Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αυτόματη διαδικασία > Ιταλία