Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis De er en konkursramt virksomheds kreditor, er De beskyttet til en vis grad.

En virksomhed skylder Dem penge, men har standset sine betalinger, og det vil i praksis sige, at den ikke kan betale sin gæld til Dem. I dette tilfælde indeholder loven normalt to muligheder:
 • Enten kan virksomheden reddes; og i så fald vil en dommer foretage en rekonstruktion af den. Denne procedure tager sigte på at bevare virksomheden, opretholde driften og beskæftigelsen og afvikle dens gæld.
 • Eller situationen er så alvorlig, at virksomheden må træde i likvidation, dvs. at den går konkurs.
I begge tilfælde gælder det, at kreditorerne, når denne retsafgørelse er truffet, ikke længere har mulighed for individual forfølgning af virksomheden. Formålet med dette princip er at ligestille kreditorerne og at beskytte skyldnerens aktiver.
For at få udbetalt Deres tilgodehavende, skal De så gøre Deres fordring gældende, med et juridisk udtryk "anmelde" Deres fordring, over for den person, der har til opgave at rekonstruere eller afvikle skyldners aktiver, og som kaldes kurator.

I samtlige medlemsstater skal anmeldelse af fordringer ske efter bestemte formelle regler og inden for bestemte frister.

I de fleste tilfælde skal De sende kurator et dokument med en række obligatoriske oplysninger for at meddele, at De har en fordring på den konkursramte virksomhed. De skal vedlægge de nødvendige bilag, som f.eks. en regning eller et gældsbevis.
De vil normalt ikke være den konkursramte virksomheds eneste kreditor, og det er desværre ikke sikkert, at virksomheden har tilstrækkelige midler til at kunne fyldestgøre samtlige kreditorer. I så fald skal De vide, at alle fordringerne ikke betragtes som ligestillede; nogle fordringer er privilegerede, f.eks. hvis de er omfattet af en sikkerhedsstillelse, og skal derfor dækkes først.
Ved at klikke på medlemsstaternes flag vil De bl.a. kunne få nyttige oplysninger om de formaliteter, De skal opfylde for at kunne gøre Deres fordringer gældende i de enkelte medlemsstater.
En fællesskabsforordning, der er vedtaget for nylig, gør det muligt at undgå i videst muligt omfang, at fallenten unddrager sig sine forpligtelser ved at overføre sine aktiver til en anden medlemsstat. De kan få flere oplysninger herom ved at klikke på ikonen "Fællesskabsret".
Der findes desuden en international standardlov på dette område. De kan finde denne lovs ordlyd og en række nyttige forklarende bemærkninger ved at klikke på ikonen "International ret".

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige