Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Anglia i Walia

Ostatnia aktualizacja: 06-10-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Anglia i Walia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego? 1.
2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego? 2.
3. Jaka jest rola różnych uczestników poszczególnych rodzajów postępowania? 3.
4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania? 4.
5. Jakie zasady obowiązują w przypadku poszczególnych kategorii roszczeń? 5.
6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli? 6.
7. Jakie są warunki wnoszenia i uznawania roszczeń? 7.
8. Jakie zasady obowiązują w przypadku postępowania naprawczego (reorganizacji)? 8.
9. Jakie zasady obowiązują w przypadku postępowania likwidacyjnego? 9.
10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania? 10.

 

1. Jakie są rodzaje i cele postępowania upadłościowego?

Niewypłacalność to inaczej posiadanie niewystarczających środków na spłatę wszystkich długów lub niezdolność do spłaty długów w wymaganym terminie.

Postępowanie „przed ogłoszeniem upadłości”

Przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą zawierać formalne układy z wierzycielami, na mocy których wierzyciele zaakceptują spłatę kwoty niższej niż całkowita wysokość zadłużenia. Układy takie są wiążące dla wszystkich wierzycieli, którzy zostaną o nich powiadomieni.

Przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą zawierać nieformalne układy z wierzycielami, na mocy których wierzyciele zaakceptują spłatę kwoty niższej niż całkowita wysokość zadłużenia. Układy takie nie są wiążące.

Procedury dotyczące niewypłacalności przedsiębiorstw
Zarząd

Procedura ta ma na celu przede wszystkim ratowanie przedsiębiorstwa, jest ona także bardziej korzystna dla wierzycieli niż likwidacja przedsiębiorstwa. Zarządca musi działać we wspólnym interesie wszystkich wierzycieli.

Zarząd przymusowy

Wyznaczenie syndyka masy upadłościowej przez wierzyciela, którego wierzytelności o zmiennej wartości są zabezpieczone rzeczowo (floating charge), a zabezpieczenie to obejmuje całość lub prawie całość majątku przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie rzeczowe nie daje wierzycielowi prawa rzeczowego do aktywów objętych zabezpieczeniem. Przedsiębiorstwo może dokonywać obrotu zabezpieczonymi aktywami do czasu, aż zabezpieczenie się wykrystalizuje. Zadaniem syndyka masy upadłościowej jest zbycie tych aktywów na rzecz posiadacza zabezpieczenia. Syndyk odpowiada przede wszystkim wobec posiadacza zabezpieczenia rzeczowego.

back

Do góryDo góry

Likwidacja (zwinięcie)

Procedura ta obejmuje zbycie i podział aktywów przedsiębiorstwa, zwykle także zamknięcie firmy. Są trzy rodzaje likwidacji:

 • Likwidacja przymusowa – sąd wydaje nakaz likwidacji zwykle na wniosek wierzyciela;
 • Dobrowolna likwidacja na wniosek wierzycieli – przedsiębiorstwo jest niewypłacalne i podejmuje decyzję o samorozwiązaniu; oraz
 • Dobrowolna likwidacja (na wniosek udziałowców) – przedsiębiorstwo jest wypłacalne i podejmuje decyzję o samorozwiązaniu.
Procedury dotyczące niewypłacalności osób fizycznych
Bankructwo

Procedura ta obejmuje zbycie i podział aktywów osoby fizycznej, zwykle także zamknięcie jej działalności. Bankructwo osób fizycznych ogłasza sąd na wniosek wierzyciela lub na własny wniosek osoby niewypłacalnej.

2. Jakie są warunki wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowania upadłościowego?

Procedury dotyczące niewypłacalności przedsiębiorstw
Zarząd

Zarząd ustanawia się w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest lub może nie być w stanie spłacić swoich długów, jak to określa art. 123 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. (Insolvency Act 1986). W przypadku posiadacza zabezpieczenia rzeczowego spełniającego wymagane kryteria, jedynym warunkiem jest to, że musi istnieć możliwość wyegzekwowania praw z tytułu tego zabezpieczenia.

Wniosek do sądu o wydanie nakazu ustanowienia zarządu może złożyć:

 • Przedsiębiorstwo;
 • Zarząd przedsiębiorstwa;
 • Jeden lub większa liczba wierzycieli przedsiębiorstwa;
 • Prezes sądu rozjemczego (justice’s chief executive for a magistrate’s court);
 • Powyżej wskazane podmioty łącznie;
 • Organ nadzorujący wykonanie dobrowolnej umowy z przedsiębiorstwem, oraz
 • Likwidator przedsiębiorstwa.

Posiadacz zabezpieczenia rzeczowego spełniającego wymagane kryteria, przedsiębiorstwo lub jego zarząd mogą ustanowić zarządcę składając powiadomienie w sądzie.

back

Do góryDo góry

Zarządca jest zobowiązany powiadomić o fakcie swojego ustanowienia różnymi sposobami, między innymi zamieszczając ogłoszenie w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette oraz wysyłając powiadomienie o ustanowieniu do kierownika urzędu rejestrowego spółek (Registrar of Companies) i wszystkich znanych mu wierzycieli.

Zarząd przymusowy

Prawa z tytułu zabezpieczenia rzeczowego będącego w posiadaniu osoby, która wyznaczyła syndyka, muszą być możliwe do wyegzekwowania.

Warunki mianowania syndyka masy upadłościowej regulują dokumenty zabezpieczenia. Dokument zabezpieczenia jest to dokument, który daje wierzycielowi zabezpieczenie na majątku przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Zabezpieczenie może być stałe, tj. na określonych składnikach majątku lub w przypadku przedsiębiorstwa, zmienne, jak określono w odpowiedzi na pytanie 1.

Syndyk masy upadłościowej jest zobowiązany powiadomić o fakcie swojego ustanowienia różnymi sposobami, między innymi zamieszczając ogłoszenie w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette oraz wysyłając powiadomienie o ustanowieniu do wszystkich znanych mu wierzycieli.

Likwidacja (zwinięcie)
 • Likwidacja przymusowa

Okoliczności, w jakich sąd może zlikwidować przedsiębiorstwo, określa art. 122 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. Większość likwidowanych przedsiębiorstw nie jest w stanie spłacić swoich długów, jak określa art. 123 tej ustawy.

Kopię nakazu sądu należy wysłać do Registrar of Companies. Ogłoszenie zawierające treść nakazu zamieszcza się w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette.

W przypadku, gdy zamiast zarządcy likwidatorem zostaje ustanowiony syndyk masy upadłościowej, kopię zaświadczenia o ustanowieniu należy złożyć w sądzie. Likwidator jest zobowiązany powiadomić o fakcie swojego ustanowienia różnymi sposobami, w zależności od metody ustanowienia, między innymi zamieszczając ogłoszenie w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette oraz wysyłając powiadomienie o ustanowieniu do Registrar of Companies oraz wszystkich znanych mu wierzycieli.

back

Do góryDo góry

 • Likwidacja dobrowolna

Okoliczności, w jakich przedsiębiorstwo może zostać zlikwidowane z własnej woli, określa art. 84 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r.

 • Dobrowolna likwidacja na wniosek wierzycieli

W przypadku dobrowolnej likwidacji na wniosek wierzycieli przedsiębiorstwo decyduje, w drodze nadzwyczajnej uchwały, że nie może kontynuować działalności ze względu na swoje zobowiązania i wskazana jest jego likwidacja.

W ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przedsiębiorstwo jest zobowiązane opublikować szczegółową informację o likwidacji w London Gazette.

W ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przedsiębiorstwo musi zwołać posiedzenie wierzycieli w celu rozważenia kwestii ustanowienia likwidatora.

Likwidator jest zobowiązany powiadomić o fakcie swojego ustanowienia zamieszczając ogłoszenie w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette oraz wysyłając powiadomienie do Registrar of Companies.

 • Dobrowolna likwidacja przedsiębiorstwa (na wniosek udziałowców)

Różnica pomiędzy dobrowolną likwidacją na wniosek wierzycieli a dobrowolną likwidacją na wniosek udziałowców polega na tym, że w przypadku dobrowolnej likwidacji na wniosek udziałowców przedsiębiorstwo musi być wypłacalne.

W ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przedsiębiorstwo jest zobowiązane opublikować szczegółową informację o likwidacji w London Gazette.

Likwidator jest zobowiązany powiadomić o fakcie swojego ustanowienia zamieszczając ogłoszenie w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette, oraz wysyłając powiadomienie do Registrar of Companies i wszystkich znanych mu wierzycieli.

back

Do góryDo góry

Procedury dotyczące niewypłacalności osób fizycznych
Bankructwo

Sąd ma prawo ogłosić bankructwo osoby fizycznej, jeśli osoba ta nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Zawiadomienie o ogłoszeniu bankructwa jest wysyłane do naczelnego notariusza prowadzącego księgi wieczyste (Chief Land Registrar) i zamieszczane w odpowiednim czasopiśmie i w London Gazette.

W przypadku, gdy zamiast zarządcy powiernikiem majątku zostaje ustanowiony syndyk masy upadłościowej, kopię zaświadczenia o ustanowieniu należy złożyć w sądzie. Powiernik jest zobowiązany powiadomić o fakcie swojego ustanowienia różnymi sposobami, w zależności od metody ustanowienia, między innymi zamieszczając ogłoszenie w odpowiednim czasopiśmie oraz wysyłając powiadomienie o ustanowieniu do wszystkich znanych mu wierzycieli.

3. Jaka jest rola różnych uczestników poszczególnych rodzajów postępowania?

Sąd

Rola i funkcja sądu zależy od rodzaju postępowania:

Zarząd

Jest to procedura sądowa. Zarządca jest urzędnikiem sądowym i może zwracać się do sądu o wskazówki. Działania zarządcy są skrupulatnie badane przez sąd, a wierzyciele mogą zwracać się do sądu, jeśli uważają, że zarządca działa lub zamierza działać w sposób szkodzący interesom wierzycieli.

Zarząd przymusowy

Jest to procedura prowadzona poza sądem.

Likwidacja (zwinięcie)
Likwidacja przymusowa

Jest to procedura sądowa, w ramach której przedsiębiorstwo jest postawione w stan przymusowej likwidacji na mocy nakazu sądu. Likwidator może zwracać się do sądu o wskazówki.

back

Do góryDo góry

Likwidacja dobrowolna

Nie jest to procedura sądowa, ale do sądu można składać wnioski o zastąpienie osoby likwidatora inną osobą lub w przypadku spraw spornych.

Procedury dotyczące niewypłacalności osób fizycznych
Bankructwo

Jest to procedura sądowa, na mocy której zostaje ogłoszone bankructwo osoby fizycznej w drodze nakazu sądu. Powiernik może zwracać się do sądu o instrukcje.

Syndycy masy upadłościowej

Aby być powołanym na stanowisko urzędnika prowadzącego postępowanie upadłościowe, osoba musi być syndykiem masy upadłościowej zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu lub jedną z siedmiu uznanych organizacji zawodowych.

Uprawnienia syndyka w zakresie zarządu, likwidacji i bankructwa określa Ustawa o niewypłacalności z 1986 r. Poza tym syndycy mają obowiązek działać zgodnie z najlepszą praktyką i kodeksem etycznym.

Kompetencje syndyka określają przede wszystkim odpowiednie dokumenty zabezpieczeń.

Wierzyciele

Przy zarządzie i likwidacji należy uwzględnić interesy wszystkich wierzycieli. Przy zarządzie przymusowym obowiązkiem syndyka jest przede wszystkim działać w interesie posiadacza zabezpieczenia, który go mianował.

Zarząd przedsiębiorstwa

We wszystkich formach postępowania upadłościowego obowiązkiem ustawowym zarządu jest współpraca z syndykiem i dostarczanie mu informacji, zaś w przypadku likwidacji przymusowej, z zarządcą.

Osoby niewypłacalne

Osoba niewypłacalna ma ustawowy obowiązek współpracy z zarządcą i powiernikiem oraz dostarczania im informacji.

Odwołania

Postanowienia dotyczące odwołań w postępowaniu upadłościowym są zawarte w przepisach o niewypłacalności z 1986 r. (Insolvency Rules 1986) od 7.47 do 7.50. Mimo iż przepis 7.47 odnosi się do likwidacji, sądy twierdzą, że obejmuje on także zarząd.

back

Do góryDo góry

4. Jakie są skutki wszczęcia postępowania?

Aktywa to wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa lub dłużnika, które można wykorzystać do spłacenia zadłużenia.

Niewypłacalność przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo zachowuje prawo własności składników majątku po jego wejściu na drogę postępowania upadłościowego.

Niewypłacalność osób fizycznych

Prawo własności składników majątku osoby niewypłacalnej automatycznie przechodzi na powiernika.

Roszczenia

Kategorie roszczeń, jakie może wnosić wierzyciel, są następujące:

 • Roszczenia zabezpieczone, przez zabezpieczenie rzeczowe, stałe lub zmienne (w przedsiębiorstwach);
 • Roszczenia preferencyjne. Od 15 września 2003 r. dotyczą one głównie pieniędzy należnych pracownikom; oraz
 • Roszczenia niezabezpieczone.
Moratorium, itp.

Jeżeli nad przedsiębiorstwem ustanowiono zarząd lub przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie zarządu, obowiązuje moratorium, którego skutkiem jest, między innymi, uniemożliwienie wierzycielom wszczęcia postępowania sądowego przeciwko przedsiębiorstwu.

W przypadku wydania nakazu likwidacji przedsiębiorstwa, nie można prowadzić ani wszczynać żadnego postępowania wobec przedsiębiorstwa ani jego majątku dopóki sąd nie wyda na to zgody.

W przypadku ogłoszenia upadłości lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd może wstrzymać postępowanie sądowe przeciwko osobie fizycznej.

Art. 21 i 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000

W Anglii i Walii nie uchwalono specjalnego ustawodawstwa uwzględniającego te artykuły. Niemniej jednak, jeżeli likwidator wniesie takie wnioski, należy zastosować zwykłe procedury przewidziane Ustawą o niewypłacalności z 1986 r. i przepisami o niewypłacalności.

back

Do góryDo góry

5. Jakie zasady obowiązują w przypadku poszczególnych kategorii roszczeń?

Prawa rzeczowe

Posiadacze stałego zabezpieczenia na aktywach przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej mają prawo do pożytków z tytułu tych aktywów przed innymi wierzycielami.

Kompensowanie długów

Ustawodawstwo dotyczące niewypłacalności przewiduje kompensowanie jednych długów drugimi w przypadku transakcji wzajemnych pomiędzy osobami trzecimi a przedsiębiorstwem lub osobą fizyczną przed ustanowieniem zarządu, likwidacją lub bankructwem.

Zastrzeżenie tytułu własności

Wierzyciele, którzy dostarczają towary na mocy umowy zawierającej klauzulę zastrzeżenia tytułu własności, mają prawo, w niektórych okolicznościach, odzyskać swoje towary od syndyka masy upadłościowej.

Umowy o pracę

Skutki postępowania upadłościowego dla pracowników zależą od rodzaju postępowania. Na przykład, przy zarządzie i zarządzie przymusowym syndyk ma 14 dni na podjęcie decyzji, czy utrzymać wszystkich pracowników, czy tylko ich część. Natomiast w przypadku likwidacji przymusowej sprawa umów o pracę rozstrzyga się automatycznie z chwilą wydania przez sąd nakazu likwidacji.

Należności pracowników mają charakter preferencyjny i są wypłacane przed należnościami posiadaczy zabezpieczeń rzeczowych i zwykłymi wierzytelnościami niezabezpieczonymi.

Kolejność zaspokajania roszczeń wierzycieli

Ogólnie rzecz biorąc, wierzyciele są zaspokajani w następującej kolejności:

 • Posiadacze stałych zabezpieczeń rzeczowych;
 • Wierzyciele preferencyjni. Od 15 września 2003 r. dotyczy to głównie pieniędzy należnych pracownikom;
 • Posiadacze zmiennych zabezpieczeń rzeczowych; oraz
 • Wierzyciele niezabezpieczeni.

6. Jakie są zasady dotyczące działania na szkodę wierzycieli?

Istnieje szereg przepisów, które mają zastosowanie do zarządu, likwidacji i bankructwa, na mocy których syndyk może wnosić do sądu o odzyskanie środków pieniężnych na rzecz wierzycieli. Najważniejsze z tych przepisów to:

back

Do góryDo góry

Transakcje po zaniżonej cenie
Zarząd i likwidacja

Jeżeli syndyk ma dowody na to, że składniki majątku przedsiębiorstwa zostały zbyte bez wynagrodzenia lub po cenie znacznie niższej niż ich wartość, można złożyć wniosek do sądu o wydanie postanowienia przywracającego taki stan, jaki by istniał, gdyby dany przypadek zbycia nie miał miejsca.

Przepis ten obejmuje transakcje, które miały miejsce w okresie dwóch lat przed stosowną datą, tj. datą rozpoczęcia likwidacji, datą złożenia do sądu wniosku o ustanowienie zarządu lub zawiadomienia o zamiarze ustanowienia zarządcy; lub jeśli nie złożono takiego zawiadomienia, datą ustanowienia zarządu nad przedsiębiorstwem.

Objęte tym przepisem są także transakcje zawarte w okresie pomiędzy złożeniem dokumentów w sądzie a ustanowieniem zarządu nad przedsiębiorstwem lub jego likwidacją.

Bankructwo

Jeżeli syndyk ma dowody na to, że składniki majątku przedsiębiorstwa zostały zbyte w następujących okolicznościach: bez wynagrodzenia, po cenie znacznie niższej niż ich wartość, lub jako darowizna stanowiąca wkład do małżeńskiej wspólnoty majątkowej, wówczas można złożyć do sądu wniosek o wydanie postanowienia przywracającego taki stan, jaki by istniał, gdyby dana transakcja nie miała miejsca.

Przepis ten obejmuje transakcje, które miały miejsce w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku, na podstawie którego ogłoszono bankructwo.

Preferencje
Zarząd i likwidacja

W przypadku, gdy syndyk posiada dowody na to, że osoba trzecia, wierzyciel lub gwarant zadłużenia, znalazł się w lepszej sytuacji, niż byłby, gdyby dana transakcja nie miała miejsca, wówczas można złożyć do sądu wniosek o wydanie postanowienia przywracającego taki stan, jaki by istniał, gdyby przedsiębiorstwu nie przyznano tych preferencji.

back

Do góryDo góry

Przepis ten obejmuje preferencje przyznane, w przypadku osoby powiązanej z dłużnikiem, w okresie dwóch lat przed stosowną datą, tj. datą rozpoczęcia likwidacji lub daty złożenia do sądu wniosku o ustanowienie zarządu lub zawiadomienia o zamiarze ustanowienia zarządcy; lub jeśli nie złożono takiego zawiadomienia, datą ustanowienia zarządu nad przedsiębiorstwem. W innych przypadkach okres ten wynosi sześć miesięcy.

Objęte tym przepisem są także przypadki zbycia w okresie pomiędzy złożeniem dokumentów w sądzie a ustanowieniem zarządu nad przedsiębiorstwem lub jego likwidacją.

Bankructwo

W przypadku, gdy powiernik posiada dowody na to, że osoba trzecia, wierzyciel lub gwarant zadłużenia, znalazł się w lepszej sytuacji, niż byłby, gdyby dana transakcja nie miała miejsca, wówczas można złożyć do sądu wniosek o wydanie postanowienia przywracającego taki stan, jaki by istniał, gdyby przedsiębiorstwu nie przyznano tych preferencji.

Przepis ten obejmuje preferencje przyznane, w przypadku osoby powiązanej z dłużnikiem, w okresie dwóch lat przed datą złożenia wniosku, na podstawie którego ogłoszono bankructwo. W innych przypadkach okres ten wynosi sześć miesięcy.

7. Jakie są warunki wnoszenia i uznawania roszczeń?

Wszyscy syndycy masy upadłościowej są zobowiązani dostarczać informacje wierzycielom niezabezpieczonym. Ich obowiązki sprawozdawcze szczegółowo określa Ustawa o niewypłacalności z 1986 r. i przepisy o niewypłacalności z 1986 r.

W przypadku zarządu przymusowego nie ma podziału majątku pomiędzy niezabezpieczonych wierzycieli. W związku z tym nie ma także przepisów dotyczących udowadniania zasadności ich roszczeń.

back

Do góryDo góry

W innych rodzajach postępowania upadłościowego, dotyczącego przedsiębiorstw i osób fizycznych, zasady wnoszenia roszczeń do syndyka są w dużej mierze podobne. Odpowiednie postanowienia są zawarte w przepisach o niewypłacalności z 1986 r. Przepisy te zawierają także postanowienia dotyczące uznawania tych roszczeń przez syndyka.

W kategoriach wierzycieli preferencyjnych i niezabezpieczonych wszyscy wierzyciele traktowani są na równi a ich udział w majątku jest proporcjonalny do kwoty, jaka im się należy.

Jeżeli przedsiębiorstwo posiada więcej niż jednego wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, są oni spłacani w kolejności ustalonej według daty utworzenia zabezpieczenia lub w porządku określonym w umowie o pierwszeństwie.

8. Jakie zasady obowiązują w przypadku postępowania naprawczego (reorganizacji)?

Przedsiębiorstwa

Rentowne przedsiębiorstwa, które popadły w trudności finansowe, mogą szukać ratunku w procedurze zarządu lub dobrowolnej umowie z przedsiębiorstwem (company voluntary agreement - „CVA”). W wielu przypadkach uratowanie przedsiębiorstwa w drodze procedury zarządu osiągnięto dzięki CVA. Aby otrzymać CVA, co najmniej 75% wierzycieli musi zatwierdzić propozycje przedłożone przez zarząd przedsiębiorstwa, lub jeśli przedsiębiorstwo znajduje się pod zarządem – zarządca. Po zatwierdzeniu umowy wiąże ona wszystkich wierzycieli, którzy otrzymali propozycje na piśmie.

Przepisy dotyczące CVA i zarządu określają, odpowiednio, część I i II Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. oraz część 1 i 2 przepisów o niewypłacalności z 1986 r.

back

Do góryDo góry

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne, które popadły w trudności finansowe, mogą uniknąć bankructwa zawierając dobrowolną umowę z osobą fizyczną (individual voluntary agreement – „IVA”). Aby otrzymać IVA, co najmniej 75% wierzycieli musi zatwierdzić propozycje przedłożone przez dłużnika. Po zatwierdzeniu umowy wiąże ona wszystkich wierzycieli, którzy otrzymali propozycje na piśmie.

Przepisy dotyczące IVA określa część VIII Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. i część 5 przepisów o niewypłacalności z 1986 r.

9. Jakie zasady obowiązują w przypadku postępowania likwidacyjnego?

Przepisy dotyczące postępowania likwidacyjnego określa część IV Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. oraz część 4 przepisów o niewypłacalności z 1986 r. Przepis upoważniający likwidatora do sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa jest zawarty w pkt. 6 załącznika 4 do Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. Postanowienia dotyczące podziału majątku pomiędzy wierzycieli zawarte są w rozdziale 14, części 4 i 11 przepisów o niewypłacalności z 1986 r.

10. Jakie są warunki zamknięcia postępowania?

Przepisy dotyczące zamknięcia procedury zarządu, likwidacji i bankructwa określa Ustawa o niewypłacalności z 1986 r. i przepisy o niewypłacalności z 1986 r.

Zasady zamknięcia procedury zarządu przymusowego regulują dokumenty zabezpieczenia.

Ryzyko niepowodzenia

Ustawa o przedsiębiorstwach z 2002 r. (Enterprise Act) dąży do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia i zachęca do ratowania przedsiębiorstw.

back

Do góryDo góry

Rząd uznaje, że niepowodzenie finansowe nie w każdym przypadku jest winą dłużnika. Celem Ustawy jest odejście od standardowego podejścia, że „wszystkich należy traktować na równi” i przyjrzenie się każdej osobie niewypłacalnej także od strony jej zalet i zasług. Standardowy okres niewypłacalności, który wynosi trzy lata, skrócono maksymalnie do jednego roku. Dla równowagi wprowadzono nową zasadę - w stosunku do osób, które popadły w bankructwo na skutek własnej winny lub lekkomyślności wydaje się decyzje, na mocy których osoby te będą podlegać restrykcjom na skutek bankructwa przez okres od dwóch do piętnastu lat. (Bankruptcy Restrictions Orders). Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Ustawa o przedsiębiorstwach wprowadziła zmiany w procedurze administracyjnej, by uczynić ją szybszą, bardziej sprawiedliwą i skoncentrowaną na ratowaniu przedsiębiorstwa. Ma to na celu zachęcenie większej ilości rentownych przedsiębiorstw, które popadły w trudności finansowe do szukania pomocy na wczesnym etapie, gdy są większe szanse na to, że zostaną uratowane a nie rozwiązane. Przepisy te weszły w życie z dniem 15 września 2003 r.

Sankcje

Istnieją sankcje cywilne i karne, które można nakładać na dyrektorów nadużywających przywileju ograniczonej odpowiedzialności.

Sankcje cywilne

W przypadku, gdy nad przedsiębiorstwem ustanowiono zarząd lub zarząd przymusowy, bądź otwarto wobec niego postępowanie likwidacyjne, jeżeli dyrektor działa w sposób zaprzeczający swoim zdolnościom do sprawowania funkcji dyrektora, zostaje on pozbawiony prawa pełnienia obowiązków dyrektora lub uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem na okres od dwóch do piętnastu lat.

W przypadku likwidacji sąd może nakazać nawet dyrektorowi uczestnictwo w finansowaniu składników majątku przedsiębiorstwa, jeśli uzyska wystarczające dowody na to, że dyrektor spowodował kontynuowanie transakcji handlowych na szkodę wierzycieli, mimo iż wiedział, że przedsiębiorstwo jest niewypłacalne.

Sankcje karne

Istnieje szereg przestępstw określonych w Ustawie o niewypłacalności z 1986 r. dla przedsiębiorstw w stanie likwidacji, o które można oskarżyć dyrektora. Oprócz tego dyrektorzy mogą być oskarżeni o przestępstwa stanowiące naruszenie prawa spółek oraz inne czyny przestępcze, które można udowodnić, np. przestępstwa objęte Ustawą o zwalczaniu kradzieży (Theft Act).

Dalsze informacje

 • The Insolvency Service Website English (Witryna “Niewypłacalność”)

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Wielka Brytania - Informacje ogólne »

back

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 06-10-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania