Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εφαρμοστέο δίκαιο > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εφαρμοστέο δίκαιο - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Προσπάθειες ώστε όλοι οι δικαστές να εφαρμόζουν το δίκαιο της ίδιας χώρας σε μια δεδομένη κατάσταση καταβάλλονται και σε παγκόσμιο επίπεδο

Διάφοροι διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει το έργο της εναρμόνισης των κανόνων σύγκρουσης νόμων εκπονώντας διεθνείς συμβάσεις που αφορούν ειδικά θέματα. Ορισμένες από αυτές τις συμβάσεις αφορούν αποκλειστικά τους κανόνες σύγκρουσης νόμων, ενώ άλλες περιλαμβάνουν και κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπάρχουν, τέλος, συμβάσεις που αποσκοπούν κυρίως στην εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου, δηλ. των κανόνων ουσίας που υποδεικνύον στο δικαστή πώς να αξιολογήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά που περιέχουν και μερικούς μεμονωμένους κανόνες σύγκρουσης νόμων ή διεθνούς δικαιοδοσίας.

Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού αριθμού νομικών μέσων που περιέχουν, καμιά φορά μεμονωμένους, κανόνες σύγκρουσης νόμων, μπορούν να δοθούν εδώ μόνον μερικά παραδείγματα.
 • Η Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο English - français, οργανισμός που έχει ακριβώς ως στόχο την εναρμόνιση των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει καταρτίσει περί τις τριάντα διεθνείς συμβάσεις, είκοσι περίπου από τις οποίες είναι σήμερα σε ισχύ. Μεγάλο μέρος τους αφορά αποκλειστικά τους κανόνες σύγκρουσης νόμων, για παράδειγμα στον τομέα του δικαίου που διέπει τις υποχρεώσεις διατροφής, τα τροχαία ατυχήματα, την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων, τις γαμικές σχέσεις ή την κληρονομική διαδοχή.

 • Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο English - español - français ενέκρινε σύμβαση English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) για την εκχώρηση απαιτήσεων στο διεθνές εμπόριο, η οποία επίσης περιέχει κανόνες σύγκρουσης νόμων.

 • Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης English - français ενέκρινε τη Σύμβαση αριθ. 12 της Ρώμης français της 10ης Σεπτεμβρίου 1970 για τη νομιμοποίηση τέκνων με γάμο, η οποία προβλέπει ομοιόμορφους κανόνες σχετικά με τη νομιμοποίηση φυσικών τέκνων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Έγγραφα αναφοράς

 • Σύμβαση της 15ης Ιουνίου 1955 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στις πωλήσεις διεθνούς χαρακτήρα υλικών κινητών πραγμάτων (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 24ης Οκτωβρίου 1956 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στις υποχρεώσεις διατροφής τέκνων (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 5ης Οκτωβρίου 1961 English - français περί συγκρούσεως νόμων περί τύπου διαθήκης (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 4ης Μαΐου 1971English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στον τομέα των τροχαίων ατυχημάτων (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στην ευθύνη του παραγωγού προϊόντων (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στις υποχρεώσεις διατροφής (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 14ης Μαρτίου 1978 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στις γαμικές σχέσεις (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση της 14ης Μαρτίου 1978 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβάσεις των ενδιαμέσων και στην αντιπροσώπευση

 • Σύμβαση της 1ης Αυγούστου 1989 English - français περί του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)

 • Σύμβαση English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) της 31ης Ιανουαρίου 2002 περί της εκχωρήσεως απαιτήσεως στο διεθνές εμπόριο (CNUDCI)

 • Σύμβαση αριθ. 12 της Ρώμης français της 10ης Σεπτεμβρίου 1970 για τη νομιμοποίηση τέκνων με γάμο (Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης)

« Εφαρμοστέο δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο