Evropská komise > ESS > Úpadek > Anglie a Wales

Poslední aktualizace: 06-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Anglie a Wales

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou různé typy a cíle úpadkových řízení? 1.
2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého typu úpadkového řízení? 2.
3. Jaká je role různých účastníků každého typu řízení? 3.
4. Jaké jsou účinky zahájení řízení? 4.
5. Jaká jsou zvláštní pravidla související s určitými kategoriemi pohledávek? 5.
6. Jaká jsou pravidla související s úkony poškozujícími věřitele? 6.
7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení pohledávek a jejich přijetí? 7.
8. Jaká jsou pravidla související s reorganizačními řízeními? 8.
9. Jaká jsou pravidla související s likvidačními řízeními? 9.
10. Jaké jsou podmínky pro skončení řízení? 10.

 

1. Jaké jsou různé typy a cíle úpadkových řízení?

Platební neschopnost je definována buď jako nedostatek majetku pro splacení všech dluhů, nebo jako neschopnost zaplatit dluhy, když jsou splatné.

Řízení „před úpadkovým řízením“

Společnosti a jednotlivci se mohou se svými věřiteli dohodnout na formálních ujednáních, kdy věřitelé přijmou nižší než plnou dlužnou částku, tato ujednání jsou závazná pro všechny věřitele, kteří o nich mají oznámení.

Společnosti a jednotlivci se mohou se svými věřiteli dohodnout na neformálních ujednáních, kdy věřitelé přijmou nižší než plnou dlužnou částku, tato ujednání nejsou závazná.

Postupy platební neschopnosti právnických osob
Správa

V zásadě je vytvořena jako postup pro záchranu společnosti nebo zajištění lepšího výsledku pro věřitele, než by bylo možné dosáhnout při likvidaci. Správce musí jednat v zájmu věřitelů jako celku.

Konkurzní správcovství

Odborník na platební neschopnost jmenovaný držitelem zástavy na základě pohyblivého zatížení majetku, které pokrývá celý nebo podstatnou část majetku společnosti. Pohyblivé zatížení je zatížení, které držiteli zatížení neposkytuje žádné okamžité věcné právo na majetek, na které se zatížení vztahuje. Společnost může volně nakládat se zatíženým majetkem, dokud se zatížení neprojeví. Úkolem konkurzního správce je zpeněžit majetek v zastoupení držitele zatížení a konkurzní správce je primárně zodpovědný pouze držiteli pohyblivého zatížení, který ho jmenoval.

back

NahoruNahoru

Likvidace

Ta zahrnuje zpeněžení a rozdělení majetku společnosti a obvykle ukončení podnikání. Existují tři typy likvidace:

 • Nucená – kde soud vydá příkaz k likvidaci, obvykle na žádost věřitele;
 • Věřitelská dobrovolná – kdy je společnost v platební neschopnosti a rozhodne se provést vlastní likvidaci a
 • Společnická dobrovolná – kdy společnost má platební schopnost a rozhodne se provést vlastní likvidaci.
Postupy platební neschopnosti fyzických osob
Úpadek

Ten zahrnuje zpeněžení a rozdělení majetku jednotlivce a obvykle ukončení každého podnikání. Soud prohlásí úpadek osoby na základě žádosti věřitele nebo samotného jednotlivce.

2. Jaké jsou podmínky pro zahájení každého typu úpadkového řízení?

Postupy platební neschopnosti právnických osob
Správa

Společnost musí být nebo se pravděpodobně stát neschopnou platit své dluhy, jak vymezuje paragraf 123 Zákona o platební neschopnosti z roku 1986. V případě držitele kvalifikujícího pohyblivého zatížení je jedinou podmínkou, že zatížení musí být vynutitelné.

Následující osoby mohou požádat soud o příkaz k uvalení správy:

 • Společnost;
 • Ředitelé;
 • Jeden nebo více věřitelů společnosti;
 • Soudní ředitel nižšího soudu;
 • Kombinace výše uvedených osob;
 • Osoba dohlížející na dobrovolné ujednání společnosti a
 • Likvidátor společnosti.

Držitel kvalifikujícího pohyblivého zatížení a společnost nebo její ředitelé mohou jmenovat správce podáním oznámení u soudu.

back

NahoruNahoru

Jakmile byl správce jmenován, musí jmenování oznámit řadou způsobů včetně zveřejnění inzerátu v nejvhodnějších novinách a v London Gazette a zasláním oznámení o jmenování úředníkovi obchodního rejstříku a všem známým věřitelům.

Konkurzní správcovství

Pohyblivé zatížení, které má jmenující osoba na majetek společnosti, musí být vynutitelné.

Podmínky jmenování konkurzního správce jsou řízeny zástavní dokumentací. Zástavní dokument je jakýkoli dokument, který poskytuje věřiteli zástavu za majetek společnosti nebo jednotlivce. Zástava může být pevná, t.j. za stanovený majetek, nebo v případě společnosti pohyblivá, jak je popsáno v odpovědi na otázku 1.

Jakmile byl konkurzní správce jmenován, musí jmenování oznámit řadou způsobů včetně zveřejnění inzerátu v nejvhodnějších novinách a v London Gazette a zasláním oznámení o jmenování všem známým věřitelům.

Likvidace
 • Nucená

Okolnosti, za kterých může soud poslat společnost do likvidace, jsou stanoveny v paragrafu 122 Zákona o platební neschopnosti z roku 1986, většina společností, které jsou poslány do likvidace, není schopna platit své dluhy, jak je vymezeno v paragrafu 123 zákona.

Kopie soudního příkazu musí být zaslána úředníkovi obchodního rejstříku a vydání příkazu je zveřejněno ve vhodných novinách a v London Gazette.

Když je jmenován odborník na platební neschopnost jako likvidátor místo úředního konkurzního správce, musí být kopie potvrzení o jmenování podána k soudu. Jakmile byl likvidátor jmenován, musí jmenování oznámit řadou způsobů v závislosti na metodě jmenování včetně zveřejnění inzerátu v nejvhodnějších novinách a v London Gazette a zaslání oznámení o jmenování úředníkovi obchodního rejstříku a všem známým věřitelům.

back

NahoruNahoru

 • Dobrovolná

Okolnosti, za kterých může společnost jít do dobrovolné likvidace, jsou stanoveny v paragrafu 84 Zákona o platební neschopnosti z roku 1986.

 • Věřitelská

U věřitelské dobrovolné likvidace se společnost rozhodne na základě mimořádného usnesení, že nemůže pokračovat v podnikání kvůli svým závazkům a že je vhodné provést likvidaci.

Do 14 dnů od usnesení musí společnost zveřejnit podrobnosti inzerátem v London Gazette.

Společnost musí svolat schůzi věřitelů, která se bude konat do 14 dnů od data usnesení a kde se zváží jmenování likvidátora.

Jakmile byl likvidátor jmenován, musí jmenování oznámit zveřejněním inzerátu v nejvhodnějších novinách a v London Gazette a zasláním oznámení o jmenování úředníkovi obchodního rejstříku.

 • Společnická

Rozdíl mezi věřitelskou a společnickou dobrovolnou likvidací je v tom, že u společnické dobrovolné likvidace musí být zachována platební schopnost společnosti.

Do 14 dnů od usnesení musí společnost zveřejnit podrobnosti inzerátem v London Gazette.

Jakmile byl likvidátor jmenován, musí jmenování oznámit zveřejněním inzerátu v nejvhodnějších novinách a v London Gazette a zasláním oznámení o jmenování úředníkovi obchodního rejstříku a všem známým věřitelům.

Postupy platební neschopnosti fyzických osob
Úpadek

Soud může prohlásit úpadek jednotlivce, jestliže tato osoba není schopna platit své dluhy.

Oznámení o příkazu prohlášení úpadku je zasláno vedoucímu pozemkového rejstříku a zveřejněno inzerátem ve vhodných novinách a v London Gazette.

back

NahoruNahoru

Když je místo úředního konkurzního správce jmenován jako správce majetku odborník na platební neschopnost, musí být kopie potvrzení o jmenování podána k soudu. Jakmile byl jmenován správce majetku, musí jmenování oznámit řadou způsobů v závislosti na metodě jmenování včetně zveřejnění inzerátu v nejvhodnějších novinách a zasláním oznámení o jmenování všem známým věřitelům.

3. Jaká je role různých účastníků každého typu řízení?

Soud

Role a funkce soudu závisí na typu řízení:

Správa

To je soudní postup, kde správce je pracovníkem soudu a plní jeho pokyny. Soud může zkoumat úkony správce a věřitelé se mohou obrátit na soud, pokud mají za to, že správce jedná nebo má v úmyslu jednat tak, že to nepřiměřeně poškozuje zájmy věřitelů.

Konkurzní správcovství

To není soudní postup.

Likvidace
Nucená

To je soudní postup, kdy je společnost poslána do nucené likvidace soudním příkazem. Likvidátor může soud požádat o pokyny.

Dobrovolná

To není soudní postup, ale lze se obrátit na soud, aby vyměnil likvidátora nebo v případě existence sporných věcí.

Postupy platební neschopnosti fyzických osob
Úpadek

To je soudní postup, kdy je prohlášen úpadek jednotlivce soudním příkazem. Správce majetku může soud požádat o pokyny.

Odborníci na platební neschopnost

Aby bylo možné jednat jako úřední osoba v jakémkoli úpadkovém řízení, musí být jednotlivec odborníkem na platební neschopnost schválený státním tajemníkem nebo jednou ze sedmi uznávaných profesních organizací.

back

NahoruNahoru

Pravomoci úřední osoby při správě, likvidaci a úpadku jsou stanoveny v Zákoně o platební neschopnosti z roku 1986, kromě toho musí odborníci na platební neschopnost jednat ve shodě s osvědčenými postupy a etickými zásadami.

Pravomoci konkurzního správce jsou primárně uvedeny v příslušné zástavní dokumentaci.

Věřitelé

Při správě, likvidaci a úpadku musí být brány v úvahu zájmy všech věřitelů. U konkurzního správcovství je hlavní povinností úřední osoby jednat v zájmu jmenujícího držitele zatížení.

Ředitelé

U všech forem úpadkového řízení mají ředitelé zákonnou povinnost spolupracovat a poskytovat informace příslušné úřední osobě a u nucených likvidací úřednímu konkurznímu správci.

Úpadci

Úpadce má zákonnou povinnost spolupracovat a poskytovat informace úřednímu konkurznímu správci a správci majetku.

Odvolání

Odvolání v úpadkovém řízení jsou stanovena v pravidlech 7.47 až 7.50 Pravidel platební neschopnosti z roku 1986. Ačkoli se pravidlo 7.47 týká likvidace, soudy rozhodly, že se toto pravidlo vztahuje i na správu.�Â�

4. Jaké jsou účinky zahájení řízení?

Majetek je vše, co patří společnosti nebo dlužníkovi, který lze využít k zaplacení dluhů.

Platební neschopnost právnických osob

Majetek zůstává ve vlastnictví společnosti po zahájení úpadkového řízení.

Platební neschopnost fyzických osob

Vlastnictví majetku úpadce je automaticky přeneseno na správce majetku.

Pohledávky

Kategorie pohledávek věřitele jsou tyto:

back

NahoruNahoru

 • Zajištěné buď pevným nebo pohyblivým zatížením ( u společností);
 • Přednostní, od 15. září 2003 jsou to hlavně peníze dlužné zaměstnancům a
 • Nezajištěné.
Zmrazení atd.

Jakmile společnost zahájí nebo navrhne zahájení správy, začne platit zmrazení, které kromě jiných účinků brání věřitelům, aby podali žalobu na společnost.

Jakmile je na společnost vydán příkaz k likvidaci, nelze zahájit nebo pokračovat v žádné žalobě nebo řízení namířeným proti společnosti nebo jejímu majetku, pokud to soud nedovolí.

Jakmile byl vydán příkaz prohlášení úpadku nebo byla předložena žádost o tento příkaz, může soud zastavit jakoukoli žalobu na tohoto jednotlivce.

Články 21 a 22 Council Regulation (EC) No 1346/2000

V Anglii a Walesu nebyly přijaty žádné právní předpisy počítající s těmito články. Když však o to likvidátor požádá, mělo by se postupovat podle obvyklých postupů podle Zákona o platební neschopnosti z roku 1986 a Pravidel při platební neschopnosti.

5. Jaká jsou zvláštní pravidla související s určitými kategoriemi pohledávek?

Věcná práva

Držitelé pevné zástavy na majetek společnosti nebo jednotlivce mají právo na jakýkoli výnos z tohoto majetku před jinými věřiteli.

Započtení

Právní předpisy o platební neschopnosti upravují započtení, když existují vzájemné obchodní operace mezi třetími stranami a společností nebo jednotlivcem před správou, likvidací nebo úpadkem.

back

NahoruNahoru

Výhrada vlastnictví

Věřitelé, kteří dodali zboží podle smlouvy s doložkou výhrady vlastnictví, mají za určitých okolností právo získat zpět své zboží od úřední osoby v úpadkovém řízení.

Pracovní smlouvy

Účinek úpadkového řízení na zaměstnance závisí na typu řízení. Například u správy a konkurzního správcovství má úřední osoba 14 dnů na rozhodnutí, zda si ponechá všechny nebo nějaké zaměstnance. Oproti tomu u nucené likvidace jsou pracovní smlouvy zaměstnanců automaticky rozhodnuty, když soud vydává příkaz.

Dluhy zaměstnancům jsou přednostní a vyplácí se před dluhy držitelů pohyblivého zatížení a normálních nezajištěných věřitelů.

Přednost věřitelů

Obecně jsou věřitelé vypláceni podle této priority:

 • Držitelé pevného zatížení;
 • Přednostní věřitelé, od 15. září 2003 se to hlavně týká peněz dlužných zaměstnancům;
 • Držitelé pohyblivého zatížení a
 • Nezajištění věřitelé.

6. Jaká jsou pravidla související s úkony poškozujícími věřitele?

Existuje řada ustanovení, která se vztahují na správy, likvidace a úpadky, podle kterých úřední osoba může požádat soud, aby mohla vymoci zpět peníze ve prospěch věřitelů. Hlavní ustanovení jsou:

Podhodnocené operace
Správy a likvidace

Jestliže má úřední osoba důkazy, že jakýkoli majetek společnosti byl převeden bezúplatně nebo za cenu, která byla významně nižší než jeho hodnota, lze požádat soud o příkaz k obnovení stavu, který by existoval, kdyby k této operaci nedošlo.

back

NahoruNahoru

Aby se toto ustanovení mohlo uplatnit, operace musela proběhnout do dvou let od příslušného data, kterým je zahájení likvidace nebo datum podání žádosti k soudu o vyhlášení správy či oznámení o úmyslu jmenovat správce, nebo jestliže nebylo podáno žádné oznámení o úmyslu jmenovat správce, datum, kdy byla zahájena správa společnosti.

Tomuto ustanovení podléhají také operace, které se uskuteční v období mezi podáním dokumentů a zahájením správy nebo likvidace společnosti.

Úpadky

Jestliže má úřední osoba důkazy, že jakýkoli majetek společnosti byl převeden za následujících okolností: bezúplatně, za cenu, která byla významně nižší než jeho hodnota nebo za protiplnění sňatkem, lze požádat soud o příkaz k obnovení stavu, který by existoval, kdyby k této operaci nedošlo.

Aby se toto ustanovení mohlo uplatnit, operace musela proběhnout do pěti let od data návrhu, na základě kterého byl vydán příkaz prohlášení úpadku.

Přednosti
Správy a likvidace

Jestliže má úřední osoba důkazy, že třetí osoba, věřitel nebo ručitel za dluh získal lepší postavení, než jaké by měl, kdyby k této operaci nedošlo, lze požádat soud o příkaz k obnovení postavení, které by existovalo, kdyby společnost neposkytla takovou přednost.

Aby se toto ustanovení mohlo uplatnit, musela být přednost poskytnuta v případě napojené osoby do dvou let od příslušného data, kterým je zahájení likvidace nebo datum podání žádosti k soudu o vyhlášení správy či oznámení o úmyslu jmenovat správce nebo, jestliže nebyla podáno žádné oznámení o úmyslu jmenovat správce, datum, kdy byla zahájena správa společnosti. V každém jiném případě je příslušným obdobím šest měsíců.

back

NahoruNahoru

Tomuto ustanovení podléhají také operace, které se uskuteční v období mezi podáním dokumentů a zahájením správy nebo likvidace společnosti.

Úpadky

Jestliže má správce majetku důkazy, že třetí osoba, věřitel nebo ručitel za dluh získal lepší postavení, než jaké by měl, kdyby k této operaci nedošlo, lze požádat soud o příkaz k obnovení postavení, které by existovalo, kdyby jednotlivec neposkytl takovou přednost.

Aby se toto ustanovení mohlo uplatnit, musela být přednost poskytnuta v případě přidružené osoby do dvou let od data návrhu, na základě kterého byl vydán příkaz prohlášení úpadku. V každém jiném případě je příslušným obdobím šest měsíců.

7. Jaké jsou podmínky pro přihlášení pohledávek a jejich přijetí?

Všechny úřední osoby v úpadkovém řízení musí poskytnout informace nezajištěným věřitelům, podrobnosti o jejich oznamovacích povinnostech jsou stanoveny v Zákoně o platební neschopnosti z roku 1986 a Pravidlech při platební neschopnosti z roku 1986.

U konkurzní správy nedochází k žádnému rozdělení ve prospěch nezajištěných věřitelů a v souladu s tím neexistují pravidla pro prokazování jejich pohledávek.

U všech ostatních úpadkových řízení právnických i fyzických osob existují v podstatě podobná pravidla pro přihlašování pohledávek u úřední osoby, příslušná ustanovení jsou uvedena v Pravidlech při platební neschopnosti z roku 1986. Pravidla také obsahují ustanovení týkající se toho, jak úřední osoba přijímá tyto nároky.

back

NahoruNahoru

V rámci tříd přednostních a nezajištěných věřitelů mají všichni věřitelé ve své třídě stejné pořadí a dělí se o dostupný majetek poměrně k částce, která je jim dlužná.

Jestliže má společnost více než jednoho věřitele zajištěného pohyblivým zatížením, jsou tito věřitelé vypláceni podle pořadí priority, které je buď určeno podle data vytvoření zatížení nebo podle pořadí stanoveného dohodou o přednosti.

8. Jaká jsou pravidla související s reorganizačními řízeními?

Společnosti

Životaschopné společnosti, které se dostanou do finančních obtíží, mohou usilovat o záchranu prostřednictvím správy nebo dobrovolného ujednání společnosti („DUS”). Mnoho společností, které přežijí správu, je zachráněno prostřednictvím DUS. Aby bylo možné uzavřít DUS, musí nejméně 75% věřitelů schválit návrhy předložené řediteli nebo správcem, pokud je společnost ve správě. Jakmile bylo ujednání schváleno, je závazné pro všechny věřitele, kteří obdrželi oznámení návrhů.

Ustanovení týkající se DUS a správy jsou uvedena v části I a II Zákona o platební neschopnosti z roku 1986, respektive části 1 a 2 Pravidel při platební neschopnosti z roku 1986.

Jednotlivci

Jednotlivci, kteří se dostanou do finančních obtíží, se mohou vyhnout úpadku tak, že uzavřou dobrovolné ujednání jednotlivce („DUJ”). Aby bylo možné uzavřít DUJ, musí nejméně 75% věřitelů schválit návrhy předložené dlužníkem. Jakmile bylo ujednání schváleno, je závazné pro všechny věřitele, kteří obdrželi oznámení návrhů.

back

NahoruNahoru

Ustanovení týkající se DUJ jsou uvedena v části VIII Zákona o platební neschopnosti z roku 1986 a části 5 Pravidel při platební neschopnosti z roku 1986.

9. Jaká jsou pravidla související s likvidačními řízeními?

Ustanovení týkající se likvidačních řízení jsou uvedena v části IV Zákona o platební neschopnosti z roku 1986 a části 4 Pravidel při platební neschopnosti z roku 1986. Ustanovení, které uděluje likvidátorovi pravomoc prodat majetek společnosti, je uvedeno v odstavci 6 přílohy 4 k Zákonu o platební neschopnosti z roku 1986. Ustanovení týkající se rozdělení věřitelům jsou uvedena v kapitole 14 části 4 a části 11 Pravidel při platební neschopnosti z roku 1986.

10. Jaké jsou podmínky pro skončení řízení?

Ustanovení týkající se ukončení správ, likvidací a úpadků jsou uvedena v Zákonu o platební neschopnosti z roku 1986 a Pravidlech při platební neschopnosti z roku 1986.

Podmínky týkající se ukončení konkurzního správcovství budou řízeny zástavní dokumentací.
Znamení selhání

Zákon o podnicích z roku 2002 usiluje o omezení znamení selhání a podporuje záchranu.

Vláda uznává, že finanční selhání není automaticky způsobeno zaviněním dlužníka. Cílem zákona je zajistit, že každý úpadce je posuzován individuálně a že se zamezí používání jednotného přístupu pro každý případ. Období úpadku bylo zkráceno z obvykle tří let na nejvíce jeden rok. Pro vyrovnání tohoto opatření byl zaveden nový režim příkazů omezení v důsledku úpadku, kdy ti jednotlivci, kteří nesou vinu nebo jsou nedbalí, budou podléhat omezením v důsledku úpadku po dobu od dvou do patnácti let. Tato ustanovení vstoupí v platnost dne 1. dubna 2004.

U společností zákon o podnicích zavedl změny postupu správy tak, aby byla rychlejší, spravedlivější a zaměřená na záchranu. Cílem je podpořit životaschopné společnosti, které se dostanou do finančních obtíží, aby usilovali pomoc již dříve, kdy existuje vyšší pravděpodobnost, že budou zachráněny spíše než že půjdou do likvidace. Tato ustanovení vstoupila v platnost dne 15. září 2003.

Postihy

Existují občanské a trestní postihy, které lze uložit ředitelům, kteří zneužívají výsadu omezeného ručení.

Občanské

Když společnost vstoupí do správy nebo konkurzního správcovství nebo jde do likvidace a ředitel jednal způsobem, který není pro ředitele vhodný, pak může být prohlášen nezpůsobilým pro práci ředitele nebo ve vedení společnosti na dva až patnáct let.

U likvidací může také soud řediteli přikázat, aby přispěl k majetku společnosti, pokud je soud přesvědčen, že ředitel způsobil pokračování obchodování společnosti ke škodě věřitelů poté, co věděl, že je společnost v platební neschopnosti.

Trestní

Existuje řada konkrétních trestných činů vyjmenovaných v Zákoně o platební neschopnosti z roku 1986 pro společnosti v likvidaci, za které lze ředitele stíhat. Kromě toho je možné stíhat ředitele společnosti za trestné činy a v jakékoli jiné trestní věci, která může být prokázána, například za trestné činy podle zákona o krádeži.

Bližší informace

 • The Insolvency Service Website English

« Úpadek - Obecné informace | Spojené království - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království