Kummissjoni Ewropea > NGE > Liġi applikabbli > Olanda

L-aħħar aġġornament: 23-04-2009
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Liġi applikabbli - Olanda

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

I. Sorsi tal-liġi kurrenti I.
I.1. Regoli tal-liġi nazzjonali I.1.
I.2. Konvenzjonijiet multilaterali fl-użu I.2.
I.3. Il-konvenzjonijiet biltaerali l-aktar importanti I.3.
II. Applikazzjoni tar-regoli tal-kunflitt II.
II.1. Applikazzjoni uffiċjali tar-regoli tal-kunflitt II.1.
II.2. Referenza (referenza ripetuta, referenza ’l quddiem) II.2.
II.3. Bdil ta’ punt tar-referenza II.3.
II.4. Nuqqas ta’ applikazzjoni ta’ regoli tal-kunflitt f’każi eċċezzjonali II.4.
II.5. Stabbiliment tal-kontenut tal-liġi barranija II.5.
III. Ir-regoli tal-kunflitt III.
III.1. Obbligi kuntrattwali u atti ġudizzjarji III.1.
III.2. Obbligi mhux kuntrattwali III.2.
III.3. Stat personali (isem, post tar-residenza, kapaċità legali) III.3.
III.4. Nisel u adozzjoni III.4.
III.5. Żwieġ, sħubija rreġistrata, koabitazzjoni ta’ sħab mhux miżżewġin, divorzju, separazzjoni ġudizzjarja, obbligi tal-manteniment III.5.
III.6. Liġijiet tal-proprjetà matrimonjali III.6.
III.7. Liġijiet tas-suċċessjoni III.7.
III.8. Liġi tal-proprjetà III.8.
III.9. Falliment III.9.

 

I. Sorsi tal-liġi kurrenti

I.1. Regoli tal-liġi nazzjonali

Ftit mid-dispożizzjonijiet tal-liġi privata internazzjonali li huma inklużi fl-Att dwar id-Dispożizzjonijiet Ġenerali (Leġiżlazzjoni tar-Renju) [Wet houdende algemene bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk] (minn hawn ’il quddiem: l-AB).

Hemm ukoll numru ta’ Atti li huma magħrufa bħala "[żona legali] (Kunflitt ta’ Liġijiet)Att". Dawn l-oqsma legali huma: Att dwar id-divorzju [Divorzju (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht echtscheiding, WCE]; Att dwar il-kunjomijiet u l-ismijiet mogħtija [Kunjomijiet u l-Ismijiet Mogħtija (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht namen, WCN]; Att dwar iż-żwiġijiet [Żwiġijiet (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht huwelijk, WCH]; att dwar is-sistemi tal-proprjetà matrimonjali [Sistemi tal-Proprjetà Matrimonjali (Kunflitt ta’ liġijiet), Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime, WCHv]; Att dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, l-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja, Att dwar ir-relazzjonijiet matrimonjali [Relazzjonijiet Matrimonjali (Kunflitt ta’ liġijiet), Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen, WCHb]; Att dwar il-liġi marittima u l-liġi dwar in-navigazzjoni ġol pajjiż [Att dwar id-dispożizzjonijiet tal-liġi privata internazzjonali fir-rigward tal-liġi marittima u l-liġi tan-navigazzjoni ġol pajjiż, Wet bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot zeerecht en binnenvaartrecht, WIPRZ]; Att dwar it-trusts [Trusts (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht trusts, WCT]; Att dwar is-suċċessjoni [Suċċessjoni (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht eropvolging, WCErf]; korporazzjonijiet; atti illegali [Att dwar Atti Illegali (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht onrechtmatige daad, WCOD]; Att dwar in-nisel [Nisel (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht afstamming, WCA]; Att dwar l-adozzjoni [Adozzjoni (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht adoptie, WCAd]; Att dwar is-sħubija rreġistrata [Sħubija Rreġistrata (Kunflitt ta’ Liġijiet), Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, WCGP]. Suġġetti oħra mhumiex koperti minn leġiżlazzjoni, imma pjuttost minn konvenzjonijiet jew regoli meħudin mill-każistika.

FuqFuq

I.2. Konvenzjonijiet multilaterali fl-użu
 • Konvenzjoni dwar ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Deċiżjonijiet Relatati mal-Obbligi tal-Manteniment Lejn it-Tfal, L-Aja 24 ta' Ottubru 1956

 • Konvenzjoni dwar il-Poteri tal-Awtoritajiet u l-Liġi Applikabbli fir-Rigward tal-Protezzjoni tal-Minorenni, L-Aja, 5 ta' Ottubru 1961 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Minorenni 1961)

 • Konvenzjoni dwar il-Kunflitti tal-Liġi Relatata mal-Forma tad-Dispożizzjonijiet Testamentarji, L-Aja, 5 ta' Ottubru 1961 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja relatata mal-Forma ta' Dispożizzjonijiet Testamentarji)

 • Konvenzjoni dwar il-Leġittimazzjoni biż-Żwieġ, Ruma, 10 ta' Settembru 1970

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq l-Inċidenti tat-Traffiku, L-Aja, 4 ta' Mejju 1971 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar it-Traffiku)

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq l-Obbligi tal-Manteniment, L-Aja, 2 ta' Ottubru 1973 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Manteniment 1973)

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq l-Obbligu fuq il-Prodotti, L-Aja, 2 ta' Ottubru 1973 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Obbligu fuq il-Prodotti,)

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq l-Aġenziji, L-Aja, 14 ta' Marzu 1978 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Aġenziji)

 • Konvenzjoni dwar iċ-Ċelebrazzjoni u l-Għarfien tal-Validità taż-Żwiġijiet, L-Aja, 14 ta' Marzu 1978

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq is-Sistemi tal-Proprjetà Matrimonjali, L-Aja, 14 ta' Marzu 1978 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Proprjetà Matrimonjali)Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq l-Obbligi Kuntrattwali, Ruma, 19 ta' Ġunju 1980 (minn hawn 'il quddiem il-Konvenzjoni ta' Ruma)

  FuqFuq

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq il-Kunjomijiet u l-Ismijiet Mogħtija, Munich, 05 ta' Settembru 1980 (minn hawn 'il quddiem il-Konvenzjoni dwar l-Ismijiet)

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq it-Trusts u dwar l-Għarfien tagħhom, L-Aja, 01 ta' Lulju 1985 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Ajadwar it-Trusts)

 • Konvenzjoni dwar il-Liġi Applikabbli fuq is-Suċċessjoni tal-Assi ta' Persuni Mejtin, L-Aja, 1 ta' Awissu 1989 (minn hawn 'il quddiem Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Liġi tas-Suċċessjoni, mhux fis-seħħ, madankollu applikata fl-Olanda b'konformità mad-WCErf)

 • Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Proċeduri ta' Falliment.

I.3. Il-konvenzjonijiet biltaerali l-aktar importanti

Xejn.

II. Applikazzjoni tar-regoli tal-kunflitt

II.1. Applikazzjoni uffiċjali tar-regoli tal-kunflitt

Skont l-Artikolu 25 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering], il-qrati għandhom japplikaw ir-regoli tal-kunflitt tal-mozzjoni tagħhom stess (għaldaqstant anke f’każ li partijiet ma jinvokawx ir-regoli msemmija).

II.2. Referenza (referenza ripetuta, referenza ’l quddiem)

Jekk il-liġi ta’ stat A tiġi magħżula, ir-regoli ta’ dak l-istat għandhom japplikaw. F’każ li liġi A tispeċifika li l-liġi Olandiża jew il-liġi ta’ stat B tapplika, din l-istipulazzjoni għandha fil-prinċipju tiġi injorata. Issir eċċezzjoni f’ċerti każijiet.

FuqFuq

II.3. Bdil ta’ punt tar-referenza

M’hemm ebda regoli ġenerali li jirregolaw problemi li jinħolqu b’riżultat ta’ bdil tal-punt tar-referenza. Il-Kapitolu 3 jiddiskuti s-soluzzjonijiet għal numru ta’ oqsma legali separati fejn dan huwa importanti.

II.4. Nuqqas ta’ applikazzjoni ta’ regoli tal-kunflitt f’każi eċċezzjonali

Ordni Pubbliku

Il-liġi barranija għandha tiġi injorata jekk dik il-liġi jew l-applikazzjoni tagħha qiegħda f'kontravenzjoni tal-ordni pubbliku internazzjonali taħt il-liġi privata. Dan hu l-każ jekk (l-applikazzjoni ta') il-liġi barranija tikser il-prinċipji fundamentali tas-sistema legali Olandiża. Ir-regola għandha tiġi applikata f'mod restrittiv. Il-fatt uniku li l-liġi barranija hi differenti mil-liġi Olandiża hu insuffiċjenti biex jiġi invokata l-ordni pubbliku, anke jekk il-liġi Olandiża kkonċernata hi ta' natura mandatarja. Jekk mhix ir-regola nnifisha imma pjuttost l-applikazzjoni tagħha li tista' potenzjalment tikser l-ordni pubbliku, il-valutazzjoni ta' dan tista' allura tiddependi parzjalment fuq il-punt sa fejn il-każ hu marbut mal-ġurisdizzjoni Olandiża. L-ordni pubbliku jista' jiġi invokat, anke jekk ir-regolament ikkonċernat ma fihx dispożizzjoni dwar dan.

Regoli tal-preċedenza

Il-qrati Olandiżi jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet mandatarji legali speċjali (regoli tal-preċedenza) mingħajr rigward għal-liġi li tirregola r-relazzjoni legali bejn il-partijiet. Dan ma jirreferix għal dispożizzjonijiet mandatarji “komuni”, imma pjuttost għal dispożizzjonijiet li spiss għandhom funzjoni anke taħt il-liġi pubblika. Kemm ir-regoli tal-preċedenza Olandiżi u dawk barranin jistgħu jiġu applikati. Għall-kuntrarju, dispożizzjonijiet taħt il-liġi li ġiet magħżula bħala applikabbli jistgħu ma jkunux applikabbli jekk l-interess tal-liġi pubblika li huma maħsuba biex jipproteġu m'hix rilevanti fil-każ speċifiku.

FuqFuq

II.5. Stabbiliment tal-kontenut tal-liġi barranija

Il-qorti għandha tistabbilixxi uffiċjalment il-kontenut tal-liġi barranija. Il-partijiet spiss jiġu mistiedna jesprimu opinjoni dwar il-liġi barranija u s-soltu jikkonformaw ma' din it-talba. Dan ma jibdilx il-fatt li l-qorti nfisha tkompli tkun responsabbli għal dak li hi taċċetta bħala l-kontenut tal-liġi barranija.

Il-qorti hi libera li tagħżel il-mod li bih tikseb l-informazzjoni. Tista' ssegwi l-kanal preskritt fil-Konvenzjoni Ewropea dwar Informazzjoni dwar il-Liġi Barranija (Londra, 7 ta' Ġunju 1968), tista' tagħmel ir-riċerka tagħha nfisha bbażata fuq il-letteratura, tista' tafda din ir-riċerka f'id espert mill-pajjiż ikkonċernat jew istitut tar-riċerka bħat-T.M.C. Asser Instituut jew l-Istitut Internazzjonali Ġuridiku [Internationaal Juridisch Instituut].

Jekk il-kontenut tal-liġi barranija ma jistax jiġi stabbilit sa punt suffiċjenti, għandhom jintużaw varjetà ta' soluzzjonijiet, bħall-applikazzjoni ta' sistema li hi relatata mal-liġi li hi fil-fatt applikabbli, l-applikazzjoni ta' prinċipji aċċettati internazzjonalment jew tal-liġi Olandiża.

III. Ir-regoli tal-kunflitt

III.1. Obbligi kuntrattwali u atti ġudizzjarji

Ftehim

Fil-każ tal-parti l-kbira tal-ftehim, il-liġi applikabbli hi speċifikata mill-Konvenzjoni ta’ Ruma. Madankollu jekk jogħġbok ara s-sezzjoni li ġejja għall ftehim tar-rappreżentazzjoni.

Fil-każ ta’ xi nuqqas ta’ ftehim li hu eskluż mill-effetti tal-Konvenzjoni ta’ Ruma skont l-Artikolu 1 paragrafu 2, japplikaw Atti separati (ara taħt). Għal ftehimiet oħra, ir-regoli tal-kunflitt għadhom ma ġewx stabbiliti bil-liġi.

FuqFuq

Ftehimiet li ġew konklużi qabel id-data li fiha daħlet fis-seħħ il-Konvenzjoni ta’ Ruma huma rregolati mir-regoli tal-kunflitt li kienu applikabbli dak iż-żmien. Dawn jikkorrispondu b’mod ġenerali għar-regoli tal-kunflitt tal-Konvenzjoni ta’ Ruma.

Aġenziji

Fil-każ tal-ftehimiet ta’ aġenziji, id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Aġenżiji għandhom preċedenza fl-Olanda fuq dawk tal-Konvenzjoni ta’ Ruma. Fir-relazzjoni bejn aġent u prinċipal, hi permessa għażla ta’ liġi; fejn ma ssir ebda għażla tal-liġi, il-liġi tal-post tar-residenza abitwali tal-aġent, jew il-liġi tal-post tal-post tar-residenza abitwali tal-prinċipal għandha tapplika, jekk ix-xogħol se jsir l-aktar f’dak il-pajjiż (Artikolu 6 et seq tal-Konvenzjoni dwar l-Aġenziji tal-Aja). Fir-relazzjoni bejn il-prinċipal u l-parti avversarju tiegħu jew tagħha, ħlief eċċessjonijiet, kwistjonijiet relatati mal-aġenzija (bħall-awtorità tal-aġent u l-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħu jew tagħha), għandhom jiġu rregolati mil-liġi tal-post tar-residenza abitwali tal-aġent (Artikolu 11(1) tal-Konvenzjoni dwar l-Aġenziji tal-Aja).

Assigurazzjoni fuq il-ħajja, assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja

Fil-każ tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja, ir-regoli tal-kunflitt inkludew l-Att dwar l-Assigurazzjoni fuq il-Ħajja (Kunflitt ta’ Liġijiet) [Wet conflictenrecht levensverzekering] u l-Att dwar l-Assigurazzjoni mhux fuq il-Ħajja (Kunflitt ta’ Liġijiet) [Wet conflictenrecht schadeverzekering].

Xiri

Il-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar il-Bejgħ ta’ Oġġetti (Vjenna, 11 ta’ April 1980) tistabbilixxi dispożizzjonijiet għal liġi uniformi dwar il-bejgħ ta’ oġġetti. L-Artikolu 1(1)(b) jipprovdi li, fil-każ li, b’konformità mar-regoli tal-liġi privata internazzjonali, tapplika l-liġi ta’ stat jikkuntratta, m’ għandhiex tapplika l-liġi interna ta’ dak l-istat imma l-konvenzjoni.

FuqFuq

Atti legali

"Atti legali" ma jiffurmawx kategorija tar-referenza separata. Atti legali li jseħħu fil-kuntest ta’ ftehim huma ġeneralment irregolati mil-liġi li tirregola l-ftehim; obbligi li jinqalgħu minn atti legali oħra huma kkunsidrati obbligi mhux kuntrattwali (pereżempju fil-każ tat-tmexxija tan-negozju ta’ ħaddieħor) jew jiġu kklassifikati taħt kategorija tar-referenza oħra (pereżempju, kitba ta’ testment, għarfien ta’ tifel). Regola utli tal-kunflitt ġeneralment tapplika għall-forma ta’ atti legali: skont il-forma, att ġudizzjarju hu validu jekk jissodisfa l-ħtiġijiet jew tal-post fejn ġie effettwat l-att ġudizzjarju, inkella l-liġi li tirregola l-att ġudizzjarju f’termini ta’ kontenut (Artikolu 10 tal-AB).

III.2. Obbligi mhux kuntrattwali

Atti illegali

L-Att dwar l-Atti Illegali (Kunflitt ta' Liġijiet) [Wet conflictenrecht onrechtmatige daad] jistipula li att illegali għandu jiġi rregolat mil-ligi tal-istat li fih seħħ l-att (Artikolu 3 paragrafu 1 tad-WCOD). Madankollu hemm numru ta' eċċezzjonijiet għal dan, partikolarment jekk il-konsegwenzi ta' att isiru fi stat ieħor barra dak li fih seħħ, jekk min jagħmel l-att u l-inġurjat għandhom il-post tar-residenza abitwali fl-istess stat jew fil-każ ta' kompetizzjoni illegali. Jekk att illegali huwa konness mill-viċin ma' relazzjoni oħra legali bejn il-partijiet, il-qorti tista', kuntrarjament għal dak preċedenti, tapplika wkoll il-liġi li tirregola r-relazzjoni legali l-oħra fuq l-att illegali (Artikilu 5 tad-WCOD).

Kuntrarjament għal dak preċedenti, il-partijiet jistgħu wkoll jagħżlu huma stess il-liġi applikabbli (Artikolu 6 tad-WCOD).

FuqFuq

Inċidenti tat-Traffiku

Fil-prinċipju, tapplika l-liġi tal-pajjiż fejn sar l-inċident (Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Inċidenti tat-Traffiku). Madankollu jekk l-inċident jinvolvi esklużivament vetturi li huma rreġistrati fi stat ieħor, soġġeta għal kundizzjonijiet addizzjonali, tapplika l-liġi tal-istat li fih huma rreġistrati l-imsemmija vetturi (Artikolu 4, 5, 6 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar it-Traffiku).

Minkejja l-liġi applikabbli, għandhom japplikaw ir-regolamenti tat-traffiku u tas-sigurtà fis-seħħ fil-post tal-inċident (Artikolu 7 tal-Konvenzjoni tal-Ajadwar it-Traffiku).

Responsabbiltà għall--Prodotti

Dwar każi relatati mar-responsabbiltà għall-prodotti kif definit fl-Artikoli 1, 2 u 3 tal-Konvenzjoni tal-Ajadwar ir-responsabbiltà għall-Prodotti, tapplika l-liġi tal-post fejn saret l-azzjoni li kkawzat id-dannu jekk tiġi sodisfatta waħda mill-kundizzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 4 tal-HPAV. F'każijiet oħra, tapplika fil-prinċipju l-liġi tal-post tar-residenza abitwali tal-persuna li sofriet id-dannu jew il-liġi tal-post tad-domiċilju tal-parti responsabbli (Artikoli 5, 6 tal-HPAV).

Tmexxija tal-affarijiet ta' terza persuna

M'hemmx regolamenti statutorji dwar it-tmexxija tal-affarijiet ta' terza persuna. Ħlief fil-każ tal-għażla tal-liġi mill-partijiet, tapplika l-liġi tal-pajjiż li fih seħħet il-ġestjonital-affarijiet ta' terza persuna. Jekk dik il-liġi ma tistax tiġi speċifikata, pereżempju għax il-ġestjoni tal-affarijiet ta' terza persuna seħħet f'aktar minn pajjiż wieħed, tapplika l-liġi tal-pajjiż li mal-ġurisdizzjoni tiegħu il-ġestjoni tal-affarijiet ta' terza persuna għandha l-eqreb konnessjonijiet (Qorti Suprema, 23 ta' Frar 1996, Każistika, Olanda 1997, 276).

FuqFuq

Ħlas mhux dovut: arrikkiment mhux ġustifikat

Ir-regoli tal-kunflitt fir-rigward ta' ħlas mhux dovut u arrikkiment mhux ġustifikat mhumiex stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. L-anqas m'hemm każistika ċara fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet.

III.3. Stat personali (isem, post tar-residenza, kapaċità legali)

Informazzjoni Ġenerali

L-istat ta’ persuna hu fil-prinċipju rregolat mil-liġi nazzjonali tiegħu jew tagħha. Għaċ-ċittadini Olandiżi dan huwa stipulat fl-Artikolu 6 tal-AB, għal ċittadini mhux Olandiżi, l-istat tiegħu jew tagħha wieħed għandu jasal għalih bl-istess mod minn din id-dispożizzjoni. Hemm bosta eċċezzjonijiet mill-Artikolu 6 tal-AB f’liġijiet separati.

Isem

Id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar l-Ismijiet ġew inkorporati fl-Att dwar il-Kunjomijiet u l-Ismijiet Mogħtija (Kunflitt ta’ Liġijiet). Dan l-Att jistipula wkoll addizzjonijiet li huma speċifiċi għal-liġi privata internazzjonali Olandiża. Skont l-Artikolu 1 tad-WCN, l-isem ta’ persuna hu rregolat mil-liġi nazzjonali tiegħu jew tagħha, inklużi d-dispożizzjonijiet tal-liġi privata internazzjonali taħt dik il-liġi.

Jekk persuna għandha nazzjonalità kemm Olandiża kif ukoll barranija, għandha tapplika l-liġi Olandiża (Artikolu 2 tad-WCN). Jekk il-persuna għandha aktar minn nazzjonalità waħda, imma mhux nazzjonalità Olandiża, għandha tapplika l-liġi tan-nazzjonalità li biha l-persuna, meta jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi kollha, għandha l-akbar rabtiet (Artikolu 1 paragrafu 2 tad-WCN). Artikolu 5b tad-WCN jirregola l-għażla ta’ kunjom f’kawżi internazzjonali.

FuqFuq

Post tar-residenza

Ma hemm ebda regoli li jirregolaw il-post tar-residenza fil-liġi privata internazzjonali Olandiża. Fil-prattikka, japplika dan li ġej. Jekk konvenzjoni jew att jirreferu għall-post tar-residenza ta’ persuna, fil-biċċa l-kbira tal-każi huwa importanti biss għall-qorti Olandiża jekk dan il-post tar-residenza huwiex fl-Olanda jew le (pereżempju: Artikoli 1 sa 14 li jinkludu l-Kodiċi tal-Proċedura Civili, li jirrelataw biss mal-argument jekk il-qorti Olandiża għandhiex ġurisdizzjoni u mhux mal-argument jekk il-qorti barranija għandhiex ġurisdizzjoni). Għandha tapplika l-artikoli 1:10 sa 1:15 li jinkludu l-Kodiċi Civili Olandiża fuq din il-kwistjoni. Konvenzjonijiet u atti oħra spiss jirreferu għall-post tar-residenza abitwali ta’ persuna. F’dan il-każ jista’ jkun importanti jekk l-imsemmi post tar-residenza abitwali jinsabx fl-Olanda jew barra (pereżempju fil-Konvenzjoni ta’ Ruma, li fuq il-bażi tagħha għandu jiġi ddeterminat tapplikax il-liġi Olandiża jew dik barranija). Il-kunċett ta’ 'post tar-residenza abitwali' allura mhux definit aktar fuq il-bażi ta’ standards taħt il-liġi Olandiża, imma pjuttost fuq il-bażi ta’ standards li jikkorrispondu mar-regolament ikkonċernat (interpretazzjoni awtonoma tal-konvenzjoni’ jew, fil-każ tar-Regolamenti Ewropej, interpretazzjoni awtonoma tar-regolament').

Minoranza u kapaċità legali

Jekk persuna hix minorenni jew le u jekk hux jew hix legalament kompetenti għandu, b’konformità mal-Artikolu 6 tal-AB, fil-prinċipju jiġi ddeterminat mil-liġi tan-nazzjonalità tiegħu jew tagħha. Hemm numru ta’ regolamenti li fihom dispożizzjoni individwali biex jiġi stabbilit sa liema età għandu japplika dan ir-regolament.

FuqFuq

Protezzjoni ta’ minorenni u adulti

Il-kwistjoni dwar jekk persuna hix minorenni u/jew legalment kompetenti għandha tiġi distinta mill-kwistjoni dwar liema miżuri jistgħu jiġu applikati biex jiġu protetti l-interessi ta’ minorenni jew adult. Fir-rigward ta’ minorenni, dawn il-miżuri huma soġġetti għall-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Minorenni 1961, li tiddikjara taħt l-Artikolu 2 li għandha tapplika l-liġi tal-posta tar-residenza abitwali tal-minorenni. Fil-każ ta’ adulti din għadha konnessa mal-liġi nazzjonali, imma wkoll, b’analoġija mal-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Minorenni 1961, mal-liġi tal-post tar-residenza abitwali.

III.4. Nisel u adozzjoni

Nisel

Il-ġenituri ta’ tifel/tifla għandhom jiġu ddeterminati bil-liġi speċifikata mill-Att dwar in-Nisel (Kunflitt ta’ Liġijiet). Dan l-Att jistabbilixxi regoli tal-kunflitt għas-sitwazzjonijiet li ġejjin:

Nisel bħala riżultat ta’ żwieġ: il-liġi tan-nazzjonalità komuni tal-konjuġi fiż-żmien li twieled it-tifel; jekk il-konjuġi għandhomx nazzjonalitajiet differenti, il-liġi tal-post tar-residenza abitwali kemm tal-mara kif ukoll tar-raġel jew, fl-assenza ta’ dan, il-liġi tal-post tar-residenza abitwali tat-tifel/tifla (Artikolu 1 tad-WCA).

Nisel ta’ mara mhix miżżewġa: il-liġi nazzjonali tal-mara, madankollu relazzjoni ta’ nisel għandha f’kull każ tiġi stabbilita jekk il-post tar-residenza abitwali tal-mara hu fl-Olanda (Artikolu 3 tad-WCA).

Nisel bħala riżultat tal-għarfien ta’ tifel/tifla: l-għarfien hu possibbli jekk dan jista’ jsir skont il-liġi nazzjonali tar-raġel jew dik tat-tifel/tifla, jew b’konformità mal-liġi tal-post tar-residenza abitwali tar-raġel jew tat-tifel/tifla. Japplikaw regoli speċjali għall-għarfien minn raġel Olandiż miżżewweġ u għall-kunsens tal-omm għat-tifel/tifla (Artikolu 4 tad-WCA).

FuqFuq

Determinazzjoni legali tal-paternità: il-liġi tan-nazzjonalità komuni tar-raġel u l-omm, jekk ir-raġel u l-omm għandhom nazzjonalitajiet differenti, il-liġi tal-post tar-residenza abitwali komuni jew fl-assenza ta’ dan, il-liġi tal-post tar-residenza abitwali tat-tifel/tifla (Artikolu 6 tad-WCA).

Nisel bħala riżultat ta’ leġittimazzjoni: fil-prinċipju, tapplika l-Konvenzjoni dwar il-Leġittimazzjoni biż-Żwieġ (Ruma, 10 ta’ Diċembru 1970).

Adozzjoni

Il-liġi Olandiża tapplika għal adozzjoni li se tiġi ddikjarata fl-Olanda jew għar-revoka tal-imsemmija adozzjoni (Artikolu 3 tad-WCAd). Il-kunsens tal-ġenituri jew individwi oħra fil-prinċipju hu rregolat mil-liġi tan-nazzjonalità tat-tifel/tifla; jekk it-tifel/tifla għandu aktar minn nazzjonalità waħda, in-nazzjonalità tal-pajjiż li miegħu t-tifel/tifla, meta jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi kollha, għandu/ha l-eqreb irbitt għandu jkun il-fattur determinanti.

III.5. Żwieġ, sħubija rreġistrata, koabitazzjoni ta’ sħab mhux miżżewġin, divorzju, separazzjoni ġudizzjarja, obbligi tal-manteniment

Żwieġ

Żwieġ jista' jiġi solennizzat fl-Olanda jekk iż-żewġ partijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti bil-liġi nazzjonali tagħhom fir-rigward taż-żwieġ. Jekk wieħed mill-partijiet għandu nazzjonalità Olandiża, iż-żwieġ jista' wkoll jiġi solennizat jekk iż-żewġ partijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti bil-liġi Olandiża (Artikolu 2 taħt a tad-WCH). Ebda żwieġ ma jista' jiġi solennizzat jekk isseħħ xi waħda miċ-ċirkostanzi li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 3 tad-WCH, f'liema każ iż-żwieġ jitqies bħala ksur tal-ordni pubbliku. Fl-Olanda, żwieġ jista' jiġi solennizzat biss mir-reġistratur tat-twelid, imwiet u żwiġijiet, jew soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, minn diplomatiku barrani jew aġent konsulari (Artikolu 4 tad-WCH).

FuqFuq

Sistema tal-proprjetà matrimonjali

Ir-regola tal-kunflitt speċifikat mil-liġi li għaliha hi soġġetta s-sistema tal-proprjetà matrimonjali tiddependi fuq id-data li fiha sar iż-żwieġ.

Jekk iż-żwieġ ġie solennizzat qabel it-23 ta' Awissu 1977, f'xi każi eċċezzjonali tapplika l-Konvenzjoni tal-Ajadwar iż-Żwieġ tas-17 ta' Lulju 1905, li tirreferi għal-liġi nazzjonali tar-raġel fiż-żmien li daħal għaż-żwieġ.

Fil-każ ta' żwiġijiet li ma jaqgħux taħt din il-konvenzjoni u li ġew solennizzati qabel l-1 ta' Settembru 1992, is-sentenza mogħtija mill-Qorti Suprema fl-10 ta' Diċembru 1976 (Każistika Olandiża 1977, 275, Chelouche/van Leer) tipprovdi għal regoli tal-kunflitt.

Dawn ir-regoli jistipulaw li l-konjuġi futuri nfushom jistgħu jagħżlu l-liġi. Jekk ma jagħmlux hekk, tapplika l-liġi tan-nazzjonalità komuni li kellhom fiż-żmien li żżewġu jew li kisbu ftit wara. Fin-nuqqas ta' dan, tapplika l-liġi tal-istat tal-ewwel domiċilju matrimonjali tagħhom. Fin-nuqqas ta' dan, tapplika l-liġi tal-pajjiż li miegħu l-partijiet, meta jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi kollha, għandhom l-eqreb irbit.

Il-liġi li hi applikabbli skont dawn ir-regoli tal-kunflitt tkompli tapplika, minbarra fejn il-partijiet jagħmlu għażla ta' liġi f'data aktar tard.

Żwiġijiet li ġew solennizzati fl-1 ta' Settembru 1992 jew qabel jaqgħu taħt il-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Proprjetà Matrimonjali. Din il-konvenzjoni tippermetti wkoll għażla ta' liġi, sa ċerti limiti. Jekk ma ssirx għażla ta' liġi, skont iċ-ċirkostanzi tapplika l-liġi tal-pajjiż li fih il-partijiet jistabbilixxu l-ewwel post tar-residenza abitwali wara ż-żwieġ, jew il-liġi tan-nazzjonalità komuni tagħhom.

FuqFuq

Tibdil fiċ-ċirkostanzi (nazzjonalità, post tar-residenza abitwali) jista' allura jirriżulta f'tibdil fil-liġi applikabbli.

Konsegwenzi personali taż-żwieġ

Il-konsegwenzi taż-żwieġ li ma jaqgħux taħt is-sistema tal-proprjetà matrimonjali jiġu rregolati mil-liġi speċifikata mid-WCHb. Il-liġi tan-nazzjonalità komuni tal-konjuġi, il-liġi tal-pajjiż li fih it-tnejn għandhom il-post tar-residenza abitwali tagħhom jew il-liġi tal-pajjiż li miegħu, meta jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi kollha, għandhom l-eqreb rabtiet japplikaw rispettivament (Artikoli 1(1) u (2) tad-WCHb; madankollu ara l-eċċessjonijiet fl-Artikoli 2 u 3 tad-WCHb).

Divorzju, separazzjoni ġudizzjarja

L-effett tar-regoli tal-kunflitt taħt Artikolu 1 tal-Att dwar id-Divorzju (Kunflitt ta' Liġijiet) hu li, fil-prattika, il-liġi Olandiza kważi dejjem tiġi applikata f'proċeduri ta' divorzju. Huwa biss jekk il-konjuġi għandhom nazzjonalità barranija komuni li għanhda tapplika l-liġi ta' dik in-nazzjonalità, madankollu hemm ukoll ħafna eċċezzjonijiet għal dan.

Sħubija rreġistrata

Il-liġi Olandiża tapplika fil-każ ta' kwalunkwe individwi li jidħlu fi sħubija rreġistrata fl-Olanda (Artikolu 1 tal-Att dwar is-Sħubija Rreġistrata (Kunflitt ta' Liġijiet). Tapplika wkoll għat-terminazzjoni ta' sħubija rreġistrata, minbarra f'każi eċċezzjonali (Artikoli 22, 23 ta' paragrafu 1 tad-WCGP).

Sistema dwar il-proprjetà f'sħubija

Is-sħab jistgħu, sa ċerti limiti, jispeċifikaw il-liġi li tirregola s-sistema tal-proprjetà tagħhom (Artikoli 6, 8 tad-WCGP). Jekk ma jagħmlux hekk, tapplika l-liġi tal-pajjiż fejn daħlu fis-sħubija, inklużi r-regoli tal-liġi privata internazzjonali fis-seħħ f'dak il-pajjiż (Artikolu 7 tad-WCGP).

FuqFuq

Relazzjonijiet personali bejn is-sħab

Ir-relazzjonijiet personali bejn is-sħab għandhom jiġu rregolati mil-liġi tal-pajjiż fejn inbdiet is-sħubija, inkluża l-liġi privata internazzjonali fis-seħħ f'dak il-pajjiż (Artikolu 5, paragrafi 1 u 2 tad-WCGP, madankollu ara l-eċċezzjonijiet fil-paragrafi 3 u 4).

Tmiem ta' sħubija rreġistrata

Il-liġi Olandiża tapplika għat-tmiem ta' sħubija rreġistrata jew, f'każi eċċezzjonali, il-liġi tal-pajjiż fejn inbdiet is-sħubija (Artikoli 22, 23 tad-WCGP).

Koabitazzjoni ta' sħab mhux miżżewġin

M'hemmx regoli tal-kunflitt dwar każijiet fejn l-individwi qed jikkoabitaw imma ma daħlux f'żwieġ jew sħubija rreġistrata.

Manutenzjoni

L-obbligi tal-manutenzjoni huma rregolati mil-liġi speċifikata skont il-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Manutenzjoni 1973. Ir-regoli tal-kunflitt taħt din il-konvenzjoni huma kif ġej: l-obbligi tal-manutenzjoni huma rregolati fil-prinċipju mil-liġi fil-post tar-residenza abitwali tar-reċipjent tal-manutenzjoni (Artikolu 4 tal-HAV 1973). L-aktar eċċezzjoni importanti għal dan hu fil-każ ta' eks-konjuġi, il-liġi li ġiet applikata għall-proċeduri tad-divorzju għandha tapplika wkoll fir-rigward tal-manutenzjoni (Artikolu 8 tal-HAV 1973).

III.6. Liġijiet tal-proprjetà matrimonjali

Ara d-diskussjoni fuq taħt 3.5.

III.7. Liġijiet tas-suċċessjoni

Skont l-Artikolu 1 tal-Att tas-Suċċessjoni (Kunflitt ta’ Liġijiet), tapplika l-Konvenzjoni dwar il-Liġi tas-Suċċessjoni tal-Aja: it-testatur/testatriċi jista’ jew tista’ jagħżel jew tagħżel il-liġi li tapplika għall-proprjetà tiegħu jew tagħha. Jekk hu jew hi ma jagħmilx/tagħmilx hekk, il-liġi tal-aħħar post tar-residenza abitwali tiegħu jew tagħha jew tan-nazzjonalità tiegħu jew tagħha għandha tapplika fil-każ li hu jew hi għex/għexet hemm għal aktar minn ħames snin jew, jekk dan ma kienx il-każ, il-liġi tan-nazzjonalità tiegħu jew tagħha (Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Liġi tas-Suċċessjoni).

FuqFuq

Jekk testment huwiex validu fil-forma (pereżempju jekk jenħtieġx att notarili) jista’ jiġi evalwat b’konformità ma’ waħda mis-sistemi legali miġbura fil-qosor fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni tal-Aja relatata mal-forma tal-Preskrizzjonijiet Testamentarji. Dan jinkludi, fost oħrajn, il-liġi tal-post fejn inkiteb it-testment u l-liġi tan-nazzjonalità jew il-post tar-residenza tat-testaur, jew fiż-żmien li nkiteb it-testment inkella fiż-żmien tal-mewt tat-testatur.

III.8. Liġi tal-proprjetà

Drittijiet reali

Id-drittijiet reali huma rregolati mil-liġi tal-post li fih tinsab il-proprjetà (mobbli jew immobli). Għall-proprjetà immobbli dan hu speċifikat fl-Artikolu 7 tal-AB. Fil-każ tal-proprjetà mobbli, din ir-regola tista' tiġi mnissla mill-każistika.

Il-proprjetà mobbli spiss tiġi rilokata għal pajjiż ieħor. F'dan il-każ, l-istabbiliment ta' drittijiet reali u l-iskop ta' dawn id-drittijiet għandhom jiġu evalwati b'konformità mal-liġi tal-post fejn qiegħda l-proprjetà fil-ħin tal-avveniment ikkonċernat; id-drittijiet maħluqa f'dal-mod jibqgħu validi anke jekk il-proprjetà tiġi mċaqilqa. Id-drittijiet miksuba wara din ir-rilokazzjoni huma rregolati mil-liġi tal-post il-ġdid, u jieħdu preċedenza fuq id-drittijiet stabbiliti aktar fit-tul.

Trusts

It-trusts huma soġġetti għal-liġi speċifikata mill-Konvenzjoni tal-Aja dwar it-Trusts. Il-fundatur/fundatriċi tat-trust jista'/tista' jagħżel/tagħżel il-liġi applikabbli hu jew hi stess (Artikolu 6 tal-HTV). Jekk hu jew hi ma jagħmilx/tagħmilx għażla ta' liġi, għandha tapplika l-liġi tal-pajjiż li miegħu t-trust għandu l-eqreb rabtiet. Regoli separati tal-kunflitt fir-rigward ta' suġġetti tad-diskussjoni individwali huma inklużi fid-WCT.

III.9. Falliment

Kwalunkwe proċeduri dwar falliment li jinbdew fl-Olanda huma soġġetti għal-liġi speċifikata mir-Regolament dwar il-Falliment.

Aktar tagħrif

Fil-preżent qed jinbena websajt fuq www.internationaalprivaatrecht.nl English - Nederlands fejn jiġu ppubblikati t-testi tal-leġiżlazzjoni applikabbli fl-Olanda fil-qasam tal-liġi privata internazzjonali, inklużi t-testi Olandiżi tar-Regolamenti Ewropej f'dan il-qasam u t-traduzzjonijiet Olandiżi tal-konvenzjonijiet imsemmija qabel.

It-testi awtentiċi Franċiżi w Ingliżi tal-konvenzjonijiet tal-Ajau d-dejta tal-istatus b'konnessjoni ma' dawn il-konvenzjonijiet jistgħu jinsabu fuq www.hcch.net български - dansk - Deutsch - English - español - français - italiano - latviešu valoda - Nederlands - polski - português - slovenšcina - română - suomi - svenska.

Parir u informazzjoni legali dwar il-liġi privata internazzjonali u l-liġi barranija jistgħu jinkisbu mit-T.M.C. Asser Instituut, www.asser.nl English, u mill- International Legal Institute, www.iji.nl English - Nederlands.

« Liġi applikabbli - Informazzjoni Ġenerali | Olanda - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 23-04-2009

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit