Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Ουγγαρία

Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Ουγγαρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αρχικά, ποιοι είναι, εν γένει, οι διάφοροι τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στην Ουγγρική Δημοκρατία; Αρχικά, ποιοι είναι, εν γένει, οι διάφοροι τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στην Ουγγρική Δημοκρατία;
Η χρήση των διαφόρων τύπων ΕΤΕΔ προβλέπεται από το νόμο ή μπορεί να καταστεί υποχρεωτική μέσω δικαστικής απόφασης; Η χρήση των διαφόρων τύπων ΕΤΕΔ προβλέπεται από το νόμο ή μπορεί να καταστεί υποχρεωτική μέσω δικαστικής απόφασης;
Υπάρχουν νόμοι που διέπουν τους συγκεκριμένους τύπους ΕΤΕΔ;  Υπάρχουν νόμοι που διέπουν τους συγκεκριμένους τύπους ΕΤΕΔ; 
1. Διαδικασία διαιτησίας (διατησία) 1.
2. Ο νόμος I του 2004 για τον αθλητισμό θέσπισε το Μόνιμο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο. 2.
3. Διαμεσολάβηση 3.
4. Διαμεσολάβηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 4.
5. Διαμεσολάβηση όσον αφορά θέματα προστασίας του παιδιού 5.
6. Διαδικασία εταιρικού συμβιβασμού 6.
Ποιες διαφορές μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ΕΤΕΔ; Ποιες διαφορές μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ΕΤΕΔ;
Υπάρχουν συμβατικές ρήτρες, οι οποίες σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει χρήση ΕΤΕΔ, προτού η διαφορά οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου; Οι ρήτρες αυτού του είδους είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη;  Υπάρχουν συμβατικές ρήτρες, οι οποίες σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει χρήση ΕΤΕΔ, προτού η διαφορά οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου; Οι ρήτρες αυτού του είδους είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη; 
Στην περίπτωση προσφυγής σε διαδικασία ΕΤΕΔ, πώς μπορούν να εξασφαλισθούν παρόμοιες εγγυήσεις με αυτές που παρέχονται κατά τη δικαστική διαδικασία; Πώς μπορεί ιδιαίτερα να κατοχυρωθεί το απόρρητο των συζητήσεων;  Στην περίπτωση προσφυγής σε διαδικασία ΕΤΕΔ, πώς μπορούν να εξασφαλισθούν παρόμοιες εγγυήσεις με αυτές που παρέχονται κατά τη δικαστική διαδικασία; Πώς μπορεί ιδιαίτερα να κατοχυρωθεί το απόρρητο των συζητήσεων; 
Είναι απαραίτητες οι νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε ΕΤΕΔ τέτοιου είδους; Είναι απαραίτητες οι νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε ΕΤΕΔ τέτοιου είδους;
Υπάρχει η δυνατότητα ΕΤΕΔ αυτού του είδους εξ αποστάσεως (κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα); Υπάρχει η δυνατότητα ΕΤΕΔ αυτού του είδους εξ αποστάσεως (κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα);
Ο συγκεκριμένος τύπος ΕΤΕΔ παρέχεται δωρεάν; Εάν όχι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας); Ο συγκεκριμένος τύπος ΕΤΕΔ παρέχεται δωρεάν; Εάν όχι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας);
Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας επίλυσης της διαφοράς με ΕΤΕΔ; Ποιες είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τις προθεσμίες της δικαστικής διαδικασίας;  Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας επίλυσης της διαφοράς με ΕΤΕΔ; Ποιες είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τις προθεσμίες της δικαστικής διαδικασίας; 
Πως εφαρμόζεται συμφωνία που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο επίλυσης της διαφοράς με ΕΤΕΔ; Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η επιτευχθείσα συμφωνία; Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο; Πως εφαρμόζεται συμφωνία που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο επίλυσης της διαφοράς με ΕΤΕΔ; Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η επιτευχθείσα συμφωνία; Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο;

 

Αρχικά, ποιοι είναι, εν γένει, οι διάφοροι τύποι εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στην Ουγγρική Δημοκρατία;

Ο νομικός κανονισμός για τους γνωστότερους τύπους εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών (ΕΤΕΔ), δηλαδή η δυνατότητα των μερών να επιλύουν τις διαφορές τους – αρχικά – με τη μέθοδο της διαιτησίας ή της διαμεσολάβησης αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, αποτελεί μέρος του νομικού συστήματος της Ουγγρικής Δημοκρατίας.

Η χρήση των διαφόρων τύπων ΕΤΕΔ προβλέπεται από το νόμο ή μπορεί να καταστεί υποχρεωτική μέσω δικαστικής απόφασης;

Προς το παρόν, ο νομικός κανονισμός δεν καθιστά υποχρεωτικό για τα μέρη να επιλύουν τις διαφορές τους στο πλαίσιο εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Υπάρχουν νόμοι που διέπουν τους συγκεκριμένους τύπους ΕΤΕΔ; 

Στο ουγγρικό νομικό σύστημα, οι νομικοί κανονισμοί διαφόρων επιπέδων, πρωτίστως κοινοβουλευτικές πράξεις, διέπουν τη δυνατότητα προσφυγής σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών. Οι εν λόγω νομικοί κανονισμοί είναι οι ακόλουθοι.

1. Διαδικασία διαιτησίας (διατησία)

Σύμφωνα με το νόμο LXXI του 1994 περί διαιτησίας, η διαδικασία διαιτησίας εφαρμόζεται αντί της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου εφόσον τουλάχιστον ένα από τα μέρη είναι πρόσωπο που ασχολείται εξ επαγγέλματος με οικονομικές δραστηριότητες και η νομική διαφορά σχετίζεται με τέτοιου είδους δραστηριότητές τους (ad hoc ή μόνιμη διαιτησία ορίζεται επίσης όταν δεν πληρούται ο συγκεκριμένος όρος εφόσον επιτρέπεται από νομική διάταξη) και, επιπλέον, εφόσον τα μέρη δύνανται να αποφασίσουν ελεύθερα σχετικά με το αντικείμενο της διαδικασίας και έχουν προβλέψει, σε γραπτή σύμβαση διαιτησίας, για διαδικασία ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου. Ο νόμος δύναται να αποκλείει την επίλυση νομικών διαφορών στο πλαίσιο διαιτησίας, και η διαιτησία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ορισμένους τύπους αστικής διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι διαιτητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι· δεν πρέπει να είναι αντιπρόσωποι των μερών. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, οι διαιτητές δεν δέχονται εντολές, και – όσον αφορά τα γεγονότα τα οποία περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους – υπόκεινται σε πλήρη εμπιστευτικότητα ακόμη και μετά την περάτωση της διαδικασίας. Στην περίπτωση μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου, οι διαιτητές όταν επιλέγονται (διορίζονται) προβαίνουν σε σχετική γραπτή δήλωση.

Όσον αφορά διεθνή θέματα – εάν ο νόμος δεν προβλέπει άλλως – το μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο που λειτουργεί στο Ουγγρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενεργεί ως μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο (που εδρεύει στην 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8).

2. Ο νόμος I του 2004 για τον αθλητισμό θέσπισε το Μόνιμο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το νόμο, σε ορισμένες αθλητικές υποθέσεις, το Μόνιμο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο καταβάλλει προσπάθειες για να επιτύχει συμφωνίες βάσει αμοιβαίας δήλωσης των μερών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Οι τύποι υποθέσεων που ορίζει ο νόμος περιλαμβάνουν πρωτίστως τις νομικές διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ αθλητικών ενώσεων και των μελών τους, και μεταξύ των μελών αθλητικών ενώσεων – όσον αφορά τις δραστηριότητές στο πλαίσιο των σχέσεών τους με αθλητικές ενώσεις -, καθώς και τις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ αθλητικών ενώσεων ή αθλητών και αθλητικών εμπειρογνωμόνων και μεταξύ αθλητικών οργανώσεων ή αθλητών και αθλητικών εμπειρογνωμόνων. Το Μόνιμο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Αθλητικής Ένωσης. Το Προεδρείο εκλέγει τον πρόεδρό του και τουλάχιστον 15 μέλη, για τετραετή θητεία, μεταξύ δικηγόρων με ειδικά νομικά προσόντα και τουλάχιστον πενταετή νομική πρακτική στον αθλητικό τομέα· το Προεδρείο εκλέγει δύο μέλη του Μόνιμου Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου κατόπιν υπόδειξης της Ουγγρικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι διατάξεις του νόμου LXXI του 1994 περί διαιτησίας εφαρμόζονται στη διαδικασία που ακολουθεί το Μόνιμο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο – με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος.

3. Διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου LV του 2002 περί διαμεσολάβησης, σε περίπτωση αμοιβαίας συμφωνίας, τα μέρη (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, επιχειρηματικές οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα, άλλοι οργανισμοί) δύνανται να επιλύουν τις αστικές διαφορές τους που ανακύπτουν σε σχέση με τα ατομικά δικαιώματά τους και τα δικαιώματα εκ της κυριότητας, εάν ο νόμος δεν περιορίζει την εξουσία διάθεσης, στο πλαίσιο διαδικασίας διαμεσολάβησης. Τα μέρη δύνανται να κινήσουν διαδικασία διαμεσολάβησης προσφεύγοντας σε διαμεσολαβητή. Ο νόμος ορίζει το φάσμα των αστικών δικαστικών αγωγών όπου δεν είναι εφικτή καμία διαμεσολάβηση, και όπου οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και συμβιβασμού που ρυθμίζονται σε άλλους νόμους, ή στη διαμεσολάβηση σε διαιτητική διαδικασία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει το μητρώο διαμεσολαβητών στην ιστοσελίδα του www.im.hu Deutsch - English - français - magyar.

4. Διαμεσολάβηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Βάσει του νόμου CXVI of 2000 για τη διαμεσολάβηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που αποσκοπεί στην προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης νομικών διαφορών μεταξύ του παροχέα υγειονομικής περίθαλψης και του ασθενή που ανακύπτει όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαιωμάτων τους, τα μέρη δύνανται να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Τα μέρη πρέπει επίσης να υποβάλουν την αίτηση διαμεσολάβησης στο περιφερειακό επιμελητήριο νομικών εμπειρογνωμόνων που βρίσκεται πλησιέστερα στην κατοικία του ασθενούς ή στον τόπο παροχής των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Ο παροχέας υγειονομικής περίθαλψης καταρτίζει το μητρώο περιφερειακών επιμελητηρίων νομικών εμπειρογνωμόνων κατά τρόπο προσιτό. Το μητρώο διαμεσολαβητών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης τηρείται στο Ουγγρικό Επιμελητήριο Δικαστικών Εμπειρογνωμόνων (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34., I. 122.).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Διαμεσολάβηση όσον αφορά θέματα προστασίας του παιδιού

Βάσει της τροποποίησης του 2003 του διατάγματος αριθ. 149/1997. (IX. 10.) Korm. για τους οργανισμούς παιδικής πρόνοιας, διαχείρισης της προστασίας και της πρόνοιας του παιδιού, θεσπίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2005 η δυνατότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση για θέματα προστασίας του παιδιού για τις περιπτώσεις όπου οι γονείς ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την επικοινωνία δεν συμφωνούν για τον τρόπο ή τον χρόνο της επικοινωνίας. Η διαμεσολάβηση για θέματα προστασίας του παιδιού μπορεί να κινηθεί κατόπιν κοινής αίτησης των ενδιαφερομένων προς τον διαμεσολαβητή για την προστασία του παιδιού. Το μητρώο διαμεσολαβητών για θέματα προστασίας του παιδιού τηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής. Το μητρώο μπορεί να ελέγχεται στα επίσημα γραφεία της Επιτροπείας και σε εκείνα των υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας.

6. Διαδικασία εταιρικού συμβιβασμού

 1. Η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας για εργασιακά θέματα που συστάθηκε βάσει των κανονιστικών διατάξεων του νόμου XXII του 1992 για τον Εργατικό Κώδικα χρησιμοποιείται πρωτίστως για την επίλυση συλλογικών διαφορών σε εργασιακά θέματα. Βασικά, στο πλαίσιο ενιαίου οργανισμού, ο συγκεκριμένος φορέας ασκεί τριπλή δραστηριότητα: συμβιβασμό, διαμεσολάβηση και διαιτησία. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης της Υπηρεσίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ιδιωτικών εργασιακών διαφορών, αλλά ο κανονισμός δεν το καθιστά υποχρεωτικό για τα θιγόμενα μέρη των εργασιακών διαφορών.
 2. Για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα του καταναλωτή, ο νόμος CLV του 1997 για την προστασία του καταναλωτή συγκρότησε τους οργανισμούς συμβιβασμού στα περιφερειακά οικονομικά επιμελητήρια. Οι οργανισμοί συμβιβασμού ασχολούνται πρωτίστως με την εξώδικη επίλυση των διαφορών καταναλωτή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για την ποιότητα και ασφάλεια αγαθών και υπηρεσιών και την ασφάλεια προϊόντος, καθώς και των διαφορών σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η προσπάθεια επίλυσης των διαφορών καταναλωτή που ανακύπτουν μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματικών οργανισμών μέσω συμφωνιών και, στην περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας, η λήψη απόφασης προκειμένου τα δικαιώματα του καταναλωτή να εφαρμόζονται με ταχύ, αποτελεσματικό και απλό τρόπο. Οι εξουσίες αυτού του οργανισμού δεν επαρκούν για να καλύψουν τις διαφορές καταναλωτή για τις οποίες ορισμένοι νομικοί κανονισμοί ορίζουν την αρμοδιότητα αρχής. Η διαδικασία συμβιβασμού κινείται κατόπιν αίτησης του καταναλωτή και, στην περίπτωση περισσότερων του ενός καταναλωτών, με την εξουσιοδότηση των ενδιαφερομένων, κατόπιν αίτησης του αστικού οργανισμού που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του καταναλωτή.

Ποιες διαφορές μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ΕΤΕΔ;

Τα μέρη δύνανται να επιλέξουν τις δυνατότητες ΕΤΕΔ στις αστικές και εμπορικές διαφορές όπου κανένας νομικός κανονισμός δεν περιορίζει τη χρήση τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχουν συμβατικές ρήτρες, οι οποίες σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει χρήση ΕΤΕΔ, προτού η διαφορά οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου; Οι ρήτρες αυτού του είδους είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη; 

Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όσον αφορά τη χρήση διαιτησίας, οι συμβάσεις που έχουν συνάψει τα μέρη δύνανται να ορίζουν ότι, για να επιλυθούν οι διαφορές τους σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τα μέρη πρέπει να βασίζονται στη διαιτησία αντί της δικαστικής διαδικασίας. Εάν η σύμβαση περιλαμβάνει αυτή τη ρήτρα, είναι δεσμευτική για τα μέρη.

Στην περίπτωση προσφυγής σε διαδικασία ΕΤΕΔ, πώς μπορούν να εξασφαλισθούν παρόμοιες εγγυήσεις με αυτές που παρέχονται κατά τη δικαστική διαδικασία; Πώς μπορεί ιδιαίτερα να κατοχυρωθεί το απόρρητο των συζητήσεων; 

Η διαδικασία ΕΤΕΔ που περιγράφεται παραπάνω διέπεται από νομικές πράξεις υψηλού επιπέδου, κοινοβουλευτικές πράξεις, ή κυβερνητικά διατάγματα, στα οποία η σειρά της διαδικασίας και η υποχρέωση εμπιστευτικότητας θεσπίζονται με αυστηρές διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία θα είναι εξίσου αξιόπιστη με τη δικαστική διαδικασία.

Είναι απαραίτητες οι νομικές συμβουλές; Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε ΕΤΕΔ τέτοιου είδους;

Δεν υπάρχει υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση ή νομική καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή ΕΤΕΔ. Τα μέρη δύνανται να αποφασίσουν κατά πόσον σε δεδομένες περιπτώσεις πρέπει να ζητήσουν νομικούς αντιπροσώπους (με πλήρεις εξουσίες) ή κατά πόσον, για να τύχουν νομικών συμβουλών ή ενημέρωσης, πρέπει να απευθύνονται σε δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, ή πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη νομική καθοδήγηση που παρέχεται στο σύστημα των οργανισμών νομικής συνδρομής για τους κοινωνικά μειονεκτούντες σύμφωνα με το νόμο LXXX του 2003 περί νομικής συνδρομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχει η δυνατότητα ΕΤΕΔ αυτού του είδους εξ αποστάσεως (κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα);

Όχι.

Ο συγκεκριμένος τύπος ΕΤΕΔ παρέχεται δωρεάν; Εάν όχι, πώς κατανέμονται τα έξοδα; Υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας);

Οι κανόνες σχετικά με τους διάφορους τύπους διαδικασίας προβλέπουν σαφώς τη διαταγή πληρωμής του κόστους που πρέπει να φέρουν τα μέρη όταν χρησιμοποιείται δεδομένος τύπος ΕΤΕΔ· σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν σχετικά με τα έξοδα και το κόστος της διαδικασίας, σε άλλες περιπτώσεις νομικοί κανονισμοί προβλέπουν τα ποσά των εξόδων και του κόστους. Στη διαδικασία διαιτησίας, το ποσό του κόστους και οι φέροντες αυτό πρέπει να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης, τα μέρη και ο διαμεσολαβητής δύνανται να συμφωνήσουν σχετικά με τα ποσά και τους φέροντες τα έξοδα και το κόστος· στη διαδικασία διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,  ο νομικός κανονισμός προσδιορίζει τα έξοδα και το κόστος, αλλά τα μέρη δύνανται και πάλι να συμφωνήσουν σχετικά με τον τρόπο κάλυψής τους. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης – εάν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με την κάλυψη των εξόδων και του κόστους – τα μέρη πρέπει να τα καλύψουν ισομερώς.

Ο νόμος LXXXX του 2003 περί νομικής συνδρομής, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2004, προβλέπει ότι το πρόσωπο το οποίο, βάσει του νόμου δικαιούται νομικής συνδρομής, λαμβάνει – από το πρόσωπο που παρέχει νομική συνδρομή – πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης νομικής διαφοράς όσον αφορά τις διαφορές που μπορούν να επιλυθούν και εξωδικαστικά, ή ότι για το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να εκπονηθεί έγγραφο που θα συνδράμει την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των εισοδηματικών και περιουσιακών συνθηκών του επικουρούμενου ατόμου, η αμοιβή του νομικού συμβούλου καταβάλλεται ή προεξοφλείται από το κράτος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η κάλυψη του κόστους που ανακύπτει κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης υπόκειται στην ελεύθερη συμφωνία των μερών. Για τις περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν συμφωνούν εν προκειμένω, ο νομικός κανονισμός θεσπίζει αναλυτικούς κανόνες σχετικά με το ποιος πρέπει να φέρει το κόστος στις διάφορες περιπτώσεις, αναφέροντας, εν γένει, ότι το γενικό κόστος της διαδικασίας μοιράζεται μεταξύ των μερών ισομερώς. Υπάρχει ξεχωριστός κανονισμός που καθορίζει το ποσό του γενικού κόστους και τα ποσά των λοιπών εξόδων της διαδικασίας.

Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας επίλυσης της διαφοράς με ΕΤΕΔ; Ποιες είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά τις προθεσμίες της δικαστικής διαδικασίας; 

Η απόφαση διαιτητικού δικαστικού είναι μη εφέσιμη. Εντός 60 ημερών από την έκδοση της απόφασης, οποιοδήποτε από τα μέρη, ή πρόσωπα σχετικά με τα οποία η απόφαση περιλαμβάνει διατάξεις, δύναται – σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (π.χ., το μέρος που συνήψε τη συμφωνία διαιτησίας δεν είχε αρμοδιότητα ή νομική ικανότητα· βάσει των κανόνων του νομικού συστήματος στο οποίο υπόκειτο ή, ελλείψει τέτοιας διάταξης, βάσει του ουγγρικού δικαίου η σύμβαση διαιτησίας είναι εξ υπαρχής άκυρη· δεν έτυχαν κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά με το διορισμό του διαιτητή ή τη διαιτητική διαδικασία, ή άλλως ήταν αδύνατο γι’ αυτά να υποβάλουν την υπόθεσή τους· η απόφαση εκδόθηκε για διαφορά σχετικά με την οποία δεν ισχύει η διάταξη διαιτησίας ή διαφορά που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της σύμβασης διαιτησίας, κλπ.) – ζητείται από το δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση.

Αδυναμία τήρησης της προαναφερόμενης προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.

Εάν, στη διάρκεια της διαδικασίας, τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο της νομικής διαφοράς, το διαιτητικό δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία εκδίδοντας διάταγμα· κατόπιν αίτησης των μερών, το διαιτητικό δικαστήριο ενσωματώνει τη συμφωνία, με τους συνακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, σε απόφαση υπό τον όρο ότι, κατά την άποψή του, η συμφωνία ανταποκρίνεται στους νομικούς κανόνες. Η εγκυρότητα της συμφωνίας που ενσωματώνεται σε απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου είναι ισοδύναμη με εκείνη των αποφάσεων που εκδίδει το διαιτητικό δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί διαμεσολάβησης, τα μέρη – μετά την περάτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης – έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε δικαστήριο όσον αφορά την αμφισβητούμενη υπόθεσή τους, εφόσον καμία επίσημη πίεση (εκτελεστότητα) δεν συνδέεται με τις συμφωνίες που εκπονούνται και συνάπτονται σε τέτοιες διαδικασίες.

Η προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο δύναται να είναι εντός της γενικής περιόδου εκπνοής. Η κίνηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης διακόπτει την περίοδο εκπνοής.

Πως εφαρμόζεται συμφωνία που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο επίλυσης της διαφοράς με ΕΤΕΔ; Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η επιτευχθείσα συμφωνία; Συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο;

Η έναρξη ισχύος απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου είναι η ίδια με εκείνη οποιασδήποτε έγκυρης δικαστικής απόφασης· κατά την εκτέλεσή της εφαρμόζονται οι νομικοί κανονισμοί που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Εάν υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με την τόπο της έδρας επισυνάπτει ρήτρα εφαρμογής στην απόφαση του οργανισμού συμβιβασμού για θέματα προστασίας του καταναλωτή και σε εκείνη του συμβουλίου διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στη συμφωνία που συνάπτεται ενώπιον συμβουλίου διαμεσολάβησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής.

Η συμφωνία που συνήφθη κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης σχετικά με την προστασία του παιδιού με σκοπό τη ρύθμιση της επικοινωνίας πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπεία εντός 8 ημερών· κατόπιν αίτησης των μερών η Επιτροπεία εγκρίνει τη συμφωνία. Εάν, στη διάρκεια της διαδικασίας, δεν επιτευχθεί συμφωνία, επιλαμβάνεται η Επιτροπεία.

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Ουγγαρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο