Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Πτώχευση > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Πτώχευση - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας; 2.
3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων; 3.
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας; 4.
5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων; 5.
6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις; 6.
7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων; 7.
8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης; 8.
9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση; 9.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας; 10.

 

1. Ποια είναι τα διάφορα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Εάν η αφερεγγυότητα καθοριστεί ως η κατάσταση κατά την οποία τα χρέη είναι ανώτερα του ενεργητικού, αυτή η έννοια είναι άγνωστη στο γαλλικό δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών. Στο γαλλικό δίκαιο ισχύει πιο περιοριστική έννοια της παύσης πληρωμών: η αδυναμία του οφειλέτη να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του με το διαθέσιμο ενεργητικό του.

Οι διαδικασίες που προηγούνται της αφερεγγυότητας για προληπτικούς λόγους είναι:
 • η διαδικασία προειδοποίησης : όταν ο ελεγκτής (commissaire aux comptes) διαπιστώσει γεγονότα ικανά να θέσουν σε κίνδυνο τη συνέχεια της εκμετάλλευσης, ενημερώνει τον πρόεδρο ή τον διαχειριστή της εταιρείας. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, ζητά σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου και ενημερώνει τον πρόεδρο του εμποροδικείου σχετικά με αυτό το αίτημα. Η διάσκεψη κοινοποιείται στην επιτροπή επιχείρησης. Σε περίπτωση που συνεχίζονται τα προβλήματα, ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση η οποία υποβάλλεται στην προσεχή γενική συνέλευση. Εάν η συνέχεια της επιχείρησης εξακολουθεί να μην κατοχυρώνεται από την απόφαση της γενικής συνέλευσης, ο ελεγκτής ενημερώνει εκ νέου τον πρόεδρο του εμποροδικείου.
 • η ad hoc εντολή : κατόπιν αιτήσεων παντός ενδιαφερόμενου ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει έναν ad hoc εντολοδόχο και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της αποστολής του.
Η άτυπη διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης:
 • ο φιλικός διακανονισμός : όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες ή ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από χρηματοδότηση προσαρμοσμένη στις δυνατότητές της, χωρίς να ευρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, μπορεί να ζητήσει την έναρξη διαδικασίας φιλικού διακανονισμού. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει έναν μεσολαβητή (conciliateur) , του οποίου η αποστολή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, συνίσταται στο να διευκολύνει τη λειτουργία της επιχείρησης και να ζητήσει την επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές. Οι επιμέρους διώξεις μπορούν να ανασταλούν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της αποστολής του μεσολαβητή. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να πληρώσει τους προηγούμενους δανειστές ούτε να προβεί σε πράξη διάθεσης περιουσιακών στοιχείων χωρίς την εξουσιοδότηση του προέδρου. Εάν ο πρόεδρος επικυρώσει τη συμφωνία, οι επιμέρους διώξεις αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συμφωνίας. Εάν η συμφωνία δεν τηρηθεί, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται μετά από αίτηση έναρξης διαδικασίας δικαστικού συμβιβασμού ή εκκαθάρισης μπορεί να θεωρήσει, αντίθετα προς την εκτίμηση του προέδρου, ότι κατά την ημερομηνία έναρξης του φιλικού διακανονισμού η επιχείρηση ήταν πράγματι σε κατάσταση παύσης πληρωμών.
Οι τυπικές διαδικασίες αφερεγγυότητας με σκοπό τη διοίκηση ή την εκκαθάριση είναι:
 • η δικαστική εξυγίανση η οποία έχει σαν στόχο να επιτρέψει τη διάσωση της επιχείρησης, τη διατήρηση της δραστηριότητας και της απασχόλησης και την εκκαθάριση του παθητικού. Η διαδικασία συνίστανται στη θέσπιση από το δικαστήριο ενός σχεδίου εξυγίανσης, είτε μέσω συνέχισης της επιχείρησης (επιβάλλονται προθεσμίες στους δανειστές) είτε μέσω της μεταβίβασής της (η επιχείρηση και οι βασικές συμβάσεις της μεταβιβάζονται σε τρίτους οι οποίοι αναλαμβάνουν ορισμένες δεσμεύσεις).
 • η δικαστική εκκαθάριση αποφασίζεται όταν η εξυγίανση είναι εμφανώς αδύνατη. Η δραστηριότητα της επιχείρησης παύει ή μεταβιβάζεται σε τρίτο, σύμφωνα με πιο ευέλικτες μεθόδους από αυτές που ισχύουν στη διαδικασία εξυγίανσης.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Το γαλλικό δίκαιο διαθέτει δύο διαφορετικά νομικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αφερεγγυότητας:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Σε σχέση με εμπόρους, γεωργούς ή χειροτέχνες και με κάθε νομικό πρόσωπο (εξαιρουμένων των ενώσεων συνιδιοκτητών ενός κτιρίου) : οι διαδικασίες είναι η δικαστική εξυγίανση και η δικαστική εκκαθάριση που αναφέρονται ανωτέρω και περιγράφονται κάτωθι. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα δεν μπορούν να επωφεληθούν αυτών των διαδικασιών. Οι διαδικασίες κινούνται όταν ο οφειλέτης είναι σε κατάσταση παύσης πληρωμών, η οποία ορίζεται ως αδυναμία του οφειλέτη να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του με το διαθέσιμο ενεργητικό
 2. Σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μη επαγγελματικά χρέη (τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα χρέη που προκύπτουν από υποχρέωση εγγύησης μιας επιχείρησης, υπό τον όρο ότι ο εγγυητής δεν ανήκει στη διεύθυνση της επιχείρησης) : οι προϋποθέσεις έναρξης της διαδικασίας είναι η καλή πίστη και η έκδηλη αδυναμία να αντιμετωπιστεί το σύνολο των χρεών. Η διαδικασία είναι ως εκ τούτου η ακόλουθη:

Το συγκεκριμένο άτομο προσφεύγει σε διοικητική επιτροπή, η οποία προβαίνει σε απογραφή των χρεών αφού συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις των δανειστών και η οποία μπορεί να προσφύγει στο δικαστή με σκοπό την αναστολή της δίωξης. Η επιτροπή συμφιλιώνει τα μέρη και προτείνει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα αναστολής, αναδιάταξης ή άφεσης των χρεών. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας συμβιβασμού, η επιτροπή συστήνει ορισμένα από αυτά τα μέτρα για χρονικό διάστημα δέκα ετών ή ανώτερο εφόσον τα μέτρα αφορούν την εξόφληση δανείων που έχουν συναφθεί για την αγορά της κύριας κατοικίας. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει την απουσία πόρων ή περιουσιακών στοιχείων που να μπορούν να κατασχεθούν κατά τρόπον ώστε να επιτραπεί η εκκαθάριση ενός μέρους των χρεών συστήνει την αναστολή των απαιτήσεων εξόφλησης των χρεών. Ο δικαστής αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές που ασκούνται κατά των συγκεκριμένων συστάσεων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν το άτομο, πέραν της καλής πίστης, δικαιολογεί ότι η κατάστασή του είναι ανεπανόρθωτη, δηλαδή χαρακτηρίζεται από αδυναμία να θέσει σε εφαρμογή τα προαναφερόμενα μέτρα, μπορεί να ζητήσει από τον δικαστή την έναρξη διαδικασίας προσωπικής αποκατάστασης : οι δανειστές καταγράφονται και τα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται. Ο δικαστής αποφασίζει τη δικαστική εκκαθάριση της προσωπικής περιουσίας του οφειλέτη. Διορίζει έναν εκκαθαριστή ο οποίος κατανέμει το προϊόν των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των δανειστών, ανάλογα με τη σειρά κατάταξής τους. Όταν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι οι δανειστές, κηρύσσει τον τερματισμό της διαδικασίας λόγω ανεπάρκειας περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που συνεπάγεται την απόσβεση των μη επαγγελματικών χρεών του οφειλέτη, εξαιρουμένων εκείνων που καταβλήθηκαν λόγω εγγύησης..

Για τις εμπορικές διαδικασίες, ο οφειλέτης, ένας δανειστής ή ο εισαγγελέας μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Αυτό μπορεί εξάλλου να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως.

Η απόφαση με την οποία κινείται η διαδικασία αναφέρεται στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο εταιρειών ή, ενδεχομένως, στο μητρώο επαγγελμάτων στο οποίο καταχωρούνται οι βιοτέχνες. Δημοσιεύεται επιπλέον σε δύο εφημερίδες επίσημων ανακοινώσεων.

3. Ποιος είναι ο ρόλος των διαφόρων μετεχόντων;

Το αρμόδιο δικαστήριο είναι, για τους επαγγελματίες και τις εταιρείες, το εμποροδικείο, το οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένους εμπόρους. Κατ’ εξαίρεση, σε ορισμένα διοικητικά διαμερίσματα, δεν υπάρχει εμποροδικείο και σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει το πρωτοδικείο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις επαγγελματίες δικαστές. Στην περιοχή της Αλσατίας (Alsace-Moselle) , το εμπορικό τμήμα του πρωτοδικείου απαρτίζεται από έναν επαγγελματία δικαστή, ο οποίος προεδρεύει και δύο εκλεγμένους μη επαγγελματίες δικαστές (σύστημα δημοτικού δικαστηρίου). Όσον αφορά τους γεωργούς αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο. Για τους μη επαγγελματίες οφειλέτες αποφασίζει ο δικαστής της εκτέλεσης υπό την ιδιότητα του τακτικού δικαστή, ο οποίος εκδικάζει μόνος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαστήριο εξετάζει το κατά πόσον η επιχείρηση μπορεί να εξυγιανθεί. Σε περίπτωση κατάφασης, εγκρίνει ένα σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο μπορεί να είναι είτε σχέδιο συνέχισης (σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται στους δανειστές προθεσμίες πληρωμής και η επιχείρηση συνεχίζει τη δραστηριότητά της στα χέρια του ίδιου οφειλέτη) είτε σχέδιο μεταβίβασης (σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση πωλείται σε τρίτο και η τιμή της πώλησης χρησιμεύει για την εξόφληση των δανειστών). Στην αντίθετη περίπτωση, αποφασίζει τη δικαστική εκκαθάριση. Σε αυτή την περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης πωλούνται συνολικά ή χωριστά..

Ένας εισηγητής δικαστής, ο οποίος διορίζεται στο πλαίσιο του δικαστηρίου που κινεί τη διαδικασία, είναι αρμόδιος για την ταχεία διεξαγωγή της διαδικασίας και για την προστασία των διακυβευόμενων συμφερόντων. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει κυρίως σχετικά με :

- τις αμφισβητήσεις που απορρέουν από αγωγές κυριότητας τρίτων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι κύριοι περιουσιακών στοιχείων που ευρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη

- τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται κατά των πράξεων των νομίμων εκπροσώπων

- τις αμφισβητούμενες απαιτήσεις

- τις αιτήσεις του οφειλέτη ή του συνδίκου οι οποίοι επιδιώκουν να λάβουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσουν ορισμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

- σε περίπτωση εκκαθάρισης, τις προϋποθέσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι αποφάσεις του υπόκεινται σε ένδικα μέσα ενώπιον του δικαστηρίου.

Σε περίπτωση δικαστικής εξυγίανσης :

1) Ο σύνδικος (του οποίου ο διορισμός από το δικαστήριο είναι προαιρετικός εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 μισθωτούς και έχουν κύκλο εργασιών ανώτερο από 3 100 000 ευρώ) επιλέγεται από κατάλογο εγκεκριμένων επαγγελματιών. Καταρτίζει έκθεση για τις δυνατότητες εξυγίανσης της επιχείρησης και, ανάλογα με την περίπτωση, διαχειρίζεται την επιχείρηση ή επικουρεί τον μη καθαιρεθέντα διαχειριστή, κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης της διαδικασίας και της απόφασης εξυγίανσης ή εκκαθάρισης. Όταν διατάσσεται η πώληση της επιχείρησης της την θέτει σε εφαρμογή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2) Ο εκπρόσωπος των δανειστών, ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο από έναν άλλο κατάλογο επαγγελματιών, ειδοποιεί τους δανειστές για την έναρξη της διαδικασίας, παραλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων και προτείνει την αποδοχή ή την απόρριψή τους στον εισηγητή δικαστή. Αποκλειστική του αρμοδιότητα είναι να λαμβάνει μέτρα που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον των δανειστών.

3) Ο ελεγκτής που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του σχεδίου είναι επιφορτισμένος, όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο εξυγίανσης, να φροντίζει για την καλή εκτέλεση, να πληρώνει τους δανειστές και να προσφεύγει στο δικαστήριο σε περίπτωση μη εκτέλεσης με σκοπό να αποφασιστεί ο τερματισμός του σχεδίου.

Σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης: ο εκκαθαριστής, ο οποίος διορίζεται από άλλο κατάλογο εγκεκριμένων επαγγελματιών, εκτελεί τις πράξεις εξέλεγξης του ενεργητικού και πληρώνει τους δανειστές.

Σε περίπτωση διαδικασίας προσωπικής αποκατάστασης που ζητείται από ιδιώτη : ο εκκαθαριστής καταγράφει τους δανειστές, καταρτίζει απολογισμό της κατάστασης του οφειλέτη, πωλεί τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και ικανοποιεί τους δανειστές.

Οι υποχρεώσεις του οφειλέτη :

Σε περίπτωση δικαστικής εξυγίανσης, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει σύνδικο. Καθορίζει την αποστολή του, η οποία μπορεί να συνίσταται στο να επικουρεί τον οφειλέτη ή να διοικεί μόνος στην επιχείρηση. Ο οφειλέτης συνεχίζει, όσον αφορά την περιουσία του, να έχει τα δικαιώματα και να προβαίνει στις δικαιοπραξίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του συνδίκου. Οι πράξεις τρέχουσας διαχείρισης στις οποίες προβαίνει μόνος του θεωρούνται έγκυρες έναντι καλόπιστων τρίτων. Εντούτοις δεν οφείλει να εξοφλεί κανένα προηγούμενο χρέος (εκτός από την περίπτωση συμψηφισμού μεταξύ αλληλένδετών υποχρεώσεων).

Στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν διορίζει σύνδικο, ο οφειλέτης διοικεί μόνος την επιχείρησή του και προετοιμάζει σχέδιο προγράμματος εξυγίανσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τη διαχείριση και τη διάθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία. Ο εκκαθαριστής ασκεί τα δικαιώματά του άντ’ αυτού. Ο οφειλέτης μπορεί να ασκεί μόνο τα προσωπικά δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων των μη περιουσιακών δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση διαδικασίας προσωπικής αποκατάστασης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τη διοίκηση και τη διάθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Ο εκκαθαριστής ασκεί άντ’’ αυτού τα δικαιώματά του.

Τα δικαιώματα των δανειστών και ένδικα μέσα:

Οι δανειστές είναι υποχρεωμένοι να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μέσω του εκπροσώπου των δανειστών. Τα δικαστικά διαβήματα που γίνονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας παύουν αυτοδικαίως.

Κάθε δανειστής μπορεί να στραφεί κατά της απόφασης που απορρίπτει την απαίτησή του. Μόνο οι δανειστές που έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους μπορούν να προσφύγουν κατά απόφασης με την οποία κηρύσσεται ή απορρίπτεται η έναρξη διαδικασίας.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας;

 • Η έναρξη της διαδικασίας συνεπάγεται την αναστολή των ατομικών διώξεων που θεμελιώνονται σε προηγουμένως γεννηθείσες απαιτήσεις, την απαγόρευση πληρωμής αυτών των απαιτήσεων, τη συνέχιση των ισχυουσών συμβάσεων υπό την επιφύλαξη της τήρησης των μελλοντικών προθεσμιών. Οι απολύσεις πρέπει να εγκριθούν από τον εισηγητή δικαστή.
 • Με την έναρξη της διαδικασίας συντάσσεται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Οι κύριοι περιουσιακών στοιχείων των οποίων η επιχείρηση ήταν απλή κάτοχος μπορούν να τα διεκδικήσουν αμέσως.
 • Σε περίπτωση εξυγίανσης, ο οφειλέτης συνεχίζει να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε πράξεις διάθεσης και διοίκησης της περιουσίας του. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ασκεί τα δικαιώματα του οφειλέτη, εξαιρουμένων εκείνων που είναι αμιγώς προσωπικά..
 • Όλες οι απαιτήσει πρέπει να αναγγέλλονται εξαιρουμένων μόνον των απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση εργασίας.
 • Δεν υπάρχουν ειδικά προσωρινά μέτρα, πέραν εκείνων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω. Τα συντηρητικά μέτρα, δηλαδή οι συντηρητικές κατασχέσεις και οι δικαστικές ασφάλειες (υποθήκες, ενεχυρίαση της κινητής περιουσίας της επιχείρησης, ενεχυρίαση των εταιρικών μεριδίων, ενεχυρίαση κινητών αξιών …) καθιστούν μη διαθέσιμα τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να κηρύσσονται άκυρα όταν γίνονται από τον οφειλέτη από την ημερομηνία παύσης των πληρωμών.
 • Οι κοινοποιήσεις εκ μέρους του δημοσίου ταμείου προς τρίτα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία καθώς επίσης οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών εις χείρας τρίτου δεν επηρεάζονται από την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας.
 • Οι κανόνες είναι οι ίδιοι για τις διαδικασίες που κινούνται σε σχέση με φυσικά πρόσωπα για μη επαγγελματικά χρέη τους.
 • Οι κανόνες που αφορούν τη δημοσιότητα στη Γαλλία μιας απόφασης έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού της 22ας Μαΐου 2000 δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί σε κείμενο αλλά αυτή η δημοσιότητα είναι υποχρεωτική δυνάμει του άμεσου αποτελέσματος του συγκεκριμένου κανονισμού. Ένα σχέδιο διατάγματος προβλέπει ότι αυτή η δημοσιότητα θα εξασφαλίζεται από τη γραμματεία του εμπορικού μητρώου και του μητρώου εταιρειών.

5. Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων;

 • Οι ιδιαίτεροι κανόνες για τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων: όλοι οι δανειστές που κατέχουν εμπράγματα δικαιώματα (δηλαδή υποθήκη ή ενέχυρο που παρέχει δικαίωμα προτίμησης στην τιμή πώλησης του πράγματος και/ή δικαίωμα παρακολούθησης) οφείλουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους· οι διώξεις αναστέλλονται.
 • Οι κανόνες που αφορούν τον συμψηφισμό: εφαρμόζονται όταν δύο άτομα είναι αλληλόχρεα ο ένας έναντι του άλλου. Πραγματοποιείται τότε μεταξύ τους συμψηφισμός με τον οποίο γίνεται απόσβεση των δύο αμοιβαίων χρεών μέχρι του χαμηλότερου ποσού. Ο δανειστής μπορεί να προβεί αυτεπαγγέλτως στον συμψηφισμό, χωρίς έγκριση αλλά μόνο για τις συναφείς απαιτήσεις.
 • Η ρήτρα επιφύλαξης της κυριότητας: αυτή η ρήτρα που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή έχει σαν αποτέλεσμα να αναστέλλει τη μεταβίβαση κυριότητας μέχρι την πλήρη καταβολή του τιμήματος. Μπορεί να τύχει επίκλησης κατά τη συλλογική διαδικασία.
 • Οι συμβάσεις εργασίας: βλ. κατωτέρω παράγραφο 7: οι μισθωτοί δεν οφείλουν να αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους.
 • Υπάρχει ένας οργανισμός εγγύησης (Fonds national de garantie des salaires) που προκαταβάλει τα ποσά που οφείλονται ως μισθοί, εντός ιδιαίτερα σύντομων προθεσμιών που ποικίλλουν ανάλογα με τον χαρακτήρα της απαίτησης του εργαζομένου και την ημερομηνία γένεσής της (προηγούμενη ή μεταγενέστερη από την έναρξη της διαδικασίας). Οι μισθοί που οφείλονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποτελούν αντικείμενο της εγγύησης του Fonds national de garantie des salaires
 • οι μισθοί που δεν έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης της διαδικασίας και της έγκρισης του σχεδίου εξυγίανσης δεν αποτελούν αντικείμενο εγγύησης. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι μισθοί καλύπτονται από εγγύηση καταρχήν μέχρι το ύψος των ποσών που οφείλονται κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε ημερών που έπονται της εκκαθάρισης. Οι αποζημιώσεις απόλυσης δεν καλύπτονται από εγγύηση παρά μόνον εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας επέρχεται εντός των δεκαπέντε ημερών από την εκκαθάριση ή εντός του μηνός έκδοσης της απόφασης η οποία εγκρίνει το σχέδιο εξυγίανσης.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  6. Ποιοι είναι οι κανόνες οι σχετικοί με τις επιβλαβείς πράξεις;

  Η επιλήψιμοι περίοδος επεκτείνεται μεταξύ της ημερομηνία παύσης των πληρωμών και της ημερομηνίας έναρξης της διαδικασίας. Το δικαστήριο δεν μπορεί να την ορίσει για διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών.

  Όλες οι πράξεις που γίνονται επ’ ανταλλάγματι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν να ακυρωθούν εάν ο αντισυμβαλλόμενος είχε γνώση της κατάστασης παύσης των πληρωμών. Το δικαστήριο διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για το ενδεδειγμένο της ακύρωσης.

  Ορισμένες πράξεις, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικά από το νόμο, πρέπει υποχρεωτικά να ακυρωθούν εάν έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της επιλήψιμης περιόδου ανεξάρτητα από το γεγονός του κατά πόσον ο αντισυμβαλλόμενος είχε ή μη γνώση της παύσης πληρωμών: πρόκειται κυρίως για τις συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι υποχρεώσεις του οφειλέτη υπερβαίνουν σημαντικά εκείνες του αντισυμβαλλομένου, για πληρωμή που πραγματοποιείται με μέσο μη κοινά αποδεκτό, για υποθήκη που συνάπτεται για προηγούμενο χρέος και για κάθε πράξη άνευ αντικαταβολής.

  7. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγγελίας και αποδοχής των απαιτήσεων;

  1) Έλεγχος των απαιτήσεων:

  Ο εκπρόσωπος των δανειστών ειδοποιεί τους δανειστές που είναι γνωστοί ότι οφείλουν να του δηλώσουν τις απαιτήσεις τους. Ο οφειλέτης οφείλει να του διαβιβάσει τον κατάλογο των δανειστών.

  Όλοι οι δανειστές με μόνη εξαίρεση του μισθωτούς οφείλουν να αναγγείλουν την απαίτησή τους εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της διαδικασίας. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας πρέπει να ζητήσουν να τους χορηγηθεί απαλλαγή από τις συνέπειες της εκπνοής της προθεσμίας εφόσον θεμελιώνουν ότι η απουσία αναγγελίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

  Οι απαιτήσεις που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν αποτελέσει το αντικείμενο απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας αποσβέννυνται.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Ο εκπρόσωπος των δανειστών προβαίνει σε ένα πρώτο έλεγχο των απαιτήσεων και προτείνει στον εισηγητή δικαστή την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Όταν προτίθεται να προτείνει την απόρριψη μιας απαίτησης ενημερώνει τον δανειστή. Εάν αυτός δεν απαντήσει εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, δεν θα μπορεί πλέον να αμφισβητήσει την πρόταση του εκπροσώπου των δανειστών.

  Η απόφαση του εισηγητή δικαστή υπόκειται σε προσφυγή από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

  Οι απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή των αμοιβών τους ελέγχονται και επικυρώνονται από τον εκπρόσωπο των δανειστών ενόψει των στοιχείων που συγκεντρώνονται από αυτόν. Ενημερώνει τους μισθωτούς για την κατάθεση της κατάστασης των μισθωτών απαιτήσεων τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν ενώπιον του δικαστηρίου επίλυσης εργατικών διαφορών εντός προθεσμίας δύο μηνών.

  2) Κατάταξη των απαιτήσεων

  Μία απαίτηση είναι προνομιούχος, δηλαδή ο δικαιούχος έχει προτεραιότητα πληρωμής την οποία μπορεί να ασκήσει σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή σε ορισμένα εξ αυτών (τα κινητά περιουσιακά στοιχεία για παράδειγμα ή περιουσιακό στοιχείο που έχει δοθεί σε ενέχυρο).

  Αντίθετα, εάν η απαίτηση είναι μη προνομιούχος: ο δικαιούχος πληρώνεται μόνο μετά από την ικανοποίηση των προνομιούχων δανειστών. Ένα προνόμιο μπορεί να δημοσιεύεται ή όχι (περίπτωση υπερπρονομίου των μισθωτών). Η αρχή των συλλογικών διαδικασιών είναι η ισότητα των μη προνομιούχων δανειστών. Όταν κινείται συλλογική διαδικασία, τοποθετούνται σε ισότιμη θέση και δεν μπορούν πλέον να δρουν ατομικά και ανταγωνιστικά. Οι προνομιούχοι δανειστές αντιθέτως προστατεύονται συνήθως στις συλλογικές διαδικασίες.

  Οι απαιτήσεις που γεννώνται μετά την απόφαση έναρξης της διαδικασίας εξοφλούνται καταρχήν κατά προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων που γεννώνται προηγουμένως, ακόμα και αν πρόκειται για προνομιούχες απαιτήσεις.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις των προαναφερομένων:

  - ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας τα δικαστικά έξοδα και οι μισθοί των εξήντα τελευταίων ημερών που προηγούνται της έναρξης της διαδικασίας καταβάλλονται κατά προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων που κινούνται μετά την έναρξη της διαδικασίας.

  - όταν η διαδικασία περατώνεται με εκκαθάριση, οι απαιτήσεις για τις οποίες έχει συσταθεί ασφάλεια πληρώνονται επίσης κατά προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της διαδικασίας.

  8. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανασυγκρότησης;

  Η αναδιάρθρωση της επιχείρησης μπορεί να λάβει τη μορφή της συνέχισής της ή της παύσης της.

  - Η συνέχιση

  Το σχέδιο προβλέπει ομοιόμορφες προθεσμίες πληρωμής που μπορούν να υπερβαίνουν τα 10 έτη. Το σχέδιο καταρτίζεται από το δικαστήριο μετά από πρόταση του συνδίκου. Λαμβάνεται απλά η γνώμη των δανειστών χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν. Δεν μπορεί να επιβληθεί άφεση χρέους σε δανειστή.

  - Η μεταβίβαση:

  Οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι διευθυντής επιχείρησης ή συγγενής του διευθυντή μπορεί να καταθέσει προσφορά εξαγοράς.

  Η προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο της επιχείρησης ή ορισμένους από τους κλάδους δραστηριότητας. Οι τρίτοι δεν μπορούν να λάβουν γνώση.

  Το δικαστήριο επιλέγει την προσφορά που παρέχει τη δυνατότητα να κατοχυρωθεί όσο το δυνατόν μονιμότερα η απασχόληση και η πληρωμή των δανειστών.

  Όταν το δικαστήριο εγκρίνει το σχέδιο πώλησης, αναφέρει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τον αγοραστή, οι οποίες αφορούν το μέλλον της επιχείρησης, τους διακανονισμούς για την διατήρηση της επιχείρησης και την εκκαθάριση του παθητικού.

  Το σχέδιο προσδιορίζει τον αριθμό μισθωτών των οποίων η απόλυση εγκρίθηκε, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και κατηγοριών.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Οι απαραίτητες συμβάσεις για τη διατήρηση της επιχείρησης μεταβιβάζονται στον αγοραστή.

  Αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την τιμή πώλησης. Καταρχήν, δεν αναλαμβάνει το παθητικό, εξαιρουμένων κυρίως των δόσεων αποπληρωμής που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση περιουσιακού στοιχείου βεβαρημένου με ασφάλεια το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο.

  Το δικαστήριο μπορεί μεταγενέστερα να αποφασίσει ουσιαστική τροποποίηση των μέσων και των στόχων του σχεδίου.

  9. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την εκκαθάριση;

  Όταν τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μία μονάδα παραγωγής (την οποία η νομολογία μπόρεσε να καθορίσει ως σύνολο υλικών και ανθρωπίνων μέσων που επιτρέπει την εξακολούθηση ή την γένεση οικονομικής δραστηριότητας) , μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο συνολικής μεταβίβασης. Ο εκκαθαριστής συγκεντρώνει τις προσφορές για τις οποίες μπορεί να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος. Ο εισηγητής δικαστής επιλέγει την προσφορά που θεωρεί σοβαρότερη και η οποία επιτρέπει υπό τις καλύτερες συνθήκες να εξασφαλιστεί μόνιμα η απασχόληση και η εξόφληση των δανειστών.

  Τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μονάδα παραγωγής πωλούνται με απόφαση του εισηγητή δικαστή ο οποίος μπορεί να εγκρίνει την ελεύθερη πώληση ή την πώληση σε πλειστηριασμό.

  Η κατανομή του προϊόντος των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων γίνεται από τον εκκαθαριστή. Οφείλει να συνδυάσει τις ασφάλειες, κυρίως εμπράγματες, οι δικαιούχοι των οποίων είναι ορισμένοι δανειστές με τα γενικά προνόμια που συνδέονται με τα δικαστικά έξοδα και με το Fonds national de garantie des salaires (οργανισμός που προκαταβάλει στους μισθωτούς το ποσό μισθωτών απαιτήσεων και ο οποίος έχει δικαίωμα επιστροφής αυτών των ποσών). Οι μη προνομιούχοι δανειστές πληρώνονται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση των δανειστών που δικαιούνται ασφαλειών και προνομίων.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας;

  Ο τερματισμός αποφασίζεται όταν δεν υπάρχει πλέον απαιτητό παθητικό (ποσά οφειλόμενα στους δανειστές) ή όταν η εξακολούθηση των ενεργειών εκκαθάρισης καθίσταται αδύνατη λόγω της ανεπάρκειας ενεργητικού. Το ζήτημα αναφέρεται οποτεδήποτε στο δικαστήριο ή το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως. Ο εκκαθαριστής καταθέτει τους λογαριασμούς του οι οποίοι εμφανίζουν λεπτομερώς τις πράξεις ρευστοποίησης του ενεργητικού και την κατανομή των προσόδων. Ο οφειλέτης μπορεί να τις αμφισβητήσει.

  Καταρχήν ο οφειλέτης ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο επανακτά την πλήρη ικανότητά του και μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε νέα επαγγελματική δραστηριότητα μετά την απόφαση τερματισμού της εκκαθάρισης. Ισχύει εντούτοις το αντίθετο εάν το δικαστήριο αποφασίσει να το επιβάλει απαγόρευση διαχείρισης ή μέτρο προσωπικής χρεωκοπίας (διάρκειας 5 ετών τουλάχιστον, χωρίς ανώτατο όριο) επειδή διέπραξε σφάλματα διαχείρισης ή πραγματοποίησε πράξεις, οι οποίες απαριθμούνται από το νόμο, επιζήμιες για τους δανειστές (για παράδειγμα εξακολούθηση της λειτουργίας επιχείρησης που παρουσίαζε έλλειμμα, κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων, χρήση καταστροφικών μέσων για την εξασφάλιση πόρων, εξόφληση δανειστή μετά την παύση πληρωμών ή παράλειψη τήρησης λογιστικών βιβλίων).

  Καταρχήν οι δανειστές δεν μπορούν πλέον να ασκήσουν δίωξη κατά του οφειλέτη μετά τον τερματισμό της εκκαθάρισης. Ισχύει εντούτοις το αντίθετο εάν το δικαστήριο του έχει επιβάλει απαγόρευση διαχείρισης ή μέτρο χρεωκοπίας ή ακόμα εάν ο δανειστής αποδείξει απάτη που έχει διαπραχθεί εις βάρος του (για παράδειγμα το γεγονός ότι ο οφειλέτης δεν ειδοποίησε τον εκκαθαριστή για την ύπαρξη απαίτησης) ή επικαλείται ποινική καταδίκη για γεγονότα ξένα προς την επαγγελματική δραστηριότητα.

  Οι δανειστές μπορούν πάντα να εγείρουν αγωγή σε σχέση με τις εγγυήσεις του οφειλέτη.

  ΣΧΟΛΙΟ:

  Το δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών μπορεί ενδεχομένως να τροποποιηθεί επειδή η κυβέρνηση προσέφυγε στο Conseil d’Etat (Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και κυβερνητικό συμβουλευτικό όργανο) , όσον αφορά τα ακόλουθα βασικά σημεία:

  - ο οφειλέτης που δικαιολογεί αποδεδειγμένες ή προβλέψιμες δυσκολίες ή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών θα μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό μεσολαβητή επιφορτισμένου με το καθήκον να διαπραγματευθεί με τους κύριους δανειστές κάθε μέτρο ικανό να εξασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η έγκριση αυτής της συμφωνίας από το δικαστήριο θα αποτρέπει το ενδεχόμενο της αμφισβήτησής της εάν μεταγενέστερα κινηθεί η διαδικασία εξυγίανσης ή εκκαθάρισης.

  - Ο οφειλέτης που δικαιολογεί δυσκολίες ικανές να οδηγήσουν σε παύση πληρωμών θα μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έναρξη διαδικασίας κατοχύρωσης, η οποία θα συνεπάγεται την αναστολή των ατομικών διώξεων και την έγκριση ενός σχεδίου συνέχισης. Το σχέδιο συνέχισης που μπορεί ενδεχομένως να εγκριθεί από το δικαστήριο στο πλαίσιο διαδικασίας κατοχύρωσης ή εξυγίανσης θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει άφεση χρεών υποχρεωτική για ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή ορισμένους προμηθευτές εάν η πλειοψηφία των πιστωτικών ιδρυμάτων και προμηθευτών την δέχονται και το δικαστήριο την κάνει αποδεκτή.

  - Η δικαστική εξυγίανση δεν θα μπορεί πλέον να καταλήγει σε πώληση της επιχείρησης, δεδομένου ότι αυτή η έκβαση επιφυλάσσεται την εκκαθάριση που διατάσσεται δικαστικά.

  - Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα θα μπορούν να επωφελούνται των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

  - Είναι προφανές ότι η συνοπτική περιγραφή αυτού του σχεδίου δεν προδικάζει την μεταγενέστερη εξέλιξη του σχεδίου ενώπιον του Κοινοβουλίου.

  « Πτώχευση - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο