Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot > Pohjois-Irlanti

Uusin päivitys: 22-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Pohjois-Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.
 

SISÄLLYSLUETTELO

Ensinnäkin, mitä eri keinoja riitojen vaihtoehtoiseksi ratkaisemiseksi on käytettävissä Pohjois-Irlannissa? Ensinnäkin, mitä eri keinoja riitojen vaihtoehtoiseksi ratkaisemiseksi on käytettävissä Pohjois-Irlannissa?
Oikeusasia-miehet (Ombudsmen) Oikeusasia-miehet (Ombudsmen)
Sovittelijat (Regulators) Sovittelijat (Regulators)
Välimies-menettely (Arbitration) Välimies-menettely (Arbitration)
Sovinto-menettely (Mediation) Sovinto-menettely (Mediation)
Puolueeton arviointi (Neutral Evaluation) Puolueeton arviointi (Neutral Evaluation)
Sovittelu (Conciliation) Sovittelu (Conciliation)
Asiantuntija-päätös (Expert Determination) Asiantuntija-päätös (Expert Determination)
Useimmissa riitatilanteissa on käytettävissä vaihtoehtoinen ratkaisumenettely. Tarkempia tietoja eri tilanteissa käytettävissä olevista menettelyistä on seuraavassa: Useimmissa riitatilanteissa on käytettävissä vaihtoehtoinen ratkaisumenettely. Tarkempia tietoja eri tilanteissa käytettävissä olevista menettelyistä on seuraavassa:
Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat
Elinkeinonharjoittajien väliset riidat Elinkeinonharjoittajien väliset riidat
Työntekijän ja työnantajan väliset riidat Työntekijän ja työnantajan väliset riidat
Perhesuhteisiin liittyvät riidat Perhesuhteisiin liittyvät riidat
Yksityishenkilöiden väliset riidat Yksityishenkilöiden väliset riidat
Muut erityistilanteet Muut erityistilanteet

 

Ensinnäkin, mitä eri keinoja riitojen vaihtoehtoiseksi ratkaisemiseksi on käytettävissä Pohjois-Irlannissa?

Oikeusasia-miehet (Ombudsmen)

Oikeusasia-miehet (Ombudsmen)

{

Oikeusasiamiesjärjestelmässä ratkaistaan tavallisten kansalaisten tekemiä valituksia, jotka koskevat tiettyjä viranomaisia tai yksityisen sektorin palveluja. Suurin osa tunnustetuista oikeusasiamiesjärjestelmistä on lakisääteisiä. Lisäksi on olemassa vapaaehtoisia järjestelmiä, joista ei ole säädetty laissa ja jotka on perustettu asianomaisten palvelusektoreiden aloitteella.

Sovittelijat (Regulators)

Sovittelijat (Regulators)

{

Sovittelijana (regulator) on lailla perustettu organisaatio, joka toimii erillään hallintoviranomaisista; sen tehtäviin kuuluu yksi tai useampi seuraavista toimista: asioiden hoidon valvominen, asioiden alistaminen toisten elinten ratkaistavaksi, neuvojen antaminen kolmannelle osapuolelle, lupien ja hyväksyntöjen myöntäminen sekä täytäntöönpano.

Välimies-menettely (Arbitration)

Välimies-menettely (Arbitration)

{

Välimiesmenettelyssä riidat ratkaistaan yksityisesti, ja molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan menettelyssä puolueettomana kolmantena tahona olevan välimiehen (arbiter) tekemää päätöstä.

Sovinto-menettely (Mediation)

Sovinto-menettely (Mediation)

{

Sovintomenettelyä käytetään useissa erilaisissa tapauksissa, mukaan luettuna kauppaoikeudelliset asiat sekä henkilövahinkoja ja potilasvahinkoja koskevat asiat. Riidan osapuolet voivat päästä menettelyssä sovintoon ilman tuomioistuinkäsittelyä neuvottelujen pohjalta puolueettomana kolmantena tahona olevan sovittelijan (mediator) avulla.

Puolueeton arviointi (Neutral Evaluation)

Puolueeton arviointi (Neutral Evaluation)

{

Puolueettomalla arvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa puolueeton kolmas taho (mahdollisesti asianomaisen alan asiantuntija) antaa asiasta arvion, joka ei ole sitova.

Sovittelu (Conciliation)

Sovittelu (Conciliation)

{

Sovittelu vastaa sovintomenettelyä, mutta tässä sovittelijalla (conciliator) on aktiivisempi rooli kuin sovintomenettelyssä.

Asiantuntija-päätös (Expert Determination)

Asiantuntija-päätös (Expert Determination)

{

Asiantuntijapäätös on kyseessä silloin, kun asia annetaan puolueettoman asiantuntijan ratkaistavaksi.

Useimmissa riitatilanteissa on käytettävissä vaihtoehtoinen ratkaisumenettely. Tarkempia tietoja eri tilanteissa käytettävissä olevista menettelyistä on seuraavassa:

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat

Kuten tietosivulla ”Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot – Yhteisön oikeus” todetaan, komissio on julkaissut verkkosivuillaan luettelon  useista vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja soveltavista organisaatioista, jotka ratkaisevat kuluttajariitoja kaikissa jäsenvaltioissa. Kyseisessä luettelossa on käytännön tietoa, jonka perusteella voi tehdä päätöksen johonkin näistä vaihtoehtoisista organisaatioista turvautumisesta: välineen rakenne, soveltamisala, käytetty menettely, kustannukset ja yksityiskohtaiset lisätiedot.

Joskus voi joutua turvautumaan vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja tarjoavaan organisaatioon, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon. Tarkkaa tietoa siitä, minkä organisaation puoleen kannattaa kääntyä, saa EEJ-Netin verkkosivuilta tai FIN-NETin verkkosivuilta, jos kyse on rahoituspalveluja koskevasta riita-asiasta.

Pohjois-Irlannissa kuluttajilla on käytössään useita mahdollisuuksia tavaroita ja palveluja koskevien riitojen ratkaisemiseksi. Usein asia ratkeaa ottamalla suoraan yhteyttä liikkeenharjoittajaan tai yritykseen. Neuvontaa ja muuta apua on mahdollista saada useasta paikasta, erityisesti liiketoiminnan normien noudattamista valvovilta osastoilta (Trading Standards Departments) ja kansalaisten neuvontapisteistä (Citizens Advice Bureaux). Joillakin aloilla on käytössä tehokkaita järjestelmiä, joissa sovittelija (regulator) tai alakohtainen kuluttajaneuvosto (consumer council) käsittelee valitukset; sovittelijalla on myös täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä toisin kuin kuluttajaneuvostolla. Monet kuluttajien ongelmista sovitaan suoraan asianomaisen liikkeenharjoittajan tai organisaation kanssa. Usein kuluttajien edellytetään käyvän läpi liikkeenharjoittajan soveltama valitusmenettely ennen muuhun riidanratkaisukeinoon turvautumista.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Kuluttajaneuvontaa tarjoavat verkkosivustot vaihtelevat virallisista sivustoista, kuten kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämästä Consumer Gateway -sivustosta, riippumattomiin sivustoihin English, joilla tarjotaan aktiivisesti apua kuluttajille hyvityksen saamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriön, paikallishallinnon, LACORSin (Local Authorities Coordinating Office on Regulatory Services) ja kauppatapaa tutkivan instituutin (Trading Standards Institute) kehittämällä verkkosivustolla English kuluttaja voi jättää valituksen paikalliselle liiketoiminnan normien noudattamista valvovalle osastolle.

Muut neuvontapalvelut PDF File (PDF File 29 KB)

Elinkeinonharjoittajien väliset riidat

Vaihtoehtoisiin riidanratkaisukeinoihin turvautuvat osapuolet voivat valita menettelytavan ja sen tarjoajan riidan kohteen mukaan. Vaikka vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on yleensä vapaaehtoista, menettelyyn ryhtymistä koskevat erityiset sopimuslausekkeet ovat sitovia.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttöä edeltävä vaihe

Lainopillisen avustajan käyttö ei ole pakollista vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja käytettäessä, mutta se on suositeltavaa. Lisäksi on syytä varmistaa, että vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen tarjoaja on palvelun hyväksytty tarjoaja, jolla on vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalta. Kaikki vaaditut erityisehdot, kuten salassapitolausekkeet, olisi sovittava osapuolten ja palvelun tarjoajan kesken heti aluksi ennen menettelyyn ryhtymistä.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Rahoitus

Oikeusasiamies- ja sovittelijajärjestelmien tarjoamat palvelut saavat rahoitusta joko valtiolta tai asianomaiselta palvelusektorilta. Liikealan välimiesjärjestelmät (Trade Arbitration Schemes) rahoitetaan osaksi kyseeseen tulevien liikeyritysten suorittamilla jäsenmaksuilla ja järjestelmän käyttäjien suorittamalla maksulla. Riidan osapuolet maksavat itse riidanratkaisumenettelystä aiheutuvat kulut joko tasan jaettuna tai muun sopimansa perusteen pohjalta. Oikeusapua voidaan myöntää niihin menettelyihin, kuten sovintomenettelyyn, joissa vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttö voidaan katsoa osaksi asian oikeuskäsittelyä. Oikeusavun myöntää Pohjois-Irlannin asianajajaliiton (Law Society) oikeusapuosasto sen saamisen edellytykset täyttäville osapuolille. Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä niiden vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttöön, jotka ovat täysin riippumattomia tuomioistuinmenettelystä.

Vaikutus tuomioistuinkäsittelyyn

Turvautuminen vaihtoehtoisiin riidanratkaisukeinoihin, kuten sovintomenettelyyn, ei estä samojen asioiden ratkaisemista tuomioistuimessa, jollei asiasta ole päästy sopimukseen. Jos asiaa käsitellään jo tuomioistuimessa, sitä voidaan lykätä ratkaisun löytämiseksi vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä.

Ratkaisuvaihtoehdot

Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä saavutettu ratkaisu voi olla muodoltaan päätös tai osapuolten sopimus käytetyn menettelytyypin mukaan. Esimerkiksi sovintomenettely, sovittelu ja puolueeton arviointi on suunniteltu sovintoon pääsyn edistämiseksi. Asiantuntijapäätöksen, sitovan päätöksen sisältävän ratkaisumenettelyn (adjudication) ja välimiesmenettelyjärjestelmien osalta ratkaisut syntyvät päätöksinä, joiden sitovuus määräytyy olosuhteiden ja sovellettujen menetelmien mukaan. Osa oikeusasiamiehistä antaa sitovia päätöksiä, osa suosituksia.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Välimiesmenettelyssä riita-asiasta annetaan sitova ratkaisu, eivätkä menettelyn osapuolet voi saattaa asiaa enää tuomioistuimen käsiteltäväksi muuten kuin hyvin rajoitetuilla muutoksenhakuperusteilla. Osapuolet säilyttävät oikeutensa saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi useimpien vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen osalta (lukuun ottamatta välimiesratkaisua), jos toinen osapuoli ei täytä sopimusvelvoitteitaan. Jos menettelyssä saavutettu ratkaisu on laadittu sopimuksen muotoon, toiseen osapuoleen voidaan kohdistaa vaade tuomioistuimessa sopimusrikkomuksen perusteella. Sovintomenettelyssä tehdyn sopimuksen osapuolilla ei ole yleensä mahdollisuutta saattaa samoja kiistakysymyksiä uudestaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä vahvistetun päätöksen täytäntöönpanotapa vaihtelee käytetyn menettelyn mukaan. Oikeusasiamiesjärjestelmissä sovelletaan eri tapoja: joissakin järjestelmissä päätökset voidaan panna täytäntöön, ja useissa järjestelmissä asetetaan seuraamuksia organisaatioille, jotka eivät noudata päätöstä.

Muiden vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen osalta osapuolet voivat valita, laaditaanko saavutetusta ratkaisusta oikeudellisesti sitova sopimus. Sovintoon pääsemistä edistämään suunniteltuja menettelyjä koskevista muutoksenhakukeinoista ei ole säädetty laissa. Joissakin oikeusasiamiesjärjestelmissä tehdyistä ratkaisuista voidaan valittaa tuomioistuimeen.

Työntekijän ja työnantajan väliset riidat

Suurimmassa osassa työpaikkoja on käytössä viralliset valitusmenettelyt, joista useimpia sovelletaan kaikkiin työntekijöihin ja työnantajiin. ACAS English (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) on laatinut kurinpito- ja valitusmenettelyjä koskevat menettelyohjeet parhaista käytännöistä työntekijöiden ja työnantajien välisissä riidoissa. ACAS tarjoaa myös riippumatonta ja puolueetonta apua kyseisten riitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. ACAS-sovittelijoilla on lakisääteinen velvollisuus edistää sovinnon saavuttamista useissa työsuhderiidoissa, jotka on saatettu tai voidaan saattaa työtuomioistuimeen.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Työntekijöiden ja työnantajien välisillä kompromissiratkaisuilla (compromise agreements) voidaan ratkaista oikeudellisesti vaade tai mahdollinen vaade. Kompromissiratkaisuilla voidaan saavuttaa sovinto nopeasti ja luottamuksellisesti, mutta ne rajoittuvat tiettyyn vaateeseen. Toisin kuin ACAS-sovittelussa saavutettu sovinto, niillä ei voida ratkaista yleisesti ja lopullisesti kaikkia työsuhdetta koskevia vaateita.

Hallitus English tukee sovittelua, ja se on lisäksi perustanut hiljattain uuden välimiesjärjestelmän ACASin välityksellä. Vapaaehtoinen järjestelmä on vaihtoehto työtuomioistuimille perusteetonta irtisanomista koskevien vaateiden osalta. Menettely on luottamuksellinen, epävirallinen ja nopea, ja riidan ratkaisevat ACASin nimittämät välimiehet. Kaupallisen välimiesmenettelyn mukaisesti siinä annetaan lopullinen ratkaisu, johon voidaan hakea muutosta vain hyvin rajoitetusti. Mahdollisia korvauksia koskevat ratkaisut ovat luottamuksellisia.

Perhesuhteisiin liittyvät riidat

Perheasioiden sovitteluun (family mediation) osallistuminen on vapaaehtoista Pohjois-Irlannissa. Sovittelun tarkoituksena on ratkaista avio- tai avoeroon liittyvät riidat perhelainsäädännön mukaisesti. Hallitus katsoo, että perheasioiden sovittelu voi onnistua ainoastaan silloin, kun osapuolet voivat päättää vapaasti siihen osallistumisestaan. Hallitus kannustaa osallistumaan perheasioiden sovitteluun siihen soveltuvissa tapauksissa. Kaikkia asioita ei voida ratkaista kyseisessä sovittelussa, ja sitä käytetään useimmiten lapsia koskevien riitojen ratkaisemiseen ja harvemmin muiden asioiden käsittelyyn. Perheasioiden sovittelua järjestävät usein riippumattomat vapaaehtoisjärjestöt, ja perheasioiden sovittelijat edustavat riippumatonta ja itsesäänneltyä ammattikuntaa.

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Kahdessa perheasiain sovittelukeskuksessa (Belfast ja Ballymena) on aloitettu tuomioistuimen valvoma perheasioiden sovittelun pilottihanke, jonka ulkopuolinen arviointi on ajoitettu marraskuuhun 2004.

Yksityishenkilöiden väliset riidat

Vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn ryhtyvät osapuolet voivat itse valita menettelymuodon ja palvelun tarjoajan riidan laadun mukaan. Vaikka vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on yleensä vapaaehtoista, menettelyyn ryhtymistä koskevat erityiset sopimuslausekkeet ovat sitovia.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttöä edeltävää vaihetta, sen rahoitusta ja vaikutusta tuomioistuinkäsittelyyn sekä ratkaisuvaihtoehtoja koskevat seikat vastaavat elinkeinoharjoittajien välisiä riitoja koskevassa kappaleessa esitettyjä seikkoja.

Muut erityistilanteet

Yksityishenkilöiden sekä viranomaisten ja ammatinharjoittajien välisten riitojen ratkaisemiseksi on olemassa useita järjestelmiä. Jäljempänä esitetään organisaatioista ja niiden tehtävistä luettelo, joka ei ole kattava.

Jos tiettyä riitatyyppiä varten ei ole perustettu järjestelmää, vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn ryhtyvät osapuolet voivat itse valita menettelymuodon ja palvelun tarjoajan riidan laadun mukaan. Vaikka vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on yleensä vapaaehtoista, menettelyyn ryhtymistä koskevat erityiset sopimuslausekkeet ovat sitovia.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttöä edeltävää vaihetta, sen rahoitusta ja vaikutusta tuomioistuinkäsittelyyn sekä ratkaisuvaihtoehtoja koskevat seikat vastaavat elinkeinoharjoittajien välisiä riitoja koskevassa kappaleessa esitettyjä seikkoja.

Muut erityistilanteet PDF File (PDF File 42 KB) (esimerkiksi viranomaisiin, terveyspalveluihin sekä asianajopalveluihin liittyvät riidat)

« Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Taaksepäin

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 22-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta