Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 02-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Στη Σλοβακία υπάρχουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Διαμεσολάβηση 1.
2. Διαιτησία 2.
3. Ποια είδη διαφοράς μπορούν να επιλυθούν με αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών (ΕΤΕΔ) ; 3.
4. Αυτό το είδος ΕΤΕΔ καλύπτεται από κάποια νομοθεσία; 4.
5. Είναι δυνατό να υποχρεωθούν τα μέρη βάσει συμβατικής ρήτρας να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από σύμβαση σε ΕΤΕΔ πριν να προσφύγουν στο δικαστήριο; Είναι οι διατάξεις αυτές δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ; 5.
6. Είναι αναγκαία η συνδρομή δικηγόρου; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ; 6.
7. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος ΕΤΕΔ εξ αποστάσεως, π.χ. με ηλεκτρονικά μέσα; 7.
8. Είναι αυτό το είδος ΕΤΕΔ δωρεάν; Εάν όχι πώς κατανέμονται οι δαπάνες; Είναι δυνατόν να χορηγηθεί νομική συνδρομή για ΕΤΕΔ; (βλέπε νομική συνδρομή8.
9. Εάν χρησιμοποιήσατε αυτό το είδος ΕΤΕΔ, αλλά δεν καταφέρατε να επιλύσετε τη διαφορά σας, υπάρχει ακόμη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο; Οι ενέργειες που έγιναν με τη χρησιμοποίηση αυτού του είδους ΕΤΕΔ θίγουν την προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο; 9.
10. Εάν προσφύγατε σε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και επιλύσατε τη διαφορά σας, ποιά μορφή θα λάβει η σχετική συμφωνία;  Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη αυθόρμητης τήρησης της συμφωνίας; Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι συνήθεις διαδικασίες εκτέλεσης; Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο; 10.

 

1. Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι άτυπη, εκούσια και εμπιστευτική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας, αποδεκτής και από τα δύο μέρη.

Μετά τη σύναψή της, η συμφωνία διαμεσολάβησης επηρεάζει κυρίως τα συμβαλλόμενα μέρη για τα οποία είναι δεσμευτική.

Βάσει της συμφωνίας που προκύπτει από τη διαμεσολάβηση, το δικαιούμενο μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την εκτέλεση της απόφασης, εφόσον η συμφωνία:

 1. καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη·
 2. επικυρώνεται ως δικαστικός συμβιβασμός από διαιτητικό όργανο.

2. Διαιτησία

Ο στόχος της διαιτησίας είναι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών βάσει συμφωνίας μεταξύ των μερών μέσω της ελεύθερης και αυτόνομης επιλογής διαιτητικού οργάνου.

Η διαδικασία διαιτησίας καταλήγει στην έκδοση διαιτητικής απόφασης. Όταν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί η διαιτητική απόφαση, αυτή παράγει, για τα μέρη, τα τα ίδια αποτελέσματα με την οριστική δικαστική απόφαση.

Η απόφαση του διαιτητικού οργάνου είναι εκτελεστή όπως κάθε απόφαση τακτικού δικαστηρίου.

3. Ποια είδη διαφοράς μπορούν να επιλυθούν με αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών (ΕΤΕΔ) ;

Η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν γένει για την επίλυση οποιασδήποτε μορφής διαφοράς που προκύπτει από σχέση αστικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου ή αστικής ευθύνης.

Η διαιτησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών ιδιοκτησίας που προκύπτουν από σχέσεις εσωτερικού και διεθνούς εμπορικού δικαίου και αστικού δικαίου.

Αυτός ο ΕΤΕΔ πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο ή βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται σε απόφαση δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις προκειμένου να γίνει χρήση οποιουδήποτε είδους ΕΤΕΔ.

4. Αυτό το είδος ΕΤΕΔ καλύπτεται από κάποια νομοθεσία;

Η διαμεσολάβηση διέπεται από το Νόμο περί διαμεσολάβησης αριθ. 420/2004.

Η διαιτησία διέπεται από το Νόμο περί διαιτησίας αριθ. 244/2002.

5. Είναι δυνατό να υποχρεωθούν τα μέρη βάσει συμβατικής ρήτρας να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από σύμβαση σε ΕΤΕΔ πριν να προσφύγουν στο δικαστήριο; Είναι οι διατάξεις αυτές δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ;

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν με σύμβαση διαιτησίας ότι όλες ή ορισμένες από τις διαφορές περί ιδιοκτησίας που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ τους όσον αφορά οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη έννομη σχέση θα επιλύονται με διαιτησία.

Τα μέρη μπορούν επίσης να περιλάβουν στις διατάξεις της σύμβασης ότι θα προσπαθήσουν να επιλύσουν όλες τις διαφορές, ή ορισμένες από τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους, με διαιτησία.

6. Είναι αναγκαία η συνδρομή δικηγόρου; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ;

Δεν είναι αναγκαία η προσφυγή σε δικηγόρο.

7. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος ΕΤΕΔ εξ αποστάσεως, π.χ. με ηλεκτρονικά μέσα;

Η διαδικασία διαιτησίας διεξάγεται στον τόπο που έχουν συμφωνήσει τα μέρη της διαδικασίας. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η διαδικασία διεξάγεται στον τόπο που ορίζεται από το διαιτητικό όργανο σε συνάρτηση με τη φύση της διαφοράς και τα συμφέροντα των μερών.

8. Είναι αυτό το είδος ΕΤΕΔ δωρεάν; Εάν όχι πώς κατανέμονται οι δαπάνες; Είναι δυνατόν να χορηγηθεί νομική συνδρομή για ΕΤΕΔ; (βλέπε νομική συνδρομή)

Η διαμεσολάβηση είναι αμειβόμενη υπηρεσία· η ιστοσελίδα Επίλυση διαφορών English - slovencina παρέχει κατάλογο των αμοιβών που συνιστώνται για τους διαμεσολαβητές που είναι μέλη της Σλοβακικής Ένωσης Διαμεσολαβητών.

Ο κατάλογος των αμοιβών διαιτησίας που επιβάλλει ένα διαιτητικό όργανο ορίζεται σε παράρτημα των διαδικαστικών κανόνων του διαιτητικού δικαστηρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σλοβακίας.

9. Εάν χρησιμοποιήσατε αυτό το είδος ΕΤΕΔ, αλλά δεν καταφέρατε να επιλύσετε τη διαφορά σας, υπάρχει ακόμη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο; Οι ενέργειες που έγιναν με τη χρησιμοποίηση αυτού του είδους ΕΤΕΔ θίγουν την προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η διαδικασία διαιτησίας καταλήγει στην έκδοση διαιτητικής απόφασης.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία διαμεσολάβησης, η υπόθεση μπορεί να συνεχιστεί στο δικαστήριο. Η διαμεσολάβηση δεν έχει επιπτώσεις στην προθεσμία άσκησης προσφυγής.

10. Εάν προσφύγατε σε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και επιλύσατε τη διαφορά σας, ποιά μορφή θα λάβει η σχετική συμφωνία;  Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη αυθόρμητης τήρησης της συμφωνίας; Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι συνήθεις διαδικασίες εκτέλεσης; Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο;

Η διαδικασία διαιτησίας καταλήγει στην έκδοση διαιτητικής απόφασης. Όταν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί η διαιτητική απόφαση, αυτή παράγει, για τα μέρη, τα ίδια αποτελέσματα με την οριστική δικαστική απόφαση.

Οι διαιτητικές αποφάσεις καταρτίζονται εγγράφως.

Όταν τα μέρη δεν συμμορφώνονται με την απόφαση, αυτή είναι εκτελεστή όπως οποιαδήποτε απόφαση τακτικού δικαστηρίου και το δικαιούμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την εκτέλεσή της.

Η διαμεσολάβηση λήγει με συμφωνία η οποία πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Η συμφωνία διαμεσολάβησης έχει την ισχύ εκτελεστού τίτλου, εφόσον:

 1. καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη· ή
 2. επικυρώνεται ως δικαστικός συμβιβασμός από διαιτητικό όργανο.

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 02-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο