Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott > Inglismaa & Wales

Viimati muudetud: 06-10-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Inglismaa & Wales

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on maksejõuetusmenetluste liigid ja eesmärgid? 1.
2. Millised on need tingimused, mille puhul algatatakse eri liiki maksejõuetusmenetlused? 2.
3. Milline on eri asjaosaliste roll iga menetlusliigi puhul? 3.
4. Millised on menetluse algatamisega seotud tagajärjed? 4.
5. Millised on teatavate nõudekategooriatega seotud erieeskirjad? 5.
6. Millised on kahjustava tegevusega seotud eeskirjad? 6.
7. Millised on nõuete esitamise ja vastuvõtmise tingimused? 7.
8. Millised on ümberkorraldusmenetlustega seotud eeskirjad? 8.
9. Millised on likvideerimismenetlusega seotud eeskirjad? 9.
10. Millised on menetluse lõpetamisega seotud tingimused? 10.

 

1. Millised on maksejõuetusmenetluste liigid ja eesmärgid?

Maksejõuetus tähendab eelkõige seda, et võlgade tasumiseks puudub vastav vara või võlgu ei suudeta õigeaegselt tasuda.

Eelmenetlused maksujõuetuse korral

Ettevõtted ja isikud võivad sõlmida oma võlausaldajatega ametlikud kokkulepped, mille kohaselt võlausaldajad on nõus saama tagasi vähem kui kogu võlguolev summa; need kokkulepped on siduvad kõigi võlausaldajate jaoks, kes on saanud sellekohase teate.

Ettevõtted ja isikud võivad sõlmida oma võlausaldajatega mitteametlikud kokkulepped, mille kohaselt võlausaldajad on nõus saama tagasi vähem kui kogu võlguolev summa; sellised kokkulepped ei ole siduvad.

Ettevõtte maksejõuetusmenetlused
Pankrotivara valitsemine (Administration)

Mõeldud peamiselt meetmena ettevõtte päästmiseks või likvideerimisega võrreldes parema lõpptulemuse saamiseks võlausaldajate jaoks.  Pankrotivara valitseja peab tegutsema võlausaldajate huvides.

Pankrotihalduri määramine (Administrative Receivership)

Kommertspandi alla kuuluva tagatisvara hoidja poolt määratud pankrotihaldur; kommertspant hõlmab kogu ettevõtte vara või enamikku sellest. Kommertspant ei anna pandipidajale kohest absoluutset õigust pandiga hõlmatud varade üle. Ettevõte võib pantvara vabalt käsutada kuni ajani, mil pant muutub fikseerituks. Pankrotihalduri ülesanne on varade realiseerimine pandipidaja nimel ja ta on vastutav eelkõige määratud kommertspandi pidaja ees.

Likvideerimine

Likvideerimine kujutab endast ettevõtte varade realiseerimist ja jagamist ning tavaliselt ka äriettevõtte sulgemist. Likvideerimisi on kolme liiki:

back

ÜlesÜles

 • kohustuslik – kohus teeb likvideerimisotsuse, tavaliselt võlausaldaja taotlusel;
 • võlausaldajate algatatud vabatahtlik likvideerimine (Creditor’s voluntary) – ettevõte on maksejõuetu ja otsustab ennast likvideerida;
 • liikmete algatatud vabatahtlik likvideerimine (Member’s voluntary) – ettevõte on maksejõuline ja otsustab ennast likvideerida.
Isiku maksejõuetusmenetlused
Pankrot

Pankrot kujutab endast isiku varade realiseerimist ja jagamist ning tavaliselt ka igasuguse äritegevuse lõpetamist. Kohus kuulutab inimese pankrotis olevaks kas võlausaldaja või inimese enda taotluse põhjal.

2. Millised on need tingimused, mille puhul algatatakse eri liiki maksejõuetusmenetlused?

Ettevõtte maksejõuetusmenetlused
Pankrotivara valitsemine (Administration)

1986. aasta maksejõuetusseaduse 123. jao määratluse kohaselt peab ettevõte olema mittevõimeline tasuma oma võlgu või tõenäoliselt muutub peagi mittevõimeliseks võlgu tasuma. Kui tegemist on piiratud kommertspandi hoidjaga, on ainsaks tingimuseks see, et pant peab olema täitmisele pööratav.

Otsuse saamiseks pankrotivara valitsemiseks võivad kohtu poole pöörduda järgmised isikud:

 • ettevõte;
 • direktorid;
 • üks või mitu ettevõtte võlausaldajat;
 • magistraadikohtu ülemkohtunik;
 • kombinatsioon ülalnimetatutest;
 • ettevõtte vabatahtlikku kokkulepet kontrolliv isik;
 • ettevõtte likvidaator.

Piiratud kommertspandi omanik ja ettevõte või selle direktorid võivad määrata pankrotipesa valitseja, esitades kohtule sellekohase teate.

back

ÜlesÜles

Pärast kohalemääramist peab pankrotivara valitseja teatama oma määramisest mitmel viisil, muuhulgas kuulutama asjakohastes ajalehtedes ja London Gazette´is ning saatma määramisteate ettevõtteregistrisse ja kõigile teada olevatele võlausaldajatele.

Pankrotihalduri määramine (Administrative Receivership)

Vara jagaja (appointor) valduses olev ettevõtte varaga tagatud kommertspant peab olema täitmisele pööratav.

Pankrotihalduri määramise tingimusi reguleeritakse tagatisdokumentidega. Tagatisdokumendiks loetakse mis tahes dokumenti, mis annab võlausaldajale tagatise ettevõtte või isiku varade üle. Tagatis võib olla fikseeritud ehk seotud teatava varaga või ettevõtte puhul kiiresti realiseeritav, nagu on kirjeldatud 1. küsimuses

Pärast kohalemääramist peab pankrotihaldur teatama oma määramisest mitmel eri viisil, muuhulgas kuulutama asjakohastes ajalehtedes ja London Gazette´is ning saatma teate määramise kohta kõigile teada olevatele võlausaldajatele.

Likvideerimine
 • Kohustuslik

Asjaolud, mille puhul kohus võib ettevõtet likvideerida, on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduse 122. jaos; seaduse 123. jao kohaselt ei ole enamik likvideeritavaid ettevõtteid suutelised oma võlgu tasuma.

Kohtuotsuse koopia tuleb saata ettevõtteregistrisse ning otsuse tegemist tuleb reklaamida asjakohastes ajalehtedes ja London Gazette´is.

Kui ametliku likvidaatori asemel määratakse likvidaatoriks pankrotihaldur, tuleb esitada kohtule määramistõendi koopia. Pärast kohalemääramist peab likvidaator teatama oma määramisest mitmel eri viisil, olenevalt määramise meetodist, muuhulgas kuulutama asjakohastes ajalehtedes ja London Gazette´is ning saatma teate määramise kohta ettevõtteregistrisse ja kõigile teada olevatele võlausaldajatele.

back

ÜlesÜles

 • Vabatahtlik

Ettevõtte vabatahtliku likvideerimise asjaolud on toodud 1986. aasta maksejõuetusseaduse 84. jaos.

 • Võlausaldajate algatatud vabatahtlik likvideerimine (Creditor's)

Võlausaldajate algatatud vabatahtliku likvideerimise puhul peab ettevõte tegema kindla otsuse, et ta ei saa võlgade pärast oma äritegevust jätkata ja et soovitatav on ettevõte likvideerida.

Pärast otsuse tegemist peab ettevõte 14 päeva jooksul panema London Gazette´i kuulutuse likvideerimise üksikasjade kohta.

Pärast otsuse tegemist peab ettevõte 14 päeva jooksul kutsuma kokku võlausaldajate koosoleku, et kaaluda likvidaatori määramist.

Kohalemääratud likvidaator peab panema kuulutuse oma määramise kohta asjakohastesse ajalehtedesse ja London Gazette´i ning saatma vastava teate ettevõtteregistrisse.

 • Liikmete algatatud vabatahtlik likvideerimine (Member’s)

Erinevus võlausaldajate ja liikmete vabatahtliku likvideerimise vahel seisneb selles, et liikmete vabatahtliku likvideerimise korral peab ettevõte olema maksejõuline.

Pärast otsuse tegemist peab ettevõte 14 päeva jooksul panema London Gazette´i kuulutuse likvideerimise üksikasjadega.

Kohalemääratud likvidaator peab kuulutama oma määramisest asjakohastes ajalehtedes ja London Gazette´is ning saatma vastava teate ettevõtteregistrisse ja kõigile teada olevatele võlausaldajatele.

Isiku maksejõuetusmenetlused
Pankrot

Kohus võib välja kuulutada isiku pankroti, kui isik ei ole suuteline oma võlgasid tasuma.

Teade pankrotiotsuse kohta tuleb saata Chief Land Registrar´ile ning kuulutada asjakohases ajalehes ja London Gazette´is.

back

ÜlesÜles

Kui ametliku likvidaatori asemel määratakse vara hooldajaks pankrotihaldur, tuleb esitada kohtule määramistõendi koopia. Pärast kohalemääramist peab likvidaator teatama oma määramisest mitmel eri viisil, olenevalt määramise meetodist, muuhulgas kuulutama asjakohastes ajalehtedes ja London Gazette´is ning saatma teate määramise kohta kõigile teada olevatele võlausaldajatele.

3. Milline on eri asjaosaliste roll iga menetlusliigi puhul?

Kohus

Kohtu roll ja funktsioon sõltub menetluse liigist:

Pankrotivara valitsemine (Administration)

See on kohtumenetlus, kus pankrotivara valitseja on kohtuteenistuja ja sel juhul võidakse järgida kohtu tegevusjuhiseid. Kohus võib pankrotivara valitseja tegevusel silma peal hoida ning võlausaldajad võivad kohtusse pöörduda, kui nad arvavad, et valitseja tegutseb või kavatseb tegutseda viisil, mis kahjustab võlausaldajate huvisid.

Pankrotihalduri määramine (Administrative Receivership)

See protsess ei põhine kohtul.

Likvideerimine
Kohustuslik

See on kohtul põhinev menetlus, kus ettevõte kuulub kohtuotsusega kohustuslikule likvideerimisele. Likvidaator võib kohtusse pöörduda juhendite saamiseks.

Vabatahtlik

See ei ole kohtulik protseduur, kuid likvidaatori vahetamiseks või vaidlusküsimuste lahendamiseks võib teha kohtule vastava taotluse.

Isiku maksejõuetusmenetlused
Pankrot

See on kohtulik menetlus, kus isiku pankrot kuulutatakse välja kohtuotsusega. Pankrotivara hooldaja võib kohtusse pöörduda juhendite saamiseks.

Pankrotihaldur

Selleks, et tegutseda maksejõuetusmenetlusel vastavate volitustega isikuna, peab see isik olema pankrotihaldur, kelle on heaks kiitnud minister või üks seitsmest ametlikust kutseorganisatsioonist.

back

ÜlesÜles

Vastavate volitustega isiku õigused pankrotivara valitsemise, likvideerimise ja pankroti ajal on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduses, lisaks peab pankrotihaldur tegutsema heade tavade ja eetikareeglite kohaselt.

Pankrotihalduri õigused on sätestatud eelkõige asjakohastes tagatisdokumentides.

Võlausaldajad

Pankrotipesa valitsemise, likvideerimise ja pankroti ajal tuleb arvestada kõigi võlausaldajate huvidega. Pankrotihalduri määramise ajal on vastavate volitustega isiku kohuseks tegutseda määratud pandipidaja huvides.

Direktorid

Kõigi maksejõuetusmenetluste liikide puhul lasub direktoritel seadusega ettenähtud kohustus anda teavet ja teha koostööd vastavate volitustega isikuga, kohustusliku likvideerimise korral – ametliku likvidaatoriga.

Pankrotivõlgnikud

Pankrotivõlgnikel on seadusega ettenähtud kohustus anda teavet ja teha koostööd ametliku likvidaatori ja vara hooldajaga.

Apellatsioonid

Maksejõuetusmenetlustega seotud apellatsioonid on toodud 1986. aasta maksjõuetuseeskirjades 7.47–7.50. Kuigi eeskiri 7.47 käib likvideerimise kohta, on kohtud arvamusel, et eeskiri hõlmab ka pankrotivara valitsemist.

4. Millised on menetluse algatamisega seotud tagajärjed?

Varadeks loetakse kõike seda, mis kuulub ettevõttele või võlgnikule ning mida võib kasutada võlgade maksmiseks.

Ettevõtte maksejõuetus

Pärast maksejõuetusmenetluse algatamist jääb vara omandiõigus ettevõttele.

Isiklik maksejõuetus

Pankrotivara omandiõigus läheb automaatselt üle vara hooldajale.

Nõuded

Võlausaldajate nõuete kategooriad on järgmised:

back

ÜlesÜles

 • kinnis- või kommertspandiga tagatud nõue (ettevõtetel);
 • eelisnõuded – alates 15. septembrist 2003. aastast on need põhimõtteliselt seotud töötajatele võlgu olevate rahadega;
 • tagatiseta nõuded.
Moratoorium jms

Kui ettevõte algatab pankrotipesa valitsemise protsessi või teeb ettepaneku protsessi algatamiseks, jõustub moratoorium, mis muuhulgas takistab võlausaldajatel astuda samme ettevõtte vastu.

Kui ettevõtte kohta on tehtud likvideerimisotsus, ei saa ettevõtte või tema varade vastu algatada kohtuprotsessi või menetlust ilma kohtu loata.

Kui pankrotiotsus on tehtud või petitsioon esitatud, võib kohus peatada igasuguse õigustegevuse selle isiku vastu.

artiklid 21 ja 22 Council Regulation (EC) No 1346/2000

Inglismaa ja Wales ei ole sätestanud eriõigusakte nende artiklite täitmiseks. Kui aga likvideerija seda nõuab, tuleb järgida 1986. aasta maksjõuetusseaduses ja maksjõuetuseeskirjades sätestatud tavalisi protseduure.

5. Millised on teatavate nõudekategooriatega seotud erieeskirjad?

Asjaõiguslik õigus

Ettevõtte või isiku varade kinnispandi pidajatel on teiste võlausaldajate ees õigus varadelt saadavale tulule .

Tasaarvestus

Kui kolmandate poolte ja ettevõtte või isiku vahel olid vastastikused ärisuhted enne pankrotivara valitsemist või likvideerimist, kasutatakse tasaarvestamisel maksejõuetuse kohta käivaid seadusi.

Omandireservatsioon

Võlausaldajatel, kes tarnisid kaupu omandireservatsiooni lepingusätte alusel, on teatavatel tingimustel õigus saada need kaubad tagasi vastavate volitustega isikult.

back

ÜlesÜles

Töölepingud

Maksejõuetusmenetluste mõju töötajatele sõltub menetluse liigist. Näiteks pankrotivara valitsemise ja pankrotihalduri määramise ajal on vastavate volitustega isikul 14 päeva jooksul aega otsustada, kas jätta alles kõik töötajad või mõned neist. Vastupidiselt kohustuslikule likvideerimisele lõpevad töötajate lepingud automaatselt, kui kohus on otsuse teinud.

Töötajatele väljamaksmisele kuuluvad võlad on eelisvõlad ning need tuleb maksta kommertspandi pidajatele ja tavalistele tagatist mitteomavatele võlausaldajatele.

Võlausaldajate prioriteetsus

Võlausaldajate prioriteetsus maksmisel on järgmine:

 • kinnispandi pidajad;
 • eelistatud võlausaldajad – alates 15. septembrist 2003. aastast on need põhimõtteliselt seotud töövõtjatele võlgu olevate rahadega;
 • kommertspandi pidajad;
 • tagatist mitteomavad võlausaldajad.

6. Millised on kahjustava tegevusega seotud eeskirjad?

On olemas mitmeid sätteid, mida kohaldatakse pankrotivara valitsemise, likvideerimise ja pankrotivõlgnike suhtes ja mis võimaldavad vastavate volitustega isikul pöörduda kohtusse, et leida raha võlausaldajatele maksmiseks. Peamised sätted on järgmised:

Alla tegeliku maksumusega tehingud
Pankrotivara valitsemine ja likvideerimine

Kui vastavate volitustega isikul on tõendeid, et ettevõtte varasid kanti üle tasuta või vara väärtusest oluliselt madalama hinnaga, võib kohtult taotleda otsust, millega taastatakse olukord, mis oli enne nimetatud tehingu toimumist.

Selle sätte kohaldamiseks peab tehing olema toimunud kahe aasta jooksul alates asjakohasest kuupäevast, milleks on likvideerimise algatamine või kuupäev, mil kohtule esitatakse taotlus pankrotivara valitsemiseks või teatatakse kavatsusest määrata pankrotivara valitseja; või kui sellisest kavatsusest ei ole teatatud, siis kuupäev, mil alustati pankrotivara valitsemist.

back

ÜlesÜles

Sätet kohaldatakse ka äritoimingute puhul, mis tehakse dokumentide kohtusse esitamise ja pankrotivara valitsemise või likvideerimise vahelisel ajal.

Pankrotid

Kui vastavate volitustega isikul on tõendeid, et ettevõtte varasid kanti üle järgmistel asjaoludel: tasuta, väärtusest oluliselt madalama hinnaga või abielu hüvituseks, võib kohtult taotleda otsust, millega taastatakse olukord, mis oli enne nimetatud tehingu toimumist.

Selle sätte kohaldamiseks peab tehing olema toimunud viie aasta jooksul petitsiooni esitamise kuupäevast, mille põhjal pankrotiotsus tehti.

Soodustused
Pankrotivara valitsemine ja likvideerimine

Kui vastavate volitustega isikul on tõendeid, et kolmas pool, võlausaldaja või võla käendaja on seatud paremasse olukorda, kui ta oleks olnud siis, kui tehingut ei oleks toimunud, võib kohtult taotleda otsust, mis taastaks olukorra, mis oli enne ettevõtte antud soodustust.

Sätte kohaldamiseks asjaga seotud isikute puhul peab selline soodustus olema antud kahe aasta jooksul alates asjakohasest kuupäevast, milleks on likvideerimise algatamine või kuupäev, mil kohtule esitatakse taotlus pankrotivara valitsemiseks või teatatakse kavatsusest määrata pankrotivara valitseja; või kui sellisest kavatsusest ei ole teatatud, siis kuupäev, mil alustati pankrotivara valitsemist. Muudel juhtudel on asjakohane periood kuus kuud.

Sätet kohaldatakse ka äritoimingute puhul, mis tehakse dokumentide kohtusse esitamise ja pankrotivara valitsemise või likvideerimise vahelisel ajal.

Pankrotid

Kui vara hooldajal on tõendeid, et kolmas pool, võlausaldaja või võla käendaja on seatud paremasse olukorda, kui ta oleks olnud siis, kui tehingut ei oleks toimunud, võib kohtult taotleda otsust, mis taastaks olukorra, mis oli enne isikule antud soodustust.

back

ÜlesÜles

Sätte kohaldamiseks asjaga seotud isikute puhul peab soodustus olema antud viie aasta jooksul petitsiooni esitamise kuupäevast, mille alusel pankrotiotsus tehti. Muudel juhtudel on asjakohane periood kuus kuud.

7. Millised on nõuete esitamise ja vastuvõtmise tingimused?

Kõik maksejõuetusega tegelevad vastavate volitustega isikud peavad andma teavet tagatist mitteomavatele võlausaldajatele; teavitamise üksikasjad on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduses ja maksejõuetuseeskirjades.

Pankrotihalduri määramise ajal ei jagata vara tagatist mitteomavatele võlausaldajatele ja järelikult ei ole ka eeskirju nende nõuete tõestamiseks.

Teiste ettevõtteid ja isikuid käsitlevate maksejõuetusmenetluste puhul on reeglid nõuete esitamiseks vastavate volitustega isikule samasugused ja vastavad tingimused on sätestatud 1986. aasta maksjõuetuseeskirjades. Eeskirjades on ka sätestatud tingimused, mis on seotud nõuete esitamisega vastavate volitustega isikule.

Eelistatud ja tagatist mitteomavate võlausaldajate klasside sees liigituvad kõik võlausaldajad võrdselt ja jagavad olemasolevad varad proportsionaalselt saadaolevale võlasummale.

Kui ettevõttel on rohkem kui üks kommertspandiga tagatud võlausaldaja, makstakse neile prioriteetsuse alusel, mis määratakse kas pandi loomise kuupäeva või prioriteetsuslepingus sätestatud otsuse järgi.

8. Millised on ümberkorraldusmenetlustega seotud eeskirjad?

Ettevõtted

Finantsraskustesse sattunud elujõulised ettevõtted võivad pankrotist pääsemiseks taotleda pankrotivara valitsemist või ettevõtte vabatahtlikku kokkulepet. Pankrotivara valitsemine ja ettevõtte vabatahtlik kokkulepe aitavad päästa ettevõtete ressursside äravoolu. Selleks et ettevõtte vabatahtlik kokkulepe kehtiks, peab vähemalt 75% võlausaldajatest kiitma heaks direktorite, või pankrotivara valitsemise korral, valitseja esitatud ettepanekud. Pärast heakskiitmist on kokkulepe siduv nende võlausaldajate jaoks, kes said teate ettepanekute kohta.

back

ÜlesÜles

Ettevõtte vabatahtliku kokkuleppe ja pankrotivara valitsemisega seotud tingimused on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduse I ja II osas ja 1986. aasta maksejõuetuseeskirjade 1. ja 2. osas.

Isikud

Makseraskustes isikud võivad pankrotti vältida, sõlmides isikliku vabatahtliku kokkuleppe. Isikliku kokkuleppe saavutamiseks peab võlgniku esitatud ettepanekud kiitma heaks vähemalt 75% võlausaldajatest. Pärast heakskiitmist on kokkulepe siduv nende võlausaldajate jaoks, kes said teate ettepanekute kohta.

Isikliku vabatahtliku kokkuleppega seotud tingimused on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduse VIII osas ja maksejõuetuseeskirjade 5. osas.

9. Millised on likvideerimismenetlusega seotud eeskirjad?

Likvideerimismenetlusega seotud eeskirjad on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduse IV osas ja 1986. aasta maksejõuetuseeskirjade 4. osas. Tingimused, mille alusel likvidaator on volitatud ettevõtte varasid müüma, on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduse 4. dokumendilisa 6. jaos. Tingimused, mis on seotud vara jagamisega võlausaldajatele, on sätestatud 1986. aasta maksejõuetuseeskirjade 4. osa 14. peatükis ja 11. osas.

10. Millised on menetluse lõpetamisega seotud tingimused?

Pankrotivara valitsemise, likvideerimise ja pankroti lõpetamisega seotud tingimused on sätestatud 1986. aasta maksejõuetusseaduses ja 1986. aasta maksejõutuseeskirjades.

Pankrotihalduri määramisprotsessi (administrative receivership) lõpetamisega seotud tingimused reguleeritakse tagatisdokumentidega.

back

ÜlesÜles

Finantskrahh

2002. aasta ettevõtteseaduse eesmärgiks on finantskrahhi vähendamine ja ettevõte päästmine.

Valitsus tunnistab, et finantsiline läbikukkumine ei ole automaatselt võlgniku süü. Seaduse eesmärgiks on tagada, et iga pankrotti vaadeldakse lähtuvalt tema tegelikust sisust ja loobutakse lähenemisviisist, et kõik pankrotid on ühesugused. Pankroti perioodi on vähendatud – tavalise kolme aasta asemel on see nüüd maksimaalselt üks aasta. Selle tasakaalustamiseks võeti tarvitusele pankrotipiirangute otsuste (Bankruptcy Restrictions Orders) uus kord, mille tulemusel kehtestati süüdi olevatele või hoolimatutele isikutele pankrotipiirangud kahest kuni viieteistkümne aastani. Need tingimused jõustuvad alates 1. aprillist 2004.

Ettevõtteseaduses on muudetud pankrotivara valitsemist, et teha see kiiremaks, õiglasemaks ja päästmisele keskendunuks. Eesmärgiks on julgustada finantsraskustesse sattunud elujõulisemaid ettevõtteid, et nad taotleksid abi varem, siis kui neid on veel võimalik päästa, selle asemel et ettevõtet likvideerida. Need sätted jõustusid 15. septembril 2003.
Karistused

Direktorite suhtes, kes kuritarvitavad piiratud vastutusest johtuvat eesõigust, rakendatakse tsiviil- ja kriminaalkaristusi.

Tsiviilkaristused

Kui ettevõte algatab pankrotivara valitsemise või pankrotihalduri määramise protsessi või läheb likvideerimisele, sest direktor on tegutsenud viisil, mis näitab ta sobimatust direktorikohale, keelatakse tal kaheks kuni viieteistkümneks aastaks töötada direktorina või osaleda ettevõtte juhtkonnas.

Likvideerimise ajal võib kohus teha direktorile korralduse ettevõtte varadesse panustamiseks, kui kohus on veendunud, et direktor jätkas võlausaldajatele ainelist kahju põhjustavat äritegevust ka pärast seda, kui ta sai teada ettevõtte maksujõuetusest.

Kriminaalkaristused

Likvideerimisel olevate ettevõtete kohta on 1986. aasta maksejõuetusseaduses toodud mitmeid süütegusid, mille eest võib direktoreid võtta kohtulikule vastutusele. Lisaks võib direktoreid võtta kohtulikule vastutusele äriühingutega seotud süütegude ja muude kriminaalasjade eest, mis võivad olla tõendatud näiteks varguste seaduses (Theft Act) kirjeldatud õiguserikkumistes.

Täiendav informatsioon

 • The Insolvency Service Website English

« Pankrott - Üldteave | Ühendkuningriik - Üldteave »

back

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-10-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik