Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > England og Wales

Seneste opdatering : 19-06-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - England og Wales

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


England og Wales 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de? 1.
2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens? 2.
3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer? 3.
4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer? 4.
5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer? 5.
6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne? 6.
7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer? 7.
8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger? 8.
9. Hvilke regler gælder der for likvidation? 9.
10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren? 10.

 

1. Hvilke forskellige procedurer for insolvensbehandling findes der, og hvilke formål har de?

Insolvens defineres alternativt som det ikke at have tilstrækkelige aktiver til at kunne indfri al gæld eller det ikke at være i stand til at betale kreditorernes fordringer, når de forfalder.

Procedurer forud for insolvens

Virksomheder og enkeltpersoner kan indgå officielle ordninger med deres kreditorer (tvangsakkord), hvor disse accepterer mindre end det fulde beløb, de har fordringer på. Sådanne ordninger er bindende for alle kreditorer, der får meddelelse herom.

Virksomheder og enkeltpersoner kan indgå uofficielle ordninger med deres kreditorer (frivillig akkord), hvor disse accepterer mindre end det fulde beløb, de har fordringer på. Sådanne ordninger er ikke bindende for andre kreditorer.

Procedurer ved virksomheders insolvens

En af retten beskikket bobestyrer (administration)

Denne procedure har hovedsageligt til formål at redde virksomheden eller at sikre kreditorerne et bedre resultat, end de ville opnå ved en likvidation. Bobestyreren skal handle i alle kreditorers interesse.

En af en panthaver indsat bobestyrer (administrative receivership)

En panthaver, der har generalpant i alle eller størstedelen af en virksomheds aktiver, udpeger en insolvensadministrator (insolvency practitioner) som bobestyrer. Et generalpant er et pant, som ikke giver panthaveren nogen umiddelbar råderet over de af pantet omfattede aktiver. Virksomheden kan frit råde over de pantsatte aktiver, indtil pantet skal indfries. Bobestyrerens opgave er at realisere disse aktiver på vegne af panthaveren, og bobestyreren er først og fremmest ansvarlig over for den kreditor, der har generalpantet.

Igen

TopTop

Likvidation (winding-up)

Likvidation indebærer realisering og udlodning af virksomhedens aktiver og sædvanligvis, at virksomhedens drift ophører. Der findes tre former for likvidation:

 • tvangslikvidation (compulsory), hvor retten træffer afgørelse om likvidation, normalt på begæring af en kreditor
 • frivillig likvidation på foranledning af kreditorer (creditor’s voluntary), hvor virksomheden er insolvent og selv træffer afgørelse om likvidation
 • frivillig likvidation på foranledning af anpartshavere (member’s voluntary), hvor virksomheden er solvent og selv træffer afgørelse om likvidation.

Procedurer ved personlig insolvens

Konkurs (bankruptcy)

Konkurs indebærer realisering og udlodning af en enkeltpersons aktiver og sædvanligvis, at eventuel erhvervsvirksomhed ophører. Retten erklærer den pågældende enkeltperson konkurs efter begæring fra en kreditor eller fra den pågældende selv.

2. Hvilke betingelser gælder der for indledning af de enkelte procedurer ved insolvens?

Procedurer ved virksomheders insolvens

En af retten beskikket bobestyrer

Virksomheden skal være eller med stor sandsynlighed blive ude af stand til at betale sin gæld som defineret i Section 123 i loven om insolvens (Insolvency Act) af 1986. Hvis en panthaver har et tilstrækkeligt generalpant, er den eneste betingelse, at der skal kunne søges tvangsfuldbyrdelse i pantet.

Begæring til retten om beskikkelse af en bobestyrer kan indgives af:

 • virksomheden
 • virksomhedsledelsen
 • en eller flere af virksomhedens kreditorer
 • dommeren ved en underret (justice’s chief executive for a magistrate’s court)
 • flere af ovennævnte i fællesskab
 • den, der fører tilsyn med en frivillig gældsordning, som virksomheden har indgået
 • en virksomheds likvidator.

En panthaver, der har et eksigibelt generalpant, og virksomheden eller dens ledelse kan udpege en bobestyrer ved at indgive en erklæring herom til retten.

Igen

TopTop

Når bobestyreren er udpeget, skal denne på en række forskellige måder offentliggøre udpegningen, bl.a. ved bekendtgørelse heraf i det mest hensigtsmæssige dagblad og i London Gazette og ved at sende en meddelelse om udpegningen til virksomhedsregisteret (Registrar of Companies) og til alle kendte kreditorer.

En af en panthaver indsat bobestyrer

Der skal kunne søges tvangsfuldbyrdelse i det generalpant, som den, der udpeger bobestyreren, har i virksomhedens aktiver.

Betingelserne for udpegning af en bobestyrer er fastlagt i pantsættelsesdokumentet. Et pantsættelsesdokument er ethvert dokument, som giver kreditor sikkerhed i en virksomheds eller en enkeltpersons aktiver. Pantet kan være et specifikt pant, dvs. pant i nærmere angivne aktiver, eller, hvor der er tale om virksomheder, et generalpant som beskrevet i svaret på spørgsmål 1.

Når bobestyreren er udpeget, skal denne på en række forskellige måder offentliggøre udpegningen, bl.a. ved bekendtgørelse heraf i det mest hensigtsmæssige dagblad og i London Gazette og ved at sende en meddelelse om udpegningen til alle kendte kreditorer.

Likvidation

a)Tvangslikvidation

De situationer, i hvilke retten kan likvidere en virksomhed, er fastsat i Section 122 i insolvensloven af 1986. De fleste af de virksomheder, der likvideres, er ikke i stand til at betale deres gæld som defineret i Section 123 i nævnte lov.

En kopi af rettens afgørelse skal sendes til virksomhedsregisteret og afgørelsen om likvidation bekendtgøres i et hensigtsmæssigt dagblad og i London Gazette.

Hvis der som likvidator udpeges en insolvensadministrator (insolvency practitioner) til at varetage opgaverne for bobestyreren (Official Receiver), skal der til retten indgives en kopi af dokumentet om udpegningen. Når likvidatoren er udpeget, skal denne alt efter udpegningsproceduren på en række forskellige måder offentliggøre udpegningen, bl.a. ved bekendtgørelse heraf i det mest hensigtsmæssige dagblad og i London Gazette og ved at sende en meddelelse om udpegningen til virksomhedsregisteret og til alle kendte kreditorer.

Igen

TopTop

b)Frivillig likvidation

De situationer, i hvilke en virksomhed kan træde i frivillig likvidation, er fastlagt i Section 84 i insolvensloven af 1986.

c)Frivillig likvidation på foranledning af kreditorer

Ved frivillig likvidation på foranledning af kreditorer vil virksomheden ved en ekstraordinær beslutning fastslå, at den som følge af sine forpligtelser ikke kan fortsætte sin erhvervsvirksomhed, og at det vil være hensigtsmæssigt at likvidere virksomheden.

Senest 14 dage efter en sådan beslutning skal virksomheden bekendtgøre de nærmere oplysninger herom i London Gazette.

Virksomheden skal med henblik på udpegning af en likvidator indkalde til et kreditormøde, som skal afholdes senest 14 dage efter vedtagelsen af beslutningen.

Når likvidatoren er udpeget, skal han offentliggøre udpegningen ved bekendtgørelse heraf i det mest hensigtsmæssige dagblad og i London Gazette og ved at sende en meddelelse om udpegningen til virksomhedsregisteret.

d) Frivillig likvidation på foranledning af anpartshavere

Forskellen mellem frivillig likvidation på foranledning af kreditorer og på foranledning af anpartshavere er, at virksomheden skal være solvent ved frivillig likvidation på foranledning af anpartshavere.

Senest 14 dage efter en sådan beslutning skal virksomheden bekendtgøre de nærmere oplysninger herom i London Gazette.

Når likvidatoren er udpeget, skal han offentliggøre udpegningen ved bekendtgørelse heraf i det mest hensigtsmæssige dagblad og i London Gazette og ved at sende en meddelelse om udpegningen til virksomhedsregisteret og alle kendte kreditorer.

Procedurer ved personlig insolvens

Konkurs

Retten kan erklære en enkeltperson konkurs, hvis den pågældende person er ude af stand til at betale sin gæld.

Igen

TopTop

Meddelelse om konkursdekretet sendes til tinglysningskontoret (Chief Land Registrar) og bekendtgøres i et hensigtsmæssigt dagblad og i London Gazette.

Hvis der som befuldmægtiget bobestyrer udpeges en insolvensadministrator (insolvency practitioner) til at varetage opgaverne for bobestyreren (Official Receiver), skal der til retten indgives en kopi af dokumentet om udpegningen. Når den befuldmægtigede bobestyrer er udpeget, skal denne alt efter udpegningsproceduren på en række forskellige måder offentliggøre udpegningen, bl.a. ved bekendtgørelse heraf i det mest hensigtsmæssige dagblad og ved at sende en meddelelse om udpegningen til alle kendte kreditorer.

3. Hvilken rolle spiller de forskellige involverede parter i de enkelte procedurer?

Retten

Rettens rolle og funktion afhænger af den konkrete procedure.

En af retten beskikket bobestyrer

Dette er en domstolsbaseret procedure, hvor bobestyreren er en sagsbehandler ved retten, som kan modtage instrukser fra retten. Bobestyrerens handlinger kan prøves af retten, og kreditorerne kan anmode om rettens bistand, hvis de mener, at bobestyreren handler eller har til hensigt at handle på en måde, der uberettiget vil være til skade for kreditorernes interesser.

En af en panthaver indsat bobestyrer

Dette er ikke en domstolsbaseret procedure.

Likvidation

Tvangslikvidation

Dette er en domstolsbaseret procedure, hvor tvangslikvidation af en virksomhed besluttes ved en domstolsafgørelse. Likvidator kan anmode retten om instrukser.

Frivillig likvidation

Dette er ikke en domstolsbaseret procedure, men der kan over for retten fremsættes begæringer om udskiftning af likvidator eller om andre omtvistede forhold.

Igen

TopTop

Procedurer ved personlig insolvens

Konkurs

Dette er en domstolsbaseret procedure, hvor en enkeltperson erklæres konkurs ved et domstolsdekret. Den befuldmægtigede bobestyrer kan anmode retten om instrukser.

Insolvensadministratorer (insolvency practitioners)

For at kunne fungere som bobestyrer i en procedure vedrørende insolvens skal den pågældende person have autorisation som insolvensadministrator enten fra ministeriet eller fra et af de syv anerkendte faglige organer.

En bobestyrers beføjelser ved rettens eller en panthavers udpegning af en sådan, ved likvidation og ved konkurs er fastlagt i insolvensloven af 1986, og insolvensadministratorerne skal desuden handle i overensstemmelse med god praksis og etiske retningslinjer.

Bobestyrerens beføjelser er hovedsageligt fastlagt i de relevante pantsætningsdokumenter.

Kreditorer

Ved beskikkelse af bobestyrer og ved likvidation og konkurs skal der tages hensyn til alle kreditorernes interesser. Når en panthaver indsætter en bobestyrer, er det hovedsageligt dennes opgave at varetage interesserne for den panthaver, der har indsat ham.

Virksomhedsledelsen

Ved alle former for insolvensprocedurer har virksomhedsledelsen en lovfæstet pligt til at samarbejde med og meddele oplysninger til den relevante ansvarlige, og ved tvangslikvidation gælder det samme i forholdet til bobestyreren.

Konkurser

Den konkursramte har en lovfæstet pligt til at samarbejde med og give oplysninger til bobestyreren og den befuldmægtigede bobestyrer.

Appelmuligheder

Appelmulighederne i sager om insolvens er fastlagt i Rule 7.47 – 7.50 i insolvensreglerne (Insolvency Rules) af 1986. Selv om Rule 7.47 henviser til likvidation, fremgår det af retspraksis, at regelen også gælder, når der er udpeget en bobestyrer.

Igen

TopTop

4. Hvilke retsvirkninger har indledningen af de forskellige procedurer?

Aktiverne er alt, hvad der tilhører virksomheden eller skyldneren, og som kan benyttes til at indfri dennes gældsforpligtelser.

Insolvente virksomheder

Virksomheden bevarer ejendomsretten til aktiverne, efter at der er indledt en insolvensprocedure.

Insolvente enkeltpersoner

Ejendomsretten til den konkursramtes aktiver overdrages automatisk til den befuldmægtigede bobestyrer.

Fordringer

En kreditor kan have følgende kategorier af fordringer:

 • pantesikrede, enten ved specifikt pant eller (i virksomheder) ved generalpant
 • prioritetssikrede; fra den 15. september 2003 er der her hovedsageligt tale om ansattes krav på løn, og
 • usikrede.

Moratorium m.v.

Når der for en virksomhed udpeges en bobestyrer, eller virksomheden anmoder om udpegning af en sådan, indtræder der et moratorium, som bl.a. bevirker, at kreditorerne ikke kan tage retlige skridt over for virksomheden.

Når der træffes afgørelse om likvidation af en virksomhed, kan der ikke over for virksomheden eller dens aktiver indledes eller videreføres retlige skridt uden rettens samtykke.

Når der er indgivet konkursbegæring eller udstedt konkursdekret, kan retten standse enhver form for retsforfølgning af den pågældende enkeltperson.

Artikel 21 og 22 i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000

Der er ikke i England og Wales vedtaget specifikke bestemmelser i forbindelse med disse artikler. Hvis en likvidator fremsætter sådanne krav, er det imidlertid de almindelige procedurer i insolvensloven af 1986 og insolvensreglerne, der skal følges.

Igen

TopTop

5. Hvilke særlige regler gælder der for bestemte kategorier af fordringer?

Tinglige rettigheder

Panthavere, der har et specifikt pant i en virksomheds eller en enkeltpersons aktiver, har en fortrinsret frem for andre kreditorer til det provenu, der opnås på grundlag af sådanne aktiver.

Modregning

Insolvensbestemmelserne omhandler også modregning i tilfælde, hvor der mellem tredjemand og den pågældende virksomhed eller enkeltperson findes gensidige fordringer, som er opstået inden udpegningen af bobestyreren eller inden likvidationen eller konkursen.

Ejendomsforbehold

Kreditorer, der i henhold til en købekontrakt har leveret varer med ejendomsforbehold, har i visse tilfælde ret til at få varerne udleveret af bobestyreren.

Arbejdsaftaler

De retsvirkninger, som en insolvensprocedure har for de ansatte, afhænger af procedurens art. F.eks. har en beskikket eller indsat bobestyrer 14 dage til at afgøre, om de ansatte eller nogle af disse fortsat skal beskæftiges. Ved tvangslikvidation træffes der derimod automatisk afgørelse om de ansattes ansættelseskontrakter ved rettens dekret.

Lønkrav er prioritetssikrede og indfries, inden der udloddes beløb til panthavere med generalpant og almindelige kreditorer uden sikkerhed.

Kreditorrækkefølgen

Generelt betales kreditorerne i nedenstående rækkefølge:

 • kreditorer, der har pant i bestemte aktiver
 • prioritetssikrede kreditorer; fra den 15. september 2003 er der her hovedsageligt tale om ansattes krav på løn
 • kreditorer, der har generalpant
 • kreditorer uden sikkerhed for deres fordringer.

6. Hvilke regler gælder der for handlinger, der skader kreditorerne?

Der findes en række bestemmelser om bobestyrelse, likvidation og konkurs, som giver bobestyreren mulighed for ved rettens hjælp at kræve penge tilbagebetalt til fordel for kreditorerne. De væsentligste af disse bestemmelser vedrører:

Igen

TopTop

Transaktioner under den reelle værdi

Bobestyrelse og likvidation

Hvis bobestyreren har bevis for, at nogle af virksomhedens aktiver er blevet afhændet uden modydelse eller til en pris, der ligger væsentligt under deres værdi, kan han anmode retten om omstødelse, så retstilstanden inden den pågældende transaktion genskabes.

For at kunne omfattes af denne bestemmelse skal transaktionen have fundet sted inden for de seneste to år inden fristdagen, dvs. datoen for likvidationens påbegyndelse eller den dato, på hvilken der til retten blev indgivet begæring eller meddelelse om udpegning af bobestyrer, eller, hvis dette ikke er sket, den dato, hvor der blev beskikket en bobestyrer.

Transaktioner i perioden mellem indgivelsen af de pågældende dokumenter til retten og den dato, hvor der beskikkes en bobestyrer, eller virksomheden træder i likvidation, vil også være omfattet.

Konkurs

Hvis bobestyreren har bevis for, at nogle af virksomhedens aktiver er blevet afhændet uden modydelse eller til en pris, der ligger væsentligt under deres værdi, eller i forbindelse med ægteskab, kan han anmode retten om omstødelse, så retstilstanden inden den pågældende transaktion genskabes.

For at kunne omfattes af denne bestemmelse skal transaktionen have fundet sted inden for de seneste fem år inden datoen for den konkursbegæring, der har dannet grundlag for konkursdekretet.

Begunstigelse

Bobestyrelse og likvidation

Hvis bobestyreren har bevis for, at en tredjemand, en kreditor eller en kautionist ved en transaktion er blevet stillet gunstigere, end hvis transaktionen ikke havde fundet sted, kan han anmode retten om omstødelse, så retstilstanden inden den pågældende begunstigelse genskabes.

Igen

TopTop

For at kunne omfattes af denne bestemmelse skal begunstigelsen, hvis der er tale om en nærtstående, have fundet sted inden for de seneste to år inden fristdagen, dvs. datoen for likvidationens påbegyndelse eller den dato, på hvilken der til retten blev indgivet begæring eller meddelelse om udpegning af bobestyrer, eller, hvis dette ikke er sket, den dato, hvor der blev beskikket en bobestyrer. I alle andre tilfælde er den pågældende periode på seks måneder.

Transaktioner i perioden mellem indgivelsen af de pågældende dokumenter til retten og den dato, hvor der beskikkes en bobestyrer, eller virksomheden træder i likvidation, vil også være omfattet.

Konkurs

Hvis den befuldmægtigede bobestyrer har bevis for, at en tredjemand, en kreditor eller en kautionist ved en transaktion er blevet stillet gunstigere, end hvis transaktionen ikke havde fundet sted, kan han anmode retten om omstødelse, så retstilstanden inden den pågældende begunstigelse genskabes.

For at kunne omfattes af denne bestemmelse skal begunstigelsen, hvis der er tale om en nærtstående, have fundet sted inden for de seneste to år inden datoen for den konkursbegæring, der har dannet grundlag for konkursdekretet. I alle andre tilfælde er den pågældende periode på seks måneder.

7. Hvilke betingelser gælder der for anmeldelse og anerkendelse af fordringer?

Alle bestyrere af insolvente boer er forpligtede til at give oplysninger til kreditorer uden sikkerhed; oplysningspligtens nærmere omfang er fastlagt i insolvensloven af 1986 og insolvensreglerne af 1986.

Når en panthaver indsætter en bobestyrer (administrative receivership), finder der ingen udlodning sted til kreditorer uden sikkerhed, og der findes derfor heller ingen bestemmelser om beviserne for deres fordringer.

Igen

TopTop

Ved alle andre insolvensprocedurer, hvad enten de vedrører virksomheder eller enkeltpersoner, gælder der stort set tilsvarende regler for anmeldelse af fordringer til bobestyreren; de pågældende bestemmelser er fastsat i insolvensreglerne af 1986. Disse regler indeholder også bestemmelser om bobestyrerens anerkendelse af sådanne fordringer.

Inden for de prioritetssikrede og usikrede kreditorgrupper stilles alle kreditorer inden for den enkelte gruppe lige, og de deler således de disponible aktiver i forhold til de beløb, de har fordringer på.

Hvis en virksomhed har flere panthavere med generalpant, betales disse efter prioritetsrækkefølgen, som enten følger af tidspunkterne for pantsætningen eller af en aftale om panthavernes prioritering.

8. Hvilke regler gælder der for omstruktureringsforanstaltninger?

Virksomheder

Bæredygtige virksomheder, der kommer i økonomiske vanskeligheder, kan forsøge at redde sig ved udpegning af en bobestyrer eller ved en frivillig gældsordning med kreditorerne (Company Voluntary Arrangement – ”CVA”). Redning af virksomheder, hvor der er udpeget en bobestyrer, opnås ofte ved en CVA. For at en CVA kan få gyldighed, skal mindst 75 % af kreditorerne godkende de forslag, som virksomhedsledelsen eller, hvis der er udpeget en bobestyrer, bobestyreren fremsætter. Når ordningen først er godkendt, er den bindende for alle kreditorer, der har modtaget meddelelse om forslagene.

Bestemmelserne vedrørende CVA’er og bobestyrere er fastlagt i del I og II i insolvensloven af 1986, henholdsvis del 1 og 2 i insolvensreglerne af 1986.

Enkeltpersoner

Enkeltpersoner, der er i økonomiske vanskeligheder, kan undgå konkurs ved at indgå en individuel frivillig gældsordning med kreditorerne (Individual Voluntary Arrangement – ”IVA”). For at en IVA kan få gyldighed, skal mindst 75 % af kreditorerne godkende de forslag, som skyldneren fremsætter. Når ordningen først er godkendt, er den bindende for alle kreditorer, der har modtaget meddelelse om forslagene.

Igen

TopTop

Bestemmelserne om IVA’er er fastsat i del VIII i insolvensloven af 1986 og del 5 i insolvensreglerne af 1986.

9. Hvilke regler gælder der for likvidation?

Bestemmelserne om likvidationsprocedurerne er fastsat i del IV i insolvensloven af 1986 og del 4 i insolvensreglerne af 1986. Den bestemmelse, der bemyndiger en likvidator til at realisere virksomhedens aktiver, er fastsat i Schedule 4, punkt 6, i insolvensloven af 1986. Bestemmelserne om aktivernes udlodning til kreditorerne er fastsat i del 4, kapitel 14, og del 11 i insolvensreglerne af 1986.

10. Hvilke betingelser gælder der for afslutning af proceduren?

Bestemmelserne om procedurens afslutning ved beskikkelse af en bobestyrer og ved likvidation eller konkurs er fastsat i insolvensloven af 1986 og insolvensreglerne af 1986.

Betingelserne vedrørende afslutningen af den procedure, hvor en panthaver indsætter en bobestyrer, vil være fastlagt i pantsætningsdokumenterne.

Fallittens følger

Ved Enterprise Act (lov om erhvervsvirksomhed) af 2002 forsøges det at lempe følgerne af en fallit og at tilskynde til redningsforanstaltninger.

Staten erkender, at en finansiel fiasko ikke automatisk kan bebrejdes skyldneren. Formålet med loven er at sikre, at enhver konkurs behandles under hensyntagen til de konkrete omstændigheder, så der ikke længere foretages samme behandling af alle. Konkursperioden er blevet afkortet fra typisk tre år til højst et år. Til gengæld er der indført en ny ordning med konkursrestriktioner (Bankruptcy Restrictions Orders), som medfører, at enkeltpersoner, der har handlet kulpøst eller hensynsløst, vil blive pålagt konkursrestriktioner i en periode på mellem to og femten år. Disse bestemmelser er trådt i kraft den 1. april 2004.

Igen

TopTop

For virksomheder er der ved Enterprise Act foretaget ændringer vedrørende proceduren med beskikkelse af en bobestyrer, så den er blevet hurtigere og mere retfærdig og i højere grad tager sigte på redning af virksomhederne. Målet er at tilskynde de mere bæredygtige virksomheder, der kommer ud i økonomiske problemer, til at søge hjælp på et tidligere tidspunkt, hvor der er bedre muligheder for redning i stedet for likvidation. Disse bestemmelser trådte i kraft den 15. september 2003.

Sanktioner

Der findes civilretlige og strafferetlige sanktioner, som kan pålægges virksomhedsledere, der misbruger fordelen ved en begrænset hæftelse.

Civilretlige sanktioner

Hvis der for en virksomhed udpeges en bobestyrer, eller hvis virksomheden træder i likvidation, og en af virksomhedens ledere har handlet på en måde, der viser, at han er uegnet til at være virksomhedsleder, kan vedkommende fratages retten til at varetage en sådan stilling eller til at deltage i ledelsen af en virksomhed for en periode på mellem to og femten år.

Ved likvidation kan en virksomhedsleder også af retten dømmes til at bidrage til virksomhedens aktiver, hvis retten finder det godtgjort, at vedkommende har været skyld i, at virksomheden fortsatte sin erhvervsvirksomhed til skade for kreditorerne, selv om det stod klart, at virksomheden var insolvent.

Strafferetlige sanktioner

I insolvensloven af 1986 er der for virksomheder i likvidation opregnet en række specifikke situationer, hvor der kan foretages strafforfølgning af en virksomhedsleder. Desuden er det muligt at strafforfølge virksomhedsledere for overtrædelser af selskabsretten og for alle andre strafbare forhold, som der kan føres bevis for, f.eks. overtrædelser af Theft Act (lov om bedrageri).

Yderligere oplysninger

« Konkurs - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 19-06-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige