Euroopan komissio > EOV > Sovellettava lainsäädäntö > Latvia

Uusin päivitys: 05-12-2008
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Sovellettava lainsäädäntö - Latvia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

I. Lainvalintasääntöjen lähteet I.
I.1. Kansalliset säännöt I.1.
I.2. Monenväliset sopimukset I.2.
I.3. Kahdenväliset sopimukset I.3.
II. Lainvalintasääntöjen soveltaminen II.
II.1. Lainvalintasääntöjen soveltaminen viran puolesta II.1.
III. Lainvalintasäännöt III.
III.1. Henkilöstatuutti III.1.
III.2. Vanhempi–lapsi -suhteen vahvistaminen, mukaan luettuna adoptio III.2.
III.3. Avioliitto, avoliitto, muu parisuhde, avioero, asumusero III.3.
III.4. Avio-oikeuden alainen omaisuus III.4.
III.5. Testamentit ja perinnöt III.5.
III.6. Esineoikeus III.6.
III.7. Maksukyvyttömyys III.7.

 

I. Lainvalintasääntöjen lähteet

I.1. Kansalliset säännöt

Latvian lainsäädäntö on järjestetty hierarkkisesti sääntöjen oikeudellisen painoarvon perusteella. Tietyn instituution antaman säädöksen oikeudellinen painoarvo voi vaihdella myös niiden antamisessa sovelletun menettelyn mukaan. Oikeudellinen painoarvo määrää sen, sovelletaanko jonkin säädöksen säännöksiä ensisijaisina toisiin verrattuna vai syrjäyttävätkö muut säännökset ne.

Latvian lainsäädäntöhierarkia voidaan jaotella seuraavasti:

 1. Latvian tasavallan perustuslaki (Satversme)
 2. parlamentin (Saeima) säätämät lait, sen ratifioimat kansainväliset säännökset ja kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä annetut lait
 3. hallituksen antamat lainvoimaiset asetukset
 4. hallituksen päätökset ja sen hyväksymät kansainväliset säännökset
 5. paikallisviranomaisten antamat velvoittavat asetukset.

I.2. Monenväliset sopimukset

 • sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskeva Rooman yleissopimus, tehty vuonna 1980
 • riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskeva Haagin yleissopimus, tehty 1.3.1954
 • oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva Haagin yleissopimus, tehty 15.11.1965
 • todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva Haagin yleissopimus, tehty 25.10.1980
 • kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskeva Haagin yleissopimus, tehty 18.3.1970.

I.3. Kahdenväliset sopimukset

 • Latvian tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Latvian tasavallan ja Valko-Venäjän tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosoikeudellisissa asioissa 
 • Latvian tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Latvian tasavallan ja Kirgisian tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Latvian tasavallan ja Moldovan tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Latvian tasavallan ja Ukrainan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Latvian tasavallan, Viron tasavallan ja Liettuan tasavallan välinen sopimus oikeusasioista ja oikeussuhteista
 • Latvian tasavallan ja Puolan tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeusavusta siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa.

II. Lainvalintasääntöjen soveltaminen

II.1. Lainvalintasääntöjen soveltaminen viran puolesta

Kun Latvian lainsäädännössä sallitaan vieraan valtion lain soveltaminen, kyseessä olevan säännöksen sisältö selvitetään siviiliprosessilaissa säädettyä menettelyä noudattaen. Jos tämä ei ole mahdollista, kyseisen vieraan valtion oikeusjärjestelmän oletetaan vastaavan tarkasteltavalla lainsäädännön alalla Latvian oikeusjärjestelmää samalla alalla. Jos Latvian siviililaissa edellytetään vieraan valtion lain soveltamista mutta kyseisen valtion laissa puolestaan edellytetään Latvian lain soveltamista, asiassa on sovellettava Latvian lakia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Vieraan valtion lakia ei sovelleta Latviassa, jos se on ristiriidassa Latvian yhteiskuntamallin tai yleisen moraalikäsityksen taikka Latvian lainsäädännön velvoittavien tai kieltävien säännösten kanssa.

III. Lainvalintasäännöt

III.1. Henkilöstatuutti

Luonnollisen henkilön oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus määritetään asuinpaikan lainsäädännön mukaan. Jos henkilöllä on useampia asuinpaikkoja ja yksi niistä sijaitsee Latviassa, kyseisen henkilön oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus sekä hänen oikeustoimiensa seuraamukset määritetään Latvian lainsäädännön mukaan.

Kun Latvian oikeusjärjestelmän etu sitä edellyttää, ulkomaiden kansalaisia, joilla ei ole oikeustoimikelpoisuutta mutta jotka saattaisivat saada sen Latvian lain nojalla, sitovat heidän Latviassa tekemänsä oikeustoimet.

Oikeushenkilön oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus määritetään sen paikan lainsäädännön mukaan, jossa sen johtokunta sijaitsee.

Näillä periaatteilla ei ole kuitenkaan vaikutusta Latvian lainsäädännön säännöksiin, joilla rajoitetaan ulkomaalaisten oikeuskelpoisuutta tai oikeustoimikelpoisuutta Latviassa.

Edellä esitettyjä sääntöjä sovelletaan, ellei Latvian tasavaltaa velvoittavassa kansainvälisessä lainsäädännössä toisin säädetä.

III.2. Vanhempi–lapsi -suhteen vahvistaminen, mukaan luettuna adoptio 

Vanhempi–lapsi –suhteen vahvistamiseen tai kiistämiseen liittyvät oikeussuhteet ratkaistaan Latvian lain mukaan, jos lapsen äidin asuinpaikka on Latviassa lapsen syntyessä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Latvian lakia sovelletaan myös silloin, kun vanhempi–lapsi -suhdetta koskeva riita-asia pannaan vireille Latviassa.

Kun lapsen asuinpaikka on Latviassa, vanhempien ja lapsen välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Latvian lakia.

Huoltajuus ja holhous ratkaistaan Latvian lain mukaan, jos huollettavina tai holhottavina olevien henkilöiden asuinpaikka on Latviassa. Jos tällaisten henkilöiden omaisuutta sijaitsee Latviassa, heihin sovelletaan Latvian lakia kyseisen omaisuuserän osalta, vaikka heidän asuinpaikkansa ei olisikaan Latviassa.

Puolison lapsen adoptoimiseen sovelletaan Latvian lakia, jos adoptoitavan lapsen asuinpaikka on Latviassa.

Edellä esitettyjä sääntöjä sovelletaan, ellei Latvian tasavaltaa velvoittavassa kansainvälisessä lainsäädännössä toisin säädetä.

III.3. Avioliitto, avoliitto, muu parisuhde, avioero, asumusero

Jos avioliitto solmitaan Latviassa, oikeus solmia avioliitto, avioliiton solmimisen edellyttämät muotomääräykset ja avioliiton oikeusvaikutukset määräytyvät Latvian lain mukaan.

Myös Latvian kansalaisen oikeus solmia avioliitto vieraassa valtiossa ratkaistaan Latvian lain mukaan. Avioliiton solmimisen edellyttämät muotomääräykset määräytyvät tällöin kuitenkin sen valtion lain mukaan, jossa avioliitto solmitaan.

Jos latvialainen tuomioistuin tekee päätöksen avioliiton purkamisesta tai mitätöimisestä, asian käsittelyssä sovelletaan Latvian lakia riippumatta puolisojen kansalaisuudesta. Tällaisessa tilanteessa voidaan poiketa periaatteesta, jonka mukaan kaikkiin siviilioikeudellisiin suhteisiin sovelletaan lakia, joka on voimassa suhteiden luomisen, muuttamisen tai päättämisen aikana.

Sivun alkuunSivun alkuun

Puolisojen suhteisiin voidaan soveltaa Latvian lakia takautuvasti myös ajalta, jolloin nämä suhteet eivät vielä kuuluneet sen piiriin. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta aikaisemmin saatuihin oikeuksiin.

Jos Latvian kansalaisen avioliitto puretaan tai mitätöidään vieraassa valtiossa, Latvia tunnustaa päätöksen. Poikkeuksena on tilanne, jossa purkamisen tai mitätöimisen perusteina esitetyt syyt eivät ole Latvian lain mukaisia tai ovat ristiriidassa Latvian yhteiskuntamallin tai yleisen moraalikäsityksen kanssa.

Puolisojen henkilö- ja varallisuussuhteet määritetään Latvian lain mukaan. Jos puolisojen omaisuutta sijaitsee Latviassa, heihin sovelletaan Latvian lakia kyseisen omaisuuserän osalta, vaikka heidän asuinpaikkansa ei olisikaan Latviassa.

Edellä esitettyjä sääntöjä sovelletaan, ellei Latvian tasavaltaa velvoittavassa kansainvälisessä lainsäädännössä toisin säädetä.

III.4. Avio-oikeuden alainen omaisuus 

Puolisojen henkilö- ja varallisuussuhteet määritetään Latvian lain mukaan. Jos puolisojen omaisuutta sijaitsee Latviassa, heihin sovelletaan Latvian lakia kyseisen omaisuuserän osalta, vaikka heidän asuinpaikkansa ei olisikaan Latviassa.

Edellä esitettyjä sääntöjä sovelletaan, ellei Latvian tasavaltaa velvoittavassa kansainvälisessä lainsäädännössä toisin säädetä.

III.5. Testamentit ja perinnöt 

Latviassa sijaitsevaan omaisuuteen liittyvä perintöoikeus ratkaistaan Latvian lain mukaan.

Perinnönjako vieraaseen valtioon on sallittua vasta sen jälkeen, kun Latviassa asuvien henkilöjen oikeutetut perintövaateet on täytetty.

Edellä esitettyjä sääntöjä sovelletaan, ellei Latvian tasavaltaa velvoittavassa kansainvälisessä lainsäädännössä toisin säädetä.

III.6. Esineoikeus

Esineoikeudet, myös omistusoikeus, määräytyvät sen paikan lain mukaan, jossa omaisuus sijaitsee.

Irtaimen omaisuuden sijaintipaikan muutos ei vaikuta kolmansien esineoikeuksiin, jotka on hankittu sen paikan lain mukaan, jossa irtain omaisuus aikaisemmin sijaitsi.

Esineoikeuksiin liittyvän nautinta-ajan ja vanhentumisajan umpeutumisesta johtuvat seuraamukset määräytyvät sen paikan lain mukaan, jossa omaisuus sijaitsee kyseisen ajan umpeutuessa.

Yksinomaan Latvian lakia sovelletaan niin ikään Latviassa sijaitsevaan irtaimeen omaisuuteen liittyvien esineoikeuksien hankintaan, muuttamiseen ja päättämiseen sekä sellaisista oikeustoimista johtuviin velvoitteisiin, joiden perusteella tällaisia esineoikeuksia voidaan hankkia, muuttaa tai päättää. Lainvalintaan ei vaikuta se, kuka kyseisen oikeustoimen on toteuttanut tai missä se toteutettiin. Tällaisiin oikeustoimiin sisältyvät Latvian lain kanssa ristiriitaiset säännökset eivät ole voimassa Latviassa.

Edellä esitettyjä sääntöjä sovelletaan, ellei Latvian tasavaltaa velvoittavassa kansainvälisessä lainsäädännössä toisin säädetä.

III.7. Maksukyvyttömyys

(Ks. maksukyvyttömyyttä käsittelevät erilliset sivut)

« Sovellettava lainsäädäntö - Yleistä | Latvia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-12-2008

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta