Европейска комисия > ЕСМ > Приложимо законодателство > Международно право

Последна актуализация: 10-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Приложимо законодателство - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


В международен план се полагат усилия да се гарантира съдът да прилага правото на същата държава към дадена ситуация.

Множество междуправителствени организации са се заели със задачата да се хармонизират правилата за разрешаване на колизиите на правните норми чрез изготвяне на международни конвенции по конкретни въпроси. Някои от тези конвенции третират изключително колизионните норми; други съдържат и разпоредби за международната юрисдикция. Съществуват и конвенции, които целят приоритетно да хармонизират материалното право, т.е. дават правила по материалноправни въпроси, които поясняват на съдилищата как да анализират една или друга ситуация, но освен това съдържат и някои положения във връзка с конфликтите на правни норми или международната юрисдикция.

Като се има предвид огромния брой нормативни документи, съдържащи колизионни норми, пръснати навсякъде, най-доброто, което може да се направи на тази страница, е да се дадат няколко примера.

 • Хагската конференция по международно частно право English - français, организация, създадена точно с цел хармонизиране на разпоредбите на международното частно право в световен мащаб, е създала до днес около тридесет международни конвенции, около двадесет от които вече са влезли в сила, повечето от които третират изцяло колизионни норми, свързани с въпроси като задължения за издръжка, пътнотранспортни произшествия, продуктова отговорност, режими на съпружеска собственост, наследяване.
 • Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) English - español - français прие конвенция English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) за прехвърляне на вземанията (цесия) в международната търговия, която също съдържа колизионни норми.
 • Международната комисия по гражданско състояние English - français прие Римската конвенция français от 10 септември 1970 г. за узаконяване чрез брак, която налага единни правила за узаконяване на извънбрачните деца.

Документи за справка

 • Конвенция от 15 юни 1955 г. English - français за приложимото право при международна продажба на стоки (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 24 октомври 1956 г. English - français за приложимото право при задълженията за издръжка на деца (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 5 октомври 1961 г. English - français за конфликтите между правните норми, свързани с формата на завещателните разпореждания (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 4 май 1971 г. English - français за приложимото право при пътнотранспортни произшествия (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 2 октомври 1973 г. English - français за приложимото право при продуктова отговорност (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 2 октомври 1973 г. English - français за приложимото право при задълженията за издръжка (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 14 март 1978 г. English - français за приложимото право при режим на съпружеска собственост (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 14 март 1978 г. English - français за приложимото право при посредничество (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 1 август 1989 г. English - français за приложимото право при наследяване на имуществото на починали лица (Хагска конференция по международно частно право)
 • Конвенция от 31 януари 2002 г. English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) за прехвърляне на вземанията (цесия) в международната търговия (UNCITRAL)
 • Римска конвенция № 12 français за узаконяване чрез брак, сключена на 10 септември 1970 г. (Международна комисия по гражданско състояние)

« Приложимо законодателство - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 10-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство