Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 23-04-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Μπορείτε να βρείτε μια γενική επισκόπηση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών (στο εξής ΕΤΕΔ) ανατρέχοντας στη σελίδα «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών – γενικές πληροφορίες»

Σε αυτή τη νέα ιστοσελίδα θα σας δώσουμε περισσότερες πρακτικές οδηγίες για τους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών (ΕΤΕΔ) στη Σλοβενία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αρχικά, ποια είναι, γενικώς, τα διάφορα είδη ΕΤΕΔ στη Σλοβενία; Αρχικά, ποια είναι, γενικώς, τα διάφορα είδη ΕΤΕΔ στη Σλοβενία;
Ποια είδη διαφορών μπορούν να επιλυθούν μέσω ΕΤΕΔ; Ποια είδη διαφορών μπορούν να επιλυθούν μέσω ΕΤΕΔ;
Η προσφυγή στους ΕΤΕΔ είναι δεσμευτική εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης; Η προσφυγή στους ΕΤΕΔ είναι δεσμευτική εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης;
Προβλέπεται στο νόμο αυτό το είδος ΕΤΕΔ; Προβλέπεται στο νόμο αυτό το είδος ΕΤΕΔ;
Μπορούν να συνταχθούν συμβατικές ρήτρες που να αναφέρουν ότι οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη σύμβαση θα υποβάλλεται σε ΕΤΕΔ προτού να υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο. Είναι δεσμευτικές οι ρήτρες αυτές για τα δύο μέρη για αυτό το είδος των ΕΤΕΔ; Μπορούν να συνταχθούν συμβατικές ρήτρες που να αναφέρουν ότι οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη σύμβαση θα υποβάλλεται σε ΕΤΕΔ προτού να υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο. Είναι δεσμευτικές οι ρήτρες αυτές για τα δύο μέρη για αυτό το είδος των ΕΤΕΔ;
Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το επιλεγέν είδος ΕΤΕΔ απολαύει της απαραίτητης αξιοπιστίας όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης; Ειδικότερα, πως μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα των διαπραγματεύσεων; Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το επιλεγέν είδος ΕΤΕΔ απολαύει της απαραίτητης αξιοπιστίας όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης; Ειδικότερα, πως μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα των διαπραγματεύσεων;
Είναι απαραίτητη η προσφυγή σε νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος των δικηγόρων σε αυτό το είδος των ΕΤΕΔ; Είναι απαραίτητη η προσφυγή σε νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος των δικηγόρων σε αυτό το είδος των ΕΤΕΔ;
Μπορεί αυτό το είδος των ΕΤΕΔ να γίνει εξ αποστάσεως και ειδικότερα με ηλεκτρονικά μέσα; Μπορεί αυτό το είδος των ΕΤΕΔ να γίνει εξ αποστάσεως και ειδικότερα με ηλεκτρονικά μέσα;
Αυτό το είδος των ΕΤΕΔ παρέχεται δωρεάν; Εάν όχι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Είναι δυνατή η παροχή νομικής συνδρομής; (βλέπε «νομική συνδρομή») Αυτό το είδος των ΕΤΕΔ παρέχεται δωρεάν; Εάν όχι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Είναι δυνατή η παροχή νομικής συνδρομής; (βλέπε «νομική συνδρομή»)
Στην περίπτωση ανεπιτυχούς απόπειρας επίλυσης διαφοράς μέσω ΕΤΕΔ, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο; Η προσφυγή σε ΕΤΕΔ επηρεάζει την προθεσμία για προσφυγή στο δικαστήριο; Στην περίπτωση ανεπιτυχούς απόπειρας επίλυσης διαφοράς μέσω ΕΤΕΔ, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο; Η προσφυγή σε ΕΤΕΔ επηρεάζει την προθεσμία για προσφυγή στο δικαστήριο;
Εάν προσφύγετε σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ και δεν μπορέσετε να επιλύσετε τη διαφορά, ποια μορφή παίρνει η συμφωνία αυτή; Τι συμβαίνει εάν η συμφωνία δεν εκτελεστεί αυθόρμητα; Μπορούν να εφαρμοστούν οι συνήθεις διαδικασίες εκτέλεσης; Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο; Εάν προσφύγετε σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ και δεν μπορέσετε να επιλύσετε τη διαφορά, ποια μορφή παίρνει η συμφωνία αυτή; Τι συμβαίνει εάν η συμφωνία δεν εκτελεστεί αυθόρμητα; Μπορούν να εφαρμοστούν οι συνήθεις διαδικασίες εκτέλεσης; Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο;

 

Αρχικά, ποια είναι, γενικώς, τα διάφορα είδη ΕΤΕΔ στη Σλοβενία;

Οι ΕΤΕΔ επιτρέπουν την επίλυση διαφορών χωρίς την παρέμβαση δικαστηρίου ή τουλάχιστον χωρίς δικαστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Μεταξύ των ΕΤΕΔ που εφαρμόζονται στη Σλοβενία περιλαμβάνεται η διαιτησία, η διαμεσολάβηση και η προσφυγή στο δικαστήριο με την ευρύτερη δυνατή έννοια που στοχεύει σε απόπειρα δικαστικού συμβιβασμού.

Το συμβούλιο διαιτησίας είναι ιδιωτικός οργανισμός που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία ορίζονται με συμφωνία των μερών. Τα μέρη, που ενεργούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους ή μεμονωμένα, αναθέτουν στο συμβούλιο διαιτησίας να εκδώσει, βάσει συμφωνίας ή σύμβασης, απόφαση σχετικά με την υπόθεση, η οποία αναγνωρίζεται από το νόμο ως αντίστοιχη οριστικής απόφασης τακτικού δικαστηρίου. Με τη σύναψη συμφωνίας διαιτησίας, τα μέρη αποκλείουν τη δυνατότητα προσφυγής σε τακτικό δικαστήριο.

Η διαμεσολάβηση είναι η διευθέτηση μιας διαφοράς με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου μέρους, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει δεσμευτική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, τα μέρη δύνανται ανά πάσα στιγμή να συνάψουν συμβιβασμό σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς (δικαστικός συμβιβασμός). Όποιος επιθυμεί να ασκήσει αγωγή μπορεί να επιχειρήσει την επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού (προληπτικός δικαστικός συμβιβασμός) στο ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αντιδίκου. Η συμφωνία για τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Μπορείτε σε διάφορες καταστάσεις να καταφύγετε σε κάποιον από τους πιο κάτω αναφερόμενους ΕΤΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

 • Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων
Όπως μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα «ΕΤΕΔ– Κοινοτικό δίκαιο», η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των οργανισμών που ασκούν ΕΤΕΔ στα διάφορα κράτη μέλη. Στον κατάλογο English αυτό θα βρείτε πρακτικές πληροφορίες για να αποφασίσετε αν θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους οργανισμούς αυτούς: οργάνωση, αρμοδιότητες, είδη διαδικασίας, έξοδα και περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπάρχει πιθανότητα να πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον οργανισμό εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. Για να έχετε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς αυτούς, μπορείτε να συμβουλευθείτε τους ιστότοπους EEJNet ή, στην περίπτωση που η διαφορά είναι σχετική με οικονομικές υπηρεσίες, FIN-NET.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ποια είδη διαφορών μπορούν να επιλυθούν μέσω ΕΤΕΔ;

Η διαιτησία δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος για την επίλυση όλων των διαφορών. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Σλοβενίας (Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Δημοκρατίας αριθ. 36/04 – επίσημη έκδοση· στο εξής «ZPP») προβλέπει ότι σε διαιτησία μπορούν να υπάγονται όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου, αν εκείνοι που τη συνομολογούν έχουν την εξουσία να διαθέτουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς. Σε διαφορές όπου τουλάχιστον ένα από τα μέρη είναι ιδιώτης που διαμένει στο εξωτερικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα στο εξωτερικό, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι δικαιοδοσία θα έχει αλλοδαπό συμβούλιο διαιτησίας, υπό τον όρο ότι δεν έχει αποκλειστική δικαιοδοσία σλοβενικό δικαστήριο για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να λυθούν μέσω διαιτησίας γαμικές διαφορές ή αγωγές για τον καθορισμό ή την αμφισβήτηση της πατρότητας ή της μητρότητας. Τα μέρη επιλέγουν τη διαιτησία κυρίως για την επίλυση οικονομικών διαφορών. Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας διαθέτει μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών σε επιχειρησιακές σχέσεις που απορρέουν από δικαιώματα που τα μέρη συνομολογούν ελεύθερα. Το συμβούλιο διαιτησίας της επιχείρησης Zavarovalnica Triglav d.d. είναι εξειδικευμένος οργανισμός για την επίλυση διαφορών στον τομέα των ασφαλίσεων και των αποζημιώσεων. Το διαιτητικό δικαστήριο της επιχείρησης Ljubljana Stock Exchange είναι εξειδικευμένος οργανισμός με αρμοδιότητα την επίλυση διαφορών σχετικά με συναλλαγές που αφορούν τίτλους που εκδίδονται κατά σειρές.

Ο δικαστικός συμβιβασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση όλων των ειδών διαφορών που εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο, με εξαίρεση τις γαμικές διαφορές και τις διαφορές μεταξύ γονέων και παιδιών (εκτός των υποθέσεων που αφορούν την προστασία, εκπαίδευση και διατροφή των παιδιών ή την επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων ή άλλων προσώπων, όπου το δικαστήριο δεν επιτρέπει συμβιβασμό παρά μόνον εφόσον είναι προς το συμφέρον του παιδιού). Επίσης δεν μπορεί να συναφθεί δικαστικός συμβιβασμός για απαιτήσεις τις οποίες δεν είναι ελεύθερα τα μέλη να διεκδικήσουν (διότι παραβιάζουν δεσμευτικούς κανόνες ή ηθικούς κανόνες).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η διαμεσολάβηση ασκείται από διάφορους μη κυβερνητικούς φορείς ή δικαστήρια σε ποικίλες διαφορές. Τα δικαστήρια ασκούν διαμεσολάβηση σε αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ οι μη κυβερνητικοί φορείς διαμεσολαβούν σε διαφορές μεταξύ γειτόνων, μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, σχολικές διαφορές, εργασιακές διαφορές ή διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η προσφυγή στους ΕΤΕΔ είναι δεσμευτική εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης;

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) περιέχει διατάξεις που στοχεύουν να ενθαρρύνουν τη σύναψη δικαστικών συμβιβασμών και για το σκοπό αυτό προβλέπονται διατάξεις για μια ειδική ακροαματική διαδικασία συμβιβασμού ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα σύναψης δικαστικού συμβιβασμού. Πάντως, η σύναψη τέτοιους είδους συμβιβασμών εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση των μερών. Το ίδιο ισχύει και για τη διαμεσολάβηση και τις λοιπές μορφές ΕΤΕΔ. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) προβλέπει τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να αναστείλει τις αστικές διαδικασίες, με βάση πρόταση που συμφωνείται από τα μέρη, ώστε μπορεί να γίνει απόπειρα επίλυσης της διαφοράς με εναλλακτικούς τρόπους.

Μεταξύ των διατάξεων της διαδικασίας που ακολουθείται σε εργατικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης, ο νόμος περί Eργατοδικείων (Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Δημοκρατίας αριθ. 2/2004, 10/04 – corrigendum αριθ. 61/04), με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2005, προβλέπει ότι εάν ο νόμος ή μια συλλογική συμφωνία θεσπίζουν υποχρεωτική διαδικασία για τη φιλική επίλυση μιας διαφοράς, η άσκηση αγωγής γίνεται δεκτή μόνο υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή προηγήθηκε αλλά ήταν ανεπιτυχής. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην επίλυση διαφορών που αφορούν την ύπαρξη ή τη λήξη μιας εργασιακής σχέσης. Η διαιτησία είναι προαιρετική και βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των μερών.

Προβλέπεται στο νόμο αυτό το είδος ΕΤΕΔ;

Ο δικαστικός συμβιβασμός προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) όπου περιλαμβάνονται επίσης βασικές διατάξεις σχετικά με τη διαιτησία. Η διαμεσολάβηση δεν προβλέπεται στο νόμο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Μπορούν να συνταχθούν συμβατικές ρήτρες που να αναφέρουν ότι οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη σύμβαση θα υποβάλλεται σε ΕΤΕΔ προτού να υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο. Είναι δεσμευτικές οι ρήτρες αυτές για τα δύο μέρη για αυτό το είδος των ΕΤΕΔ;

Εάν τα μέρη συμφωνούν με σύμβαση ότι μια συγκεκριμένη διαφορά θα επιλυθεί από το αρμόδιο συμβούλιο διαιτησίας και στο πλαίσιο της ίδιας διαφοράς ασκηθεί αγωγή μεταξύ των ίδιων μερών, το δικαστήριο, απαντώντας σε ένσταση του εναγομένου κηρύσσει ότι είναι αναρμόδιο, ακυρώνει οποιαδήποτε πράξη διεξάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας και απορρίπτει την αγωγή.

Ο δικαστικός συμβιβασμός συνάπτεται ενώπιον του δικαστηρίου. Η διαμεσολάβηση έχει προαιρετική βάση και δεν έχει επιπτώσεις στις διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου.

Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το επιλεγέν είδος ΕΤΕΔ απολαύει της απαραίτητης αξιοπιστίας όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης; Ειδικότερα, πως μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα των διαπραγματεύσεων;

Όσον αφορά τη διαιτησία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο στόχος της σύναψης μιας συμφωνίας διαιτησίας είναι να αποκλεισθεί η δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων. Οι διαδικασίες διαιτησίας κατά κανόνα έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Τα ζητήματα που αφορούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα διέπονται από τους δικονομικούς κανόνες που εκδόθηκαν από τα δικαστήρια και τους οργανισμούς που ασκούν διαμεσολάβηση. Για παράδειγμα, οι κανόνες που διέπουν τη δικαστική διαμεσολάβηση στο δικαστήριο της Ljubljana προβλέπουν ότι οτιδήποτε υποβάλλεται ενώπιον του δικαστηρίου γραπτώς ή προφορικώς θεωρείται ότι έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα. Εάν η απόπειρα διαμεσολάβησης είναι ανεπιτυχής, όλα τα έγγραφα επιστρέφονται στα μέρη και καμία απόφαση ή τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο στις επακόλουθες αστικές διαδικασίες. Όταν συναφθεί δικαστικός συμβιβασμός κατά τη διάρκεια αστικών διαδικασιών οι κανόνες που αφορούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα είναι οι ίδιοι με εκείνους που εφαρμόζονται στις αστικές διαδικασίες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Είναι απαραίτητη η προσφυγή σε νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος των δικηγόρων σε αυτό το είδος των ΕΤΕΔ;

Στη διαδικασία διαιτησίας μόνον ένα πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να προβαίνει σε διαδικαστικές πράξεις ανεξάρτητα. Ένα μέρος που δεν είναι ικανό να συμμετέχει σε αστική διαδικασία πρέπει να εκπροσωπείται από νόμιμο εκπρόσωπο. Ένας διάδικος μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον να τον εκπροσωπήσει. Τα μέρη πολύ συχνά εκπροσωπούνται από δικηγόρους σε διαδικασίες διαιτησίας.

Οι κανόνες της διαδικασίας διαμεσολάβησης θεσπίζονται από τα δικαστήρια και τους οργανισμούς που ασκούν διαμεσολάβηση. Κατά κανόνα, η παροχή νομικών συμβουλών σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ένα μέρος μπορεί να εκπροσωπείται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όταν συνάπτεται ενώπιον του δικαστηρίου ένας δικαστικός συμβιβασμός, οι κανόνες που αφορούν την εκπροσώπηση είναι οι ίδιοι με εκείνους των αστικών διαδικασιών. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) προβλέπει ότι τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Πάντως, σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν έκτακτα ένδικα μέσα, ο διάδικος μπορεί να προβεί σε διαδικαστικές πράξεις μόνο μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου. Σε διαδικασίες ενώπιον τοπικού δικαστηρίου, ο διάδικος μπορεί να εκπροσωπηθεί από οποιονδήποτε έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά σε διαδικασίες ενώπιον του Πρωτοδικείου, Εφετείου και Ανώτατων Δικαστηρίων, ο πληρεξούσιος πρέπει υποχρεωτικά να είναι δικηγόρος ή άλλο πρόσωπο που έχει υποστεί επιτυχώς εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Μπορεί αυτό το είδος των ΕΤΕΔ να γίνει εξ αποστάσεως και ειδικότερα με ηλεκτρονικά μέσα;

Όσον αφορά το θέμα των διαδικασιών που διεξάγονται εξ αποστάσεως, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ZPΡ) που διέπει τον δικαστικό συμβιβασμό, προβλέπει ότι οι αιτήσεις όπου υποβάλλονται μέσω των νέων τεχνολογιών και οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίστηκαν στο νόμο για τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί από το πρόσωπο που αναφέρεται ως υπογράφων την αίτηση. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) προβλέπει επίσης ότι ένας δικαστικός συμβιβασμός συνάπτεται όταν η συμφωνία των μερών για τον διακανονισμό καταχωρίζεται στα πρακτικά και τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τα μέρη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα ΕΤΕΔ θεσπίζονται από τους φορείς που ασκούν τα ΕΤΕΔ.

Αυτό το είδος των ΕΤΕΔ παρέχεται δωρεάν; Εάν όχι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Είναι δυνατή η παροχή νομικής συνδρομής; (βλέπε «νομική συνδρομή»)

Οι διαδικασίες διαιτησίας δεν είναι δωρεάν. Καταρχήν, τα έξοδα καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο. Το ποσό εξαρτάται από το ποσό που διακυβεύεται στο πλαίσιο της διαφοράς, τη μορφή του συμβουλίου διαιτησίας και το εάν η διαφορά είναι εγχώρια ή διεθνής. Η διαιτησία διαφέρει από τη δικαστική διαδικασία στο ότι δεν καταβάλλονται δικαστικά τέλη.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) προβλέπει ότι, εάν μια αστική διαδικασία λήξει με δικαστικό συμβιβασμό, κάθε διάδικος καταβάλλει τα δικά του έξοδα εκτός αν προβλεφθεί διαφορετικά στο συμβιβασμό.

Η καταβολή των εξόδων διαμεσολάβησης ρυθμίζεται από τους οργανισμούς που ασκούν διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας καταρχάς είναι δωρεάν για τους διαδίκους (εκτός από τα έξοδα οποιουδήποτε εκπροσώπου χρησιμοποιήσουν οι διάδικοι).

Βάσει του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή (Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενικής Δημοκρατίας αριθ. 96/2004 – επίσημη έκδοση), δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται για την παροχή νομικών συμβουλών, τη νομική εκπροσώπηση και άλλες νομικές υπηρεσίες που ορίζονται στο νόμο, για όλες τις μορφές της δικαστικής προστασίας ενώπιον όλων των γενικών και ειδικών δικαστηρίων στη Σλοβενία, ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και ενώπιον όλων των φορέων, οργανισμών ή προσώπων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας που έχουν δικαιοδοσία για εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών («δικαστικές διαδικασίες») καθώς και με τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή δικαστικών τελών. Η δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται επίσης για διαδικασίες ενώπιον διεθνών δικαστηρίων ή συμβουλίων διαιτησίας εάν το δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής δεν προβλέπεται από τους κανόνες του διεθνούς δικαστηρίου ή του συμβουλίου διαιτησίας ή εάν ένα άτομο δεν δικαιούται δωρεάν νομικής συνδρομής βάσει των σχετικών κανόνων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στην περίπτωση ανεπιτυχούς απόπειρας επίλυσης διαφοράς μέσω ΕΤΕΔ, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο; Η προσφυγή σε ΕΤΕΔ επηρεάζει την προθεσμία για προσφυγή στο δικαστήριο;

Η διαμεσολάβηση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα κίνησης ή συνέχισης δικαστικής διαδικασίας ή την παραγραφή.

Με τη συμφωνία διαιτησίας, τα μέρη αποκλείουν τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς ενώπιον των δικαστηρίων.

Εάν τα μέρη δεν συνάψουν δικαστικό συμβιβασμό, το δικαστήριο συνεχίζει τη διαδικασία και εκδίδει απόφαση.

Εάν προσφύγετε σε αυτό το είδος ΕΤΕΔ και δεν μπορέσετε να επιλύσετε τη διαφορά, ποια μορφή παίρνει η συμφωνία αυτή; Τι συμβαίνει εάν η συμφωνία δεν εκτελεστεί αυθόρμητα; Μπορούν να εφαρμοστούν οι συνήθεις διαδικασίες εκτέλεσης; Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο;

Μια απόφαση διαιτησίας έχει την ισχύ οριστικής απόφασης έναντι των μερών (αλλά όχι έναντι τρίτων), εκτός εάν συμφωνήθηκε στη σύμβαση ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής ενώπιον ανώτερου διαιτητικού οργάνου. Μια απόφαση διαιτησίας μπορεί να κηρυχθεί άκυρη και ανυπόστατη κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών. Οι λόγοι αμφισβήτησης μιας διαιτητικής απόφασης προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPP) και μπορούν να συνδέονται μόνο με την ισχύ της διαιτητικής συμφωνίας, το περιεχόμενό της (η διαφορά δεν καλύπτεται από τη διαιτητική συμφωνία, το συμβούλιο διαιτησίας υπερβαίνει τις εξουσίες του), τη σύνθεση του συμβουλίου διαιτησίας, σοβαρές δικονομικές παραβιάσεις και παραβιάσεις δημόσιας τάξης.

Η συμφωνία για τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Εάν η συμφωνία δεν εκτελεστεί αυθόρμητα, ένα μέρος μπορεί να ζητήσει εκτέλεση βάσει της συμφωνίας.

Συμφωνία που συνάφθηκε βάσει διαμεσολάβησης δεν είναι δεσμευτική και η εκτέλεση είναι προαιρετική. Εάν κατά την ακροαματική διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού στο πλαίσιο αστικών διαδικασιών, τα μέρη αποφασίζουν να επιχειρήσουν την επίλυση της διαφοράς μέσω ΕΤΕΔ δύνανται, αφού επιτευχθεί συμφωνία ενώπιον του Δικαστηρίου, να συνάψουν δικαστικό συμβιβασμό και κατά συνέπεια να επιτύχουν ένα εκτελεστό τίτλο.

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-04-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο