Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > Ungarn

Seneste opdatering : 16-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - Ungarn

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Først et generelt spørgsmål: Hvilke former for alternativ konfliktløsning findes der i Ungarn? Først et generelt spørgsmål: Hvilke former for alternativ konfliktløsning findes der i Ungarn?
Er anvendelsen af alternative konfliktløsningsmetoder lovbestemt eller obligatorisk i henhold til en retsafgørelse? Er anvendelsen af alternative konfliktløsningsmetoder lovbestemt eller obligatorisk i henhold til en retsafgørelse?
Er der fastlagt lovregler herom? Er der fastlagt lovregler herom?
1. Voldgiftsprocedure 1.
2. Ved lov I af 2004 om sport etableredes en permanent voldgiftsdomstol for sport 2.
3. Mægling 3.
4. Mægling inden for sundhedssektoren 4.
5. Mægling vedrørende beskyttelse af børn 5.
6. Forligsprocedurer vedrørende arbejdsmarkedet 6.
I forbindelse med hvilke former for konflikter er alternativ konfliktløsning hensigtsmæssig? I forbindelse med hvilke former for konflikter er alternativ konfliktløsning hensigtsmæssig?
Der findes aftaleretlige bestemmelser, hvori det fastslås, at der i tilfælde af konflikter vedrørende opfyldelsen af kontrakten skal anvendes alternativ konfliktløsning, før tvisten kan indbringes for domstolene. Er sådanne bestemmelser bindende for parterne? Der findes aftaleretlige bestemmelser, hvori det fastslås, at der i tilfælde af konflikter vedrørende opfyldelsen af kontrakten skal anvendes alternativ konfliktløsning, før tvisten kan indbringes for domstolene. Er sådanne bestemmelser bindende for parterne?
Hvis der anvendes alternativ konfliktløsning, hvordan sikres der da garantier, som kan sammenlignes med dem, der gives ved domstolene? Hvordan sikres navnlig fortroligheden i forbindelse med forhandlinger?   Hvis der anvendes alternativ konfliktløsning, hvordan sikres der da garantier, som kan sammenlignes med dem, der gives ved domstolene? Hvordan sikres navnlig fortroligheden i forbindelse med forhandlinger?  
Er juridisk bistand påkrævet? Hvilken rolle spiller advokater i forbindelse med alternativ konfliktløsning? Er juridisk bistand påkrævet? Hvilken rolle spiller advokater i forbindelse med alternativ konfliktløsning?
Er det muligt at anvende alternativ konfliktløsning som "fjernmetode" (herunder navnlig ved hjælp af elektroniske medier)? Er det muligt at anvende alternativ konfliktløsning som
Bliver der pålagt gebyr ved anvendelse af alternativ konfliktløsning? I bekræftende fald, hvorledes fordeles disse omkostninger? Er det muligt at få bevilget retshjælp? Bliver der pålagt gebyr ved anvendelse af alternativ konfliktløsning? I bekræftende fald, hvorledes fordeles disse omkostninger? Er det muligt at få bevilget retshjælp?
Vil det stadig være muligt at indbringe en sag for retten, hvis det udenretslige forsøg på at løse en konflikt mislykkes? Har dette indvirkning på fristerne for så vidt angår retslige procedurer? Vil det stadig være muligt at indbringe en sag for retten, hvis det udenretslige forsøg på at løse en konflikt mislykkes? Har dette indvirkning på fristerne for så vidt angår retslige procedurer?
Hvis parterne når til enighed inden for rammerne af en alternativ konfliktløsningsprocedure, hvorledes sikres det da, at aftalen opfyldes? Hvad sker der, hvis den fundne løsning ikke omgående efterkommes? Kan de sædvanlige fuldbyrdelsesprocedurer iværksættes? Er det stadig muligt at indbringe sagen for domstolene? Hvis parterne når til enighed inden for rammerne af en alternativ konfliktløsningsprocedure, hvorledes sikres det da, at aftalen opfyldes? Hvad sker der, hvis den fundne løsning ikke omgående efterkommes? Kan de sædvanlige fuldbyrdelsesprocedurer iværksættes? Er det stadig muligt at indbringe sagen for domstolene?

 

Først et generelt spørgsmål: Hvilke former for alternativ konfliktløsning findes der i Ungarn?

Det ungarske retssystem giver mulighed for at anvende de mest kendte former for alternativ konfliktløsning, således at parterne kan forsøge at løse tvister gennem voldgift eller mægling i stedet for at gå rettens vej.

Er anvendelsen af alternative konfliktløsningsmetoder lovbestemt eller obligatorisk i henhold til en retsafgørelse?

Den gældende lovgivning pålægger ikke parterne at anvende alternativ konfliktløsning til at afgøre tvister.

Er der fastlagt lovregler herom?

I det ungarske retssystem er alternativ konfliktløsning reguleret på forskellige niveauer – især gennem love. Disse er anført nedenfor.

1. Voldgiftsprocedure

I henhold til Lov LXXI af 1994 om voldgift kan voldgiftsproceduren anvendes i stedet for en retssag, hvis (a) mindst den ene af parterne er en person, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med økonomiske aktiviteter som den, tvisten vedrører (hvis dette ikke er tilfældet, kan der træffes beslutning om henvisning til en ad hoc eller permanent voldgiftsdomstol, hvis loven tillader dette); (b) hvis parterne frit kan råde over sagens genstand; (c) hvis parterne er blevet enige om voldgift i en skriftlig voldgiftsaftale. Lovgivningen kan udelukke bilæggelse af tvister ved voldgift, og i visse typer civilretlige tvistemål kan voldgift ikke anvendes.

TopTop

Voldgiftsmænd skal være uafhængige og upartiske, og de må ikke repræsentere nogen af parterne. De må ikke modtage anvisninger under proceduren, og de skal udvise fuldstændig fortrolighed med hensyn til de oplysninger, der får adgang til, selv efter procedurens ophør. Når det gælder den permanente voldgiftsdomstol, skal voldgiftsmændene afgive en skriftlig forpligtelseserklæring om ovennævnte punkter, når de vælges/udpeges.

Medmindre andet er fastsat i lovgivningen, er det den faste voldgiftsdomstol, der er tilknyttet det ungarske handels- og industrikammer (adresse: Kossuth tér 6-8, 1055 Budapest), der fungerer som voldgiftsdomstol i internationale sager.

2. Ved lov I af 2004 om sport etableredes en permanent voldgiftsdomstol for sport

I visse sportsrelaterede sager og hvis parterne ønsker det, bestræber den faste voldgiftsdomstol for sport sig på at nå frem til en aftale. De forelagte sager er hovedsagelig tvister mellem sportsforeninger og deres medlemmer, tvister mellem sportsforeningsmedlemmer vedrørende deres aktiviteter i foreningen og tvister mellem sportsforeninger/-organisationer eller sportsfolk og sportseksperter. Den faste voldgiftsdomstol for sport henhører under det nationale sportsforbunds myndighed. Forbundets præsidium vælger domstolens formand og mindst 15 medlemmer for en fireårig periode. Medlemmerne udpeges blandt jurister med særlige kvalifikationer og mindst fem års juridisk praksis inden for sportsområdet. Præsidiet vælger også to medlemmer af den faste voldgiftsdomstol for sport efter anbefaling fra den ungarske olympiske komité.

TopTop

Med de undtagelser, der er foreskrevet i lovgivningen, gælder bestemmelserne i lov LXXI af 1994 om voldgift for den procedure, der skal følges af den faste voldgiftsdomstol for sport.

3. Mægling

I henhold til Lov LV af 2002 om mægling kan parterne (fysiske personer, juridiske personer, virksomheder, som ikke er juridiske personer, andre organisationer) i en civilretlig tvist i forbindelse med deres personlige og økonomiske rettigheder anvende en mæglingsprocedure til at opnå en løsning, hvis de er enige om det, og hvis lovgivningen ikke begrænser deres råderet over sagens genstand. De kan indlede en sådan procedure ved at henvende sig til en mægler. Loven fastslår, på hvilke civilretlige områder mægling ikke kan anvendes, og hvor lovens bestemmelser ikke kan anvendes på mæglings- og forligsprocedurer, som er reguleret af andre love, eller på mægling i voldgiftsprocedurer. Justitsministeriet offentliggør et register over mæglere på sit websted: www.im.hu Deutsch - English - français - magyar.

4. Mægling inden for sundhedssektoren

I henhold til Lov CXVI af 2000 om mægling inden for sundhedssektoren kan mægling anvendes til at opnå en udenretslig løsning af tvister mellem leverandører af sundhedsydelser og patienter og for at sikre en hurtig og effektiv håndhævelse af parternes rettigheder. Parterne skal indgive deres anmodninger om mægling til det regionale kammer af juridiske eksperter, som er nærmest patientens bopæl eller det sted, hvor den pågældende sundhedsydelser er leveret. Leverandøren af sundhedsydelsen skal sørge for, at registeret over regionale kamre af juridiske eksperter er offentligt tilgængeligt. Registeret over mæglere indenfor sundhedssektoren føres af det ungarske kammer for juridiske eksperter (Bem rakpart 33-34., I. 122, 1027 Budapest).

TopTop

5. Mægling vedrørende beskyttelse af børn

I henhold til ændringen i 2003 af dekret nr. 149/1997 (IX. 10.) Korm. om organer for børns velfærd, børnebeskyttelse og forvaltning af børns velfærd blev der pr. 1. januar 2005 indført mægling i tilfælde, hvor forældrene eller andre personer, der er har ret til at have kontakt med barnet, ikke kan blive enige om, hvordan kontakten med barnet skal organiseres. Mægling om anliggender vedrørende beskyttelse af barnet kan foranstaltes på grundlag af en fælles anmodning fra parternes side til en mægler inden for børnebeskyttelse. Registeret over mæglere inden for børnebeskyttelse føres af det nationale institut for familie- og socialpolitik. Registeret kan konsulteres på kontorerne for værgemål og børnevelfærd.

6. Forligsprocedurer vedrørende arbejdsmarkedet

 1. Arbejdsmarkedets mæglings- og forligstjeneste, som blev oprettet i henhold til Lov XXII af 1992 om arbejdsret, anvendes hovedsagelig til at afgøre kollektive arbejdsmarkedsrelaterede tvister. Organet udfører tre aktiviteter: Forlig, mægling og voldgift. Organets mæglingstjeneste kan også anvendes til at løse private arbejdsmarkedstvister, men loven gør ikke dette obligatorisk for de berørte parter.
 2. For at styrke forbrugerrettighederne har Lov CLV af 1997 om forbrugerbeskyttelse indført forligsorganer, der er tilknyttet de regionale industri- og handelskamre. Forligsorganerne beskæftiger sig hovedsagelig med udenretslig bilæggelse af forbrugertvister vedrørende anvendelsen af regler om varers og tjenesteydelsers kvalitet og sikkerhed, produktansvar og indgåelse og gennemførelse af aftaler. Målsætningen for forligsorganet er at bilægge tvister mellem forbrugere og virksomheder gennem aftaler og, hvis dette ikke er muligt, at træffe afgørelser med henblik på at håndhæve forbrugernes rettigheder på en hurtig, effektiv og enkel måde. Organerne har ikke nogen myndighed i forbindelse med tvister, hvor en anden myndighed er tillagt kompetence gennem en bestemmelse. Forligsprocedurerne indledes på forbrugerens anmodning eller, hvis der er tale om flere forbrugere, og de berørte har givet deres tilladelse, på anmodning af den civile organisation, der repræsenterer forbrugernes interesser.

I forbindelse med hvilke former for konflikter er alternativ konfliktløsning hensigtsmæssig?

Alternativ konfliktløsning kan anvendes ved civile og kommercielle tvister, såfremt anvendelsen heraf ikke er begrænset af lovgivningen.

TopTop

Der findes aftaleretlige bestemmelser, hvori det fastslås, at der i tilfælde af konflikter vedrørende opfyldelsen af kontrakten skal anvendes alternativ konfliktløsning, før tvisten kan indbringes for domstolene. Er sådanne bestemmelser bindende for parterne?

I civile og kommercielle sager kan aftalerne mellem parterne fastslå, at voldgift skal anvendes i stedet for domstolsbehandling for at afgøre tvister vedrørende kontraktvilkår. Hvis en sådan bestemmelse indgår i aftalen, er den bindende for parterne.

Hvis der anvendes alternativ konfliktløsning, hvordan sikres der da garantier, som kan sammenlignes med dem, der gives ved domstolene? Hvordan sikres navnlig fortroligheden i forbindelse med forhandlinger?  

De beskrevne procedurer er reguleret af retlige instrumenter, parlamentslove og regeringsdekreter, som indeholder strenge bestemmelser om procedurerne og krav om fortrolighed. Disse bestemmelser giver tilstrækkelig garanti for, at alternativ konfliktløsning er lige så pålidelig som domstolsbehandling.

Er juridisk bistand påkrævet? Hvilken rolle spiller advokater i forbindelse med alternativ konfliktløsning?

Juridisk bistand eller rådgivning er ikke obligatorisk ved alternativ konfliktløsning. Parterne kan selv beslutte, om de vil repræsenteres af en advokat (med fuldmagt), om de vil indhente juridisk rådgivning hos en advokat eller notar, eller om de vil søge juridisk rådgivning gennem den retshjælpsordning for ubemidlede, der er oprettet ved lov LXXX af 2003 om juridisk bistand.

TopTop

Er det muligt at anvende alternativ konfliktløsning som "fjernmetode" (herunder navnlig ved hjælp af elektroniske medier)?

Nej.

Bliver der pålagt gebyr ved anvendelse af alternativ konfliktløsning? I bekræftende fald, hvorledes fordeles disse omkostninger? Er det muligt at få bevilget retshjælp?

Reglerne for de forskellige former for procedurer fastslår klart, hvorledes betalingen af parternes omkostninger skal foregå. I visse tilfælde kan parterne selv aftale honorarer og udgifter i forbindelse med procedurerne, medens beløbene i andre tilfælde er lovbestemte. Ved voldgift fastsættes det i afgørelsen, hvor store omkostningerne er, og hvordan de skal fordeles. Ved mægling kan parterne og mægleren selv aftale honorarer og andre udgifter og bestemme, hvem der betaler hvad. Hvis parterne ikke kan blive enige herom, betaler de hver især halvdelen. Ved mægling inden for sundhedssektoren er honorarer og omkostninger fastsat ved lov, men parterne kan selv bestemme, hvordan de skal fordeles.

Siden lov LXXXX af 2003 om retshjælp trådte i kraft den 1. april 2004, kan personer, der er berettiget til retshjælp i henhold til loven, indhente oplysninger hos retshjælpsgiveren om mulighederne for en udenretslig bilæggelse af en tvist, eller der kan udfærdiges et dokument, som kan hjælpe med til at løse konflikten. Den juridiske rådgivers honorar betales endeligt eller foreløbigt af staten alt efter vedkommendes indtægt og formue.

Ved mægling inden for sundhedssektoren kan parterne selv bestemme, hvem der skal bære omkostningerne. Hvis parterne ikke kan blive enige, indeholder lovgivningen nærmere bestemmelser for visse tilfælde. En almindelig regel er, at de generelle omkostninger ved procedurerne skal fordeles ligeligt mellem parterne. En særskilt bestemmelse fastsætter størrelsen af de generelle omkostninger og af de yderligere omkostninger i forbindelse med proceduren.

TopTop

Vil det stadig være muligt at indbringe en sag for retten, hvis det udenretslige forsøg på at løse en konflikt mislykkes? Har dette indvirkning på fristerne for så vidt angår retslige procedurer?

En dom, der er afsagt af en voldgiftsdomstol, kan ikke appelleres. I visse lovbestemte tilfælde kan parterne eller enhver anden person, som er berørt af en bestemmelse i dommen, inden for 60 dage efter dommens afsigelse anmode retten om at annullere den (f.eks. hvis den part, der indgik aftalen om voldgift ikke havde rets- og handleevne; hvis voldgiftsaftalen er ugyldig i henhold til det retssystem, den er undergivet, eller – hvis der ikke findes nogen bestemmelse, der præciserer retssystemet – i henhold til ungarsk lov; hvis parterne ikke blev behørigt underrettet om valget af voldgiftsmand eller om voldgiftsbehandlingen, eller hvis det på anden vis ikke var muligt for dem at forelægge deres sag; hvis dommen vedrørte en tvist, som ikke var omfattet af klausulen om voldgift, eller som ikke var omfattet af voldgiftsaftalens bestemmelser osv.).

Muligheden for annullering bortfalder, hvis ovennævnte frist på 60 dage ikke overholdes.

Hvis parterne under proceduren når frem til en aftale om bilæggelse af tvisten, træffer voldgiftsdomstolen afgørelse om, at proceduren skal afsluttes. På parternes anmodning inkorporerer voldgiftsdomstolen aftalen og dens vilkår i en dom, forudset at den finder, at aftalen er forenelig med retsreglerne. En aftale, der inkorporeres i en dom fra voldgiftsdomstolen har samme gyldighed som en dom afsagt af denne.

I henhold til loven om mægling kan parterne efter afslutning af mæglingsproceduren indbringe deres tvist for retten, da aftaler, der er indgået på grundlag af mægling, ikke umiddelbart kan tvangsfuldbyrdes.

Sagen kan indbringes for retten inden for den generelle forældelsesfrist. Indledningen af en mæglingsprocedure afbryder forældelsesperioden.

Hvis parterne når til enighed inden for rammerne af en alternativ konfliktløsningsprocedure, hvorledes sikres det da, at aftalen opfyldes? Hvad sker der, hvis den fundne løsning ikke omgående efterkommes? Kan de sædvanlige fuldbyrdelsesprocedurer iværksættes? Er det stadig muligt at indbringe sagen for domstolene?

Retsvirkningen af en voldgiftsafgørelse er den samme som af en gyldig retsafgørelse, og reglerne om tvangsfuldbyrdelse finder anvendelse.

Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udsteder den kompetente lokale domstol et tvangsfuldbyrdelsesdokument, f.eks. i forbindelse med en bindende afgørelse truffet af forligsorganet i forbrugerbeskyttelsesanliggender eller af mæglingsorganet i sundhedsanliggender eller en aftale indgået i forligsorganet for sundhedsanliggender.

En aftale om samkvemsret, der er indgået ved mægling i forbindelse med en sag om børnebeskyttelse, skal forelægges formynderskabsmyndigheden inden for otte dage. Den pågældende myndighed godkender aftaler på parternes anmodning. Hvis der ikke kan opnås en aftale ved mægling, indleder formynderskabsmyndigheden en retslig procedure.

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | Ungarn - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige