Európska komisia > EJS > Konkurzné konanie > Anglicko & Wales

Posledná úprava: 06-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Konkurzné konanie - Anglicko & Wales

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konaní vo veci platobnej neschopnosti? 1.
2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti? 2.
3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania? 3.
4. Aké sú účinky začatia konania? 4.
5. Aké osobitné pravidlá sa týkajú určitých kategórií pohľadávok? 5.
6. Aké pravidlá sa týkajú škodlivých úkonov? 6.
7. Aké sú podmienky prihlasovania a priznania nárokov? 7.
8. Aké pravidlá sa týkajú konania vo veci reštrukturalizácie? 8.
9. Aké pravidlá sa týkajú konania o likvidácii? 9.
10. Aké sú podmienky ukončenia konania? 10.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy a ciele konaní vo veci platobnej neschopnosti?

Platobná neschopnosť sa definuje alternatívne ako vlastnenie aktív, ktoré nie sú dostatočné na splatenie všetkých dlhov alebo neschopnosť platiť dlhy v termíne ich splatnosti.

„Predkonkurzné“ konania

Spoločnosti a fyzické osoby môžu so svojimi veriteľmi vstupovať do formálnych vyrovnaní, aby veritelia akceptovali menej ako celú sumu, ktorú im dlhujú, pričom takéto vyrovnania sú záväzné pre všetkých veriteľov, ktorí o nich majú oznámenie.

Spoločnosti a fyzické osoby môžu so svojimi veriteľmi vstupovať do neformálnych vyrovnaní, aby akceptovali menej ako celú sumu, ktorú im dlhujú, pričom takéto vyrovnania nie sú záväzné.

Postup pri konaní vo veci platobnej neschopnosti podniku
Správa

Je určená hlavne ako postup na záchranu spoločnosti alebo na dosiahnutie lepšieho výsledku pre veriteľov, než by sa dosiahlo pri likvidácii podniku. Správca musí konať v záujme veriteľov ako celku.

Nútená správa

Odborník vo veci platobnej neschopnosti vymenovaný vlastníkom zábezpeky podľa plávajúceho zaisťovacieho práva, ktoré sa vzťahuje na celé alebo takmer celé aktíva spoločnosti. Plávajúce zaisťovacie právo je bremeno, ktoré nedáva vlastníkovi tohto bremena žiadne bezprostredné vecné právo na aktíva, na ktoré sa zaisťovacie právo vzťahuje. Spoločnosť môže voľne nakladať s aktívami, na ktoré sa vzťahuje zaisťovacie právo do času, kým sa bremeno upresní. Úlohou núteného správcu je speňažiť tieto aktíva v mene vlastníka bremena a je predovšetkým zodpovedný iba vlastníkovi plávajúceho zaisťovacieho práva, ktorý ho vymenoval.

back

HoreHore

Likvidácia (zrušenie)

Patrí sem speňaženie a rozdelenie aktív spoločnosti a zvyčajne ukončenie jej činnosti. Existujú tri druhy likvidácie:

 • nútená – ak súd vydá príkaz na likvidáciu, zvyčajne na požiadanie niektorého veriteľa;
 • dobrovoľná veriteľa – ak je spoločnosť insolventná a rozhodne sa, že sa zruší a
 • dobrovoľná člena – ak je spoločnosť solventná a rozhodne sa, že sa zruší.
Postup pri konaní vo veci platobnej neschopnosti fyzickej osoby
Bankrot

Patrí sem speňaženie a rozdelenie majetku fyzickej osoby a zvyčajne ukončenie celej jej podnikateľskej činnosti. Fyzické osoby sú súdom vyhlásené za zbankrotované na základe žiadosti veriteľa alebo samotnej fyzickej osoby.

2. Aké sú podmienky začatia každého druhu konania vo veci platobnej neschopnosti?

Postup pri konaní vo veci platobnej neschopnosti podniku
Správa

Spoločnosť musí byť neschopná splácať svoje dlhy, alebo musí existovať pravdepodobnosť, že sa takou stane, ako sa definuje v časti 123 zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986. V prípade vlastníka oprávňujúceho zaisťovacieho práva je jedinou podmienkou, že zaisťovacie právo musí byť vymáhateľné.

O príkaz na správu môžu požiadať súd:

 • spoločnosť;
 • riaditelia;
 • jeden veriteľ alebo viacerí veritelia spoločnosti;
 • vedúci právny pracovník policajného súdu;
 • kombinácia vyššie uvedených subjektov;
 • orgán dohľadu nad dobrovoľným vyrovnaním spoločnosti a
 • likvidátor spoločnosti.

Vlastník plávajúceho zaisťovacieho práva a spoločnosť alebo jej riaditelia môžu vymenovať správcu podaním oznámenia na súde.

back

HoreHore

Po svojom vymenovaní musí správca vydať oznámenie o vymenovaní viacerými spôsobmi vrátane uverejnenia inzerátu v najvhodnejších novinách a v London Gazette a odoslaním oznámenia o vymenovaní obchodnému registru a všetkým známym veriteľom.

Nútená správa

Plávajúce zaisťovacie právo, ktoré menujúci vlastní na aktíva spoločnosti, musí byť vymáhateľné.

Podmienky vymenovania núteného správcu sú regulované dokumentáciou zabezpečenia. Dokumentom zabezpečenia je každý dokument, ktorý dáva veriteľovi zabezpečenie na aktíva spoločnosti alebo fyzickej osoby. Zabezpečenie môže byť pevné, t. j. na presne špecifikované aktíva, alebo v prípade spoločnosti plávajúce, ako sa uvádza v odpovedi na otázku 1.

Po svojom vymenovaní musí nútený správca dať oznámenie o vymenovaní viacerými spôsobmi, vrátane uverejnenia inzerátu v najvhodnejších novinách a v London Gazette a odoslaním oznámenia o vymenovaní všetkým známym veriteľom.

Likvidácia (zrušenie)
 • Nútená

Okolnosti, za ktorých súd môže zrušiť spoločnosť, sú uvedené v oddiele 122 zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986. Väčšina spoločností, ktoré sa rušia, nie je schopná splatiť svoje dlhy definované v oddiele 123 uvedeného zákona.

Kópiu súdneho príkazu treba odoslať do obchodného registra a vydanie príkazu sa zverejní vo vhodných novinách a v London Gazette.

Ak je ako likvidátor vymenovaný odborník vo veci platobnej neschopnosti namiesto správcu konkurznej podstaty, treba na súde zaregistrovať kópiu potvrdenia o vymenovaní. Po svojom vymenovaní musí likvidátor dať oznámenie o vymenovaní viacerými spôsobmi v závislosti od spôsobu vymenovania, vrátane zverejnenia inzerátu v najvhodnejších novinách a v London Gazette a odoslaním oznámenia o vymenovaní obchodnému registru a všetkým známym veriteľom.

back

HoreHore

 • Dobrovoľná

Okolnosti, pri ktorých spoločnosť môže byť zrušená dobrovoľne, sú uvedené v oddiele 84 zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986.

 • Veriteľa

Pre veriteľskú dobrovoľnú likvidáciu sa spoločnosť rozhoduje mimoriadnym rozhodnutím o tom, že nemôže pokračovať vo svojej činnosti z dôvodu svojich záväzkov a že je vhodné, aby sa zrušila.

Do 14 dní od rozhodnutia spoločnosť musí uverejniť podrobné údaje zverejnením inzerátu v London Gazette.

Spoločnosť musí zvolať stretnutie veriteľov, ktoré sa má uskutočniť do 14 dní od dátumu rozhodnutia, aby zvážili vymenovanie likvidátora.

Po svojom vymenovaní likvidátor musí dať oznámenie o tomto vymenovaní umiestnením inzerátu v najvhodnejších novinách a v London Gazette a poslaním oznámenia do obchodného registra.

 • Člena

Rozdielom medzi veriteľskou a členskou dobrovoľnou likvidáciou je, že pri členskej dobrovoľnej likvidácii musí byť spoločnosť solventná.

Do 14 dní od rozhodnutia musí spoločnosť uverejniť podrobné údaje uverejnením inzerátu v London Gazette.

Po svojom vymenovaní likvidátor musí dať oznámenie o tomto vymenovaní uverejnením inzerátu v najvhodnejších novinách a v London Gazette, odoslaním oznámenia obchodnému registru a všetkým známym veriteľom.

Postup pri konaní vo veci platobnej neschopnosti fyzickej osoby
Bankrot

Súd môže vyhlásiť fyzickú osobu za zbankrotovanú, ak nie je schopná splácať svoje dlhy.

Oznámenie o rozhodnutí o konkurze sa posiela hlavnému pozemkovému registru a zverejní sa inzerát vo vhodných novinách a v London Gazette.

back

HoreHore

Ak je ako poručník vymenovaný odborník vo veci platobnej neschopnosti namiesto správcu konkurznej podstaty, kópia potvrdenia o vymenovaní musí byť registrovaná na súde. Po svojom vymenovaní musí poručník dať oznámenie o tomto vymenovaní viacerými spôsobmi v závislosti od spôsobu vymenovania, vrátane zverejnenia inzerátu v najvhodnejších novinách a odoslaním oznámenia všetkým známym veriteľom.

3. Aká je úloha jednotlivých účastníkov v každom druhu konania?

Súd

Úloha a funkcia súdu závisí od druhu konania:

Správa

Toto je postup na základe súdu, pri ktorom je správcom úradník súdu a môže dostávať pokyny od súdu. Súd môže preskúmať činnosti správcu a veritelia sa môžu odvolať na súde, ak sa domnievajú, že správca koná, resp. zamýšľa konať spôsobom, ktorý nespravodlivo poškodzuje záujmy veriteľov.

Nútená správa

Toto nie je postup na základe súdu.

Likvidácia (zrušenie)
Nútená

Toto je postup na základe súdu, pri ktorom sa spoločnosť súdnym príkazom uvedie do nútenej likvidácie. Likvidátor môže žiadať súd o pokyny.

Dobrovoľná

Toto nie je postup na základe súdu, ale je možné obrátiť sa na súd, aby nahradil likvidátora, resp. v prípade sporných záležitostí.

Postup pri konaní vo veci platobnej neschopnosti fyzickej osoby
Bankrot

Toto je postup na základe súdu, pri ktorom je fyzická osoba vyhlásená súdnym rozhodnutím za zbankrotovanú. Poručník sa môže obrátiť na súd o pokyny.

Odborníci vo veci platobnej neschopnosti

Aby osoba mohla konať ako funkcionár v ktoromkoľvek konaní vo veci platobnej neschopnosti, musí byť odborníkom vo veci platobnej neschopnosti povereným ministrom obchodu a priemyslu alebo jedným zo siedmich uznávaných profesionálnych orgánov.

back

HoreHore

Právomoci funkcionára pri správe, likvidácii a konkurze sú uvedené v zákone o platobnej neschopnosti z roku 1986, okrem toho musia odborníci vo veci platobnej neschopnosti konať podľa najlepších postupov a etických pravidiel.

Právomoci núteného správcu sú stanovené hlavne v príslušnej dokumentácii zabezpečenia.

Veritelia

Pri správe, likvidácii a konkurze treba zohľadniť záujmy všetkých veriteľov. Pri nútenej správe je povinnosťou funkcionára konať najmä v záujme vlastníka bremena, ktorý ho vymenoval.

Riaditelia

Vo všetkých formách konania vo veci platobnej neschopnosti majú riaditelia štatutárnu povinnosť spolupracovať s príslušným funkcionárom a poskytovať mu informácie a v prípade nútenej likvidácie poskytovať ich správcovi konkurznej podstaty.

Konkurzný dlžník

Konkurzný dlžník má štatutárnu povinnosť spolupracovať so správcom konkurznej podstaty a poskytovať informácie správcovi konkurznej podstaty a poručníkovi.

Sťažnosti

Sťažnosti v konaniach vo veci platobnej neschopnosti sú uvedené v bodoch 7.47 až 7.50 predpisov pre platobnú neschopnosť z roku 1986. Hoci bod 7.47 uvádza likvidáciu, súdy sa rozhodli, že tento predpis sa týka aj správy.

4. Aké sú účinky začatia konania?

Na splatenie dlhov sa môžu použiť aktíva sú všetko to, čo patrí spoločnosti alebo dlžníkovi.

Platobná neschopnosť podniku

Vlastníctvo aktív zostáva na strane spoločnosti potom, čo vstúpi do konania vo veci platobnej neschopnosti.

Platobná neschopnosť fyzickej osoby

Vlastníctvo aktív konkurzného dlžníka sa automaticky prevedie na poručníka.

back

HoreHore

Pohľadávky

Kategórie pohľadávok, ktoré môže mať veriteľ:

 • zabezpečené, buď pevným alebo plávajúcim zaisťovacím právom (v prípade spoločností);
 • preferenčné, od 15. septembra 2003 sa tieto vzťahujú hlavne na peňažné prostriedky dlhované zamestnancom a
 • nezabezpečené.
Moratórium atď.

Ak spoločnosť vstúpi do správy, alebo navrhuje vstup do správy, nadobudne účinnosť moratórium, ktoré, okrem ostatných účinkov, bráni veriteľom podať žalobou voči spoločnosti.

Ak sa voči spoločnosti vydá príkaz na likvidáciu, nemožno pokračovať v žiadnej žalobe alebo konaní, ani ich začať voči spoločnosti alebo jej aktívam, s výnimkou prípadu, ak to povolil súd.

Ak bolo vydané rozhodnutie o konkurze, alebo sa predložila žiadosť, súd môže zastaviť všetky právne konania voči tejto fyzickej osobe.

Články 21 a 22 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000

V Anglicku ani vo Walese nebola uzákonená žiadna špecifická legislatíva ustanovujúca tieto články. Ak však likvidátor o to požiada, treba dodržať zvyčajný postup podľa zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986 a predpisov pre platobnú neschopnosť.

5. Aké osobitné pravidlá sa týkajú určitých kategórií pohľadávok?

Vecné práva

Vlastníci pevného zaisťovacieho práva na aktíva spoločnosti alebo fyzickej osoby majú právo na všetky výnosy z týchto aktív pred ostatnými veriteľmi.

back

HoreHore

Kompenzácia

Legislatíva platobnej neschopnosti sa pred správou, likvidáciou alebo konkurzom zaoberá kompenzáciou, ak existujú vzájomné obchody medzi tretími stranami a spoločnosťou alebo fyzickou osobou.

Výhrada vlastníctva

Veritelia, ktorí dodali tovar podľa zmluvy s klauzulou výhrady vlastníctva, majú za určitých okolností právo získať svoj tovar späť od funkcionára vo veci platobnej neschopnosti.

Pracovné zmluvy

Účinok konkurzného konania na zamestnancov závisí od druhu konania. Napríklad pri správe a nútenej správe má funkcionár 14 dní na rozhodnutie, či si nechá všetkých zamestnancov, alebo niektorých. Na rozdiel od toho pri nútenej likvidácii sa zmluvy so zamestnancami automaticky ukončia, keď súd vydá príkaz.

Dlhy dlhované zamestnancom sú preferenčné a vyplácané prioritne pred vlastníkmi bremena plávajúceho zabezpečovacieho práva a bežnými nezabezpečenými veriteľmi.

Priorita veriteľov

Vo všeobecnosti sa veritelia vyplácajú v tejto priorite:

 • vlastníci pevného zabezpečovacieho práva;
 • preferenční veritelia, od 15. septembra 2003 sa títo týkajú v zásade peňažných prostriedkov dlhovaných zamestnancom;
 • vlastníci plávajúceho zabezpečovacieho práva a
 • nezabezpečení veritelia.

6. Aké pravidlá sa týkajú škodlivých úkonov?

Na správu, likvidáciu a konkurz sa vzťahuje veľa opatrení, podľa ktorých môže funkcionár požiadať súd, aby sa snažil získať späť peňažné prostriedky v prospech veriteľov. Hlavnými opatreniami sú:

back

HoreHore

Transakcie pod cenu
Správa a likvidácia

Ak funkcionár má dôkaz o tom, že niektoré aktíva spoločnosti boli prevedené bezodplatne alebo za cenu, ktorá bola významne nižšia než ich hodnota, možno požiadať súd o príkaz na obnovu stavu, v ktorom by boli, keby sa príslušná transakcia neuskutočnila.

Aby sa na ňu vzťahovalo toto ustanovenie, transakcia sa musela vykonať do dvoch rokov od príslušného dátumu, ktorým je začatie likvidácie alebo dátum, kedy bola na súde zaregistrovaná žiadosť o správu, resp. oznámenie o úmysle vymenovať správcu; alebo, ak sa žiadne takéto oznámenie alebo úmysel vymenovania nezaregistrovali, dátum, kedy sa spoločnosť dostala pod správu.

Patria sem aj transakcie v prechodnom období medzi zaregistrovaním dokumentov na súde a vstupom spoločnosti do správy alebo do likvidácie.

Bankrot

Ak má funkcionár dôkaz o tom, že niektoré aktíva spoločnosti boli prevedené za nasledujúcich podmienok: bezodplatne, za cenu, ktorá bola významne nižšia než ich hodnota alebo vzhľadom na sobáš, potom možno podať na súd žiadosť o príkaz na obnovenie stavu, v ktorom by boli, keby sa príslušná transakcia nevykonala.

Aby pre ňu platilo toto ustanovenie, transakcia sa musela vykonať do piatich rokov od dátumu, v ktorom bolo vydaný príkaz na konkurzné konanie.

Preferencie
Správa a likvidácia

Ak má funkcionár dôkaz o tom, že tretia strana, veriteľ alebo ručiteľ dlhu sa dostali do lepšej pozície, než v akej by boli v prípade, keby sa transakcia neuskutočnila, potom môže podať na súd žiadosť o príkaz na obnovu stavu, v ktorom by boli, keby spoločnosť nebola poskytla túto preferenciu.

back

HoreHore

Aby pre ňu platilo toto ustanovenie, preferencia sa musela vykonať v prípade prepojenej osoby do dvoch rokov od príslušného dátumu, ktorým je začatie likvidácie alebo dátum, kedy bola na súde zaregistrovaná žiadosť o správu alebo oznámenie o zámere vymenovať správcu; alebo, ak nebolo podané takéto oznámenie o zámere vymenovať správcu, dátum, kedy sa spoločnosť dostala pod správu. Vo všetkých ostatných prípadoch je príslušným obdobím šesť mesiacov.

Patria sem aj transakcie v prechodnom období medzi zaregistrovaním dokumentov na súde a vstupom spoločnosti pod správu, resp. do likvidácie.

Bankrot

Ak má poručník dôkaz o tom, že tretia strana, niektorý veriteľ alebo ručiteľ dlhu majú lepšiu pozíciu, než akú by mali v prípade, ak by sa transakcia nevykonala, potom možno podať na súd žiadosť o príkaz na obnovu stavu, v akom by boli, ak by fyzická osoba nemala túto preferenciu.

Aby pre ňu platilo toto ustanovenie, preferencia sa musela vykonať v prípade prepojenej osoby do dvoch rokov od dátumu žiadosti, na základe ktorej sa vydalo vyhlásenie konkurzu. Vo všetkých ostatných prípadoch je príslušným obdobím šesť mesiacov.

7. Aké sú podmienky prihlasovania a priznania nárokov?

Všetci funkcionári vo veci platobnej neschopnosti sú povinní poskytnúť informácie nezabezpečeným veriteľom. Podrobnosti o ich povinnostiach vykazovania sú uvedené v zákone o platobnej neschopnosti z roku 1986 a v predpisoch pre platobnú neschopnosť z roku 1986.

Pri nútenej správe neexistujú žiadne rozdelenia nezabezpečeným veriteľom a preto neexistujú žiadne pravidlá týkajúce sa kontroly ich pohľadávok.

back

HoreHore

Vo všetkých ostatných konaniach vo veci platobnej neschopnosti voči spoločnosti aj fyzickej osobe sú pravidlá pre prihlasovanie pohľadávok u funkcionára približne rovnaké, príslušné ustanovenia sú uvedené v predpisoch pre platobnú neschopnosť z roku 1986. Tieto predpisy uvádzajú aj ustanovenia týkajúce sa priznania týchto nárokov zo strany funkcionára.

V rámci jednotlivých tried preferenčných a nezabezpečených veriteľov sú všetci veritelia v rámci každej triedy rovnocenní a majú podiel na dostupných aktívach v pomere k objemu, ktorý sa im dlhuje.

Ak má spoločnosť viac než jedného veriteľa zabezpečeného pomocou plávajúceho zaisťovacieho práva, vyplácajú sa v poradí priority, ktorá je stanovená buď dátumom, kedy sa bremeno zriadilo, alebo v poradí stanovenom v dohode o priorite.

8. Aké pravidlá sa týkajú konania vo veci reštrukturalizácie?

Spoločnosti

Životaschopné spoločnosti, ktoré sa dostanú do finančných problémov, sa môžu snažiť o záchranu prostredníctvom správy alebo dobrovoľného vyrovnania spoločnosti (company voluntary arrangement - CVA). Veľa záchran spoločností, ktoré vyplývajú zo správy, sa vykonáva pomocou CVA. Na získanie CVA musí najmenej 75 % veriteľov schváliť návrhy predložené riaditeľmi, alebo, ak je spoločnosť pod správou, správcom. Keď sa schváli, je urovnanie záväzné pre všetkých veriteľov, ktorí dostali oznámenie návrhov.

Ustanovenia týkajúce sa CVA a správy sú uvedené v častiach I a II zákona o platobnej neschopnosti z toku 1986, resp. v častiach 1 a 2 predpisov pre platobnú neschopnosť z roku 1986.

back

HoreHore

Fyzické osoby

Osoby, ktoré sa nachádzajú vo finančných ťažkostiach, môžu zabrániť bankrotu vstúpením do dobrovoľného urovnania fyzickej osoby (individual voluntary arrangement - IVA). Na získanie IVA musí najmenej 75 % veriteľov schváliť návrhy predložené dlžníkom. Keď sa schváli, urovnanie je záväzné pre všetkých veriteľov, ktorí dostali oznámenie návrhov.

Ustanovenia týkajúce sa IVA sú uvedené v časti VIII zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986 a časti 5 predpisov pre platobnú neschopnosť z roku 1986.

9. Aké pravidlá sa týkajú konania o likvidácii?

Ustanovenia týkajúce sa konaní o likvidácii sú uvedené v časti IV zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986 a v časti 4 predpisov pre platobnú neschopnosť z roku 1986. Ustanovenie splnomocňujúce likvidátora predať aktíva spoločnosti je uvedené v článku 6 prílohy 4 zákona o platobnej neschopnosti z roku 1986. Ustanovenia týkajúce sa rozdeľovania veriteľom sú uvedené v kapitole 14 časti 4 a v časti 11 predpisov pre platobnú neschopnosť z roku 1986.

10. Aké sú podmienky ukončenia konania?

Ustanovenia týkajúce sa ukončenia správy, likvidácie a konkurzu sú uvedené v zákone o platobnej neschopnosti z roku 1986 a v predpisoch pre platobnú neschopnosť z roku 1986.

Podmienky týkajúce sa ukončenia nútenej správy budú regulované v dokumentácii o zabezpečení.

Stigma zlyhania

Zákon o podniku z roku 2002 sa snaží znížiť stigmu zlyhania a povzbudiť záchranu.

back

HoreHore

Vláda uznáva, že finančné zlyhanie nie je automaticky chybou dlžníka. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť, aby sa na každý konkurz pozeralo podľa príslušného zavinenia a aby sa odstránil prístup typu „pre všetkých platí to isté“. Obdobie trvania konkurzného konania sa skrátilo zo zvyčajných troch rokov na maximálne jeden rok. Na dosiahnutie uvedeného sa zaviedol nový režim príkazov na obmedzenie konkurzu a jeho následkom sa na vinné alebo nedbanlivé fyzické osoby budú vzťahovať obmedzenia z dôvodu konkurzu po dobu od dvoch do pätnástich rokov. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť od 1. apríla 2004.

V prípade spoločností zákon o podniku urobil zmeny v procese správy s cieľom dosiahnuť jeho vyššiu rýchlosť, vyššiu spravodlivosť a zameranie na záchranu. Cieľom je povzbudiť životaschopnejšie spoločnosti, ktoré sa dostanú do finančných ťažkostí, aby sa snažili získať pomoc skôr, kedy je pravdepodobnejšie, že sa zachránia, než že sa zrušia. Tieto ustanovenia nadobudli účinnosť 15 septembra 2003.

Sankcie

Existujú sankcie občianskeho a trestného práva, ktoré možno uplatniť voči riaditeľom zneužívajúcim privilégium obmedzeného ručenia.

Občianske právo

Ak sa spoločnosť dostane do správy alebo nútenej správy, alebo ide do likvidácie, ak riaditeľ konal spôsobom, z ktorého vyplýva, že nie je vhodný za riaditeľa, potom ho možno diskvalifikovať z konania vo funkcii riaditeľa alebo z členstva v manažmente spoločnosti na obdobie od dvoch do pätnástich rokov.

Pri likvidácii môže tiež súd prikázať riaditeľovi, aby prispel k aktívam spoločnosti, ak je súd presvedčený, že riaditeľ zapríčinil, že spoločnosť pokračovala v obchodovaní na škodu veriteľov potom, čo vedel, že spoločnosť je insolventná.

Trestné právo

V zákone o platobnej neschopnosti z roku 1986 existuje množstvo konkrétnych trestných činov uvedených pre spoločnosti v likvidácii, za ktoré možno stíhať riaditeľa. Okrem toho je možné riaditeľov stíhať za priestupky voči zákonu o podniku a za všetky ostatné trestné záležitosti, ktoré možno dokázať, napr. trestné činy podľa zákona o krádeži.

Bližšie informácie

 • The Insolvency Service Website English (internetová stránka o službách pri platobnej neschopnosti)

« Konkurzné konanie - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 06-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo