Europeiska Kommissionen > ERN > Tillämplig lag

Senaste uppdatering: 04-11-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tillämplig lag - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Domstolen tillämpar inte alltid lagen i det egna landet

När du hamnar i en tvist som har anknytning till mer än ett land, räcker det inte att du vet vilken domstol i vilket land som är behörig att pröva tvisten. Du måste också veta vilken lag domstolen kommer att tillämpa. Domstolen använder sig av så kallade lagvalsregler eller kollisionsregler för att avgöra detta.

I och med att handel och resande ökar i världen, ökar också risken för att en privatperson eller ett företag hamnar i en tvist som har anknytning till mer än ett land. Det kan bero på att parterna har olika nationalitet, inte bor i samma land eller har ingått ett avtal som ska fullgöras i utlandet. Om tvist uppstår räcker det inte att veta vilken domstol i vilket land som är behörig att pröva tvisten (se Domstolarnas behörighet). Du måste också veta vilken lag den domstolen kommer att tillämpa.

Domstolar tillämpar nämligen inte alltid lagen i det egna landet. Det händer att de tillämpar lagen i ett annat land som har nära anknytning till tvisten. Exempel: En tysk och en italienska har gift sig i Portugal, men bor i Frankrike och vill skiljas. Paret vänder sig till en fransk domstol. I princip kan lagstiftningen i fyra länder vara tillämplig: fransk, portugisisk, italiensk eller tysk lag. Man brukar säga att dessa lagar ” kolliderar” .

Lagvalsreglernas/kollisionsreglernas syfte är just att avgöra vilken lag som ska tillämpas på ett visst rättsförhållande (avtal, skada, familjeförhållande, arv, äktenskap, egendom osv.).

När regler av denna typ utformas brukar lagstiftaren ta hänsyn till flera faktorer. Dit hör vad parterna rimligen kan förvänta sig, närhetsprincipen (dvs. att ett rättsförhållande ska regleras av lagen i det land dit det har närmast anknytning) och tanken att vissa parter, till exempel barn, konsumenter och arbetstagare, har behov av särskilt skydd.

Lagvalsreglerna hör hemma inom det rättsområde som kallas internationell privaträtt, men det enda ” internationella” med rättsområdet är namnet. Faktum är att varje land har sin egen internationella privaträtt. Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om ländernas egna lagvalsregler.

Inom EU har lagvalsreglerna harmoniserats inom vissa rättsområden. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” .

En del gemensamma lagvalsregler har också införts internationellt. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Internationell rätt” .


Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-11-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket