Europese Commissie > EJN > Toepasselijk recht > Letland

Laatste aanpassing: 05-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Toepasselijk recht - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

I. Rechtsbronnen I.
I.1. Nationale wetgeving I.1.
I.2. Multilaterale verdragen I.2.
I.3. Bilaterale verdragen I.3.
II. Toepassing van de conflictregels II.
II.1. Ambtshalve toepassing van de conflictregels II.1.
III. De conflictregels III.
III.1. De staat van personen III.1.
III.2. Afstamming, verwantschap tussen ouders en kinderen, en adoptie III.2.
III.3. Huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding III.3.
III.4. Huwelijksvermogensrecht III.4.
III.5. Erfrecht III.5.
III.6. Zakelijke rechten III.6.
III.7. Insolventie III.7.

 

I. Rechtsbronnen

I.1. Nationale wetgeving

De hiërarchie van de wetgeving wordt bepaald door de rechtskracht van de normen die erin zijn vastgelegd. De rechtskracht van wetgeving die door een instelling is opgesteld, kan afhangen van de procedure die hierbij is gevolgd. De rechtskracht bepaalt in hoeverre de normen die in een rechtsbron zijn vastgelegd, voorrang hebben boven lagere rechtsnormen of ondergeschikt zijn aan hogere rechtsnormen.

Binnen de Letse wetgeving geldt de volgende hiërarchie:

 1. de Grondwet (Satversme) van de Republiek Letland;
 2. wetten die zijn aangenomen door het parlement (de Saeima), internationale wettelijke normen die door de Saeima zijn geratificeerd en wetten waarmee internationale verdragen worden goedgekeurd;
 3. kabinetsverordeningen met kracht van wet;
 4. kabinetsverordeningen en internationale wettelijke regelingen die door het kabinet zijn goedgekeurd;
 5. dwingendrechtelijke verordeningen van lokale overheden.

I.2. Multilaterale verdragen

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 1980;
 • Verdrag inzake de burgerlijke rechtsvordering, Den Haag, 1 maart 1954;
 • Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken, Den Haag, 15 november 1965;
 • Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken, Den Haag, 18 maart 1970;
 • Verdrag inzake toegang tot de rechter in internationale gevallen, Den Haag, 25 oktober 1980.

I.3. Bilaterale verdragen

 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Russische Federatie inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;
 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Belarus inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;
 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Oezbekistan inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;
 • Overeenkomst tussen de republiek Letland en de Republiek Kirgizstan inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;
 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Moldavië inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;
 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Oekraïne inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;
 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland, de Republiek Estland en de Republiek Litouwen inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen;
 • Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Polen inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken.

II. Toepassing van de conflictregels

II.1. Ambtshalve toepassing van de conflictregels

Het Letse recht staat toepassing van buitenlands recht toe, maar de gegrondheid hiervan wordt bepaald op basis van de procedure die is vastgelegd in de Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering. Indien dit niet mogelijk is, wordt aangenomen dat het rechtsstelsel in het desbetreffende buitenland voor het desbetreffende rechtsgebied overeenkomt met het Letse rechtsstelsel voor hetzelfde gebied. Indien volgens het Burgerlijk Wetboek het recht van een andere staat moet worden toegepast, maar dit recht daarentegen bepaalt dat het Letse recht van toepassing is, geldt het Letse recht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het recht van een buitenlandse staat is niet in Letland van toepassing indien dit in strijd is met het Letse sociaal model of de Letse ethiek, of met dwingende of prohibitieve regels van het Letse recht.

III. De conflictregels

III.1. De staat van personen

De rechtsbevoegdheid en de handelingsbevoegdheid van een natuurlijke persoon worden bepaald door het recht van het land waar hij zijn woonplaats heeft. Als een persoon meerdere woonplaatsen heeft en een daarvan in Letland is, worden de rechtsbevoegdheid en de handelingsbevoegdheid van deze persoon, evenals de gevolgen van zijn of haar rechtshandelingen, beoordeeld op basis van het Letse recht.

Vreemdelingen die geen handelingsbevoegdheid hebben maar waaraan deze bevoegdheid volgens het Letse recht wel kan worden toegewezen, zijn voor rechtshandelingen die zij in Letland uitvoeren, gebonden aan het Letse recht voor zover dit vereist is voor het toepassen van dit recht.

De rechtsbevoegdheid en de handelingsbevoegdheid van een rechtspersoon worden bepaald door het recht dat geldt in de plaats van vestiging van de raad van bestuur.

De bepalingen in het Letse recht die de rechtsbevoegdheid of de handelingsbevoegdheid van vreemdelingen in Letland beperken, blijven van kracht.

Bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing voor zover niet anders is overeengekomen in internationale wetgeving die bindend is voor de Republiek Letland.

III.2. Afstamming, verwantschap tussen ouders en kinderen, en adoptie

Rechtsbetrekkingen inzake de afstamming van een kind en de betwisting hiervan worden beoordeeld volgens het Letse recht indien de moeder ten tijde van de geboorte van het kind in Letland woonachtig was.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het Letse recht is eveneens van toepassing indien er in Letland een conflict ontstaat over de afstamming van een kind.

Indien is bepaald dat de woonplaats van het kind in Letland is, vallen de rechtsbetrekkingen tussen de ouders en het kind onder het Letse recht.

Voogdij en beheer worden vastgesteld volgens het Letse recht indien de woonplaats van de persoon waarover een voogd of beheerder wordt aangesteld in Letland ligt. Als de bezittingen van deze personen zich in Letland bevinden, vallen zij onder het Letse recht dat op deze bezittingen betrekking heeft, ook al hebben zij niet hun woonplaats in Letland.

Adoptie van een kind van de echtgenoot wordt toegewezen volgens het Letse recht indien de woonplaats van het te adopteren kind in Letland is.

Bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing voor zover niet anders is overeengekomen in internationale wetgeving die bindend is voor de Republiek Letland.

III.3. Huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding

Voor een huwelijk dat in Letland wordt voltrokken, worden het recht en de vereisten om een huwelijk aan te gaan, en de gevolgen van het huwelijk bepaald door het Letse recht.

Het recht van een Lets staatsburger om in een ander land te trouwen, wordt eveneens bepaald door het Letse recht. In dat geval bepaalt het recht van het land waar het huwelijk wordt voltrokken aan welke vereisten moet worden voldaan om in het huwelijk te kunnen treden.

Indien de ontbinding of nietigverklaring van een huwelijk wordt uitgesproken door een Letse rechtbank, geldt het Letse recht ongeacht de nationaliteit van de echtgenoten. In dit geval kan een uitzondering worden gemaakt op de bepaling dat elke rechtsbetrekking in burgerlijk recht wordt beoordeeld volgens de wet die van kracht was op het moment dat de rechtsbetrekking werd aangegaan, gewijzigd of beëindigd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De rechtsbetrekking tussen de echtgenoten voordat zij onder Lets recht vielen, kan ook op basis van het Letse recht worden beoordeeld. Dit heeft geen invloed op eerder verworven rechten.

Ontbinding of nietigverklaring van een huwelijk in een ander land waarbij één of beide partijen Lets staatsburger is, wordt in Letland erkend tenzij de gronden voor ontbinding of nietigverklaring niet geldig zijn in het Letse recht of in strijd zijn met het sociaal model of de ethiek van Letland.

De persoonlijke betrekkingen en de betrekkingen ten aanzien van de bezittingen van de echtgenoten worden geregeld volgens Lets recht. Als de bezittingen van de echtgenoten zich in Letland bevinden, vallen zij onder het Letse recht dat op deze bezittingen betrekking heeft, ook al hebben zij niet hun woonplaats in Letland.

Bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing voor zover niet anders is overeengekomen in internationale wetgeving die bindend is voor de Republiek Letland.

III.4. Huwelijksvermogensrecht

De persoonlijke betrekkingen en de betrekkingen ten aanzien van de bezittingen van de echtgenoten worden geregeld volgens Lets recht. Als de bezittingen van de echtgenoten zich in Letland bevinden, vallen zij voor zover het deze bezittingen betreft onder het Letse recht, ook al hebben zij niet hun woonplaats in Letland.

Bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing voor zover niet anders is overeengekomen in internationale wetgeving die bindend is voor de Republiek Letland.

III.5. Erfrecht

Bij een erfenis in Letland wordt het erfrecht volgens Lets recht toegepast.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Toewijzing van een erfenis in een ander land is alleen toegestaan nadat rechtmatige vorderingen op de erfenis van personen die in Letland woonachtig zijn, zijn toegewezen.

Bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing voor zover niet anders is overeengekomen in internationale wetgeving die bindend is voor de Republiek Letland.

III.6. Zakelijke rechten

Zakelijke rechten, inclusief bezit, worden geregeld door het recht van de plaats waar de zaken zich bevinden.

Indien er een wijziging optreedt in de plaats waar roerende zaken zich bevinden, is deze wijziging niet van invloed op vermogensrechten van derden die zijn verkregen op basis van het recht van de plaats waar de roerende zaken zich aanvankelijk bevonden.

De gevolgen van het verstrijken van vervaltermijnen of verjaringstermijnen ten aanzien van vermogensrechten worden geregeld door het recht van de plaats waar de zaken zich bevinden op het moment dat de termijn vervalt.

Het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van vermogensrechten gerelateerd aan onroerende zaken in Letland en verplichtingen die voortvloeien uit rechtshandelingen op basis waarvan dergelijke vermogensrechten kunnen worden verkregen, gewijzigd of beëindigd, worden uitsluitend geregeld door Lets recht, ongeacht de nationaliteit van de persoon die de rechtshandeling heeft uitgevoerd en de plaats waar deze handeling werd uitgevoerd. Bepalingen en formaliteiten van dergelijke rechtshandelingen die in strijd zijn met het Letse recht, zijn niet van kracht in Letland.

Bovengenoemde bepalingen zijn van toepassing voor zover niet anders is overeengekomen in internationale wetgeving die bindend is voor de Republiek Letland.

III.7. Insolventie

(Raadpleeg de pagina over insolventie).

« Toepasselijk recht - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk