Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Gibraltar

Senaste uppdatering: 13-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Gibraltar

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Först och främst, vilka olika alternativa metoder för att lösa tvister förekommer i Gibraltar? Först och främst, vilka olika alternativa metoder för att lösa tvister förekommer i Gibraltar?
Ombudsmän (ombudsmen) Ombudsmän (ombudsmen)
Skiljedom Skiljedom
Medling (mediation) Medling (mediation)
I de flesta situationer har du möjlighet att använda något av dessa alternativa sätt att lösa en tvist. Nedan kan du få mer information om vad som gäller i den situation du befinner dig i. I de flesta situationer har du möjlighet att använda något av dessa alternativa sätt att lösa en tvist. Nedan kan du få mer information om vad som gäller i den situation du befinner dig i.
Tvister mellan konsumenter och näringsidkare Tvister mellan konsumenter och näringsidkare
Tvister mellan näringsidkare Tvister mellan näringsidkare
Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare
Hyrestvister Hyrestvister
Familjetvister Familjetvister
Tvister mellan enskilda Tvister mellan enskilda
Andra särskilda frågor (förhållandet till offentliga myndigheter, sjukvården, advokater, notarier osv.) Andra särskilda frågor (förhållandet till offentliga myndigheter, sjukvården, advokater, notarier osv.)

 

Först och främst, vilka olika alternativa metoder för att lösa tvister förekommer i Gibraltar?

Ombudsmän (ombudsmen)

Ombudsmän (ombudsmen){Det finns ett system med ombudsmän som tar upp klagomål från allmänheten rörande vissa offentliga organ. Det nuvarande ombudsmannasystemet inrättades genom lag.

Skiljedom

Skiljedom{Ett skiljedomsförfarande är på många sätt en alternativ rättegångsform med procedurregler bland annat för hur handlingar och bevis ska läggas fram på samma sätt som vid domstol – den viktigaste skillnaden är att skiljedom inte är offentlig utan privat.

Medling (mediation)

Medling (mediation){Möjlighet till medling har nyligen införts i Gibraltar. Genom medling kan parterna nå fram till en uppgörelse utanför domstol, med hjälp av en oberoende part, en medlare.

I de flesta situationer har du möjlighet att använda något av dessa alternativa sätt att lösa en tvist. Nedan kan du få mer information om vad som gäller i den situation du befinner dig i.

Tvister mellan konsumenter och näringsidkare

Som redan påpekats under rubriken ”Alternativa system för tvistlösning – gemenskapsrätt”, finns det på kommissionens hemsida en förteckning Deutsch - English - français över en lång rad organ som kan hjälpa till med att lösa konsumenttvister i samtliga medlemsstater. Där hittar man också alla de praktiska uppgifter man behöver för att bestämma om det är lämpligt att använda ett av dessa system för alternativ tvistlösning: hur det är uppbyggt, vilka frågor det tar upp, vilka metoder som används, hur mycket det kostar och andra upplysningar.

Rygg

Till börjanTill början

Ibland behöver man anlita ett organ för alternativ tvistlösning i en annan medlemsstat. I så fall kan man söka på EEJ-Nets hemsida (eller FIN-NET om det gäller en tvist om finansiella tjänster) för att få veta exakt vilket organ man bör vända sig till.

I Gibraltar kan konsumenter som söker en lösning på en tvist som gäller varor eller tjänster välja mellan flera olika tillvägagångssätt. Om man tar kontakt med företaget direkt kan man ofta få sitt problem löst innan det blir en tvist i rättslig mening. Det finns instanser som kan ge hjälp och råd, särskilt den nyligen inrättade Citizens Advice Bureau och Consumer Affairs Department. Vissa problem rörande förhållandet mellan konsumenter och företag kan också hänskjutas till Gibraltar Federation of Small Businesses eller till och med till Gibraltar Chamber of Commerce. Om det finns ett reklamationsförfarande kan konsumenten behöva göra en reklamation innan han eller hon kan gå vidare till någon annan form för tvistlösning.

Dessa organ kan också lämna hjälp och upplysningar:
 • Consumer Affairs Department

  Consumer Affairs Department har befogenhet att undersöka klagomål om falska eller vilseledande varubeskrivningar, priser och mått, konsumentkreditvillkor och konsumentvaror. De kan kontaktas via e-post på följande adress: conaffairs@gibnynex.gi.

 • Citizens Advice Bureau

  Citizens Advice Bureau kan bistå med konsumentrådgivning och upplysningar utan kostnad och står till förfogande för var och en. De kan kontaktas via e-post på följande adress: info@cab.gi.

 • Gibraltar Federation of Small Businesses

  Denna sammanslutning English kan vara till viss begränsad hjälp för konsumenterna. De kan kontaktas via e-post på följande adress: gfsb@gfsb.gi.

 • Gibraltar Chamber of Commerce

  Chamber of Commerce English kan bidra med hjälp i frågor om handelsbruk.

Tvister mellan näringsidkare

I Gibraltar kan parter som bestämmer sig för att använda alternativ tvistlösning välja medling som metod. Det är i inte obligatoriskt att söka en sådan lösning, men om bestämmelser om alternativ tvistlösning införs i ett kontrakt är de bindande, förutsatt att de är tydligt formulerade. Liksom i England and Wales föreskriver civilprocesslagstiftningen (Civil Procedure Rules) att rättsväsendet ska uppmuntra användningen av alternativa metoder för tvistlösning där så är lämpligt. Hur sådan tvistlösning utanför domstol ska gå till finns dock inte reglerat i lag. Möjligheterna att använda skiljedomsförfaranden regleras i lag.

Det är lämpligt att söka juridisk rådgivning innan man försöker sig på alternativ tvistlösning i form av medling. Man bör också försäkra sig om att en föreslagen medlare är auktoriserad. Särskilda villkor, till exempel om tystnadsplikt, bör avtalas mellan parterna och medlaren redan från början.

Det finns för närvarande inga möjligheter att genomföra alternativ tvistlösning på elektronisk väg.

Alternativ tvistlösning i form av exempelvis medling är inte kostnadsfri. I normala fall delar parterna i tvisten på kostnaderna. För närvarande är det inte möjligt att få rättshjälp för alternativ tvistlösning.

Om den alternativa tvistlösningen inte ger resultat, kan parterna fortfarande vända sig till domstolarna i Gibraltar. Tidsfristerna fortsätter att löpa medan det alternativa tvistlösningsförfarandet pågår.

Rygg

Till börjanTill början

Lösning av tvisten

En alternativ tvistlösning kan leda fram till antingen ett beslut eller ett avtal parterna emellan, beroende på vilken form som använts. Vid medling kan lösningen bestå i att parternas advokater upprättar ett formellt avtal eller att medlaren utformar ett memorandum of agreement (samförståndsavtal).

Skiljedom är ett bindande förfarande, och har man gått med på en sådan kan man inte efteråt gå till domstol – bara i ett fåtal fall kan man överklaga. Vid andra överenskommelser som en följd av alternativ tvistlösning har parterna kvar rätten att gå till domstol om motparten inte uppfyller det som avtalats. Om överenskommelsen är utformad som ett kontrakt (contractual agreement) finns möjlighet att stämma motparten för kontraktsbrott.

Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare

Vissa arbetsplatser har formella konfliktlösningsförfaranden som anställda och arbetsgivare kan använda sig av. Klagomål från anställda går utan undantag via den berörda fackföreningen, som kan fungera som mellanled. Ärenden som kräver mer formella åtgärder, exempelvis uppsägningstvister, prövas av Industrial Tribunal.

Hyrestvister

Alternativ tvistlösning lämpas sig väl för denna typ av tvister. Ändå är det i normala fall domstolarna som står för prövningen. Skiljedomsförfarande kan komma i fråga om en sådan möjlighet finns inskriven i hyresavtalet. Att vända sig till påtryckningsgrupper som Action for Housing torde ha begränsad effekt. Tvister där oenigheten är mycket stor slutar alltid i domstol.

Rygg

Till börjanTill början

Familjetvister

Detta är ett område där alternativ tvistlösning ännu inte har börjat tillämpas i Gibraltar. Familjetvister hänskjuts alltid till domstolarna. Äktenskapsskillnad och angränsande frågor som uppkommer till följd av äktenskapsskillnad ska prövas av Gibraltars Supreme Court. Andra tvister, som inte rör äktenskapsskillnad, kan även hänskjutas till Magistrates’ Court.

Tvister mellan enskilda

I Gibraltar kan parter som bestämmer sig för att använda alternativ tvistlösning välja medling som metod, beroende på orsaken till tvisten. Det är i inte obligatoriskt att söka en sådan lösning, men om bestämmelser om alternativ tvistlösning införs i ett kontrakt är de bindande, förutsatt att de är tydligt formulerade. Liksom i England och Wales föreskriver civilprocesslagstiftningen (Civil Procedure Rules) att rättsväsendet ska uppmuntra användningen av alternativa metoder för tvistlösning där så är lämpligt. Hur sådan tvistlösning utanför domstol ska gå till regleras dock enligt avtalsrätten.

Det är lämpligt att söka juridisk rådgivning innan man försöker sig på alternativ tvistlösning i form av medling. Man bör också försäkra sig om att en föreslagen medlare är auktoriserad. Särskilda villkor, till exempel om tystnadsplikt, bör avtalas mellan parterna och medlaren redan från början.

Det finns för närvarande inga möjligheter genomföra alternativ tvistlösning på elektronisk väg.

Alternativ tvistlösning i form av exempelvis medling är inte kostnadsfri. I normala fall delar parterna i tvisten på kostnaderna. För närvarande är det inte möjligt att få rättshjälp för alternativ tvistlösning.

Rygg

Till börjanTill början

Om den alternativa tvistlösningen inte ger resultat, kan parterna fortfarande vända sig till domstolarna i Gibraltar. Tidsfristerna fortsätter att löpa medan det alternativa tvistlösningsförfarandet pågår. Det är att rekommendera att samtidigt som den alternativa tvistlösningen genomförs förbereda ett förfarande inför domstol. Om det rättsliga förfarandet redan pågår, kan domstolen uppskjuta det för att man ska hinna lösa tvisten med alternativa metoder.

Lösning av tvisten

En alternativ tvistlösning kan leda fram till antingen ett beslut eller ett avtal parterna emellan, beroende på vilken form som använts. Vid medling kan lösningen bestå i att parternas advokater upprättar ett formellt avtal eller att medlaren utformar ett memorandum of agreement (samförståndsavtal).

Parterna bibehåller rätten att vända sig till domstol om motparten inte uppfyller det som avtalats. Om överenskommelsen är utformad som ett kontrakt (contractual agreement) finns möjlighet att stämma motparten för kontraktsbrott.

Andra särskilda frågor (förhållandet till offentliga myndigheter, sjukvården, advokater, notarier osv.)

Det finns en rad system som syftar till att hjälpa enskilda med att lösa tvister med myndigheter och yrkesmän. I slutet av denna redogörelse finns en förteckning över organisationer och vad de gör. Förteckningen är dock inte uttömmande. I en tvist där det inte finns en etablerad lösningsmetod kan parterna bestämma sig för att använda alternativa metoder och i så fall själva välja metod och instans utifrån vilken typ av tvist det är fråga om. Det är inte obligatoriskt att söka en sådan lösning, men om bestämmelser om alternativ tvistlösning införs i ett kontrakt är de bindande, förutsatt att de är tydligt formulerade. Enligt civilprocesslagstiftningen (Civil Procedure Rules) ska rättsväsendet uppmuntra användningen av alternativa metoder för tvistlösning där så är lämpligt. Med undantag för ombudsmanna- och skiljedomsförfarandena finns det dock inte reglerat i lag hur sådan tvistlösning utanför domstol ska gå till.

Rygg

Till börjanTill början

Det är lämpligt att söka juridisk rådgivning innan man försöker sig på alternativ tvistlösning i form av medling. Man bör också försäkra sig om att en föreslagen medlare är auktoriserad. Särskilda villkor, till exempel om tystnadsplikt, bör avtalas mellan parterna och medlaren redan från början.

Det finns för närvarande inga möjligheter genomföra alternativ tvistlösning på elektronisk väg.

Alternativ tvistlösning i form av exempelvis medling är inte kostnadsfri. I normala fall delar parterna i tvisten på kostnaderna. För närvarande är det inte möjligt att få rättshjälp för alternativ tvistlösning.

Om den alternativa tvistlösningen inte ger resultat, kan parterna fortfarande vända sig till domstolarna i Gibraltar. Tidsfristerna fortsätter att löpa medan det alternativa tvistlösningsförfarandet pågår.

Lösning av tvisten

En alternativ tvistlösning kan leda fram till antingen ett beslut eller ett avtal parterna emellan, beroende på vilken form som använts. Vid medling kan lösningen bestå i att parternas advokater upprättar ett formellt avtal eller att medlaren utformar ett memorandum of agreement (samförståndsavtal).

Skiljedom är ett bindande förfarande, och har man gått med på en sådan kan man inte efteråt gå till domstol – bara i ett fåtal fall kan man överklaga. Vid andra överenskommelser som en följd av alternativ tvistlösning har parterna kvar rätten att gå till domstol om motparten inte uppfyller det som avtalats. Om överenskommelsen är utformad som ett kontrakt (contractual agreement) finns möjlighet att stämma motparten för kontraktsbrott.

Förfaranden

Denna förteckning är inte fullständig.

 • Office of the Ombudsman English – Det finns för närvarande endast ett ombudsmannasystem i Gibraltar för klagomål riktade mot myndigheter.
 • The Admissions and Disciplinary Committee – Detta organ handlägger klagomål rörande advokaters (barristers och solicitors) yrkesmässiga uppträdande. Klagomål ska ges in skriftligt till Registrar of the Supreme Court of Gibraltar (högsta domstolens kansli). Kommittén består av tre ledamöter. Som ordförande fungerar Attorney General (ungf. justitiekanslern).
 • Police Complaints Board – Denna nämnd handlägger klagomål riktade mot Gibraltars polismyndigheter (Royal Gibraltar Police). Kontorsadressen är 10 Governor’s Lane, Gibraltar. Rapporten, anklagelsen eller klagomålet ska ges in till nämndens kansli. Kansliet vidarebefordrar därefter ärendet till Deputy Commissioner of Police, som låter inleda en undersökning.

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket