Europese Commissie > EJN > Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting > Slowakije

Laatste aanpassing: 13-01-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


In Slowakije bestaan de volgende alternatieve wijzen van beslechting van juridische geschillen 

INHOUDSOPGAVE

1. Bemiddeling 1.
2. Arbitrage 2.
3. Welke soorten geschillen kunnen worden geregeld via deze procedures van alternatieve geschillenbeslechting? 3.
4. Wordt deze soort alternatieve geschillenbeslechting beheerst door wetgeving? 4.
5. Is het mogelijk de partijen in een contractueel beding te verplichten om elk geschil dat voortvloeit uit het contract aan alternatieve geschillenbeslechting te onderwerpen alvorens zich tot een rechterlijke instantie te wenden? Zijn dergelijke bepalingen bindend voor de contractspartijen bij dit soort alternatieve geschillenbeslechting? 5.
6. Is het noodzakelijk om een beroep te doen op rechtsbijstand? Welke is de rol van de advocaat in dit soort alternatieve geschillenbeslechting? 6.
7. Is het mogelijk om op afstand gebruik te maken van deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting zoals via elektronische middelen? 7.
8. Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting kosteloos? Zo niet, hoe worden de kosten verdeeld? Kan rechtsbijstand worden verleend voor alternatieve geschillenbeslechting? (zie rechtsbijstand8.
9. Wanneer deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting werd gebruikt, maar wanneer geen oplossing voor het geschil werd gevonden, is het dan nog mogelijk om de zaak voor de rechter te brengen? Heeft het gebruik van deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting invloed op de verjaringstermijn om bij de rechtbank een rechtsvordering in te stellen? 9.
10. Wanneer een beroep werd gedaan op dit soort alternatieve geschillenbeslechting en het geschil daarmee werd opgelost, welke vorm neemt de overeenkomst dan aan? Wat gebeurt er wanneer de overeenkomst niet spontaan wordt opgevolgd? Is het mogelijk om de normale tenuitvoerleggingsprocedure te gebruiken? Kan de zaak nog bij de rechter worden aanhangig gemaakt? 10.

 

1. Bemiddeling

Bemiddeling is een informele, vrijwillige en vertrouwelijke procedure om via een bemiddelaar buitengerechtelijk geschillen op te lossen. Het doel van bemiddeling is een overeenkomst te bereiken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Zodra een bemiddelingsovereenkomst is afgesloten, heeft deze in de eerste plaats gevolgen voor de partijen en is deze bindend voor hen.

Op grond van de overeenkomst die uit de bemiddeling voortvloeit mag de rechthebbende partij verzoeken om gerechtelijke tenuitvoerlegging van de beslissing of uitvoering, wanneer de overeenkomst:

 1. is opgesteld in de vorm van een notariële akte;
 2. is bevestigd als verzoening voor de rechter door een arbitrageorgaan.

2. Arbitrage

Het doel van arbitrage is het buitengerechtelijk oplossen van geschillen op grond van een overeenkomst tussen de partijen bij het geschil via de vrije autonome keuze van een arbitragecommissie.

De arbitrageprocedure mondt uit in het vellen van een arbitrageuitspraak. Zodra een arbitrageuitspraak is geveld, heeft deze ten aanzien van de partijen in een arbitrageprocedure dezelfde gevolgen als een eindvonnis.

Het oordeel van de arbitragecommissie is uitvoerbaar, net zoals een beslissing van een gewone rechterlijke instantie.

3. Welke soorten geschillen kunnen worden geregeld via deze procedures van alternatieve geschillenbeslechting?

Bemiddeling kan over het algemeen worden gebruikt om elk soort geschil op te lossen dat uit een burgerrechtelijke, familierechtelijke, handelsrechtelijke aansprakelijkheidsrechtelijke of arbeidsrechtelijke verhouding voortvloeit.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Arbitrage kan worden gebruikt om eigendomsgeschillen op te lossen die zich voordoen in nationaal en internationaal handelsrecht en in burgerrechtelijke rechtsverhoudingen.

Dit soort alternatieve geschillenbeslechting moet worden gebruikt in overeenstemming met het recht of op grond van voorwaarden vastgesteld in een rechterlijk bevel.

Er is geen wettelijk vereiste om een bepaald soort alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken.

4. Wordt deze soort alternatieve geschillenbeslechting beheerst door wetgeving?

Bemiddeling wordt beheerst door wet nr. 420/2004 inzake bemiddeling.

Arbitrage wordt beheerst door wet nr. 244/2002 inzake arbitrage.

5. Is het mogelijk de partijen in een contractueel beding te verplichten om elk geschil dat voortvloeit uit het contract aan alternatieve geschillenbeslechting te onderwerpen alvorens zich tot een rechterlijke instantie te wenden? Zijn dergelijke bepalingen bindend voor de contractspartijen bij dit soort alternatieve geschillenbeslechting?

De partijen mogen in een arbitrageovereenkomst overeenkomen dat alle of bepaalde eigendomsgeschillen die tussen hen zijn ontstaan of kunnen ontstaan met betrekking tot een bepaalde contractuele of andere juridische verhouding, zullen worden beslecht via arbitrage.

De partijen mogen ook in een overeenkomst bepalen dat zij zullen pogen alle of bepaalde geschillen tussen hen via bemiddeling op te lossen.

6. Is het noodzakelijk om een beroep te doen op rechtsbijstand? Welke is de rol van de advocaat in dit soort alternatieve geschillenbeslechting?

Het is niet nodig om een beroep te doen op een advocaat.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Is het mogelijk om op afstand gebruik te maken van deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting zoals via elektronische middelen?

De arbitrageprocedure wordt gevoerd op de plaats die de partijen bij de procedure zijn overeengekomen. Wanneer er geen dergelijke overeenkomst bestaat, wordt de procedure gevoerd op een plaats aangeduid door de arbitragecommissie rekening houdend met de aard van het geschil en de belangen van de partijen.

8. Is dit soort alternatieve geschillenbeslechting kosteloos? Zo niet, hoe worden de kosten verdeeld? Kan rechtsbijstand worden verleend voor alternatieve geschillenbeslechting? (zie rechtsbijstand)

Bemiddeling is een betaalde dienst; de website conflictoplossing English - slovencina bevat de lijst van de aanbevolen vergoedingen voor bemiddelaars die lid zijn van de Slowaakse Vereniging van Bemiddelaars.

De lijst van de kosten voor arbitrage door een arbitragecommissie is vastgesteld in een bijlage bij het reglement van orde van het arbitragetribunaal van de Slowaakse kamer van koophandel en industrie.

9. Wanneer deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting werd gebruikt, maar wanneer geen oplossing voor het geschil werd gevonden, is het dan nog mogelijk om de zaak voor de rechter te brengen? Heeft het gebruik van deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting invloed op de verjaringstermijn om bij de rechtbank een rechtsvordering in te stellen?

De arbitrageprocedure mondt uit in het vellen van een arbitrageuitspraak.

Wanneer geen bemiddelingsovereenkomst wordt bereikt, kan de zaak nog voor de rechter worden voortgezet. Bemiddeling heeft geen invloed op het lopen van de verjaringstermijn.

10. Wanneer een beroep werd gedaan op dit soort alternatieve geschillenbeslechting en het geschil daarmee werd opgelost, welke vorm neemt de overeenkomst dan aan? Wat gebeurt er wanneer de overeenkomst niet spontaan wordt opgevolgd? Is het mogelijk om de normale tenuitvoerleggingsprocedure te gebruiken? Kan de zaak nog bij de rechter worden aanhangig gemaakt?

De arbitrageprocedure mondt uit in het vellen van een arbitrageuitspraak. Zodra een arbitrageuitspraak is geveld, heeft deze ten aanzien van de partijen in een arbitrageprocedure dezelfde gevolgen als een eindvonnis?

Arbitrageuitspraken worden schriftelijk gegeven.

Wanneer partijen de beslissing niet nakomen, is deze even afdwingbaar als een beslissing van een gewone rechterlijke instantie en kan de rechthebbende partij verzoeken om de tenuitvoerlegging ervan.

Bemiddeling eindigt met een overeenkomst, die schriftelijk moet worden opgesteld. Een bemiddelingsovereenkomst heeft de kracht van een bevel van tenuitvoerlegging, wanneer:

 1. deze is opgesteld in de vorm van een notariële akte, of
 2. als een verzoening door een arbitrageorgaan wordt bevestigd voor de rechter.

« Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 13-01-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk