Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αυτόματη διαδικασία > Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 03-04-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αυτόματη διαδικασία - Ελλάδα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα (π.χ. προβλέπεται στο κράτος μέλος σας διαδικασία που να επιτρέπει την αυτόματη εξέταση προσφυγών που να μπορεί να κινηθεί μέσω Διαδικτύου); 1.
2. Εάν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω Διαδικτύου; 2.
3. H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Εάν ναι, ποιες ώρες; 3.
4. Πρέπει οι λεπτομέρειες της προσφυγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου; 4.
5. Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται τα στοιχεία; 5.
6. Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου; 6.
7. Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Εάν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών; 7.
8. Είναι δυνατή η ανάκληση προσφυγής που έχει ασκηθεί μέσω Διαδικτύου; 8.
9. Εάν ο προσφεύγων κινήσει διαδικασία μέσω Διαδικτύου είναι δυνατόν ο εναγόμενος να απαντήσει μέσω Διαδικτύου; Εάν ναι, είναι η χρήση του Διαδικτύου υποχρεωτική; 9.
10. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην προσφυγή; 10.
11. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην προσφυγή; 11.
12. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο στην Ελλάδα; Εάν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό; 12.
13. Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω Διαδικτύου; 13.
14. Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά; 14.
15. Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω Διαδικτύου; 15.
16. Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω Διαδικτύου; 16.
17. Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις για τις οποίες οι σχετικές διαδικασίες έχουν κινηθεί μέσω Διαδικτύου; Εάν ναι, με ποιον τρόπο; 17.

 

1. Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα (π.χ. προβλέπεται στο κράτος μέλος σας διαδικασία που να επιτρέπει την αυτόματη εξέταση προσφυγών που να μπορεί να κινηθεί μέσω Διαδικτύου);

Όχι ακόμη. Η σχετική ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελλάδος επί της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων συνεχίζει το έργο της. Προς το παρόν παρέχεται η δυνατότητα μόνον της ηλεκτρονικής παρακολούθησης πορείας δικογράφου, που εξακολουθεί ακόμα να κατατίθεται με το συμβατικό τρόπο, από τις σχετικές ιστοσελίδες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2. Εάν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω Διαδικτύου;

Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου αφορά σε όλες τις Διαδικασίες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να Κινηθούν αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου.

3. H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Εάν ναι, ποιες ώρες;

Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου παρέχεται όλο το 24ωρο.

4. Πρέπει οι λεπτομέρειες της προσφυγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Όταν θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου ο χρήστης του συστήματος (δικηγόρος) θα συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα την οποία θα στέλνει στο Δικαστήριο μαζί με το πλήρες κείμενο της προσφυγής σε αρχείο word . Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσής του θα επιστρέφεται στον αποστολέα σε όμοια μορφή , μη επεξεργάσιμη, με ενδείξεις ότι κατατέθηκε . Πρέπει να σημειωθεί ότι το τεχνικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Aναμένεται να ολοκληρωθεί η νομοθετική παρέμβαση που απαιτείται και να ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του.

5. Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται τα στοιχεία;

Η πρόσβαση στο σύστημα σήμερα και στην μελλοντική πλήρη λειτουργία του εξασφαλίζεται με χρήση ειδικών κωδικών.

6. Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι δυνατόν να ενταχθεί στη χρήση του συστήματος στο μέλλον.

7. Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Εάν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Όχι.

8. Είναι δυνατή η ανάκληση προσφυγής που έχει ασκηθεί μέσω Διαδικτύου;

Όχι.

9. Εάν ο προσφεύγων κινήσει διαδικασία μέσω Διαδικτύου είναι δυνατόν ο εναγόμενος να απαντήσει μέσω Διαδικτύου; Εάν ναι, είναι η χρήση του Διαδικτύου υποχρεωτική;

Όχι.

10. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην προσφυγή;

11. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην προσφυγή;

12. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο στην Ελλάδα; Εάν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Θα είναι δυνατή η κατάθεση δικογράφων και αιτήσεων όταν θα ενεργοποιηθεί το σύστημα. Θα αφορά σε όλες τις διαδικασίες της ελληνική πολιτικής δικονομίας που είναι αρμοδιότητας Mονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου και θα εφαρμοσθεί σε πρώτη φάση στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

13. Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω Διαδικτύου;

Όχι ακόμη.

14. Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι ακόμη.

15. Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω Διαδικτύου;

Όχι ακόμη.

16. Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω Διαδικτύου;

Όχι.

17. Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις για τις οποίες οι σχετικές διαδικασίες έχουν κινηθεί μέσω Διαδικτύου; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;

Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1.

« Αυτόματη διαδικασία - Γενικές Πληροφορίες | Ελλάδα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-04-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο