Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Slovensko

Posledná úprava: 30-07-2004
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Slovensko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


V Slovenskej republike existujú nasledovné alternatívne spôsoby riešenia súdnych sporov: 

OBSAH

1. Mediácia 1.
2. Rozhodcovské konanie 2.
3. Aké druhy sporov je možné riešit prostriedkami tohto druhu ARS? 3.
4. Je tento druh ARS upravený zákonom? 4.
5. Je možné, že zmluvná klauzula zaviaže úcastníkov k tomu, aby bol akýkolvek spor ohladne zmluvy predložený ARS pred podaním návrhu na súd. Sú tieto ustanovenia záväzné pre zmluvné strany v tomto druhu ARS? 5.
6. Je potrebné vyhladat právnu pomoc? Aká je úloha právnika v tomto druhu ARS? 6.
7. Je možné uskutocnit tento druh ARS na dialku, najmä prostredníctvom elektronických prostriedkov? 7.
8. Je tento druh ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdelia výdavky? Je možné, aby sa nan udelila právna pomoc? (vid tému "právna pomoc") 8.
9. Ak ste využili tento druh ARS, ale nepodarilo sa vám vyriešit spor, je stále možné obrátit sa na súd? Ovplyvní konanie u tohto druhu ARS premlcaciu lehotu pred súdom? 9.
10. Ak ste využili tento druh ARS a podarilo sa Vám vyriešit spor, akú formu má dohoda? Co sa stane ak nebude dohoda vykonaná spontánne? Je možné použit bežné vykonávacie konanie? Je stále možné predložit vec súdu? 10.

 

1. Mediácia

Je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov mimo súdu prostredníctvom mediátora. Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná.

Uzatvorená dohoda o mediácií má účinky predovšetkým pre zúčastnené osoby na mediácií a je pre nich záväzná


Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:

 • spísaná vo forme notárskej zápisnice
 • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

2. Rozhodcovské konanie

Poslaním rozhodcovského konania je riešenie sporov mimosúdnou cestou, na základe zmluvy sporných strán, slobodným autonómnym výberom rozhodcovského súdu.

Rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaký účinok ako právoplatný rozsudok.

Rozhodnutie súdu je vykonateľné ako rozhodnutie všeobecného súdu.

3. Aké druhy sporov je možné riešit prostriedkami tohto druhu ARS?

Prostredníctvom mediácie možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych,rodinnoprávnych, obchodných,záväzkových, pracovnoprávnych vzťahov.

V rozhodcovskom konaní možno riešiť majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.

HoreHore

Existuje povinnosť obrátiť sa na tento druh ARS podľa zákona alebo na základe podmienok v súdnom príkaze.

Zákon neustanovuje povinnosť obrátiť sa na žiaden druh alternatívneho riešenia sporov.

4. Je tento druh ARS upravený zákonom?

Mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácií.

Rozhodcovské konanie upravuje zák.č. 244 /02 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

5. Je možné, že zmluvná klauzula zaviaže úcastníkov k tomu, aby bol akýkolvek spor ohladne zmluvy predložený ARS pred podaním návrhu na súd. Sú tieto ustanovenia záväzné pre zmluvné strany v tomto druhu ARS?

Strany sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť o tom, že všetky alebo niektoré majetkové spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu budú podliehať rozhodcovskému konaniu.

Strany sa taktiež môžu v zmluve dohodnúť, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vzniknú sa pokúsia vyriešiť mediáciou.

6. Je potrebné vyhladat právnu pomoc? Aká je úloha právnika v tomto druhu ARS?

Právnika nie je potrebné vyhľadať.

7. Je možné uskutocnit tento druh ARS na dialku, najmä prostredníctvom elektronických prostriedkov?

Rozhodcovské konanie sa uskutočňuje na mieste dohodnutom účastníkmi rozhodcovského konania. Ak k tejto dohode nedošlo, uskutoční sa na mieste, ktoré určil rozhodcovský súd so zreteľom na povahu sporu a záujmy účastníkov rozhodcovského konania.

8. Je tento druh ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdelia výdavky? Je možné, aby sa nan udelila právna pomoc? (vid tému "právna pomoc")

Mediácia je platená služba , na stránke Riešenie konfliktov je uvedený odporučený cenník mediátorom, ktorí sú členmi Asociácie mediátorov Slovenska.

Sadzobník trov rozhodcovského konania rozhodcovského súdu upravuje príloha rozhodcovského poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej Obchodnej a Priemyselnej komory.

9. Ak ste využili tento druh ARS, ale nepodarilo sa vám vyriešit spor, je stále možné obrátit sa na súd? Ovplyvní konanie u tohto druhu ARS premlcaciu lehotu pred súdom?

Rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozsudku.

Pokiaľ sa dohoda o mediácií nedosiahne možno pokračovať v konaní na súde. Mediácia nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty.

10. Ak ste využili tento druh ARS a podarilo sa Vám vyriešit spor, akú formu má dohoda? Co sa stane ak nebude dohoda vykonaná spontánne? Je možné použit bežné vykonávacie konanie? Je stále možné predložit vec súdu?

Rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaký účinok ako právoplatný rozsudok.

Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v písomnej forme

Pokiaľ strany neplnia rozhodnutie súdu tak rozhodnutie súdu je vykonateľné ako rozhodnutie všeobecného súdu a teda oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie.

Mediácia sa končí dohodou, ktorá musí mať písomnú formu. Dohoda o mediácií nadobúda účinky exekučného titulu ak spísaná :

 1.  vo forme notárskej zápisnice alebo
 2. schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Slovensko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-07-2004

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo