud bude potvrzeno soudem, závazné pro všechny věřitele a společnost.

back

NahoruNahoru

Existují také ustanovení pro usnadnění reorganizace a sloučení společností.

Formální postupy platební neschopnosti
Fyzické osoby

To je právní proces, kdy dlužníkovi, který je v platební neschopnosti, je soudem uložena povinnost, aby vysvětlil svoji finanční situaci a obdrží pokyny, jak splatit dluhy svým věřitelům co nejspravedlivějším způsobem To vždy zahrnuje zpeněžení majetku a rozdělení. Soud může prohlásit úpadek osoby na základě žádosti věřitele nebo samotného dlužníka.

Právnické osoby

K tomu dochází „likvidací” společnosti za účelem zpeněžení a rozdělení jejího majetku. V závěru likvidačních řízení je společnost zrušena. Podle práva Gibraltaru existují tři typy likvidačních řízení -

Nucené – kde soud vydá příkaz k likvidaci na žádost věřitele nebo věřitelů (včetně každého nepředpokládaného nebo předpokládaného věřitele nebo věřitelů) a /nebo přispívající osoby či osob;

Dobrovolné – kde se společníci rozhodnou na základě mimořádného usnesení, že společnost nemůže pokračovat v podnikání kvůli jejím závazkům a že je vhodné provést likvidaci;

Dobrovolné pod dohledem soudu – kde společnost přijala usnesení o dobrovolné likvidaci, nejvyšší soud může vydat příkaz, že likvidace bude pokračovat pod dohledem soudu za takových podmínek, které soud považuje za vhodné, a s možností žádat za věřitele, přispívající nebo jiné osoby.

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého typu úpadkového řízení?

Postupy platební neschopnosti právnických osob
(a) Nucená likvidace

Okolnosti, za kterých může soud poslat společnost do likvidace, jsou stanoveny v paragrafu 156 Nařízení o společnostech. Jsou to:

back

NahoruNahoru

 • společnost zvláštním usnesením rozhodla, že bude zlikvidována soudem;
 • není splněna povinnost doručení zákonem předepsané zprávy úředníkovi rejstříku nebo uspořádání zákonem předepsané schůze;
 • společnost nezahájí své podnikání do jednoho roku od svého založení nebo zastaví podnikání na celý rok;
 • počet společníků je v případě soukromé společnosti snížen na méně než jednoho a v případě jakékoli jiné společnosti na méně než sedm;
 • společnost není schopna platit své dluhy;
 • stanoviskem soudu je, že je spravedlivé a poctivé, aby došlo k likvidaci společnosti.

Žádost je podána Nejvyššímu soudu Gibraltaru návrhem buď společnosti, věřitele (nebo věřitelů), příspívající osoby (osob), nebo všech či jakékoli z těchto stran, a to dohromady nebo zvlášť.

Při následném vydání příkazu k likvidaci musí společnost zaslat jeho kopii úředníkovi obchodního rejstříku.

Když je místo úředního konkurzního správce jmenován likvidátor, musí být kopie jmenování uvádějící jméno a adresu likvidátora (1) založena na nejvyšším soudu; (2) doručena společnosti v jejím sídle a (3) zveřejněna v Gibraltar Gazette.

(b) Dobrovolná

Okolnosti, za kterých může společnost jít do dobrovolné likvidace, jsou stanoveny v paragrafu 204 Zákona o společnostech. Jsou to:

 • když vypršela lhůta, na kterou byla společnost podle stanov založena (pokud existuje) nebo když nastala událost (pokud existuje), u které stanovy ukládají, že má být společnost zrušena, a na valné hromadě společnost přijala usnesení vyžadující, aby byla dobrovolně zlikvidována;
 • jestliže společnost zvláštním usnesením rozhodne, že bude dobrovolně zlikvidována;
 • jestliže se společnost rozhodne na základě mimořádného usnesení, že nemůže pokračovat v podnikání kvůli svým závazkům a že je vhodné provést likvidaci;

Jestliže společnost přijala usnesení o dobrovolné likvidaci, musí do sedmi dnů od přijetí oznámit takové usnesení inzerátem v Gibraltar Gazette.

back

NahoruNahoru

Když je navrženo, aby byla společnost dobrovolně zlikvidována, mohou ředitelé společnosti (před datem oznámení schůzky, na které má být navržena likvidace společnosti) učinit zákonem stanovené prohlášení o platební schopnosti úředníkovi obchodního rejstříku: t.j. že provedli úplné šetření o záležitostech společnosti a mají za to, že společnost bude schopna splatit své dluhy v maximální lhůtě 12 měsíců. Když je učiněno takové prohlášení, nazývá se taková likvidace „dobrovolnou společnickou likvidací”. Jestliže prohlášení není učiněno, pak se likvidace nazývá „dobrovolnou věřitelskou likvidací“.

U dobrovolné společnické likvidace jmenuje společnost (na valné hromadě) jednoho nebo více likvidátorů. Jakmile je společnost úplně zlikvidována, likvidátor připraví účet likvidace a svolá valnou hromadu společnosti, kde tento účet předloží. Valná hromada je svolána inzerátem v Gibraltar Gazette. Do týdne od valné hromady musí likvidátor zaslat kopii účtu spolu se zprávou o konání valné hromady úředníkovi obchodního rejstříku. Po obdržení účtu a zprávy je úředník rejstříku zaregistruje a po třech měsících od této registrace bude společnost považována za zrušenou.

U dobrovolné věřitelské likvidace společnost svolá schůzi věřitelů k datu valné hromady (nebo jeden den po ní), na které má být navrženo usnesení o dobrovolné likvidaci. To se zajistí současným zasláním poštou věřitelům oznámení o konání schůzky věřitelů a oznámení o konání valné hromady. Schůzka věřitelů by měla být oznámena inzerátem jednou v Gibraltar Gazette a jednou v jiném místním listu. Před schůzkou věřitelů připraví ředitelé společnosti úplné prohlášení o záležitostech společnosti spolu se seznamem věřitelů a odhadovanými pohledávkami, které budou přihlášeny. Na schůzce mohou věřitelé a společnost jmenovat osobu likvidátora. Věřitelé mohou také jmenovat kontrolní výbor. Jakmile jsou záležitosti společnosti úplně vyřízeny, likvidátor připraví účet likvidace a svolá valnou hromadu společnosti a schůzku věřitelů, kde tento účet předloží. Schůzka je svolána inzerátem v Gibraltar Gazette, který bude zveřejněn nejméně jeden měsíc před schůzkou. Do týdne od valné hromady a schůzky věřitelů musí likvidátor zaslat kopii účtu spolu se zprávou o konání valné hromady úředníkovi obchodního rejstříku. Po obdržení účtu a zprávy je úředník rejstříku zaregistruje a po třech měsících od této registrace bude společnost považována za zrušenou.

back

NahoruNahoru

Postupy platební neschopnosti fyzických osob

Soud může prohlásit úpadek dlužníka za předpokladu, že je fyzickou osobou bez ohledu na to, zda je britským občanem nebo ne, která v době úpadku

 1. byla osobně přítomna v Gibraltaru nebo
 2. obvykle pobývala v Gibraltaru nebo měla v Gibraltaru místo bydliště nebo
 3. podnikala v Gibraltaru osobně nebo prostřednictvím zástupce či manažera nebo
 4. byla společníkem firmy nebo sdružení, jehož podnikatelská činnost probíhala v Gibraltaru.

Úkon úpadku je vymezen v paragrafu 3, odst. 1 Nařízení o úpadku a lze ho shrnout takto:

 • Provádí převod nebo postoupení majetku správcům majetku ve prospěch věřitelů;
 • Provádí podvodný převod, darování, vydání nebo přenos majetku;
 • Podvodným způsobem uděluje přednost;
 • Opustí Gibraltar v úmyslu zvítězit nad svými věřiteli nebo je pozdržet;
 • Po exekuci na popud soudu je jeho zboží v držení pověřeného pracovníka nebo prodáno po 21 dnech;
 • Prohlásí svoji neschopnost platit dluhy;
 • Věřitel podá žádost.

Úpadková řízení jsou zahájena podáním žádosti samotného dlužníka nebo věřitele. Věřitel nemůže žádost podat, pokud částka je skutečné pohledávky není 500Ł a úkon úpadku, na kterém je žádost založena, nenastal do 3 měsíců před podáním žádosti. Pravdivost žádosti věřitele musí být ověřena přísežným prohlášením a při následném soudním projednání bude soud vyžadovat prokázání dluhu. Pokud je soud uspokojen, vydá rozhodnutí o prohlášení konkurzu. Žádost dlužníka musí prohlašovat, že dlužník není schopen platit své dluhy a na tomto základě soud vydá příkaz o prohlášení konkurzu.

back

NahoruNahoru

Oznámení o příkazu o prohlášení konkurzu uvádějící jméno, adresu a popis dlužníka, datum příkazu a datum žádosti je zveřejněno v Gibraltar Gazette. Povinností úředního správce majetku je zveřejnit příkaz o prohlášení konkurzu inzerátem.

Při vydání příkazu o prohlášení konkurzu soud jmenuje úředního správce majetku, aby konal ve vztahu k majetku dlužníka v průběhu úpadku. Úředního správce majetku jmenuje guvernér Gibraltaru a je to pracovník soudu.

Při vydání příkazu o prohlášení konkurzu dlužník připraví prohlášení o záležitostech pro úředního správce majetku, jehož pravdivost musí být ověřena přísežným prohlášením. Prohlášení musí být předloženo do tří dnů od příkazu, když je příkaz o prohlášení konkurzu vydán na žádost dlužníka. Když je příkaz vydán na žádost věřitele, prohlášení musí být podáno do sedmi dnů od data příkazu.

Příkaz o prohlášení konkurzu může být zrušen, jestliže soud schválí vyrovnání nebo jestliže jsou dluhy plně splaceny nebo jestliže se ukáže, že příkaz o prohlášení konkurzu neměl být vydán z jakéhokoli jiného důvodu.

Úřední správce majetku svolá schůzku věřitelů, která se bude konat do čtrnácti dnů od vydání příkazu o prohlášení konkurzu. Oznámení o schůzce je zveřejněno v Gibraltar Gazette nejméně šest celých dnů předem. Úřední správce majetku musí zaslat každému věřiteli zmíněnému v prohlášení o záležitostech dlužníka kopii tohoto prohlášení o záležitostech spolu s oznámením času a místa konání první schůzky věřitelů. Na první schůzce věřitelů se bude uvažovat o vyrovnání nebo plánu ujednání nebo o tom, zda je vhodné, aby byl dlužník soudně prohlášen za úpadce.

back

NahoruNahoru

Soud provede veřejný výslech dlužníka o jeho chování, operacích a majetku. Každý věřitel, který prokázal dluh, může dlužníkovi klást otázky. Zápis výslechu je proveden písemně.

Poté může soud vydat rozhodnutí, které musí být zveřejněno inzerátem v Gibraltar Gazette. Oznámení musí uvádět jméno, adresu a popis úpadce a datum soudního rozhodnutí. Soudní rozhodnutí může být zrušeno, když má soud za to, že rozhodnutí nemělo být vydáno, nebo když je soudu uspokojivě prokázáno, že dluhy úpadce byly plně splaceny. Rozhodnutí může být také zrušeno, když věřitelé přijmou vyrovnání nebo plán ujednání poté, co byl dlužník prohlášen soudem za úpadce. Oznámení o příkazu zrušení soudního rozhodnutí musí být zveřejněno inzerátem v Gibraltar Gazette.

3. Jaká je role různých účastníků každého typu řízení?

Soud

Role a funkce soudu závisí na typu projednávaného řízení:

Likvidace

Nucená - To je soudní postup, kdy je společnost poslána do nucené likvidace soudním příkazem.

Dobrovolná - To není soudní postup, ale soud může zasáhnout, jestliže se žádá o soudní dohled nebo kde mají být ze zákona podány doplňkové žádosti k soudu.

Úpadek

To je soudní postup, kdy je prohlášen úpadek jednotlivce soudním příkazem.

Jiné osoby, které mohou konat v úpadkovém řízení
Likvidace
 • Likvidátor – osoba jmenovaná pro provedení likvidace společnosti, pro podávání a obhajování žalob jejím jménem a provádění všech nezbytných úkonů za společnost.
 • Věřitelé – věřitelé hrají při likvidaci důležitou roli a jejich zájmy musí být zohledněny.
 • Ředitelé – ředitelé mají povinnost spolupracovat a poskytovat informace v průběhu likvidace.
Úpadek
 • Úřední správce majetku – role úředního správce majetku je jednat jako konkurzní správce a manažer majetku dlužníka do schválení vyrovnání nebo plánu ujednání nebo prohlášení úpadku dlužníka a konat jako správce majetku, když je prohlášen úpadek dlužníka.
 • Věřitelé – Věřitelé také hrají důležitou roli v úpadkových řízeních.
 • Dlužník – Dlužník může zahájit vlastní úpadkové řízení a má povinnost plně napomáhat úpadkovým řízením.

4. Jaké jsou účinky zahájení řízení?

Aktiva lze obecně vymezit jako majetek, který je k dispozici pro platbu dluhů jednotlivé společnosti.

back

NahoruNahoru

Platební neschopnost právnických osob

Když byl vydán příkaz k likvidaci, likvidátor přebírá do opatrování nebo pod kontrolu veškerý majetek a věci v řízení, na které má společnost právo nebo se jeví, že na ně má právo. Soud může také stanovit, že veškerý nebo část majetku ve vlastnictví společnosti nebo v držení správců majetku za společnost bude převeden na likvidátora pod jeho úředním jménem.

U každé likvidace budou všechny dluhy splatné při nepředvídatelné události a všechny současné nebo budoucí, určité nebo nepředvídané nároky, uznané nebo pouze pro získání odškodnění přijatelné jako důkaz proti společnosti.

Kdykoli po předložení žádosti o likvidaci a před vydáním příkazu k likvidaci může společnost (nebo věřitel/přispívající osoba) požádat o přerušení řízení ve věci jakékoli žaloby proti společnosti, která probíhá u soudu. Společnost (nebo věřitel/přispívající osoba) může také požádat soud, aby se zdržel dalšího řízení ve věci  jakýchkoli jiných žalob, které probíhají proti společnosti.

Platební neschopnost fyzických osob

Jakmile byl jmenován úřední správce majetku, je jeho povinností konat jako konkurzní správce a manažer majetku dlužníka do schválení vyrovnání nebo plánu ujednání nebo prohlášení úpadku dlužníka a konat jako správce majetku, když je prohlášen úpadek dlužníka. Ihned jakmile byl prohlášen úpadek dlužníka, bude majetek úpadce převeden na úředního správce majetku.

Obecně budou všechny současné nebo budoucí, určité či nepředvídané dluhy a závazky, které má dlužník k datu příkazu o prohlášení konkurzu nebo které může mít před zrušením na základě jakéhokoli závazku vzniklého před datem příkazu o prohlášení konkurzu, dluhy, které jsou prokazatelné při úpadku.

back

NahoruNahoru

Soud může kdykoli po předložení žádosti o prohlášení úpadku přerušit jakoukoli žalobu, exekuci nebo jiný právní proces proti majetku nebo osobě dlužníka. Jakýkoli soud, u kterého probíhají řízení proti dlužníkovi, může na základě důkazu podání žádosti o prohlášení úpadku dlužníkem nebo proti němu buď přerušit taková řízení, nebo umožnit jejich pokračování za podmínek, které považuje za vhodné.

5. Jaká jsou zvláštní pravidla související s určitými kategoriemi pohledávek?

Platební neschopnost fyzických osob
Vzájemný úvěr a započtení

Kde existují společné vzájemné úvěry, vzájemné dluhy nebo jiné vzájemné operace mezi dlužníkem, proti kterému byl vydán příkaz o prohlášení konkurzu, a jakoukoli jinou osobou, která prokazuje nebo tvrdí že prokáže dluh podle příkazu o prohlášení konkurzu, bude zohledněno to, co je splatné od jedné strany ve prospěch druhé strany s ohledem na tyto vzájemné operace. Částka splatná od jedné strany bude započtena proti každé částce splatné od druhé strany a nebude vznášen nárok na více, než je zůstatek účtu, ani nebude více vyplaceno. Osoba však nemá právo žádat o zápočet proti majetku dlužníka, když v době udělení úvěru dlužníkovi měla oznámení o úkonu prohlášení úpadku provedeném dlužníkem.

Přednost dluhů

Přednost je udělována rovnocenným způsobem:

 • všem místním poplatkům a daním
 • všem mzdám nebo platům všech úředníků/ zaměstnanců za služby poskytnuté úpadci 4 měsíce před datem příkazu o prohlášení konkurzu
 • všem mzdám všech pracovníků nebo dělníků nepřesahujícím 200 Ł za služby poskytnuté v průběhu 2 měsíců před datem příkazu o prohlášení konkurzu
 • všem částkám, které má vyplatit úpadce s ohledem na vyrovnání podle ustanovení Nařízení o smlouvách a občanských deliktech (které nepřesahují 500 Ł v každém jednotlivém případě), jejichž splatnost nastala před datem příkazu o prohlášení konkurzu
 • všem částkám, které má vyplatit úpadce s ohledem na příspěvky zaměstnavatele jakékoli osoby podle Nařízení o sociálním zabezpečení (pojištění pracovních úrazů) a podle Nařízení o sociálním zabezpečení (pojištění)

S výhradou výše uvedeného budou všechny prokazatelné dluhy zaplaceny „parri passu”.

back

NahoruNahoru

Platební neschopnost právnických osob
Započtení

Soud může kdykoli po vydání příkazu k likvidaci vydat příkaz pro jakoukoli přispívající osobu na seznamu přispívajících osob, aby zaplatila veškeré peníze splatné od ní ve prospěch společnosti. Při vydání takového příkazu v případě společnosti s neomezeným ručením se umožňuje přispívající osobě započíst veškeré peníze splatné od společnosti přispívající osobě, ale ne peníze splatné ve prospěch této osoby jako společníka společnosti s ohledem na dividendu nebo zisk. V případě společností s ručením omezeným i neomezeným jakmile byli plně vyplaceni všichni věřitelé, mohou být započteny všechny peníze na jakémkoli účtu od společnosti ve prospěch přispívající osoby.

Přednost dluhů

Přednost je udělována rovnocenným způsobem:

 • všem místním poplatkům a daním
 • všem mzdám nebo platům všech úředníků/zaměstnanců za poskytnuté služby společnosti 12 měsíců před datem příkazu o likvidaci/zahájení likvidace („příslušným datem“), které nepřesáhnou 1000 Ł
 • všem mzdám všech pracovníků nebo dělníků nepřesahujícím 1000 Ł za služby poskytnuté v průběhu 12 měsíců před příslušným datem
 • všem částkám, které má vyplatit společnost s ohledem na vyrovnání podle ustanovení Nařízení o smlouvách a občanských deliktech (které nepřesahují 500 Ł v žádném jednotlivém případě), jejichž splatnost nastala před příslušným datem
 • kde byla provedena jakákoli platba na účtu mzdy nebo platu ve prospěch jakéhokoli úředníka, zaměstnance, pracovníka nebo dělníka zaměstnaného ve společnosti z peněz poskytnutých nějakou osobou pro tento účel, bude mít tato osoba přednostní právo ve vztahu k takto poskytnutým penězům

S výhradou výše uvedeného budou všechny prokazatelné dluhy zaplaceny „parri passu”.

back

NahoruNahoru

6. Jaká jsou pravidla související s úkony poškozujícími věřitele?

Existují omezená ustanovení, kdy likvidátor nebo úřední správce majetku se může snažit poskytovat věřitelům pomoc při získání zpět jejich majetku podléhajícího „podvodným“ přednostem.

Platební neschopnost fyzických osob

Paragraf 44 Nařízení o úpadku stanoví, že každý převod nebo přenos majetku nebo vytvoření zatížení majetku, každý vzniklý závazek a každé soudní řízení zahájené nebo vedené proti osobě, která nemůže splácet své dluhy v okamžiku jejich splatnosti z vlastních peněz ve prospěch jakéhokoli věřitele nebo jakékoli osoby, která spravuje majetek věřitele, za účelem upřednostnění takového věřitele nebo jakéhokoli ručitele za dluh splatný ve prospěch tohoto věřitele, budou považovány za podvodné a pro úředního správce majetku neplatné, pokud je osoba provádějící převod nebo přenos majetku nebo provádějící zatížení majetku, hradící závazek a která je předmětem takového soudního řízení, prohlášena za úpadce na základě žádosti o prohlášení úpadku předložené od tří měsíců po datu provedení převodu nebo přenosu majetku nebo vytvoření zatížení majetku, úhrady závazku a po zahájení takového soudního řízení, jehož je předmětem.

Platební neschopnost právnických osob

Jakýkoli převod, hypotéka, vydání zboží, platba, exekuce nebo jiný úkon související s majetkem, který kdyby byl proveden jednotlivcem nebo proti němu v jeho úpadku, by byl považován za podvodné upřednostnění, bude při provedení společností nebo proti ní, když je v likvidaci, podvodným upřednostněním jejích věřitelů a tedy v souladu s tím neplatné.

back

NahoruNahoru

7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení pohledávek a jejich přijetí?

Podrobnosti o předkládání nároků, oznamování a přednostních nárocích jsou uvedeny výše.

8. Jaká jsou pravidla související s reorganizačními řízeními?

Odpověď viz Question 1 above.

9. Jaká jsou pravidla související s likvidačním řízením?

Platební neschopnost fyzických osob

Tato pravidla jsou obsažena v Nařízení o úpadku a jeho přílohách. Řada pravidel byla zmíněna výše.

Platební neschopnost právnických osob

Tato pravidla jsou obsažena v Nařízení o společnostech a, kde je to uvedeno, platí také pravidla o úpadku. Některá z těchto pravidel byla zmíněna výše.

10. Jaké jsou podmínky pro skončení řízení?

Platební neschopnost fyzických osob

Nezrušený úpadce může požádat o své zrušení, pokud vyhoví ustanovením paragrafu 25 Nařízení o úpadku. Mezitím může úpadce spáchat řadu trestných činů včetně:

 • nezrušený úpadce získá úvěr
 • úpadce, který uprchne s majetkem
 • úpadce, který se dopustí podvodu.
Platební neschopnost právnických osob

Jakmile byli likvidátoři uvolněni a záležitosti společnosti byly úplně zlikvidovány, řízení končí zrušením společnosti. Existuje řada trestných činů, které mohou být spáchány v průběhu likvidace, jako je nevydání majetku a dokumentů vedoucími pracovníky společnosti nebo podstatné zanedbání. Nařízení o společnostech obsahuje ustanovení o ředitelích porušujících právo, kdy je možné se obrátit na státního zástupce za účelem možného budoucího stíhání.

« Úpadek - Obecné informace | Spojené království - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-05-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království