Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове > Холандия

Последна актуализация: 03-03-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Холандия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Вече сте направили преглед на методите за извънсъдебно решаване на спорове, когато сте прочели информацията, съдържаща се в брошурата „ИРС - обща информация“. В настоящата нова информационна брошура ще се опитаме да Ви дадем повече практическа информация за ИРС в Нидерландия. 

TABLE OF CONTENTS

1. Какъв вид спорове подлежат на решаване посредством този вид ИРС? 1.
2. Преди да отнесат въпроса до съд, страните могат да предпочетат да опитат сами да стигнат до разрешаване на конфликта. Това също е възможно посредством съдействието на медиатор, действащ като независим посредник. Търговското посредничество е възможен подход в почти всички спорове извън обхвата на наказателно-правната система. 2.
3. Прибягването до този вид ИРС задължително ли е по закон или съгласно съдебно решение? 3.
4. Този вид ИРС уреден ли от закон? 4.
5. Възможно е да има договорни клаузи, според които всеки спор, имащ отношение към договора, ще бъде предмет на ИРС преди да бъде отнесен към съд. Имат ли подобни клаузи задължителна сила за двете страни що се отнася до този вид ИРС? 5.
6. Можем ли да бъдем сигурни, че избраният метод за ИРС се ползва със степен на сигурност, каквато правораздаването изисква? И по-специално, как да сме убедени, че преговорите ще бъдат държани в тайна? 6.
7. Необходимо ли е да се потърси правна помощ? Каква е ролята на адвоката в този вид ИРС? 7.
8. Може ли този вид ИРС да се провежда от разстояние, и по-специално по електронен път? 8.
9. Безплатен ли е този вид ИРС? И ако не, как се разпределят разходите? Възможно ли е безвъзмездно да се предоставя правна помощ? (виж темата „правна помощ”) 9.
10. Ако прибегнете до този вид ИРС, но спорът не бъде разрешен, възможно ли е все още въпросът да бъде отнесен до съд? Изборът на конкретния вид ИРС отразява ли се на срока за отнасянето на спора до съд? 10.
11. Ако прибегнете до този вид ИРС и успеете да разрешите спора, споразумението под каква форма ще е? Какво става в случай, че споразумението не бъде изпълнено доброволно? Могат ли да се приложат стандартните процедури по принудително изпълнение? Има ли още възможност въпросът да бъде отнесен до съд? 11.
12. Както беше отбелязано по-горе, решенията на омбудсмана не са със задължителна сила. 12.

 

На първо място най-общо, кои са различните видове ИРС в Нидерландия?

Освен добре развитата арбитражна система, уредена от националното и международно право, има още няколко начина за решаване на извънсъдебни спорове в Нидерландия, най-важните от които са обвързващото становище (“становище на трета страна със задължителна сила”) и медиацията.

В повечето случаи можете да прибегнете до един или друг от различните видове ИРС. За повече информация, моля изберете в списъка по-долу ситуацията, в която се намирате

Конфликти между потребители и търговци

Както вече беше уточнено в информационната брошура „ИРС - право на Общността“, Комисията е публикувала на интернет страницата си списък English на голям брой органи за ИРС относно разрешаване на правни спорове с потребителите във всички държави-членки. В този списък ще намерите необходимата ви практическа информация, за да прецените дали да прибегнете до някоя от схемите за ИРС: структура, сфера на компетентност, процедурата, която следва, цената и други подробности. Може да проверите този списък на следния интернет адрес:

Може да ви се наложи да прибегнете до орган за ИРС, установен в друга държава-членка. За да знаете точно към коя институция да се обърнете, можете да направите справка на интернет страницата на EEJ-Net English или на FIN-NET English - Nederlands в случай, че е налице конфликт, свързан с финансови услуги:

 • конфликти между предприятия
 • конфликти между работници/служители и работодатели
 • конфликти между наемодатели и наематели
 • семейни конфликти
 • конфликти между физически лица
 • други специфични ситуации (напр. отношения с държавни органи, здравни служби, адвокати, нотариуси и т.н.).

1. Какъв вид спорове подлежат на решаване посредством този вид ИРС?

Жалби, касаещи държавни производства, могат да бъдат отнесени до Националния омбудсман (назначен от националния парламент). Националният омбудсман може да започне разследване, да преценява жалбата като обоснована (или не), да издава решение по конкретния случай, което няма задължителна сила, както и да публикува своите препоръки в годишния си доклад.

Други (търговски) жалби се разглеждат от частни омбудсмани, създадени от търговските организации. Най-важният от тях (според броя на жалбите) е Застрахователният омбудсман. Омбудсманите се намесват в споровете, като първо се опитват се да постигнат съвместно решение, а след това издават решение, което няма задължителна сила, за да разрешат спора. В повечето случаи доставчикът приема решението на омбудсмана заради връзката си с търговските организации.

Обвързващи становища (становище на трета страна със задължителна сила) се дават от Комисията по жалбите на наемателите в случай, че са налице спорове по Закона за наемане на държавни жилища (например що се отнася до поддръжка, плащания за отопление и електричество, възстановяване на вреди).

НагореНагоре

Фондацията на комисиите по жалбите на потребителите е обща рамкова схема с национален обхват, с отговорност за създаването и поддържането на 30 секторни комисии по жалбите, действащи под нейно ръководство. Комисиите по жалбите вземат решения, които са със задължителна сила (становище на трета страна със задължителна сила) и за двете страни. Компетенциите на една комисия по жалбите са основани на условията и реда за осъществяване на доставките от членовете на търговските асоциации, участващи в съответната комисия по жалбите. Условията и реда включват договореността, че потребителите могат да заведат спор с доставчик до комисия по жалбите, вместо до обикновен съд.

2. Преди да отнесат въпроса до съд, страните могат да предпочетат да опитат сами да стигнат до разрешаване на конфликта. Това също е възможно посредством съдействието на медиатор, действащ като независим посредник. Търговското посредничество е възможен подход в почти всички спорове извън обхвата на наказателно-правната система.

От 1 април 2005 г. механизми за препращане към медиацията са въведени във всички съдилища и в бюрата за правни услуги (основно използвани от лица с по-ниски доходи). Страните могат да предприемат този тип решаване на спорове само доброволно.

НагореНагоре

Този подход е само за определени административни и граждански дела (включително медиация по семейноправни въпроси).

Частните омбудсмани и комисиите по жалбите имат право да разглеждат само жалби в обхвата на съответните им сфери на дейност.

Общо казано има само две важни категории спорове, които не могат да бъдат разглеждани от комисия по жалбите:

 • спорове, отнасящи се до неплащане по фактура, които не се основават на обоснована жалба;
 • спорове, свързани със смърт, телесна повреда или болест.

Разбира се, комисиите по жалбите не могат да разглеждат въпроси, които вече са отнесени до съд.

3. Прибягването до този вид ИРС задължително ли е по закон или съгласно съдебно решение?

Не. Прибягването до различните видове ИРС, както е отбелязано по-горе, не е задължително по закон или съгласно съдебно решение. Въпреки това страните могат да се договорят помежду си да използват арбитраж и по този начин да избегнат обръщането към съд.

НагореНагоре

4. Този вид ИРС уреден ли от закон?

Арбитражът е уреден в членове 1020-1076 от нидерландския граждански процесуален кодекс (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) и международния Договор от Ню Йорк.

Другите извънсъдебни процедури нямат точно определено правно основание. Въпреки това, ако някоя комисия по жалбите изяви желание да осъществява дейност под ръководството на общата организация на комисиите по жалби на потребителите, тази комисия следва да бъде призната както такава от министъра на правосъдието. За целите на това признаване комисията трябва да отговаря на определени условия, заложени в правилата за признаване, установени от министъра на правосъдието.

Правното основание на Националния омбудсман е уредено в Закона за Националния омбудсман.

5. Възможно е да има договорни клаузи, според които всеки спор, имащ отношение към договора, ще бъде предмет на ИРС преди да бъде отнесен към съд. Имат ли подобни клаузи задължителна сила за двете страни що се отнася до този вид ИРС?

Страните могат да се договорят да използват арбитраж и така да избегнат отнасянето на въпроса до съд. Съдията не е оправомощен да разглежда дело, когато е налице арбитражно споразумение съгласно член 1022 (Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering).

НагореНагоре

Както беше отбелязано по-горе, компетенциите на дадена комисия по жалбите са основани на реда и условията за осъществяване на доставките от членовете на търговските организации, участващи в комисията по жалбите. Условията и редът включват договореността, че потребителите могат да заведат спор с доставчик до комисия по жалбите, вместо до обикновен съд. Тази клауза обвързва и двете страни, въпреки че потребителят има един месец да реши дали да отнесе спора до съд, или не.

Като се има предвид, че медиацията е сравнително нов метод, все още има малко практика относно клаузите за медиация. Въпреки това клаузите относно медиацията не нарушават правомощията на съдиите да се заемат с конкретния случай.

6. Можем ли да бъдем сигурни, че избраният метод за ИРС се ползва със степен на сигурност, каквато правораздаването изисква? И по-специално, как да сме убедени, че преговорите ще бъдат държани в тайна?

7. Необходимо ли е да се потърси правна помощ? Каква е ролята на адвоката в този вид ИРС?

Във всички процедури по ИРС е възможно страните да бъдат представлявани от адвокат, но това не е задължително. В арбитражното производство адвокатът има повече или по-малко същите функции, както и в съдебното производство. В производство пред комисия по жалби на потребителите, разходите по представителството от адвокат вероятно няма да бъдат компенсирани. Страните могат да бъдат представлявани в медиацията. Все още се води дискусия относно ролята на адвоката в процедура по медиация.

НагореНагоре

8. Може ли този вид ИРС да се провежда от разстояние, и по-специално по електронен път?

В някои области това може да е възможно, но като цяло не се използва.

9. Безплатен ли е този вид ИРС? И ако не, как се разпределят разходите? Възможно ли е безвъзмездно да се предоставя правна помощ? (виж темата „правна помощ”)

Разходите в арбитражното производство зависят от арбитражната комисия. Трудно е тези разходи да бъдат точно изчислени предварително.

Нидерландският институт по арбитраж е един от основните източници на данни в това отношение.

Изчисляването на общия размер на разходите за едно арбитражно производство се прави на базата на следните елементи. Производствата пред омбудсман са безплатни.

Комисиите по жалбите изискват такси с фиксиран размер, вариращ от 27 до 113 EUR в зависимост от стойността по фактура на съответната стока или услуга. Това включва разходи за необходимите експертни доклади. Ако комисия по жалбите признае претендираното от потребителя право, съответният доставчик следва да възстанови платената такса.

НагореНагоре

Основно положение е, че разходите за медиация са за сметка на страните. Като изключение от това правило е финансовата помощ, предоставяна на лицата с ниски доходи за разходите за процедурата по медиация (виж по-долу темата „правна помощ”). Освен това, за да поощрят страните да приемат предложението на съда за медиация, се предоставя финансова помощ (в ограничен размер) от 200 EUR за всяко дело, включващо процедура по медиация в определен начален период. Това е фиксиран размер за всяка процедура по медиация, който се заплаща на медиатора, независимо от финансовите възможности на страните.

10. Ако прибегнете до този вид ИРС, но спорът не бъде разрешен, възможно ли е все още въпросът да бъде отнесен до съд? Изборът на конкретния вид ИРС отразява ли се на срока за отнасянето на спора до съд?

Комисията по жалбите взема решения, обвързващи и двете страни. Жалби срещу решението на комисията по жалбите не могат да се подават. Единственият начин да се атакува такова решение е да се препрати до обикновен съд в рамките на два месеца от изпращането му. Въпреки това, решението може да бъде само частично оспорено пред съдия, съгласно член 904, раздел 7 от нидерландския граждански кодекс. Това означава, че съдията може да обяви нищожността на такова решение със задължителна сила, съгласно правилата на логиката и справедливостта, само ако то е неприемливо от гледна точка на неговото съдържание или начина, по който е било взето при конкретните обстоятелства. С други думи решение на комисията по жалбите може да бъде отменено от съда, само ако Комисията по жалбите е нарушила основните принципи на процесуалното право, като например правото и на двете страни да бъдат изслушани.

НагореНагоре

В нидерландския граждански кодекс има разпоредба, според която погасителната давност за подаване на иск се прекъсва при започване на процедура за изразяване на обвързващото становище (чл. 3:316 параграф 3 BW, граждански кодекс).

Ако страните не постигнат споразумение по взаимно съгласие посредством медиация, те могат да отнесат спора до съд. Процедурата по медиация не се отразява на погасителната давност за подаване на иска, който е предмет на медиацията, като я прекъсва от момента, в който започва процедурата.

11. Ако прибегнете до този вид ИРС и успеете да разрешите спора, споразумението под каква форма ще е? Какво става в случай, че споразумението не бъде изпълнено доброволно? Могат ли да се приложат стандартните процедури по принудително изпълнение? Има ли още възможност въпросът да бъде отнесен до съд?

Резултатът от арбитражното производство е решение, което е задължително и за двете страни. Установеното от него подлежи на изпълнение, както съдебното решение съгласно националното право. Едно арбитражно решение може да бъде обявено за подлежащо на изпълнение само посредством разрешение за принудително изпълнение, издадено от председателя на районния съд. Това придава на арбитражното решение същата тежест, каквато има и едно съдебно решение.

НагореНагоре

Комисията по жалбите взема решения, които имат задължителна сила и за двете страни. Жалби срещу решението на комисията по жалбите не могат да се подават. Единственият начин да се атакува такова решение е да се препрати до обикновен съд в рамките на два месеца от изпращането му. Въпреки това, решението може да бъде разгледано от съдия само частично, съгласно член 904, раздел 7 от нидерландския граждански кодекс. Това означава, че съдията може да обяви нищожността на такова решение със задължителна сила, съгласно правилата на логиката и справедливостта, само ако то е неприемливо от гледна точка на съдържанието си или начина, по който е било взето при конкретните обстоятелства. С други думи, решение на комисията по жалбите може да бъде отменено от съда, само ако Комисията по жалбите е нарушила основните принципи на процесуалното право, като например правото и на двете страни да бъдат изслушани.

Ако някой доставчик не спазва решение със задължителна сила, търговската организация гарантира, че членовете й ще действат съобразно това решение. Тази гаранция означава, че търговската организация поема задължението, което комисията по жалбите налага на някой от членовете ѝ в случай, че въпросният член не изпълни доброволно задължението и не предостави решението със задължителна сила за разглеждане от обикновен съд в срок от два месеца след изпращането му. Гаранцията за спазване на решението осигурява изпълнението на решенията, взети от комисията по жалбите.

НагореНагоре

12. Както беше отбелязано по-горе, решенията на омбудсмана не са със задължителна сила.

Постигнатото споразумение в следствие процедура по медиация няма силата на окончателно решение. То представлява споразумение съгласно член 7:900 от нидерландския граждански кодекс (BW).

Споразуменията, постигнати между страните в Нидерландия, могат лесно да бъдат официално признати посредством нотариален акт. Така споразуменията стават подлежащи на принудително изпълнение, както и решенията съгласно националното право. Ако споразумението е последица от препращане от съдия към процедура по медиация, то уреждането на спора може да бъде официално признато с решение на съда.

Тъй като извънсъдебното решаване на спорове е алтернатива на разглеждането от съд по общия ред, решенията не подлежат на обжалване пред съд. Въпреки това, възможно е както преди, така и след алтернативното разрешаване на спор, същият да бъде повдигнат пред съд.

Допълнителна информация

През 2003 се прави оценка на съдебната практика относно препращането към медиация в няколко съдилища в страната и в системата за правно подпомагане. Оценъчният доклад (на нидерландски език) може да бъде намерен на адрес: http://www.wodc.nl/images/OB210_tcm11-5208.pdf Nederlands

Резюме на английски език: http://www.wodc.nl/images/OB210_sum_tcm11-5218.pdf English

Правени са няколко проучвания за извънсъдебните методи за разрешаване на спорове в Нидерландия. Министерството на правосъдието, освен всичко друго, започна следните инициативи:

 • Арбитраж и обвързващо становище на трета страна (становище със задължителна сила) в Нидерландия: Nederlands PDF File (PDF File 475 KB)
 • Достъп до правосъдие в Нидерландия: http://www.wodc.nl/images/obl219_tot_tcm11-5419.pdf Nederlands
 • Резюме на английски език: http://www.wodc.nl/images/obl219_sum_tcm11-5431.pdf English

Бизнес центърът по ИРС наскоро направи публикация за ИРС между търговци и за трудовите спорове:

 • Проучване върху управлението на конфликти и медиацията в нидерландските предприятия: Nederlands PDF File (PDF File 68 KB)

« Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация | Холандия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 03-03-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство